Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reklam Fotoğraflarında Görsel İleti Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reklam Fotoğraflarında Görsel İleti Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Reklam Fotoğraflarında Görsel İleti Tasarımı

2 Reklamın Amaçları : “1. Tüketicilerde ürün ve marka gereksinimi oluşturma 2. Ürün ve markaların tanınmasını ve hatırlanmasını sağlama 3. Ürün ve marka hakkında bilgi verme 4. Ürün ve marka tutumu oluşumuna destek olma 5. Ürün ve markaya yönelik satın alma niyeti yaratma 6. Ürün ve markanın satın alınmasını kolaylaştırma 7. Ürün ve markanın satışını sağlama 8. Satın alma sonrası tatmini gerçekleştirmeye yardımcı olma 9. Marka bağlılığı yaratmayı destekleme”

3 Genel olarak bir reklam mesajının şu ortak özelliklere sahip olması beklenir:
“1. Mesaj, reklamı yapılan ürün ya da kurumla ve reklam aracıyla uyumu olmalıdır. 2. Mesaj, açık yalın ve anlaşılır olmalıdır. Tüketicinin kullandığı günlük dil kullanılmalıdır. Mesaj farkı vurgulamalıdır. 3. Değişik ve ilginç olmalıdır. Tüketicinin günlük yaşamda tekrarlamaktan zevk alacağı sözlerden oluşmalıdır. 4. Mesaj ikna edici-inandırıcı olmalı; kolayca anımsanmalıdır. 5. Mesajın iç tutarlığı olmalıdır. 6. Reklam mesajlarında üstünlük sıfatları, genellemeler, alışılmış sözler ve abartmalar kullanılmamalıdır.”

4 Reklam Mesajı: Ne söylüyor? Nasıl söylüyor?

5 Temel satış vaadi Nasıl bir fayda sağlayacak? Müşteri ne kazanacak?

6 Reklamda Yaratıcılık Unsuru
Ürün ya da hizmeti farklılaştırmak İmaj sağlamak İlgi ve dikkat çekmek

7 Mesajın Görselleştirilmesi
Düz bir fon önünde göstermek Ürünü belli bir mekanda göstermek Kullanım esnasında göstermek Belli bir özelliğinin ön plana çıkarılarak gösterilmesi Simgesel anlatımlar ve çağrışımlar kullanılması

8

9

10

11

12

13

14 1. Bilgi İletme: Reklam mesajında, reklama konu olan ürün, hizmet ya da markanın nitelikleri hakkında verilen, diğer ürünlere karşı olan üstün özellikleri, araştırma sonuçları, kullanım şekli ve kullanım deneyimlerinin paylaşılması gibi nesnel bilgilerle hedef kitleye yararlar sağlayacağı düşündürülerek etkilenmeye çalışılır.

15 Bilgi İletme: A. Tanık Kullanımı: B.Uzman Görüşün Açıklanması:
Ünlü Kişi Kullanımı:

16

17

18

19

20 2. Duyguları Harekete Geçirme: Bu yaklaşımda reklamların hedef kitleyi düşünmekten çok duygusal hatırlatmalar ve çağrışımlar yapması amaçlanır. Genelde kanaat meydan getirme, imaj oluşturma gerektiği zaman uygulanan bir yaklaşımdır. Duygulara yönelik reklamlar, markaya yönelik prestij, sempati, hoşlanma gibi duygular yaratmanın yanı sıra hedef kitlenin geçmişte yaşadığı mutluluk, sevinç, üzüntü gibi duygularını da tekrar gündeme getirebilir

21 a. Mizah:

22 b. Cinsellik:

23 c. Duygusallık:

24 d. Zaman:

25 Zaman

26 e. Ödüllendirme:

27 f. Cezalandırma:

28

29

30 Açık / Dolaylı Anlatım

31 “Çağdaş tüketici, kapitalizmde ürünleri değil, göstergeleri tüketir
“Çağdaş tüketici, kapitalizmde ürünleri değil, göstergeleri tüketir.” Baudrillard

32 Göstergebilimin çalışma alanları
Göstergenin kendisi Göstergelerin düzenlendiği kodlar Kodların ve göstergelerin içinde işlendiği kültür.

33 Pierce’nin gösterge sistemi:
Görüntüsel gösterge: Nesnenin fotoğrafı ya da resmi (çatal fotoğrafı) Belirtisel gösterge: Neden sonuç ilişkisi (çatalın yağlı olması) Simgesel: Nesneyi niteleyen (altın kaplamalı çatal)

34 Saussure’ün gösterge sistemi
Gösterilen+Gösteren+Gösterge Gösterge, anlamı olan fiziksel bir nesnedir. Gösteren, göstergenin algıladığımız imgesidir. Gösterilen, gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır

35 Efes Ice Bira Görüntüsel Belirtisel Simgesel Gösteren Gösterilen
Göstergeler

36 Eğretileme/Metafor: Metafor, bilinmeyeni bilinen bir aracın özelliklerine benzeterek anlatmaktır. Aralarında benzetme kurulan bu iki şey normal bir süreçte birbirleriyle ilişkili değildir; ancak zihin, düş gücünü çalıştırarak yeni bir metaforu algılayabilmektedir.

37 Eğretileme/Metafor

38 Eğretileme/Metafor

39

40 Eğretileme/Metafor

41 Düzdeğişmece/Metanomi:
Reklamcılıkta kullanılan göstergebilim kavramlarından biri olan düzdeğişmece, reklamda gösterilen bir parçanın bütünü anlatmasıdır. Bu şekilde yaratılan reklam iletilerinde bütün gösterilmeden onu en iyi anlatan ve temsil eden belli bir parçası gösterilir.

42 Düzdeğişmece/Metanomi:

43 Düzdeğişmece/Metanomi:

44 Düzdeğişmece/Metanomi:

45 Düzdeğişmece/Metanomi:

46 Düzanlam/Yananlam: Düzanlam, göstergenin bilinen anlamıdır. Düzanlam, fotoğrafı çekilen nesnenin görünürdeki en açık, doğrudan anlamıdır. Yananlam ise hedef kitlenin kültürel birikimi, duygu ve düşünceleriyle ortaya çıkmaktadır. Düzanlam herkes için aynıyken yananlamlar kişilere ve kültürlere göre değişebilir.

47 Düzanlam/Yananlam:

48 Düzanlam/Yananlam:

49 Mit: Mitler reklamın hedef kitlesi ya da kullanıldığı coğrafyanın kültürel ve tarihsel kodlarını kullanırlar, bu yüzden evrensel değil yereldir. Reklamın kültürel öğeler ve mitlerle ilişkisi, tüketim toplumu olgusuyla yakından ilgilidir; çünkü tüketim toplumunda, tüketim, ihtiyaçtan daha çok prestij, farklılık, bir gruba ait olma, kimlik edinme, imaj edinme, sınıf atlama gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır.

50 Mit:

51 Mit:

52

53

54

55

56

57

58


"Reklam Fotoğraflarında Görsel İleti Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları