Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: TANER KAYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: TANER KAYA"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: TANER KAYA
NAKİT AKIŞ TABLOSU HAZIRLAYAN: TANER KAYA

2 AMAÇ: - Tahakkuk esasına göre belirlenen finansal tablo bilgilerinin nakit esasına göre ilgililere sunulmasıdır. - Nakit giriş ve çıkışlarını ve işletmenin nakit durumunu göstermek amacıyla düzenlenir.

3 - Nakit Akış Tablosu, kar ile nakit arasındaki farkı, işletmenin borç ödeme, temettü dağıtma gücünü göstermek açısından önem arz eder. - Nakit Akış Tablosu, toplam veya faaliyet bazında nakit giriş çıkışlarını belirler.

4 STANDARDIN AMACI İşletmeler kar elde etmek amacıyla farklı faaliyetlerde bulunmalarına karşın, özünde faaliyetlerine devam etmek yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi benzer nedenlerle nakde ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle tüm işletmeler nakit akış tablosu düzenlemek zorundadırlar

5 Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla beraber kullanıldığı zaman, ilgililerine işletmenin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapının ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğinin de değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar.

6 Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılardan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar            Ek Mali Tablolar 1- Bilanço                           1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu                  2- Satışların Maliyeti Tablosu                                              3- Fon Akım Tablosu                                              4- Nakit Akım Tablosu                                           5- Özkaynaklar değişim tab.

7 Mali tablolara neden bakılır?
İşletmenin karlılığını analiz etmek İşletmenin sürekliliğini analiz etmek

8 Nakit Akış Tablosu 1990’lı yıllarda önemi daha da anlaşılan, finansman maliyetlerinin yükselmesi, kısa vadeli yatırım alanlarının zenginleşmesi nakit yönetiminin en önemli aracı olan son yasal düzenlemeler ile kullanımı yaygınlaşan bir finansal tablodur

9 Önceleri finans yöneticileri ve muhasebeciler fon akışı ve çalışma sermayesinden söz eder ve bu konuları analizlerinde büyük önem verirlerken, depoları stoklarla dolu büyük şirketlerin ve özellikle zincir mağazaların iflaslarından sonra, vadesi gelen borçların tahsil edilecek alacaklarla ödenemeyeceği anlaşılmış ve bunun sonucunda da nakit akış tablosu güncel bir hale gelmiştir

10 Nakit akış tablosu; Bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını gösteren finansal tablodur şeklinde kısaca tanımlanabilir.

11 TANIMLAR Nakit = İşletmedeki nakit ve vadesiz mevduatı
Nakit benzeri = Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlar Nakit akışları = Nakit ve nakit benzerinin giriş, çıkışlarını

12 İşletme faaliyetleri = Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri Finansman faaliyetleri = Öz kaynaklar ile yabancı borçlanmaların yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetlerini ifade eder.

13 Nakit akış tablosu Nakit girişleri Nakit çıkışları Dönem başı mevcut x
x x Dönem sonu mevcut

14 Nakit akış tablosu Nakit Girişleri Nakit Çıkışları Müşterilerden Satıcılara Ödemeler Tahsilat Giderlere Ödemeler Vergi Ödemeleri Duran varlık Satışı Duran Varlık Alımları Banka kredisi Kredi Ödemesi Sermaye Artışı Kar payı Dağıtımı

15 NAKİT AKIŞ BİLGİLERİNİN YARARLARI
1) Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla kullanıldığı zaman, okuyucuların işletmenin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar.

16 2) Nakit akışı bilgisi işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesi ve kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini sağlar.

17 İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının tespiti: - İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit alışları, gelir tablosundan elde edilir. - Gelir tablosu tahakkuk esasına göre hazırlandığı için gelir tablosundaki tutarlar nakit esasına dönüştürülür.

18 Yatırım Faaliyeti: Nakit ve nakit benzerleri dışındaki varlıklarda değişimler yaptıran faaliyetlerden oluşur. Finansman Faaliyeti : Finansman faaliyetleri kapsamında, nakit dışındaki öz kaynak artış ve azalışları ile işletme faaliyetleri içinde yer almayan yabancı kaynak artış ve azalışları içermektedir.

19 NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

20 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan standartlar sayesinde tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır. TMSK’nın yayımlamış olduğu TMS-7 Nakit Akış Tabloları tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir

21 Kısacası bu standardın amacı; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması hususunu düzenlemektedir.

22 NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNUMU
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

23 NAKİT AKIŞLARININ RAPORLANMASI
İki yöntem kullanılır; Direkt yöntem (bürüt yöntem)(gelir – gider yöntemi) Bu yönteme göre brüt nakit giriş ve çıkışlarına göre nakit akış tablosu düzenlenir

24 2) Endirekt yöntem (kar-zarar yöntemi) Bu yöntemde, gelir tablosundaki vergiden önceki dönem karı esas alınır. Nakit girişine neden olmayan gelirler bu karlardan düşülür, nakit çıkışına neden olmayan giderler bu karlara ilave edilir.

25 Tek bir işlem, farklı şekilde sınıflandırılan nakit akışları içerebilir. Örneğin, bir kredi geri ödemesi hem faiz hem de anapara ödemesini içerirken; faiz işletme faaliyeti olarak sınıflanırken, anapara finansman faaliyeti olarak sınıflanır.

26 İŞLETME FAALİYETLERİ İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan işletmenin; borçlarını geri ödeyebilmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi, kar payı ödemelerini yapabilmesi ve yeni yatırımlara başlayabilmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında temel bir gösterge teşkil etmek üzere sunulur.

27 İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ile ilgili belli başlı kalemlere ilişkin bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akışlarına ilişkin tahminlerde kullanılabilir.

28 Örneğin, a) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri, b) Royalti, ücret, komisyon ve diğer hâsılatla ilgili nakit girişleri, c) Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, d) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,

29 TEŞEKKÜRLER


"HAZIRLAYAN: TANER KAYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları