Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL ANALİZ

2 Finansal Analiz Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir. Finansal analiz yapılarak, işletmenin mevcut durumu değerlendirilip, geleceğe ilişkin kararlar alınmaktadır. Finansal analiz, finansal planlama ve finansal denetimin ön koşuludur. Mevcut bilinmeden, planlama yapılamaz.

3 Finansal Analiz Finansal analiz, bizzat işletme tarafından yapılabileceği gibi, işletmeye kredi veren kurumlar veya yatırımcılar tarafından da yapılabilir. Finansal analiz yapılırken, bilanço ve gelir tablosundan yararlanılır.

4 Bilanço ve Gelir Tablosu
Bilanço, bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren mali tablodur. Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerle, yaptığı giderleri, tasnifli bir şekilde gösteren ve bir dönem faaliyetinin sonucunu kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur

5 Finansal Analiz Türleri
Finansal analizin iki türü vardır. 1. Statik finansal analiz 2. Dinamik finansal analiz Statik finansal analiz, belli bir döneme ait finansal verilerle faaliyet sonuçlarının analizidir. Dinamik finansal analiz, işletmenin cari dönem verilerinin geçmiş yıllar veya rakip işletmelere ait verilerle karşılaştırılması yoluyla yapılır.

6 Finansal Analizin Amacı
Finansal analizin yapılma amacı, bir işletmeyle ilgili olarak şu bilgileri elde etmektir: İşletmenin likidite durumu İşletmenin karlılık durumu İşletmenin sermaye yapısı İşletme aktiflerinin kullanım durumu

7 Mali Analiz Teknikleri
Oranlar Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi Dikey Yüzdeler Yöntemi Trend/Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu

8 ORAN ANALİZİ Oran, mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasındaki basit matematiksel bir ilişkiyi gösterir. Çok sayıda oran elde edilebilir. Fakat, önemli olan, anlamlı ve gerekli oranları hesaplamaktadır. Oranlar, doğru ve amaçlara uygun olarak yorumlanmalı ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır.

9 Oran Analizi Oranlar, oranda yer alan değerlerin tutarları da dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Yorum yapılırken, enflasyonun oranlar üzerindeki etkisi gözönünde bulundurul- malıdır. Mevsimsel ve devresel değişikliklerin oranlar üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır.

10 Mali Analizde Kullanılan Oranlar
Bilanço ve gelir tablosu verilerinin analizinde kullanılan oranlar, dört grupta toplanmaktadır. 1. Likidite oranları, 2. Mali yapı / Kaldıraç oranları, 3. Faaliyet oranları, 4. Kârlılık oranları. 5. Borsa-Performans oranları

11 Likidite Oranları Likidite, bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir. Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü gösterir. Teknik likidite, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilme gücünü, gerçek likidite ise, işletmenin tasfiyesi halinde borçlarını ödeyebilme gücünü ifade eder. Kısa vadeli analizlerde genellikle teknik likidite kullanılmaktadır.

12 Likidite Oranları Cari Oran= Döner Değerler/Kısa Vad. Borçlar
“2” veya “1.5” olması iyidir. Asit-Test Oranı=Döner Değerler-Stoklar/KVB “1” veya “1”’den büyük olması iyidir. Hazır Değ. Oranı = Hazır Değerler/KVB %20 ve üzerinde olması iyidir.

13 Mali Yapı/Kaldıraç Oranları
Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar. Mali yapı oranlarıyla, işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin gelirleriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığı belirlenmeye çalışılır.

14 Mali Yapı Oranları Toplam Borç Oranı=Top. Borç/Top. Aktifler
%50 ve altında olması iyidir. (Kaldıraç Oranı) Toplam Borç/Özsermaye Oranı “1” veya “1”den küçük olması iyidir. Kısa Vad. Borçlar/Özsermaye Oranı %35 ve altında olması iyidir. Sabit Varlıklar/Özsermaye Oranı “1”in altında olması iyidir.

15 Faiz Karşılama Oranı = FVÖK/Faiz
“8/1” veya “7/1” olması iyidir. Faiz Karşılama Oranı = VSK+Faiz / Faiz “4/1” olması iyidir. Sabit Ödemeleri Karşılama Oranı VÖK+Faiz+Kira+Amortismanlar Faiz+Kira+Anapara Taksitleri “2/1” olması iyidir.

16 Faaliyet Oranları Faaliyet oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıkları ne derece etkin kullandıklarını gösteren oranlardır. Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak bilinir. Bu oranlar, varlıkların herbir lirasının yarattığı geliri ölçer. Faaliyet oranlarının payında, satışlar, paydasında ise, ilgili hesaplar yer alır.

17 Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı= Kredili Satışlar Tic. Alacaklar
Alacak Tahsil Süresi= Alacaklar*360 Kredili Satışlar Stok Devir Hızı=SMM / Ortalama Stoklar Stok Devir Hızı= Net Satışlar Ortalama Stoklar

18 Faaliyet Oranları Özsermaye Devir Hızı= Net Satışlar Özsermaye
Aktif Devir Hızı= Net Satışlar Aktif Toplamı Döner Sermaye Hızı= Net Satışlar Döner Sermaye Sabit Varlık D. Hızı= Net Satışlar Sabit Varlıklar

19 Karlılık Oranları Kârlılık oranları, işletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri başarıyı ölçmeye yarayan oranlardır. Kâr miktarının değerlendirilmesinde, şu faktörler gözönünde bulundurulur. 1. Sermayenin alternatif getirisi 2. Önceki yıl kârların gelişim seyri 3. Genel ekonomik koşullar 4. Aynı endüstrideki işletmelerin kâr oranları Karlılık oranları, satışlar, özsermaye ve varlıklar üzerinden hesaplanabilir.

20 Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı= Brüt Kar / Satışlar
Net Kar Marjı= Net Kar / Satışlar Net Kar/Özsermaye= Net Kar * Satışlar Satışlar Özsermaye Yatırım Karlılığı= Net Satışlar * Kar Aktif Toplamı Net Satışlar

21 Borsa Performans Oranları
Fiyat/Kazanç Oranı= Hisse Senedi Fiyatı Hisse Başına Düşen Kar Piyasa Değeri-Defter Değeri = Piyasa Değeri Defter Değeri Hisse Başına Kar = Dönem Net Karı Hisse Senedi Sayısı

22 KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR YÖNTEMİ
Karşılaştırmalı tablolar yöntemi, işletmelerin birden fazla dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının kendi aralarında karşılaştırılmasıyla yapılmaktadır. Karşılaştırmalı analiz, işletmelerin gelişme yönü hakkında bilgi sağlamaya yarar. Yorum yaparken, enflasyon dikkate alınmalıdır. Mutlak rakamlar ve yüzdeler birlikte ele alınıp incelenmelidir.

23 EĞİLİM YÜZDELERİ (TREND) YÖNTEMİ
Trend analizinde, birbirini izleyen dönemlere ait mali tablolarda yer alan kalemlerin temel/baz alınan mali tablo kalemlerine göre gösterdiği artış veya azalışlar yüzde olarak hesaplanmaktadır. Baz yılın seçiminde dikkatli olunmalıdır. Yorum yapılırken enflasyon göz önünde bulundurulmalıdır.

24 DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ
Dikey yüzde analizi ile, mali tablolarda bulunan her bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğü incelenir. Yüzde yönteminde, kalemin alt olduğu grup veya genel toplam 100 kabul edilir ve her bir kalemin toplam içindeki yüzdesi hesaplanır. Kalemlerin toplam içindeki nisbi önemini gösterir ve işletmenin, diğer işletmelerle karşılaştırılmasına olanak sağlar.

25 FON KAYNAK VE KULLANIM TABLOSU
Fon kaynak ve kullanım tablosu, işletmenin belli bir dönem içerisinde sağladığı fonları ve bu fonların kullanılış yerlerini gösterir. Buradaki fon kavramı, tüm finansal değişimleri ifade etmektedir. Fon Kaynak Kullanım Tablosuyla, finansal tablolarda görülmeyen fon akımları ortaya konarak, faaliyet sonucu elde edilen veya alınan fonların nerelerde kullanıldığı ayrıntılı olarak gösterilir.

26 * Fon kaynak ve kullanım tablosu, devre başı ve devre sonu bilançolarının karşılaştırılmasıyla düzenlenir. * Karşılaştırma sonucunda bilanço kalemlerindeki değişiklikler, kaynak ve kullanım olarak sınıflandırılmalıdır. Fon kaynakları 1. Aktiflerde azalış 2. Borçlarda artış 3. Öz sermayede artış 4. Amortismanlarda artış Fon kullanımını 1. Aktiflerde artış 2. Borçlarda azalış 3. Öz sermayede azalış


"FİNANSAL ANALİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları