Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Güç “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Güç “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek."— Sunum transkripti:

1

2 Milli Güç “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş döneminde, gerekse barış döneminde hedeflere ulaşmak için milli gücü kullanır.

3 Milli Güç “Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir güç yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir güç vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım”

4 Milli gücü oluşturan unsurlar nelerdir?
Askeri Güç Ekonomik Güç Siyasi Güç Sosyo-Kültürel Güç

5 Askeri Güç Millî ordu, millet birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan örneğidir. Ordu, dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan kaldırır. Ordu, cumhuriyet aleyhine girişimlere karşı, devlet ve hükûmetin irade ve kuvvetini belirtir. Ordunun devlete karşı en birinci vazifesi, azamî kudret ve kabiliyete sahip olmaya çalışmaktır.

6 Atatürk askeri gücü geliştirmek için neler yapmıştı?
Kuvai Milliye birliklerini kaldırarak düzenli orduya geçiş yaptı Erkan-ı Harbiye Bakanlığı yerine Genel Kurmay Başkanlığını kurdu Ordunun en gelişmiş silahlarla donatılması için bütçe ayırdı

7 Ekonomik Güç

8 Atatürk döneminde ekonomik gücü geliştirmek
için neler yapılmıştı? İzmir İktisat kongresi toplanarak milli bir ekonomik politika hazırlandı Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırıldı Ülkedeki yabancılara ait kuruluşlar millileştirildi

9 Siyasi Güç Siyasi güç; ‘’Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir. Atatürk’e göre güçlü bir devlet olmanın şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.

10 Atatürk döneminde siyasi gücü güçlendirmek için neler yapıldı?
TBMM açıldı 1 Egemenliği halka veren anayasa hazırlandı 2 Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası anlaşmalarla kabul ettirildi 3

11 Sosyo-Kültürel Güç Sosyo-kültürel güç iyi bir eğitim almış teknik bilgiye ve kültürel birikime sahip insanların oluşturduğu bir güçtür. Atatürk sosyo-kültürel gücün artması için eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapılmasını gerekli görmüştür. Sosyokültürel güç; bilim sanat ve diğer alanlarda gelişmeye ortam hazırlar Güçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tüm milli güç unsurlarının birlikte kullanılması gerekir

12 Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
KİŞİ HAK VE ÖDEVLERİ SOSYAL VE EKONOMİK HAK VE ÖDEVLER SİYASİ HAK VE ÖDEVLER Yaşama Hakkı Ailenin korunması Vatandaşlık Kişi dokunulmazlığı Eğitim ve Öğretim Hakları Seçme ve seçilme hakkı Özel hayatın gizliliği Çalışma Hakları Siyasi partilerle ilgili haklar Konut dokunulmazlığı Sendika kurma hakları Kamu hizmetlerine girme hakkı Haberleşme özgürlüğü Grev hakkı Dilekçe Hakkı Düşünce ve inanç özgürlüğü Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları

13 Vatandaşlık Görevlerimiz
Anlıyoruz ki, hakkın bulunduğu yerde görev ve görevin bulunduğu yerde hak vardır. Yani, her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım görevlere sahiptir. İnsanlar, toplumsal yaşamda haklardan ve görevlerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir.

14 Vatandaşlık Bilinci

15 Vatandaşlık Görevlerimiz
Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir

16 Vatandaşlık Görevlerimiz
Toplumun düzenli bir şekilde yaşaması için çeşitli kurallar konmuştur. Vatandaşlık görevlerimizden birisi de kanunlara uymaktır.

17 Vatandaşlık Görevlerimiz
Siyasal haklarımızdan birisi olan Seçme Seçilme hakkı aynı zamanda bizim vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir

18 Anayasa ve Temel Haklarımız
Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Madde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. ASİMKK 25 Mayıs 2001

19 Anayasa ve Temel Haklarımız
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Madde 15 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun ASİMKK 25 Mayıs 2001

20 Hangi durumlarda temel haklarımız
sınırlandırılabilir? Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde temel haklar sınırlandırılabilir. Bu durum temel hak ve özgürlüklerin kamu sağlığı ve Kamu güvenliği için sınırlandırılabileceğini gösterir

21 Atatürk İlkeleri Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
Halkçılık Devletçilik Laiklik İnkılapçılık Atatürk İlkeleri

22 Cumhuriyetcilik Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, millet ve millet, hükümettir.

23 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması
Yönetim kimdedir? Monarşi Oligarşi Cumhuriyet Tek kişide Belirli bir grupta Halkta

24 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması
Yönetici nasıl başa gelir? Monarşi Oligarşi Cumhuriyet Tek kişide Belirli bir grupta Halkta Babadan oğula Bir grubun seçmesi Halkın seçmesi

25 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması
Hakların durumu nasıl Monarşi Oligarşi Cumhuriyet Tek kişide Belirli bir grupta Halkta Babadan oğula Bir grubun seçmesi Halkın seçmesi Halkın hakkı yok Halkın çoğunun Hakkı yok Eşit haklar var

26 Cumhuriyetcilik Egemenliğin bir kişi veya bir gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimine “Cumhuriyet” denir.

27 Cumhuriyetcilik

28 Cumhuriyetcilik Halk seçimler sonucu seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülke yönetimine katılır. Seçilenler yasalarla belirlenen süre içinde görev yaparlar.

29 Bu bilgiye göre Cumhuriyetin temel
özellikleri nelerdir? Halk egemenliği Seçim Toplum yararı

30 Cumhuriyetcilik Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetin en en önemli özelliği halkın seçtiği millet vekillerinden oluşmasıdır. Cumhuriyet en iyi demokrasilerle idare edilir. Ancak her demokratik devlet Cumhuriyet idaresi ile yönetilmeyebilir.

31 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, Anayasamızda ilanından sonra değişmesi ve değiştirilmesi hiçbir surette mümkün olmayan, teklif dahi edilemeyen maddelerden biridir. Bu hüküm yeni kurulan devletin şeklinin cumhuriyet olarak ebedi ve değişmez olduğunu ifade etmektedir.

32 Cumhuriyetcilik Cumhuriyetçilik ilkesi, devletin biçimini belirleyerek devlet düzen ve yönetiminde kişiselliğin egemen olmasını önleyen en sağlam güvencedir. Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasını ve cumhuriyeti koruma yüceltme ve yaşatma fikrine Cumhuriyetçilik denir

33 Cumhuriyetciliğin Diğer İlkeler İle İlişkisi
 Egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için Halkçı Toplumun millet bilincine ulaşması ile oluşan bir yönetim olduğu için. Milliyetçi Cumhuriyetçilik Akıl ve bilimi esas aldığı için Laik Her alanda yeniliği öngördüğü için İnkılapçı

34 Kadınlara seçme seçilme
Anahtar Kelimeleri Milli egemenlik Çoğunluk 1 5 Seçim Çok Partili Hayat 6 2 Demokrasi Kadınlara seçme seçilme 3 7 Ulusal irade Yönetim şekli 4 8

35 MİLLİYETÇİLİK

36 Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir

37 Millet nedir?

38 Olabilmesinin Üç Ön Şartı
Bir Toplumun “MİLLET” Olabilmesinin Üç Ön Şartı 1- Millî Benlik 2- Millî Tarih 3- Millî Dil Bu üç unsurun herhangi birinden yoksun olan bir toplumun millet olabilmesi mümkün değildir.

39

40 Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.

41 Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak bunun devamını sağlamaya çalışma azminde olmaya Milliyetçilik denilir

42 Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Benim karakterim bağımsızlıktır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Benim Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

43 Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Anayasamıza “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şekliyle yansımıştır.

44 Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir milleti istila etmek gibi kolay değildir

45 Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği
güçlendiren unsurlar nelerdir? Milli kültür ve milli eğitim Türklük şuuru Manevi değerler Dil, tarih kültür ve ülkü birliği Misak-i Milli

46 Misak-ı Milli Kararları
Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde saptanıp olgunlaştırılan ilkeler doğrultusunda 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin gizli oturumunda oybirliği ile kabul edilen ve Türkiye'nin kabul edebileceği barış koşullarını açıklayan 6 maddelik bildiridir. Misak-ı Milli temelde Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşının bir programı niteliğindedir. 6 maddelik Misak-ı Milli Kararları özetle şu şekildedir: Arap kökenli halkın oturduğu ve Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı devletlerin işgali altında bulunan bölgelerin geleceği, halkın serbest oyuyla belirlenecektir; mütareke sınırları içinde Osmanlı-İslam çoğunluğun yerleşmiş bulunduğu kısımların tümü, gerçekte ya da hükmen hiç bir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür. İlk serbest kaldıkları zamanda kendi istekleriyle anavatana katılan Kars, Ardahan ve Batum illerinde gerekirse yeniden halkoylaması yapılabilecektir. Batı Trakya'nın hukuksal durumu da, halkın tam bir özgürlük içinde verecekleri oylarla saptanmalıdır. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulacak, Boğazların ticaret gemilerine açık tutulması, ilgili devletlerin aralarındaki antlaşmalarla sağlanacaktır. Antlaşmalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu ülkelerdeki müslüman halkların aynı haklardan yararlanmaları koşuluyla güvence altında olacaktır. Türkiye'nin siyasal, adli, mali tam bağımsızlığı kabul edilecektir; bu konularda hiçbir kayıt ve kısıtlama getirilemez.

47 Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Bu milliyetçilik anlayışı, toplumumuzu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyacak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak, Türk milletinin medeniyet yolunda barış içinde ilerlemesi ve gelişmesini sağlayacak olan tek yoldur.

48 Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri:
Atatürk Milliyetçiliğinin temelinde milletin bağımsızlığı vardır Atatürk Milliyetçiliği ırkçı değildir Atatürk Milliyetçiliğinin temellerinden birisi de milli birlik ve beraberliktir. Atatürk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştiricidir

49 Cumhuriyetçilik İlkesi Çerçevesinde Yapılan Yenilikler
TBMM’nin açılması 1 Yeni Türk Devletinin kurulması 2 Kapitülasyonların kaldırılması 3 Yabancı okulların kapatılması 4 Misak-i İktisadi kararları 5 İstiklal Marşının Kabulü 6 Kabotaj Kanunu 7 Türk Tarih ve Dil Kurumları 8

50 Milliyetçiliğin Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur?
Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir

51 Ulusal birlik, beraberlik
Anahtar Kelimeleri Milli bağımsızlık Ulusal birlik, beraberlik 1 5 Vatan sevgisi Irkçılığa karşı olma 6 2 Millet sevgisi Kendi kültürümüz 3 7 Tarih birliği Misak-i Milli 4 8

52 LAİKLİK

53 Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü
Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önemlilerinden tanınmalıdır.

54 Laiklik Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir

55 Atatürk'e Göre Laiklik Din bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece, din işlerini devlet ve ulus işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur

56 Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Bütün yurttaşların vicdan,ibadet ve din hürriyeti demektir

57 Anahtar Kelimeleri 1 5 6 2 3 7 4 8 Din ve devlet işlerinin ayrı olması
Dini Kural 1 5 Akıl ve mantık Din ve Mezhepler 6 2 İlim, Bilim, Fen İnanç özgürlüğü 3 7 Din ve vicdan özgürlüğü İbadet 4 8

58 Laiklik İlkesi Çerçevesinde Yapılan Yenilikler
Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Diyanet İşleri başkanlığının kurulması Tekke ve Zaviyelerin kapatılması Kılık Kıyafet inkılabı Medeni Kanunun Kabulü 1928’de anayasadan ‘Devletin dini İslam’dır’ maddesinin çıkarılması 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

59 LAİKLİĞİN TOPLUMA FAYDALARI
Din ve mezhep ayrımı yapmadığı için toplumsal birliği sağlamıştır Akla ve bilime dayanan uygulamaları kabul ettiği için çağdaşlaşmayı sağlamıştır Dini duyguların kullanılarak halkın kandırılmasını engellemiştir Farklı dinlere özgürlük tanıdığı için iç işlerimize karışılmasını engellemiştir Hukuksal alanda birlik sağlanmıştır

60 DEVLETÇİLİK

61 ‘Bu günkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır
‘Bu günkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin aslı bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayatı bölümlerinde bağımsızlık sakat durumdadır.

62 Ekonomik Durum Savaşta işgal edilen yerler yakılıp yıkılmıştı. Uzun süredir savaştan dolayı üretim faaliyetleri bitecek hale gelmişti. Halkın elinde sermaye yoktu, sanayi ve alt yapısı yetersizdi. Ticaret ve demir yolları yabancıların kontrolündeydi.

63 Devletçilik Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalara Devletçilik denir. Dar anlamda devletçilik devletin ekonomiye müdahalesini öngören sistemdir

64 Devletçilik Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeyler yapılmadığı göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. Asırlardan beri şahsi ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan ekonomik faaliyetleri bir an önce yapmak

65 Devletçilik Ekonomi politikamızın önemli amaçlarından biri de; toplumun genel faydasını doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlar ile ekonomik alandaki teşebbüsleri mali ve teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir.

66 Devletçilik İlkesinin Özellikleri
Devletçilik anlayışı siyasi, ekonomik ve sosyal zorunluluktan ortaya çıkmıştır 1 Özel sektörün yapamadıklarını devlet yapacaktır 2 Devlet özel sektörün gelişmesi için çalışmalar yapacaktır 3 Halkın yararına yapılmalı ve ekonomik faaliyetlerin dağılımı eşit olmalıdır 4

67 Anahtar Kelimeleri 1 4 2 5 3 6 Devletin yatırım yapması
Devletin bankalar kurması 1 4 Ekonomi Kamulaştırma 2 5 Özel sektörün yapamaması Karma Ekonomi 3 6

68 Devletçilik İlkesi Çerçevesinde Yapılan Yenilikler
Beş yıllık kalkınma planlarının yapılması 1 Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması 2 İş Bankası Sümerbank ve Etibank’ın kurulması 3 Çeşitli fabrikaların kurulması 4 Yabancı işletmelerin satın alınması 5

69 Devletçilik ilkesinin sağladığı faydalar
Planlı ekonomiye geçilmiştir Özel sektörün yapamadığı kuruluşlar devlet eliyle yapılmıştır Ekonomik yatırımların eşit dağılımına çalışılmıştır

70 HALKÇILIK

71 ‘Bugün haklı olarak övünebileceğimiz bütün başarının sırrı, Yeni Türk Devletinin yapısındandır. Gerçekten Türkiye Devleti’nin dayandığı esaslar, nitelik bakımından kendinden önceki tarihi kuruluşların esaslarından başkadır. Bunu bir kelime ile ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki Yeni Türkiye Devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir

72 Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

73 Halkçılığın Diğer İlkeler İle İlişkisi
 Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği için Cumhuriyetçilik HalkçIlIk Toplumun dayanışma içinde olması için Milliyetçilik

74 Halkçılık “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, halkın maruz bulunduğu sefalet sebeplerini gidererek saadet ve refahını temin etmeyi esas ilke sayar”

75 Halkçılık Bizim bakış açımız -ki halkçılıktır- gücün, erkin egemenliğin yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yönetim biçimimiz, kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olan halkın yazgısını kendisinin doğrudan doğruya yönetmesi anlayışına dayalıdır.

76 Halkçılık demek, devletin bütün kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert, aile ve sınıf ayrıcalığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade etmek demektir.

77 Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz.

78 Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamaktır.

79 Anahtar Kelimeleri 1 4 2 5 3 6 Milli egemenlik Halkın yararı
Kanun önünde eşitlik Kadınlara da haklar verilmesi 2 5 Sınıf, Grup, Zümre ayrımı olmaması Sosyal dayanışma 3 6

80 Halkçılık İlkesi ÇerçevesindeYapılan Yenilikler
Cumhuriyetin İlanı 1 Medeni Kanunu’nun kabulü 2 Kadınlara siyasal haklar verilmesi 3 Soyadı Kanunu’nun kabulü 4 Aşar vergisinin kaldırılması 5 Unvan ve lakapların kaldırılması 6 Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi 7 Kılık Kıyafet Kanunu 8

81 Halkçılık İlkesinin Faydaları
Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.

82 KAYNAK : http://www.destekilkogretim.com


"Milli Güç “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları