Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. .

2 Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü
Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önemlilerinden tanınmalıdır. Laiklik denilince neler anlıyorsunuz? Osmanlı Devleti döneminde yönetim ve kurallar neye bağlıydı? Atatürk’ün bu sözünde belirttiği düşünce ve vicdan özgürlüğü ifadesinden ne alıyorsunuz?

3 Laiklik Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir Devlet farklı dinlere ve mezheplere karşı nasıl davranmalıdır? Bu tanıma göre Osmanlı Devleti laik bir yönetim midir?

4 Atatürk'e Göre Laiklik Din bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece, din işlerini devlet ve ulus işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur

5 Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Bütün yurttaşların vicdan,ibadet ve din hürriyeti demektir

6 Buna göre laiklik ilkesine uygun olarak yapılan İnkılaplar nelerdir?
Anahtar Kelimeleri Din ve devlet işlerinin ayrı olması Dini Kural 1 5 Akıl ve mantık Din ve Mezhepler 6 2 İlim, Bilim, Fen İnanç özgürlüğü 3 7 Din ve vicdan özgürlüğü İbadet 4 8 Buna göre laiklik ilkesine uygun olarak yapılan İnkılaplar nelerdir?

7 Siyasal ve hukuki alanlardaki inkılaplar devlet yapısının
Sosyal ve kültürel alanlardaki inkılaplar da toplumun çağdaşlaşmasını sağlamıştır Yapılan Yenilikler 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi Saltanatın kaldırılması Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Diyanet İşleri başkanlığının kurulması Tekke ve Zaviyelerin kapatılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1928’de anayasadan ‘Devletin dini İslam’dır’ maddesinin çıkarılması Halifeliğin kaldırılması Kılık Kıyafet inkılabı Medeni Kanun Kabulü Din ve mezhep ayrımı yapmadığı için toplumsal birliği sağlamıştır Akla ve bilime dayanan uygulamaları kabul ettiği için çağdaşlaşmayı sağlamıştır Dini duyguların kullanılarak halkın kandırılmasını engellemiştir Farklı dinlere özgürlük tanıdığı için iç işlerimize karışılmasını engellemiştir Hangi alanda laikliktir Laikliğin Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur? Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hangi alanda laikliktir Hukuksal alanda birlik sağlanmıştır

8 Devlet yönetiminde bütün yasalar, kurallar bilimin çağdaş uygarlığa temin ettiği esas ve şekillere, dünya gereksinimlerine göre yapılır ve uygulanır. Devlet yönetiminde bütün yasalar, kurallar bilimin çağdaş uygarlığa temin ettiği esas ve şekillere, dünya gereksinimlerine göre yapılır ve uygulanır.

9 Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti,
şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur

10 Dünyada her şey için, medeniyet için, basarı için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir.

11 Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel
mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar

12 Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.

13 Türk Milleti, evlatlarına vereceği eğitimi mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki çeşit kuruluşa bölmeye katlanabilir miydi? Türk Milleti, evlatlarına vereceği eğitimi mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki çeşit kuruluşa bölmeye katlanabilir miydi?

14 Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.

15 Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir.

16 Laiklik ilkesinin uygulanmasının toplumumuza çeşitli faydaları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir? A) Herkesin bir soyadı alması zorunlu hale gelmiştir Misakı iktisadi ilkeleri uygulanmaya başlamıştır Din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır D) Devletin ekonomiye müdahalesi ile yeni fabrikalar kurulmuştur

17 Laiklik alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır
I. Medeni kanunun kabulü II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu Bu inkılaplar laiklik ilkesinin hangi alanlarda yerleştirilmeye çalışıldığını gösterir I II III A) Sosyal Eğitim Hukuk Hukuk Sosyal Eğitim Sosyal Hukuk Eğitim D)Hukuk Eğitim Sosyal

18 Yeni Türk Devleti inanç özgürlüğünü anayasal garanti altına almıştır
Yeni Türk Devleti inanç özgürlüğünü anayasal garanti altına almıştır. Bu durum uyarınca hiçbir Türk vatandaşı dini inancından dolayı aşağılanamaz, kınanamaz. Bu gelişmenin, I. Toplumsal bütünlüğün korunması II. Devletçi ekonomik anlayışı III.Laik devlet anlayışı gibi unsurlardan hangilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir? A) Yalnız I I ve II Yalnız III D) I ve III

19 Akıl 1937 Din ve Devlet Halkçılık Cumhuriyetçilik Tarafsızdır
Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının …………… ve bilime dayandırılmasıdır 1937 Laiklik ilkesi…………….. yılında anayasamıza girmiştir Din ve Devlet Laiklik ………………………….. İşlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklik din ve mezhep ayrımı yapmadığı ve toplumsal eşitliği sağladığı için ………………… ilkesini tamamlar Halkçılık Devlet yönetiminde dini kurallar istemediği için egemenliğin kaynağını halka vermiştir. Bu yönü ile ……………………… ilkesiyle bağlantılıdır Cumhuriyetçilik Tarafsızdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında ………………

20 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Dine uygun olarak akıl ve mantığın kullanılması Laiklik ilkesidir Laiklik din ve mezhep ayrımı yapmadığı için toplumsal birliği sağlayan bir unsurdur Devlet yönetiminde akıl ve bilimin esas alınması laiklik ilkesinin gereğidir Farklı din ve mezheplere inanç özgürlüğü, yabancı devletlerin içişlerimize karışmasını engellemiştir Anayasamıza göre devletin Dini İslam’dır


"KAZANIMLAR 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları