Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
MEKKE’NİN FETHİ - H8

3 KUZEY Mekke’nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY

4 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. İbrahim zamanından beri tevhid inancının merkezi olan Kâbe'yi putlardan temizlemek Hz. Peygamber’in en başta gelen hedeflerinden biriydi. Hudeybiye Barış Antlaşması Müslümanların Mekke müşrikleriyle barış içinde yaşamasını sağlamış olsa dahi, Kâbe hâlâ putperestliğin merkezi olma özelliğini koruyordu. Üstelik müşrikler biraz sonra anlatacağımız gibi Hudeybiye antlaşmasını da ihlal etmişlerdi.

5 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethine karar vermesinin ve bu kararı gerçekleştirmesinin asıl nedeni, on yıllık bir süre için imzalanan Hudeybiye Barış Antlaşması'nın (H6), üzerinden henüz iki yıl geçmeden müşrikler tarafından bozulmuş olmasıdır.

6

7 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Olay şu şekilde gerçekleşmiştir: Hudeybiye Antlaşması gereği; müslümanlarla birlik kuran Huzâa kabilesi ile, (Beni Sa’d M.İsl) müşriklerle birlik kuran Bekir kabilesi arasında eskiden beri düşmanlık mevcuttu.

8 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hicretin sekizinci yılı şaban ayında Bekir kabilesinden bir grup, bir gece vakti ansızın Huzâalılara (ya da Beni Sa’d’a) baskın yaparak yirmi üç kişiyi öldürdü. Bu baskın sırasında Kureyş müşrikleri Bekir kabilesine silah, binek ve su yardımı yaptılar. Hatta Safvân b. Ümeyye, İkrime b. Ebû Cehil ve Süheyl b. Amr gibi bazı Kureyşliler gizlice, yüzlerini örterek baskına bizzat iştirak ettiler

9 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. Peygamber'in müttefiki olan Huzâa kabilesinden Amr b. Sâlim, bir süvari birliği ile Medine'ye gelerek durumu anlattı. Peygamberimiz onların gönüllerini aldı ve yardım edeceğine söz vererek yurtlarına gönderdi.

10 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Kureyşlilere de bir mektup yazarak, ya Bekir kabilesiyle olan ittifaklarını bozmalarını, ya da öldürülen Huzâalıların diyetlerini ödemelerini istedi.

11 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Eğer bunlardan birini yerine getirmeyecek olurlarsa kendileriyle savaşacaklarını bildirdi. Kureyş müşrikleri Hz. Muhammed (s.a.s.)’in tekliflerini reddedip elçiye olumsuz cevap vererek geri gönderdiler. Ancak daha sonra buna pişman oldular; antlaşmayı yenilemek için Ebû Süfyan’ı Medine'ye gönderdiler.

12

13 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Bu amaçla Medine'ye gelen Ebû Süfyan, Hudeybiye Antlaşması'nın akdi esnasında bulunamadığını gerekçe göstererek, birtakım girişimlerde bulundu; antlaşmayı yenilemeyi ve süresini uzatmayı teklif etti.

14 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz kendilerinin Hudeybiye'de yapılan antlaşma ve müddet üzerinde durduklarını, onu bozmadıklarını ve değiştirmediklerini belirterek olayı bilmiyormuş gibi davrandı ve "Yoksa siz bir olay çıkarıp onu bozdunuz mu?" diye sordu.

15 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Ebû Süfyan "Hayır" diye cevap verdi ve olup bitenleri inkar etti. Peygamberimiz, Ebû Süfyan'ın teklifine olumlu cevap vermedi. Hz. Peygamber'in ailesinden ve diğer sahâbîlerden bazılarına da başvuran ve onlardan da yüz bulamayan Ebû Süfyan, sonuçta istediğini elde edemeden Mekke'ye döndü.

16 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Ebû Süfyan Medine’den ayrıldıktan sonra Hz. Peygamber Mekke'yi fethe karar verdi ve gizlice hazırlığa başladı. Öyle ki, seferin nereye yapılacağını başlangıçta hanımı Âişe'ye bile açıklamadı. Daha sonra hedefini Hz. Ebû Bekir'e bildirdi; fakat gizli tutmasını istedi. Medine çevresindeki kabilelere haber göndererek Ramazan ayının başlarında Medine'de toplanmalarını istedi

17

18 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. Peygamber Mekke'yi kan dökmeden fethedebilmek için hazırlıklarını gizli bir şekilde yürütmüştür. Müşrikler Müslümanların Mekke'nin fethi maksadıyla sefere çıktığını bilselerdi, gerekli önlemleri alırlar, şehri savunmak için ellerinden geleni yaparlardı.

19 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Sonunda çok sayıda can kaybına sebep olan bir savaş cereyan edebilirdi. Oysa Hz. Peygamber mukaddes belde Mekke’yi kan dökmeden fethetmek istiyordu. Bundan dolayı Mekke üzerine yürüdüğünü gizli tutmuş ve amacına da ulaşmıştır

20 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz Kureyş müşriklerine haber sızmasını önlemek amacıyla Mekke'ye giden yolları tuttu. Bu işle görevlendirdiği kimselerin başına Hz. Ömer'i tayin etti. Hâtıb b. Ebû Beltea adlı sahâbî, Medine’deki sefer hazırlıklarını bir mektupla Kureyş eşrâfına bildirmeye teşebbüs etti.

21 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz, bir şekilde kendisine haber verilmesiyle durumdan haberdar oldu. Hâtıb'ın mektubu götürmek için ücretle kiraladığı kadın, Hz. Peygamber'in görevlendirdiği Hz. Ali ve arkadaşları tarafından yolda yakalandı.

22 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Sorguya çekilen Hâtıb, suçunu itiraf etti ve bu işi Mekke’de bulunan ailesini korumaları için Kureyşlileri memnun etmek amacıyla yaptığını söyledi. Peygamberimiz onun özrünü kabul etti; sonunda Bedir mücahitleri arasında bulunduğu için affetti.

23 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Bu olay üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu: ***"Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin.

24 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Oysa onlar size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin sakladığınızı da açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim onları dost edinirse doğru yoldan sapmış olur". (Mümtehine 1) ***

25 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Bu âyet-i kerîme ile bütün müslümanlar uyarılmışlardır

26

27 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz 10 ramazan 8 / 1 Ocak 630’da muhâcirler, ensar ve çevreden toplanan kabilelerle Medine’den hareket etti. Bazı kabileler de yolda orduya katıldılar. Peygamberimiz Zübeyr b. Avvam'ı iki yüz kişiyle ileri gönderdi.

28

29 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Ramazan ayı olduğu için isteyenlerin oruçlarını bozabileceğini ilan ettirdi. Kendisi de Usfân ile Emec arasında bulunan Kedîd'de orucunu bozdu.

30

31 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) İslâm ordusunun gözcü birlikleri, yolda Hz. Peygamber'in faaliyetlerini izlemek üzere Hevâzin kabilesinin görevlendirdiği bir casusu yakalayarak onun huzuruna getirdiler. Sorguya çekilen casus, Hevâzin kabilesinin bazı Arap kabilelerini de yanına alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlıklarına başladığını tüm ayrıntılarıyla haber verdi.

32 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimizin emriyle Halid b. Velid tarafından tutuklanan casus, ordu Merruzzahran'da konakladığı esnada kaçtı; fakat Halid tarafından tekrar yakalandı. Halid durumu Peygamberimize bildirdi. O da Mekke'ye girinceye kadar onun tutukluluk halinin devamını istedi.

33 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Casus Mekke fethedildikten sonra Peygamberimizin İslâm'a daveti üzerine Müslüman oldu, İslâm ordusuyla birlikte Huneyn Savaşı'na katıldı ve Evtas Savaşı'nda Şehid oldu.

34 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Müslümanlar yatsı vakti Mekke yakınlarında Merruzzahrân'da konakladılar. Peygamberimiz burada İslâm ordusunun gücünü göstermek maksadıyla gece vakti asker sayısınca, yani on bin meş’ale yaktırdı.

35 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Bunu gören ve gelenlerin kim olduğunu bilemeyen Mekke müşrikleri telaşa kapılarak liderleri Ebû Süfyan’ı iki arkadaşıyla birlikte durumu öğrenmek ve şayet Hz. Muhammed (s.a.s.)'le karşılaşırsa eman almak amacıyla gönderdiler.

36 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Ancak Ebû Süfyan ve arkadaşları İslâm ordusunun gözcü birlikleri tarafından yakalanarak Hz. Peygamber’in huzuruna götürüldüler. Mekke lideri Ebû Süfyan uzun tereddütlerden sonra Müslüman oldu .

37

38

39 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) İslâm ordusu dört koldan şehre girdi. Hz. Peygamber'in kumanda ettiği birliğin dışındaki birliklerin başında Halid b. Velid, Zübeyr b. Avvâm ve Kays b. Sa'd bulunuyordu. Peygamberimiz mecbur kalınmadıkça kan dökülmemesini emretti. İslâm ordusu herhangi bir ciddî mukavemetle karşılaşmadan şehre girdi.

40 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz “Bugün Kâbe’de savaşın helal olacağı gündür” şeklinde sözler sarfeden komutan Sa’d b. Ubâde’yi azlederek elinden sancağı aldı ve oğlu Kays b. Sa’d’a verdi. Sa'd'ın "Bugün savaş günüdür" sözüne karşılık "Bugün merhamet günüdür" dedi.

41

42 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) İslâm ordusu, güneyden şehre giren Halid b. Velid’in komuta ettiği birlik hariç, mukavemetle karşılaşmadı. Peygamberimiz muhâcirlerin başında Mekke’yi kan dökmeden fethetmenin verdiği huzur içinde ilerlerken, şehrin alt tarafında kılıçların parladığını görünce çok üzüldü.

43 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Halid b. Velid’e haber göndererek çarpışmaya son vermesini emretti. Halid daha sonra sorguya çekildiğinde, çarpışmayı müşriklerin başlattığını bildirdi.

44 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. Peygamber; Mekke'de evlerinin kapısını kapatanların, Silahlarını bırakanların, Mescid-i Haram'a ve Ebû Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olduğunu duyurdu. Yaralıların, arkasını dönüp kaçanların ve esirlerin öldürülmemelerini emretti. Bunun üzerine Mekkeliler evlerine kapanıp silahlarını sokaklara attılar.

45

46 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Peygamberimiz Zî Tuvâ mevkiinde durunca insanlar onun etrafında toplandılar. O, Allah'ın kendisine Mekke'nin fethini nasip etmesinden, Müslümanların sayısının çokluğundan ve Allah'a olan tevazuundan dolayı devesinin üzerinde eğiliyor, "Hayat ancak ahiret hayatıdır" diyordu.

47 KUZEY Mekke’nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY

48 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mekke'ye girince Kâbe'yi tavaf etti; çevresindeki putları kırdırdı. Kâbe'nin bakımını yürüten, anahtarını muhafaza eden Abdüddâr ailesinden Osman b. Talha'ya haber gönderip Kâbe'nin anahtarını getirterek içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı.

49 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Öğle vakti gelince Hz. Peygamber, Bilâl-i Habeşî'ye Kâbe'nin damında ezan okuttu. Namazı kıldırdıktan sonra halka hitabede bulundu. "Ne dersiniz? Şimdi size ne yapacağımızı sanıyorsunuz?" diye sordu. "İyilik umuyoruz, sen asîl bir kardeş ve asîl bir kardeş oğlusun" cevabını verdiler.

50 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Bunun üzerine "Ben size kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum: Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir“ (Yusuf 92) dedi. Konuşmasında; Tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde durdu. O'nun eşi ve ortağı bulunmadığını, Va'dini yerine getirdiğini,

51 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Kuluna (kendisine) yardım ettiğini, Düşmanları bozguna uğrattığını bildirdi. Cahiliye dönemine ait faizin, kan ve mal davalarının kaldırıldığını, Sidâne ve Sikâye dışındaki kurumların lağvedildiğini duyurdu. Diyet ödenmesi gereken öldürme olayları, Kadının halasının ve teyzesinin üzerine nikahlanamayacağı,

52 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Değiş tokuş yoluyla mehirsiz evlenmenin olmayacağı gibi bazı hukûkî meselere açıklık getirdi. Câhiliye dönemi kibirlenmelerinin ve atalarla övünmenin kaldırıldığını duyurdu. Bütün insanların Âdem'in nesli olduğunu ve onun da topraktan yaratıldığını söyledi. "Allah katında en iyiniz, en fazla takva sahibi olanınızdır" dedi.

53 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mekke'nin Allah tarafından haram ve dokunulmaz bölge kılındığını hatırlattı ve bu yasağın kendisi tarafından pekiştirildiğini bildirdi. Mü'minlerin kardeş olduğunu söyledi. Kâbe'nin anahtarını tekrar Osman b. Talha'ya ve sikaye görevini de eski sahibi amcası Hz. Abbas'a verdi. Temîm b. Esed el-Huzâî'yi Harem hudutlarının taşlarını yenilemekle görevlendirdi.

54 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mekke'nin fethinden sonra hicretin kalktığını ilan etti. Saîd b. Saîd'i Mekke çarşısını kontrol için görevlendirdi. Safâ Tepesi'nde halkın bîatını kabul etti. Kendisi için Hacûn mevkiinde deriden bir çadır kurulmuştu. Her namaz vakti buradan Mescid-i Haram'a geliyordu.

55 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Hz. Peygamber Mekke’de birkaç kişi dışında genel af ilan etti. Kâbe ve çevresinde bulunan putlar Hz. Peygamber’in emriyle kırıldı; bir kısmı ateşe verildi. Yapılan bir ilanla herkesin evinde bulunan putu imha etmesi istendi. Peygamberimiz Ramazan ayı içinde çevredeki putları kırmak için birlikler sevketti;

56 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Halid b. Velid'i Uzzâ (Hubel-M.İsl), Sa'd b. Zeyd el-Eşhelî'yi Menât, Amr b. As'ı Süvâ' adlı putları kırmak için görevlendirdi. Put alım satımını, şarap, domuz eti ve ölü hayvan eti yemeyi ve kâhine ücret vermeyi yasakladı.

57 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mekke'nin Fethi, Hz. Peygamber'in yeni Müslüman olanlarla ilgili uygulamaları açısından özellikle dikkat çeker. Fetihten sonra Mekkeliler sanki mağlup edilmiş bir millet ve ele geçirilmiş bir bölgenin ahalisi olarak kalmadılar. Aksine, hak ve görevler konusunda zaferi kazananlarla eşit duruma yükseldiler. Kimsenin malına, mülküne, evine arazisine el konulmadı; bunlar ganimet statüsüne tabi tutulmadı.

58 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mücahitler yağma ile değil, Mekke’yi fethettikleri günün gecesini sabaha kadar tekbir, tehlil ve Kâbe'yi tavafla geçirdiler. Peygamberimiz Mekke'nin üç zengininden toplam yüz otuz bin dirhem borç alarak ihtiyacı olan sahâbîlere dağıttı. Daha sonra bu borcu Hevâzin ganimetlerinden ödeyecektir.

59

60 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Mekkenin Fethi ( H8 / 630) Mekke’de hiçbir asker bırakmadan, şehrin idaresini de yeni İslâm’ı kabul etmiş Attâb b. Esîd adlı bir Mekkeliye bırakarak Huneyn’e doğru hareket etti. ……………….


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları