Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL AMAÇ VE FİNANS FONKSİYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL AMAÇ VE FİNANS FONKSİYONU"— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL AMAÇ VE FİNANS FONKSİYONU
BÖLÜM 1

2 FİNANS FONKSİYONUNDA GELİŞMELER VE FİNANSAL AMAÇ
Finans yöneticisi; Finans politika ve stratejilerini saptamak, Bunlara uygun programlar hazırlamak, Bu programları gerçekleştirmek, Uygulama sonuçlarını kontrol etmek.

3 Çağdaş finans yöneticisi;
Firmanın büyüklüğü ve büyüme hızı ne olmalıdır? Firmanın kaynakları, varlıklar arasında nasıl dağıtılmalıdır? Firmanın amacı açısından en iyi kaynak bileşimi nasıl olmalıdır?

4 Amaç: Firmanın değerini (Anonim ortaklıklarda hisse senedi fiyatını) en yükseğe çıkarmaktır.
Piyasa değerini maksimize etme amacı ,karı maksimize etme amacına göre daha rasyoneldir. Karı maksimize etme amacı gelecekte elde edilecek gelirin yıllar arasında dağılımını ve sürekliliğini dikkate almaz Ayrıca, beklenen gelir akışındaki riski dikkate almaz

5 Örneğin iki proje düşünelim
Örneğin iki proje düşünelim. Bu projeden elde edilecek hisse başına kar (HBK) değerleri;

6 Firmanın değeri, firmanın gelecekte elde etmesi beklenen nakit akışları (NA) ile bunların riskine bağlıdır. Finansman kararları bu nakit akışları ve riski etkiler. Dolayısıyla firmanın değerini de etkiler....

7 Genelde karı yükseltmek için alınan kararlar riski de artırır.
Finansal Kararlar; Firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kolu, Büyüklüğü, Kullanacağı makina, araç ve gereç, Kullanacağı teknoloji, Kuruluş yeri, Sermaye yapısı, Likidite durumu, Birleşmeler, Yatırım projeleri vb. Genelde karı yükseltmek için alınan kararlar riski de artırır.

8 Finans fonksiyonunun amaç fonksiyonu; Maks V = f( I, F, D)
Finans yöneticisinden beklenen, firmanın değerini en yükseğe çıkaracak biçimde karlılık ve risk arasında bir denge kurabilmektir. Finans fonksiyonunun amaç fonksiyonu; Maks V = f( I, F, D) V: Firmanın değeri I: Yatırım kararları, F: Finansman kararları, D: Kar dağıtıma ilişkin kararlar.

9 Ayırım ilkesi; Bir firmanın yatırım kararları ile finans kararları birbirinden bağımsızdır.
Yatırım kararları: İş riski Finans kaarları: Finansal riskler Toplam risk = İş riski + Finans riski

10 MM göre amaç fonksyonu;
Modigliani ve Miller (MM) teorisine göre bir firmanın finans kararları (sermaye yapısı) ve kar dağıtım politikaları firmanın değerini etkilemez. MM göre amaç fonksyonu; Maks V = f(I) Bazı görüşler ise finans kararlarının firmanın değerini etkileyebileceğini ve optimal sermaye yapısının oluşturulabileceğini savunmaktadır. Bunlara göre amaç fonksiyonu; Maks V = f( I, F)

11 FİNANS FONKSİYONUNDA GELİŞMELERİN NEDENLERİ
Firmaların büyük ölçekte faaliyette bulunmaları, Artan ürün ve pazar çeşitlemesi, ARGE harcamalarındaki artış, Ekonomik büyümeye gittikçe daha fazla önem verilmesi, Birleşme ve satın alma eğilimlerinin artması,

12 Teknolojik gelişmeler,
Piyasaların bütünleşmsi ve globalleşmesi, Rekabetin artmasıyla kar marjlarının daralması, Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Uluslararası ekonomik gelişmeler ile finansal pazarların büyümesi, Finansal kurumlarca sağlanan ürün ve finansal araçların çeşitlenmesi.

13 Finans Yöneticisinin Görevleri
Finans yöneticisi firmanın değerini maksimize edebilmek için başlıca 3 fonksiyonu yürütür; Planlama Yatırım kararları (Varlık yönetimi) Finansman kararları (Kaynak yönetimi)

14 Başlıca görevleri; Finansal analiz ve denetim (kontrol), Finansal planlama, Varlıkların yönetimi (Dönen ve Duran Varlıklar), Kaynakların seçimi ve sağlanması, Özel durumların getirdiği finansal problemlere çözüm getirme ( Birleşme, satın alma, iflas ve yeniden organizasyon vb)

15 Finans Yöneticisinin Örgüt İçindeki Yeri
Finansın önem kazanması ile finans yöneticilerinin örgüt içindeki yerleri ve statüleri yükselmektedir. Finans kökenli üst düzey yöneticilerin sayısı artmaktadır. Genelde finans müdürünün altında Mali işler müdürlüğü ve Denetim bölümleri yer almaktadır. Mali işler müdürlüğü içinde; Banka işlemleri, Sigorta işlemleri, Para ve sermaye piyasaları vb müdürlükler yer alır. Denetimin altında ise muhasebe, bütçeleme, denetleme, maliyet kontrol ve vergi denetimi bölümleri bulunmaktadır.

16 Finansman Kararlarının Firma Açısından Önemi
Bir firmanın başarısı büyük ölçüde finansal kararlara bağlıdır. Her finansal karar (1) para, (2) zaman ve (3) risk gibi 3 önemli faktörü içerir. Finans kuramı gelecekte elde edilecek para girişleri ile ilgilidir. Gelecekteki belirsizlikler bu konudaki hata olasılığını artırır. Finansal başarısızlıkların nedenleri; Firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi, Firmanın olanaklarının çok üstünde büyüme tutkusu, Aşırı borçlanma sonucu sabit yükümlülüklerinin artması, Kaynak ve varlıklar arasında vade uyumsuzluğu, Finansal yapıyı zayıflatan bir kar dağıtım politikası, Finansal kararların zamanında alınamaması, Hatalı finans stratejileri ile firma yönetiminde kontrolün elden kaçırılması.

17 Ancak unutulmamalıdır ki iyi bir finansal yönetim tüm işletme sorunlarının çözümü için yeterli olmayabilir.

18 FİNANSAL SİSTEM Finansal Piyasalar Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler)
Finansal Kuruluşlar Finansal Piyasalar: fon arz ve talep edenlerin bir araya geldiği ve menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Finansal kuruluşlar bu piyasalarda alım satım işlemlerine yardımcı olurlar veya aracılık ederler. Fon arz ve talep edenler kimlerdir?

19 Finansal Piyasalar Para ve sermaye piyasaları
Birincil ve ikincil piyasalar Organize ve organize olmayan (tezgah üstü) piyasalar Spot ve vadeli piyasalar

20 Finansal araçlar Borçluluk ilişkisi yaratan araçlar (Tahviller)
Ortaklık hakkı sağlayan araçlar (Pay senetleri) Türev araçlar?


"FİNANSAL AMAÇ VE FİNANS FONKSİYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları