Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME

2 PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME
5.BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ PG PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME Program Geliştirme Program geliştirme uzmanı Ölçme değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanı (Üniversiteden bu alanın uzmanı) Branş öğretmeni (Uygulayıcıları) Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri (Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili genel müdürlük temsilcileri) Program Geliştirme Alan Uzmanı (Üniversite) Öğretmen örgütlerinin temsilcisi Konu alanı uzman ve temsilcisi Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri İşçi ve işveren temsilcileri Meslek odası ve birliğinin temsilcileri Veli temsilcileri (Okul aile birliği, okul koruma derneği, öğrenci veli temsilcileri) Öğrenci temsilcileri Eğitim psikoloğu Eğitim felsefecisi Eğitim sosyoloğu Eğitim ekonomisti Eğitim denetçisi (müfettiş) Eğitim teknoloğu Okul yöneticisi İletişim uzmanı Konu alanı uzmanları Program Geliştirme Grupları Karar ve Koordinasyon Grubu Program Danışma Grubu Program Çalışma Grubu Yeri Gelince Danışılacak Temsilciler ve Yetkililer Uzmanlar Farklar Yaklaşımı Delphi (Anket Geliştirme) Uzmanlardan bağımsız olarak, anket yoluyla görüş alma Gelecekte neler olacağı ile ilgilenir, en ekonomik tekniktir. Gözlenen durum ile beklenen durum arasındaki fark Ustalarla (işin erbaplarıyla) çalışan, en son geliştirilen teknik Dacum (Progel) Bilişsel olarak mesleki yeterlilikleri ortaya koyar, kısa sürer, maliyeti azdır. Betimsel Yaklaşım İş ve meslek ayrıntılarının ele alınarak analiz edilmesi. Belirleme İhtiyaç Meslek (İş) Analizi Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ihtiyaçlar ayrı ayrı belirlenir, uzun sürer. Eğitimsel bir yaşantının varlığı ile yokluğu arasındaki fark İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları İhtiyaç Belirleme Teknikleri Kaynak Tarama 3 türlü yapılır: Literatür tarama, raporları değerlendirme, mevcut programı inceleme Analitik Yaklaşım Eğitimciler tarafından en sık kullanılan tekniktir. Gözlem Gelecek ile bugün arasındaki fark, ulusal ve uluslararası koşullar Doğal gözlem özellikle psikomotor becerilerde kullaılır. Görüşme Öğrenenlerin yada programla ilgili kişilerin görüşleri alınır. Yüzyüze yapılabildiği gibi telefon ya da internetle de yapılır. Demokratik Yaklaşım Bireyde aranan özelliklerin ne kadarının var olduğunu belirler. Çoğunluğun ya da baskı - referans gruplarının görüş ve beklentileri Ölçme Araçları - Testler Bazen öğretim süreci başında bazen de ortasında ya da sonunda kullanılır.

3

4 Program Geliştirme Sürecinin Planlanması
Program geliştirme çalışmalarında 3 farklı grup görev yapmaktadır Karar ve koordinasyon grubu Çalışma grubu Danışma grubu osmanalbayrak.wordpress.com

5 PROGRAM GELİŞTİRME KARAR VE KOORDİNASYON GRUBU
Görevi: Ülkede hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek, Ülkede başat olan eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlamak, Hazırlanan programları kabul etmek ya da değiştirilmesine karar vermek, Tüm program geliştirme çalışmalarını koordine etmektir. osmanalbayrak.wordpress.com

6 osmanalbayrak.wordpress.com Program Çalışma Grubu Görevi:
Eğitim programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli ve tam zamanlı olarak görev yapmaktır. osmanalbayrak.wordpress.com

7 osmanalbayrak.wordpress.com Program Danışma Grubu Görevi:
Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin belirlenmesinde çalışma grubuna danışmanlık hizmeti vermektir. Program geliştirme çalışmalarında sürekli olarak bulunmazlar. İhtiyaç duyulduğu durumlarda fikirleri alınır. osmanalbayrak.wordpress.com

8 ( BİR SORU ) Ortaöğretim müzik dersi programını geliştirme ekibinde; alan uzmanı, uygulayıcı öğretmen, program geliştirme uzmanı, Türkçe uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanı görev almıştır. Program geliştirme ekibinin hazırladığı programda, çıkması en olası sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazanımlar uygun şekilde ifade edilemeyecektir. B) Performans ölçütleri uygun şekilde belirlenemeyecektir. C) İçerik geçerliği sağlanamayacaktır. D) öğrencinin düzeyine uygun olmayacaktır. E) Güncel bilgileri yeterince kapsamayacaktır.

9 KPSS 2001 osmanalbayrak.wordpress.com
Eğitim programını geliştirmek amacıyla oluşturulan bir kurulda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Okul yöneticisi B) Program geliştirme uzmanı C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı D) Konu alanı uzmanı E) Konu alanı branş öğretmeni CEVAP: A osmanalbayrak.wordpress.com

10 ( KPSS 2012 ) Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Okul müdürleri B) Millî Eğitim Müdürlükleri C) Ders öğretmenleri D) Talim ve Terbiye Kurulu E) Zümre öğretmenleri

11 Konu Öğreten Soru osmanalbayrak.wordpress.com
Ülke genelinde uygulanacak bir eğitim programı ilk önce pilot okullarda denenir.Ortaya çıkan sonuca göre programın uygulanıp uygulanamayacağına karar verilir. Uygulanması düşünülen programın pilot okullarda denenmesinin ardından gerekli değerlendirme çalışmalarında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisinin görüşleri alınır? A)Talim Terbiye Kurulu – eğitim felsefecisi B)Öğretmen – öğrenci C)Öğretmen – okul yöneticisi D)Öğrenci – veli E)Eğitim felsefecisi – eğitim psikoloğu CEVAP: B osmanalbayrak.wordpress.com

12

13 İhtiyaç ( Gereksinim ) Belirleme/ Saptama
İhtiyaç; Bir hedefin gerçekleştirilmesi için eksikliği hissedilen olgudur. Program geliştirme çalışması ihtiyaç saptama ile başlar. osmanalbayrak.wordpress.com

14 İhtiyaç (gereksinim) saptama çalışmalarında aşağıdaki işlemler yapılır.
► Toplumun eğitimden beklentilerini belirleme ► Bireyin gereksinimlerini belirleme ► Konu alanının gereksinimlerini belirleme ► Öğrenme çevresinin analizini yapma ► Eğitimin genel durumunu belirleme ► Öğrencileri tanıma ► Eğitim programının etkisini belirleme

15

16 KPSS 2006 osmanalbayrak.wordpress.com
Bir ilköğretim okuluna yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden ,öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur? A) Ölçme – değerlendirme B) İhtiyaç analizine hazırlık C) Toplumsal değerlendirme D) Öğrenme ortamını belirleme E) Mesleki ve kişisel gelişimi belirleme CEVAP: B osmanalbayrak.wordpress.com

17 KPSS 2011 osmanalbayrak.wordpress.com
Öğretim programlarının en önemli ögesi olan kazanımlarda, gözlenemeyen ya da yoruma açık ifadeler yerine gözlenebilir ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir. Bu önerinin aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırıcı etkisi en azdır? A) Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi B) Öğretim sürecinin izlenmesi C) Sınıf içi öğretim faaliyetlerinin seçimi D) Öğretim programının değerlendirilmesi E) Öğrenci başarısının ölçülmesi CEVAP: A osmanalbayrak.wordpress.com

18

19 Farklar Yaklaşımı örnek osmanalbayrak.wordpress.com
Gözlenen başarı ile beklenen başarı arasındaki farka bakılarak ihtiyaç saptanır. (Olması gereken ile mevcut durum arasındaki fark) Eğitim ortamlarında en sık kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı farklar yaklaşımıdır. örnek Sınav Sonucunda Beklenen Başarı – Mevcut Başarı = Fark % _ % = % 25 osmanalbayrak.wordpress.com

20 ( Mevcut Durumun Analizi )
Betimsel Yaklaşım ( Mevcut Durumun Analizi ) Bir eğitimsel yaşantının veya araç gerecin , programın yokluğu ile varlığının karşılaştırılması ile ihtiyaç saptanır. örnek Derste Projeksiyon Kullanımı – Projeksiyonsuz Ders = İhtiyaç Miktarı osmanalbayrak.wordpress.com

21 Unutma : Betimsel yaklaşımda program başarısı baz alınarak ihtiyaç
Unutma : Betimsel yaklaşımda program başarısı baz alınarak ihtiyaç belirlenirken, farklar yaklaşımında programda yer alan öğrencilerin başarısı baz alınır. osmanalbayrak.wordpress.com

22 Analitik ( Varsayımsal ) Yaklaşım
Ulusal ve uluslar arası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimlerin incelenmesiyle oluşur. Gelecekte ortaya çıkması olası durum - Bugünkü durum = Fark örnek Bir üniversitenin yönetim kurulu, gelecekte artan nüfusun yüksek öğrenim talebinin mevcut yollarla karşılanmayacağını düşünerek dünyada hızla yayılan uzaktan eğitime geçmenin bir ihtiyaç olduğu kanısına varmıştır. osmanalbayrak.wordpress.com

23 Demokratik Yaklaşım örnek osmanalbayrak.wordpress.com
Toplumda çoğunluğun ya da baskı (referans) gruplarının beklentilerinin karşılanmasına dayalı yaklaşımdır. örnek Bir ülkede sigara içmeyenler kapalı mekanlarda sigara içilmesinin sigara içenler kadar kendi sağlıklarına da zarar verdiğini belirterek ‘ dumansız hava sahası’ kampanyası başlatmış ve yetkililer de sigara içmeyen çoğunluğun isteğine uyarak bütün kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklamıştır. osmanalbayrak.wordpress.com

24 Kritik Durum Yaklaşımı
Beklenmedik durumların ortaya çıkmasıyla birlikte beliren ihtiyaçtır. Ör: Van depremi dolayısıyla öğrencilere çadırlarda eğitim verilmek zorunda kalınmıştır

25

26 Konu Öğreten Soru osmanalbayrak.wordpress.com CEVAP: B
Sınıfında tam öğrenme modelini uygulayan bir öğretmen dersini işlemeden önce öğrencilerine bir hazırbulunuşluk testi uygulamış,programda yer alan hedeflerle öğrenci seviyelerini karşılaştırmış ve öğretim etkinliklerini buna göre düzenlenmiştir. Buna göre öğretmenin sınıfındaki eğitim ihtiyaçlarını belirlerken hareket ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Analitik Farklar Betimsel Demokratik Anket Geliştirme CEVAP: B osmanalbayrak.wordpress.com

27 İhtiyaç Belirleme Teknikleri
Delphi ( Anket Geliştirme ) Tekniği Progel ( Dacum ) Tekniği Meslek ( İş ) Analizi Tekniği Gözlem Tekniği Kaynak Tarama Görüşme Ölçme Araçları – Testler

28 Delphi (Anket Geliştirme) Tekniği
İlgili uzmanlardan ayrı ayrı ( birbirilerinden bağımsız ) anket , mektup veya yoluyla görüş alınır. Görüşler daha sonra analiz edilir. Delphi Tekniğinin Olumlu Yönleri ► Parasal açıdan ekonomiktir. ► Katılımcıların, görüşlerini etki altında kalmadan açıklama fırsatları vardır. ► Grup kararları alınırken baskın kişilerden etkilenme söz konusu değildir. ► Anlamsız ve yersiz tartışmalara girilmesi söz konusu değildir. ► Bağımsız düşünmeyi sağlar. ► Kontrollü iletişim kurulması, uzmanlar grubunun konu dışı kalmalarını önler Başlıca Kullanım Alanları Olayları ve eğilimleri kestirme, İhtiyaç analizi, eğitim programlarının planlanması, pazar araştırması, standartların oluşturulması, politika geliştirme, eğitim sorunları osmanalbayrak.wordpress.com

29 SORU ) İhtiyaç belirlemede Delphi tekniği kullanılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? (KPSS- 2013) A) İlk tur Delphi anketinin oluşturulması B) İfade uygunluğu için anketin test edilmesi C) İlk anketin uzmanlara gönderilerek görüşlerinin alınması D) Grubu oluşturan uzmanların bir araya gelerek görüş belirtmesi E) ilk tur anketlerdeki cevapların analiz edilmesi

30 Progel ( DACUM ) Tekniği
MESLEK USTALARININ TOPLANTISI

31 DACUM (Progel) Tekniği
Eğitim çevrelerinde en son geliştirilen ve kullanılan modeldir. İşin uzmanları kısa süreli bir araya gelerek çalışırlar Başlıca Kullanım Alanları Eğitim ihtiyacını değerlendirme, program geliştirme, iş tanımlarını yapma, beceri testlerini geliştirme, öğrenci – işçi değerlendirme, öğrenci eğitim ve rehberlik çalışmaları Avantajları Çok etkili olması, kısa sürede gerçekleşmesi ve maliyetinin az olması DACUM tekniğinin avantajlarıdır.Bu nedenledir ki Amerika ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede kurumların kaliteli işgücü performansını sürdürmek ve üretmek için sıkça başvurulan bir tekniktir. osmanalbayrak.wordpress.com

32

33 Meslek (İş) Analizi Tekniği
İş ve meslek ayrıntılarının ele alınarak analiz edilmesini gerektirir. Bu teknikte meslek tanımı ya da iş fonksiyonlarına ayrılır. Çalışanlardan nelerin bekleneceği gibi ayrıntılara yer verilir. Bir mesleğe ilişkin psikomotor, bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlar belirlenir. Uzun sürmesi dezavantajdır. osmanalbayrak.wordpress.com

34 mikser osmanalbayrak.wordpress.com
Dacum; Meslek (iş) analizine göre daha kullanışlı ve daha az zaman alan bir tekniktir. Dacum mesleğin niteliklerini belirlemeye yararken, meslek (iş) analizi iş başvurusu yapanların seçiminde kullanılır. Dacumda mesleğe ilişkin sadece bilişsel ihtiyaçlar incelenirken, Meslek (İş) Analizinde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel tüm ihtiyaçlar dikkate alınır. mikser osmanalbayrak.wordpress.com

35 osmanalbayrak.wordpress.com Kaynak Tarama
Literatür taraması ( Bilimsel çalışmalar, kitaplar) Raporları Değerlendirme ( Öğretimin denetimini yapan kişi ve kuruluşların raporlarının incelenmesi) Mevcut Programı İnceleme (Hâlihazırda kullanılan programın ayrıntılı olarak tüm boyutlarıyla dikkate alınarak incelenmesi) osmanalbayrak.wordpress.com

36 osmanalbayrak.wordpress.com Gözlem
Olayların gerçekleştiği ortamda incelenerek ihtiyacın ortaya konulması esasına dayanır. Doğal gözlem özellikle psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır. osmanalbayrak.wordpress.com

37 mikser osmanalbayrak.wordpress.com
Gözlem; eğitimciler tarafından en sık kullanılan ihtiyaç belirleme tekniğidir. osmanalbayrak.wordpress.com

38 osmanalbayrak.wordpress.com Görüşme
Görüşme ile öğrenenlerin ya da programla ilgili diğer kişilerin program hakkındaki görüşleri alınır. Yüz yüze yapılabildiği gibi telefon ve internet aracılığı ile de yapılabilir. Ölçme Araçları – Testler Bireyde aranan özelliklerin ne kadarının var olduğunu belirler. Bazen öğretim sürecinin başında bazen de sonunda kullanılır. osmanalbayrak.wordpress.com

39 SORU) Aşağıdaki program geliştirme sürecinde kullanılan ihtiyaç belirleme tekniği ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Görüşme / Alan uzmanları ve uygulayıcılar ile görüşme Gözlem / İhtiyaç konularını doğal ortamlarda inceleme Delphi tekniği / Uzmanların ortak görüş ve düşüncelerini belirlemek üzere yazılı görüş alma Progel-Dacum tekniği / Mesleklerin yeterlik alanlarını belirlemek üzere iş analizi çalışmaları yapma Grup toplantıları / Öğretmenlere anket uygulayarak görüş alma

40 BİTTİİİİ


"PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları