Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Print() :  Print() : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print (“PHP Programlama”);// ekrana “PHP Programlama” yazdırır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Print() :  Print() : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print (“PHP Programlama”);// ekrana “PHP Programlama” yazdırır."— Sunum transkripti:

1

2  Print() :  Print() : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print (“PHP Programlama”);// ekrana “PHP Programlama” yazdırır. $gun = "Perşembe"; print ($gun); //Ekrana "Perşembe" yazdırır.

3  Gettype():  Gettype(): Bir değişkenin ne tür bir veri içerdiğini döndürür. $ders_adi = "PHP Programlama"; print gettype($adi); // Ekrana "string“ yazılacaktır  Settype():  Settype(): Bir değişkenin veri türünü değiştirmek için kullanılır $sonuc = "75" ; // Karakter türdeki $sonuc değişkenine "75" değeri atanıyor. $basari = ( integer ) $sonuc // $sonuc değişkeninin değeri integer a dönüştürülüyor

4  isset() :  isset() : Bir değişkene değer atanıp atanmadığı sonucunu döndürür. Örnek : if (isset($sifre)) { print("Şifre girildi"); }  unset() :  unset() : Varolan bir değişkeni yok eder Örnek : unset ($soyadi); // $soyadi değişkeni yok edilir.

5  empty() :  empty() : isset() fonksiyonunun tersine eğer değişkene değer atanmamışsa True sonuç döndürür. Örnek :Örnek : $adi = "". print (empty($adi)); // True değerini döndürür. $adi = “Selin" print (empty($adi)); // False değerini döndürür.

6  is_string(),is_integer(), is_double():  is_string(),is_integer(), is_double(): Değişkenin değerinin aradıkları tür olup olmadığına göre True/False değer döndürür. Örnek : $sayi = 10; $sonuc = is_string ($sayi); // False sonuç döndürür. $metin = “Istanbul" $sonuc = is_string ($metin); // True sonuç döndürür.

7  substr() :  substr() : Bir metnin içerisinden istenilen bir kısmının alınmasını sağlar Örnek :Örnek : <? $metin = “Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi"; $fak_adi = substr($metin, 20, 13 ); print ("Fakülte :".$fak_adi); ?>

8  trim() :  trim() : Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. Örnek :Örnek : $sehir = " Istanbul"; trim ($sehir); print ($sehir); // Sağ ve sol boşlukları kırparak “Istanbul" yazılacaktır.  chr() :  chr() : ASCII kodu verilen karakteri döndürür. Örnek : print (chr(65)); // "A" değerini döndürür

9  ord():  ord(): Verilen karakterin ASCII kodunu döndürür. Örnek :Örnek : print (ord("A")) ; // 65 değerini döndürür.  strlen() :  strlen() : Verilen metnin uzunluğunu tamsayı cinsinden döndürür. print (strlen("Ankara")); //6 değerini döndürür.  printf(),sprintf():  printf(),sprintf(): Metin biçimlendirme için kullanılır.

10  number_format():  number_format(): Sayı basamaklarını gruplamak için kullanılır. Kullanılış biçimi:Kullanılış biçimi: number_format($degisken, ondalik_hane, ondalik_ayirac, binler_ayirac) ); //chr(44)=virgül

11  getdate() :  getdate() : PHP’ nin kurulu olduğu sunucudan tarih ve saat bilgisini alır ve vereceğiniz bir isimdeki dizi-değişkende kaydeder. $saat_tarih = getdate()  print date("d/m/Y");  print date("d/m/Y"); Bu komut şu tarihi verir 12/04/2004

12  include() :  include() : Bir dosyayı başka bir dosya içerisinden çağırmak için kullanılır.Örnek: include(ekle.php);  Fonksiyon tanımlama : function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2,... argümanN) { fonksiyon içinde yapılacak işlemler } Fonksiyon içerisinden geriye değer döndürmek için return komutu kullanılır.

13 function hesapla ($sayi1,$sayi2) { if ($sayi1 > $sayi2) { return $sayi1; } if ($sayi2 > $sayi1) { return $sayi2; }

14


" Print() :  Print() : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print (“PHP Programlama”);// ekrana “PHP Programlama” yazdırır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları