Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER"— Sunum transkripti:

1 KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER
Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU Ankara, 2006

2 Kardiyak yan etkiler, kanser tedavisi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilen, önemli derecede mortalite ve morbiditeye sahip komplikasyonlardandır.

3 Antitümör antibiyotikler,
Alkilleyici ajanlar, Topoizomeraz inhibitörleri, Mikrotubülleri hedefleyen ilaçlar, Antimetabolitler, Biyolojik cevap düzenleyiciler, Diferansiyasyon ajanları, Antikor tedavileri, Hormonlar Radyoterapi

4 Risk Faktörleri Yaş Cins Kümülatif doz İlaç uygulama yolu
İlaç uygulama sıklığı Mediastinal veya spinal radyasyon Tanıdan sonra geçen süre Siyah ırk Trisomi 21

5 Antrasiklinler Akut Yan Etkiler Supraventrküler taşikardi
Antitümör Antibiyotikler Antrasiklinler Akut Yan Etkiler Supraventrküler taşikardi Ektopik atımlar Myoperikardit Belirgin EKG değişiklikleri Kardiyomyopati Ölüm

6 Antrasiklinler Kronik Yan Etkiler
Antitümör Antibiyotikler Antrasiklinler Kronik Yan Etkiler Sol ventrikül fonksiyonlarında belirgin derecede azalma Konjestif kalp yetmezliği

7 Antitümör Antibiyotikler
Antrasiklinler Subakut Kardiyomyopati

8 Antrasiklinler Etki Mekanizması
Antitümör Antibiyotikler Antrasiklinler Etki Mekanizması Lipid peroksidasyon yoluyla oksidatif hasarlanma

9 Antrasiklinler Daunorubisin Doksorubisin Epirubisin İdarubisin
Antitümör Antibiyotikler Antrasiklinler Daunorubisin Doksorubisin Epirubisin İdarubisin Kardiyomyopati Myoperikardit Supraventriküler taşikardi Ventriküler ektopi

10 Antrakinonlar Mitoksantron düşük düzeyde kardiyak yan etkiye sahiptir.
Antitümör Antibiyotikler Antrakinonlar Mitoksantron düşük düzeyde kardiyak yan etkiye sahiptir. >160 mg/m2 üzerindeki kümülatif dozlarda risk artmaktadır.

11 Antitümör Antibiyotikler
Antrakinonlar Mitoksantron Aritmiler

12 Antitümör Antibiyotikler
Mitomisin Kardiyotoksisite olguları rapor edilmiştir. Daha sık olarak konjestif kalp yetmezliği şeklinde görülmektedir. 30 mg/m2 yi aşan kümülatif dozlarda sık olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle antrasiklinlerle birlikte kullanıldığında kardiyotoksisite riski artmaktadır.

13 Bleomisin Perikardit nadir ancak önemli bir yan etkidir.
Antitümör Antibiyotikler Bleomisin Perikardit nadir ancak önemli bir yan etkidir. Akut göğüs ağrısı bildirilmiş olgular vardır. Ayrıca koroner arter hastalığı, myokardiyal iskemi ve infarktüs genç olgularda bildirilmiştir.

14 Topoizomeraz İnhibitörleri
Etoposid Vazopastik anjina ve myokardiyal infarktüs oluşturduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

15 Siklofosfamid Düşük dozda kardiyotoksisite oluşturmamaktadır.
Alkilleyici Ajanlar Siklofosfamid Düşük dozda kardiyotoksisite oluşturmamaktadır. Ancak transplant rejimlerinde akut kardiyak toksisite rapor edilmiştir.

16 Siklofosfamid QRS kompleksi amplitütünde azalma,
Alkilleyici Ajanlar Siklofosfamid QRS kompleksi amplitütünde azalma, Nonspesifik T dalgası ve ST değişiklikleri, Taşiaritmiler Komplet kalp blokları Yüksek doz alanlarda %28’e kadar varan sıklıkta akut başlangıçlı fulminant kalp yetmezliği oluşturabilmektedir.

17 Siklofosfamid Hemorajik myoperikardit Perikardiyal effüzyon
Alkilleyici Ajanlar Siklofosfamid Hemorajik myoperikardit Perikardiyal effüzyon Kardiyak tamponad Ölüm

18 Siklofosfamid Etki Mekanizması Endotelial kapiller hasarlanma
Alkilleyici Ajanlar Siklofosfamid Etki Mekanizması Endotelial kapiller hasarlanma

19 İfosfamid Aritmi ST ve T dalgası değişiklikleri
Alkilleyici Ajanlar İfosfamid Aritmi ST ve T dalgası değişiklikleri Konjestif kalp yetmezliği Bu bulgular genellikle geri dönüşümlüdür

20 Sisplatin Supraventriküler taşikardi Bradikardi
Alkilleyici Ajanlar Sisplatin Supraventriküler taşikardi Bradikardi ST ve T dalgası değişiklikleri Sol dal bloğu Akut iskemik olaylar İskemik kardiyomyopati Myokardiyal infarktüs

21 Sisplatin Etki Mekanizması İlaca bağlı elektrolit anormallikleri
Alkilleyici Ajanlar Sisplatin Etki Mekanizması İlaca bağlı elektrolit anormallikleri Yükselmiş von Willebrand faktör konsantrasyonu muhtemel arteriyel oklüzyonu saptamada yararlı,

22 Busulfan Bir olguda endokardiyal fibrozis bildirilmiştir.
Alkilleyici Ajanlar Busulfan Bir olguda endokardiyal fibrozis bildirilmiştir.

23 Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar
Vinka Alkaloidleri En sık olarak Vinblastin’de görülürken Vinkristin ve Vinorelbin’le de rapor edilmiş olgular vardır.

24 Vinka Alkaloidleri Hipertansiyon Myokardiyal iskemi
Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar Vinka Alkaloidleri Hipertansiyon Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs

25 Vinka Alkaloidleri Etki Mekanizması Vazokonstrüksiyon
Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar Vinka Alkaloidleri Etki Mekanizması Vazokonstrüksiyon

26 Taksan’lar Bradikardi AV Blok Atriyal ve ventriküler aritmiler
Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar Taksan’lar Bradikardi AV Blok Atriyal ve ventriküler aritmiler Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi

27 Taksan’lar Genel olarak geri dönüşümlü yan etkilerdir,
Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar Taksan’lar Genel olarak geri dönüşümlü yan etkilerdir, Taksanlar antrasiklin toksisitesini potansiyalize edebilirler.

28 Florourasil Kalp yetmezliği Atriyal veya ventriküler ektopi
Antimetabolitler Florourasil Kalp yetmezliği Atriyal veya ventriküler ektopi Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs

29 Antimetabolitler Florourasil Etki Mekanizması Koroner vazospazm

30 Metotreksat Kesin olarak gösterilmiş bir kardiyak yan etkisi yoktur.
Antimetabolitler Metotreksat Kesin olarak gösterilmiş bir kardiyak yan etkisi yoktur. Nadiren senkop, myokardiyal infarktüs, supraventriküler taşikardi, ventriküler aritmi olguları rapor edilmiştir.

31 Sitarabin Anjina Perikardit Perikardiyal effüzyon
Antimetabolitler Sitarabin Anjina Perikardit Perikardiyal effüzyon Perikardiyal tamponad olguları bildirilmiştir. Steroidin tedavi edici olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

32 Antimetabolitler Fludarabin Hipotansiyon Akut göğüs ağrısı

33 İnterferon’lar Atriyal ve ventriküler aritmi AV blok
Biyolojik Cevap Düzenleyiciler İnterferon’lar Atriyal ve ventriküler aritmi AV blok Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs

34 İnterferon’lar Etki Mekanizması
Biyolojik Cevap Düzenleyiciler İnterferon’lar Etki Mekanizması İndirekt etki ve sellüler fizyolojinin değişimi ile

35 İnterlökin-2 Artimiler Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi
Biyolojik Cevap Düzenleyiciler İnterlökin-2 Artimiler Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs

36 İnterlökinler Etki Mekanizması Kapiller sızıntı sendromu
Biyolojik Cevap Düzenleyiciler İnterlökinler Etki Mekanizması Kapiller sızıntı sendromu

37 All Transretinoik Asit
Diferansiyasyon Ajanları All Transretinoik Asit Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Perikardiyal effüzyon

38 Diferansiyasyon Ajanları
Arsenik Trioksid Uzamış QT

39 Antikorlar Rituksimab Aritmiler

40 Hormonlar Dietilstilbestrol Etki Mekanizması Vazospazm

41 Hormonlar Dietilstilbestrol >5mg/gün’den daha yüksek dozlarda kardiyotoksisite görülür.

42 Kardiyotoksisite tedavi bitiminden yıllar sonra ortaya çıkabildiği ve uzun süre asemptomatik olarak kalabildiği için klinik bulguları ortaya çıkmadan saptanması amaçlanmaktadır.

43 Kardiyak İzleme Testleri
Seri EKG Seri EKO Radyonükleid anjiografi Endomokardiyal biyopsi Kardiyak troponinler Natriüretik peptidler


"KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları