Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır."— Sunum transkripti:

1 Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır.
Çözeltiler Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü, çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen Kütlece daha az olan (çözücü içinde dağılan) bileşen Konsantre çözelti Göreceli olarak yüksek oranda çözünen içeren çözelti Seyreltik çözelti Az oranda çözünen içeren çözelti elektrolit non elektrolit suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrışan ve elektriği ileten maddelere elektrolit denir Elektriği iletmeyen çözelti

2 çözünen çözücü çözelti örnek Gaz Hava Sıvı soda (CO2 in H2O) Etanol-su Katı (NaCl –su) H2 - Pd 14 ayar altın (Ag - Au)

3 çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = ------------------------ x 100
Konsantrasyon birimleri çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = x 100 çözelti kütlesi çözünen hacmi Hacimce yüzde = x 100 çözelti hacmi Ağırlık/hacim yüzdesi = x 100 (gr/100ml)

4 Konsantrasyon birimleri
çözünen in mol sayısı Molarite = çözeltinin hacmi Litre cinsinden Molalite = çözücü kütlesi kilogram cinsinden herhangi bir bileşenin mol sayısı Mol kesri = çözeltideki bileşenlerin mol sayıları toplamı Parts per million (ppm), Parts Per Billion(ppb) mg çözünen g çözünen 1 ppm = ppb = kg çözelti kg çözelti

5 Soru Yoğunluğu 1.235g/ml olan kütlece % 90.0 glycerol C3H8O3 ve %10 H2O içeren çözelti için a- C3H8O3 molaritesini b- H2O molaritesini c- C3H8O3 ün mole kesrini d- H2O un molalitesini hesaplayınız.

6 Çözebileceği en fazla oranda çözünen içeren çözeltidir.
Çözeltiler Çözünürlük Belli bir sıcaklıkta çözünenin çözücü içeisinde en çok (fazla) çözünebildiği orana (konsantrasyona) çözünürlük denir. Doymuş çözelti Çözebileceği en fazla oranda çözünen içeren çözeltidir. Aşırı doymuş Çözebileceğinden daha çok çözünen içeren çözeltidir. Aşırı miktar kristallenerek çöker. Doymamış çözelti Doymuş çözeltiden daha az oranda (düşük konsantrasyonda) çözünen içeren çözelti

7 Çözünürlük Basınç Sıcaklık Sıvı çözeltilerde; Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla genelde artar. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü basınç artıkça artar. Çözücü ve çözünen moleküllerin özelikleri çözünme olayında önemlidir. Benzer maddeler benzer maddelerde çözünürler. Apolar türler apolar çözeltilerde, polar türler polar çözücülerde çözünme eğilimindedirler.

8 ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc
Çözünme Olayı a- çözücü moleküllerinin birbirinden ayrılması (birbirleri arasındaki çekim kuvvetlerini yenmeleri) ∆ H > 0 ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc

9 b- çözünen türün moleküllerinin birbirinden ayrılması
∆ H > 0

10 c- çözücü ve çözünen moleküllerinin karışması
Ayrılmış çözücü molekülleri ↔ çözelti ∆ H < 0 Ayrılmış çözünen molekülleri

11 ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc

12 ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc
ideal çözelti ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc

13 Karışımlarda moleküller arası çekim kuvvetleri
** Benzer benzeri çözer ** Benzer moleküller arası çekim kuvvetlerine sahip maddeler birbirleri içinde çözünme eğilimindedirler. Polar sıvılar polar polar çözücülerde çözünür. çözücü ve çözünen arasında Hidrojen bağları oluşumu çözünürlüğü arttırır. (alkol lerde karbon zinciri sayısı arttıkça suda çözünürlük azalır) iyonik bileşiklerin sudaki çözünürlüğü bileşiğe göre farklılık gösterir. (katı tanecikler arasındaki çekim kuvvetine göre) - Apolar bileşikler apolar çözücülerde çözünür.

14

15

16

17

18

19 Bazı Çözücüler Polar çözücüler Apolar çözücüler Su H2O Aseton CH3COCH3
Metanol CH3OH Etanol CH3CH2OH Apolar çözücüler Hekzan C6H14 Toluen C7H8 Karbontetraklorür CCl4 Dietileter C2H5OC2H5

20 Aşağıdaki bileşiklerin CCl4 veya H2O çözücülerden hangisinde çözüneceğini belirtiniz.
C7H16 NaHCO3 HCl I2

21

22

23 Aşağıdaki bileşiklerden;
ikisi suda çok iyi çözünürken, ikisi suda az çözünür.İkisi de hiç çözünmez. suda iyi çözünen, az çözünen ve hiç çözünmeyen bileşikleri tahmin edin

24 Çözünürlük & sıcaklık Sıvı çözeltilerde; Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla genelde artar. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. kristallenme Aşırı doymuş çözeltide, çözünenin aşırı olan kısmının çökmesi olayıdır. Doymuş çözelti Çözebileceği en fazla oranda çözünen içeren çözeltidir. Aşırı doymuş Çözebileceğinden daha çok çözünen içeren çözeltidir. Aşırı miktar kristallenerek çöker. Doymamış çözelti Doymuş çözeltiden daha az oranda (düşük konsantrasyonda) çözünen içeren çözelti

25

26

27 60°C de 95g NH4Cl ün 200.0g H2O içinde çözünmesiyle oluşturulan çözelti 20°C ye soğutulduğunda kaç gram NH4Cl kristalleşir? NH4Cl ün çözünürlüğü 20 °C de 37gNH4Cl/100gH2O 60 °C de 56gNH4Cl/100gH2O

28 Bazı gazlar için henry kanunu sabitleri
çözünürlük & basınç Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü basınç artıkça artar Henry’s Law C = k Pgaz C = gazın çözünürlüğü k = Henry kanunu sabiti Pgas = çözelti üzerinde gazın kısmi basıncı Bazı gazlar için henry kanunu sabitleri Gaz kh (M/atm) O ,3 x 10-3 N ,1 x 10-4 CO ,4 x 10-2 NH ,8 x 101

29 37°C ve 1 atm basınçtaki saf azot un kandaki çözünürlüğü 6.2x10-4M dır. Dış basıncın 2.5 atm e eşit olduğu bir derinliğe inen bir dalgıcın kanındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu nedir. (XN2= 0.78)

30 25°C bir kutu gazoz içinde çözünmüş CO2 konsantrasyonunun 0,12 M olması için karbondioksitin basıncı ne olmalıdır? (CO için ,4 x 10-2)

31 Kolligatif Özellikler
Buhar basıncı azalması (Rault kanunu) Kaynama noktası yükselmesi Donma noktası alçalması Osmatik basınç

32 Çözeltilerin Buhar basıncı
Roault, 1880 Çözücünün buhar basıncı içinde çözünenler nedeniyle çözeltide daha düşük olur İdeal bir çözeltide çözücünün buhar basıncı çözücünün mol fraksiyonu ile saf çözücünün o sıcaklıktaki basıncının çarpımına eşittir. PA = A P° A = mol kesri P° = saf çözücünün buhar basıncı

33 100g sukroz un (C12H22O11) 1000g su içinde çözünmesinden dolayı 25°C deki suyun buhar basıncında oluşan azalmayı hesaplayınız. (25°C de saf suyun buhar basıncı 23.8mmHg.)

34 Saf benzen ve toluenin 25°C de buhar basınçları sırasıyla 95. 1 and 28
Saf benzen ve toluenin 25°C de buhar basınçları sırasıyla 95.1 and 28.4mmHg dir. 1 mol benzen ile 3 mol toulenin karışımından oluşan çözeltinin toplam buhar basıncını hesaplayınız.

35 0,102 mol Ca(NO3)2 ve 0,927 mol H2O içeren çözeltinin buhar basıncını 55°C de hesaplayınız.
(55°C de saf suyun buhar basıncı torr)

36 Bir çözelti ve saf çözücü (veya farklı iki konsantrasyonda çözelti) birbirlerinden yarı geçirgen (çözücü moleküllerini geçiren ancak çözüneni geçirmeyen) zar ile ayrılırsa çözünen konsantrasyonu her iki tarafta eşitleninceye kadar çözücü zardan daha konsantre tarafa geçer. Bu olaya osmoz denir.

37 Osmatik basıç: osmoz (çözücünün seyreltik tarafa geçmesini) engellemek için uygulanması gereken dış basınçtır.

38

39 Osmatik Basınç πV = nRT n π = RT = M RT V
Osmoz; Çözücünün yarı geçirgen bir zardan çözeltiye akışıdır. π Osmatik basıç; ozmozu (çözücünün akışını) durdurmak için için uygulanması gereken dış basınçtır πV = nRT π = RT n V = M RT

40 Ters Osmoz

41 25°C 7.7atm ozmatik basınca sahip kan çözeltisi ile izotonik olan şeker çözeltisinin konsantrasyonu nedir? İsotonik çözeltiler; aynı ozmatik basınca sahip çözeltiler izotonik olarak adlandırılır.

42 5,87mg bilinmeyen bir proten içeren 10,0ml çözeltinin ozmatik basıncı 25°C de 2,45 torr olduğuna göre proteinin molekül ağırlığını hesaplayınız.

43 Donma noktası alçalması & Kaynama noktası yükselmesi
ΔTk = Kk i m ΔTd = -Kd i m m= molalite i= van’t Hoff factor bileşikler suda çözüldüklerinde iyon (molekül)sayısı

44 van’t Hoff π = i M RT ΔTd = -i Kd m ΔTk = i Kk m

45 Aşağıdaki sulu çözeltileri beklenen donma noktalarına göre küçükten büyüğe göre sıralayınız.
0.050m CaCl2 0.150m NaCl 0.100m HCl 0.050m HC2H3O2 (asetik asit) 0.100m C12H22O11

46 100. 0g ethyleneglikol (C2H6O2) ün 900
100.0g ethyleneglikol (C2H6O2) ün 900.0g H2O da çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma ve kaynama noktalarını hesaplayınız. Su için Kk=0.52°C/m Kd= 1.86 °C/m

47 5g/L hemoglobin çözeltisinin 25°C de ozmatik basıncı 0
5g/L hemoglobin çözeltisinin 25°C de ozmatik basıncı atm olduğuna göre hemoglobininin molekül ağırlığını hesaplayınız.

48 10g üre 100g suda çözündüğünde oluşan çözeltinin kaynama noktasını hesaplayınız. Mw üre=59.0g/mol su için Kd= 1.86 Kk=0.51

49 0.2 iyonik olmayan bir bileşik 50g saf suda çözündüğünde suyun donma noktası °C ye düşmektedir. Bu bileşiğin molekül ağırlığını bulunuz.

50 Vasopressin in molekül ağırlığını belirlemek için 10
Vasopressin in molekül ağırlığını belirlemek için g vasopressin 50.00g of Naphthalen (Kd=6.94°C/m) içinde çözülüyor ve karışımın donma noktası 79.01°C olarak bulunuyor, saf Naphthalenin donma noktası 80.29°C olduğuna göre Vasopressin in molekül ağırlığını bulunuz.

51 25. 0g Naphthalenin (Mw=128. 2g/mol) 0. 750L S2 (d=1
25.0g Naphthalenin (Mw=128.2g/mol) 0.750L S2 (d=1.263g/ml) ile karıştırılarak hazırlanan 0.750L çözelti için. Çözeltideki Naphthalenin ağırlıkça yüzdesini Naphthalen konsantrasyonunu ppm cinsinden Çözeltinin yoğunluğunu çözeltideki Naphthalen in molaritesini çözeltideki Naphthalen in molalitesini safCS2 nin 25°C de buhar basıncı 358mmHg ise Naphthalenden gelen buhar basıncını ihmal ederek,25°C çözeltinin toplam buhar basıncını Çözeltinin ozmatik basıncını CS2 normal kaynama noktası 46.13°C (Kk= 2.34°C/m) ise, çözeltinin normal kaynama noktasını hesaplayınız.


"Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları