Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ"— Sunum transkripti:

1 SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ
FEN BİLGİSİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ

2 7.Sınıf MADDE ve ÖZELLİKLERİ
Adı Soyadı : Lütfen adınızı yazarak butonuna basınız

3 Sınav Hakkında .Soruları dikkatli okuyunuz
.Sadece bir cevap hakkınız var .Cevabınız doğruysa, diğer soruya, yanlışsa tekrar geriye döneneceğinizi unutmayınız. .Hazırsanız sınava başlayabilirsiniz. .Başarılar

4 Soru 1 Yukarıdaki boyutları ve kütleleri verilen dikdörtgenler prizması, silindir, küp ve kürenin içleri doludur. Bu geometrik şekillerin hangileri aynı maddeden yapılmıştır? (π =3) A I ile III B I ile IV C II ile IV D II ile III

5 Soru 2 Yandaki şekilde görüldüğü gibi boş bir kaba 2d yoğunluğundaki sıvıdan V hacimde koyup tartıldığında 24 gr, 5d yoğunluğundaki sıvıdan V hacimde koyup tartıldığında 36 gr geldiğine göre, kabın boş iken kütlesi kaç gramdır? A 8 B 12 C 16 D 18

6 Soru 3 Bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y, Z olarak verilmiştir ve özellikleri aşağıdaki gibidir. X : Akışkandır. Y : Belirli bir şekli ve hacmi vardır. Z : Isıtıldığında X’ e, soğutulduğunda Y’ ye dönüşmektedir. Buna göre X, Y ve Z maddelerinin halleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X Y Z A Gaz Katı Sıvı B Sıvı Katı Gaz C Gaz Sıvı Katı D Katı Sıvı Gaz

7 Soru 4 Yandaki I.kapta 25 cm3 kuru kum, II. kapta 30 cm3 su vardır.Bu kaplardaki kuru kum ve su III.kaba konduğunda kum+suyun hacmi 48 cm3 geldiğine göre, kumun hacmi kaç cm3 ‘tür? A 5 B 7 C 23 D 18

8 Soru 5 Boş iken kütlesi m olan bir kaba 2d özkütleli sıvı konulunca toplam kütlesi 5m oluyor Bu kaba 3d yoğunluklu sıvı konulsaydı, toplam kütle kaç m olurdu ? A 7 B 8 C 6 D 5

9 Madde ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır
Soru 6 Madde ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır A Bütün maddelerin kütlesi, hacmi ve eylemsizliği vardır. B Maddenin düzensizliği katıdan gaza doğru azalır. C Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. D Madde tanecikleri atom, molekül veya iyonik yapıda olabilir.

10 Soru 7 I. Sıvı halden gaz hale geçerken yoğunluğu azalır. II. Sıvıların ve gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alır. III. Katı halden sıvı hale geçerken ısı alır Yukarıda belirtilen madde ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur ? A I ve II B I, II ve III C II ve III D I ve III

11 Soru 8 K,L ve M kapları h yüksekliğine kadar d yoğunluklu sıvılar ile doludur. Kaplara, tamamen dolana kadar, 2d yoğunluklu sıvılar konuluyor.2d ve d yoğunluklu sıvılar birbirleriyle homojen bir karışım oluşturduğuna göre, kaplarda oluşan karışımların yoğunluklarının doğru olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A K > L > M B L < K < M C L < M < K D L > M > K

12 Soru 9 Yandaki eşit yükseklikteki kaplar farklı yoğunluklardaki sıvılar ile doludur. Bu sıvılar birbiri ile homojen olarak karıştığına göre, bu üç sıvının oluşturacağı karışımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olur? A d olur B 2d olur C 2d ile 3d arasında D 3d olur

13 Soru 10 Yandaki aynı hacimdeki kaplardan I.kap d yoğunluğundaki sıvı ile doludur. II.kapta 1,5 d yoğunluğundaki sıvıdan 2 h yüksekliğine kadar, III.kapta 3d yoğunluğundaki sıvıdan h yüksekliğine kadar sıvı vardır. Bu sıvılar birbiri ile homojen olarak karıştığına göre, Bu sıvının oluşturacağı karışımın yoğunluğu kaç d olur? A d B 1,5 d C 2d D 2,5d

14 Soru 11 K ve L sıvılarına ait kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacimde alınarak oluşturulan karışımın özkütleli d1 eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın özkütleli de d2 dir oranı kaçtır A B 1 C D

15 Soru 12 38X +2 , 39Y -1 , 40Z –2 , 41R –3 iyonlarının elektron sayıları sırası ile X=16, Y=18, Z=20 ve R=22 olduğuna göre bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur? A X ve Y B Y ve Z C Z ve R D X ve Z

16 Soru 13 X+2 ve Y–2 iyonlarının elektron sayıları bir birine eşittir X atomunun çekirdeğinde 12 proton olduğuna göre, Y elementinin atom numarası kaçtır? A 6 B 8 C 10 D 12

17 Soru 14 Saf bir maddenin öz kütle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A B C D

18 Soru 15 Boş şişenin kütlesi 80 gram, su ile doldurulunca gram geliyor Aynı şişe başka bir sıvı ile doldurulunca 296gram geliyor Buna göre ikinci sıvının özkütlesi kaç gr/cm3 tür? ( dsu= 1gr/cm3) A 1,5 B 1,8 C 1 D 2

19 X ile K aynı özelliktedirler
Soru 16 I. X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor II. Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor Buna göre , X, Y, Z, K maddeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A X ile K aynı özelliktedirler B X bir bileşiktir C Y ve Z saf maddelerdir D K bir karışımdır

20 Element Bileşik Çözelti A X Y Z
Soru 17 X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; I. Üçü de homojen yapıya sahiptir II. Z kendisinden başka maddelere ayrışmamaktadır III. X ve Z’ nin kaynama sırasında sıcaklığı sabit kalıyor Buna göre bu maddelerin cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Element Bileşik Çözelti A X Y Z B Z X Y C Y X Z D Z Y X

21 Soru 18 Yoğunlukları sırasıyla 0,5 ve 0,9 gr/cm3 olan iki sıvıyı farklı hacimlerde karıştırdığımızda karışımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz ? A 0,6 B 0,7 C 0,75 D 0,8

22 Soru 19 I. Tebeşir tozu - Su karışımı II. Zeytinyağı - Su karışımı III. Demir tozu - Su karışımı IV. Benzin - Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangi ikisi emülsiyona örnek olarak verilebilir? A II ve IV B I ve II C I ve III D III ve IV

23 Soru 20 I. Kimyasal yollarla ayrılmaları II. Belirli oranlarda birleşmeleri III. Homojen olmaları Bu özelliklerden hangileri bileşikleri karışımlardan ayırır? A I, II ve III B I ve II C I ve III D II ve III

24 Soru 21 Şeker suda çözünür, Naftalin suda çözünmez Toz şeker Naftalin karışımından toz şekeri saf olarak ayırmak için ; I. Buharlaşma II. Suda çözme III. Süzme İşlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır? A III, II, I B I, II, III C II, III, I D III, I, II

25 Soru 22 Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi ya da hangiler uygulanabilir? I. Çözelti miktarı artırılır II. Çözelti ısıtılır III. Çözünen eklenir IV. Çözücü eklenir A I, II B II, IV C I, IV D II, III

26 Soru 23 Yanda erime ve kaynama noktaları verilen saf maddelerin sıcaklığı 10 0C ‘den +15 0C’ye çıkarıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenir? Madde E.N.(0C ) K.N.(0C ) X -50 -5 Y -1 40 Z 20 90 A Yalnız X B X-Y ve Z C X ve Y D Y ve Z

27 Soru 24 X, Y ve Z saf sıvıları her oranda ideal olarak karışabilmektedir. Aynı sıcaklıkta hazırlanan karışımlar için aşağıdaki bilgiler veriliyor X ve Y karışımının öz kütlesi Y nin öz kütlesinden büyüktür Y ve Z karışımının öz kütlesi Y nin öz kütlesinden küçüktür. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının öz kütleleri hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? A X > Z > Y B X > Y > Z C Y > X > Z D Z > Y > X

28 Soru 25 X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir. X +1 iyonunun proton sayısı Y n iyonunun proton sayısından 3 fazla olduğuna göre, n kaçtır ? A +2 B -2 C -4 D +4

29 Soru 26 X, Y, Z saf maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama sıcaklıkları tablodaki gibidir. Her üç maddenin de aynı fiziksel halde olduğu sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir? Madde Erime nok (°C) Kaynama nok. (°C) X -110 78 Y -38 357 Z 100 A -37 oC B 5 oC C 77 oC D 99 oC

30 Fen ve Teknoloji Öğretmeni
RİFAT TÜRKAN Fen ve Teknoloji Öğretmeni

31 SORULAR BİTTİ BAŞA DÖN ÇIKMAK İÇİN

32 YANLIŞ CEVAP Tekrar Deneyiniz


"SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları