Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makale Sunumu Ayşe GÖKMEN Ankara- 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makale Sunumu Ayşe GÖKMEN Ankara- 2012."— Sunum transkripti:

1 Makale Sunumu Ayşe GÖKMEN Ankara- 2012

2 Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Kullanımının Anksiyete ve Depresyon Skorlarına Etkisi
Hatice Nur Azaklı1, Emine Derviş1, İlknur Altunay2, Sinem Gönenli3 1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye 2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye 3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Başlık, konu ve genel amaç nedir?
Nerede yayınlanmış? Türkderm Cilt 46; Sayı 1; Sayfa 29-32 Hakemli bir dergi Makale dili türkçe - Ne zaman yayınlanmış? 2012

4 Başlık, konu ve genel amaç nedir?
BAŞLIK : Akne Vulgarisli hastalarda İzotretinoin kullanımının anksiyete ve depresyon skorlarına etkisi KONU : Akne Vulgaris ile İzotretinoin kullanımı ilişkisi AMAÇ :Bu çalışmada akne vulgaris tedavisinde kullanılan izotretinoinin depresyon ve anksiyete ölçeği skorları üzerine etkisine bakarak depresyon ve anksiyete semptomlarına neden olup olmadığının saptanması

5 Amaca uygun araştırma yöntemi belirlenmiş mi?
Makalede belirtilmemiş. Bunun için ne tip araştırma yapılabilir? Yeni olgularla başlanıp yapıldığı için kohort tipi araştırma yapılabilir.

6 Araştırmanın evren ve örnekleminin belirlenmesi
Araştırmanın örneklem birimi, yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran,16-36 yaşları arasında, daha önce çeşitli topikal akne preparatlarına veya sistemik antibiyotik tedavilerine tatmin edici yanıt vermemiş, klinik şiddeti Allen-Smith Skalası’na göre grade 4 ile grade 8 arasında olan ve izotretinoin kullanımı endikasyonu konan 29’u erkek, 60’ı kadın, 89 akne vulgaris (AV) olgusu çalışma kapsamına alınmıştır.

7 Örneklem birimi (hedef grup)
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji polikliniğine başvuran, yaşları arasındaki erkekler ve kadınlar…

8 Örneklem seçim yöntemi
(Örneklem random yöntemle seçilmiş olabilir.) Gebelik, laktasyon, karaciğer fonksiyon bozukluğu, hiperlipidemi,aterosklerotik kalp hastalığı öyküsü, izotretinoin ile etkileşen ilaç (A vitamini, tetrasiklin, minosiklin, asitretin, karbamazepin, etretinat,deksametazon, balık yağı ürünleri) kullanım öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Daha öncepsikiyatrik bir hastalık öyküsü bulunan veya psikiyatik bir hastalık nedeniyle ilaç kullanan hastalar da çalışmaya dahil edilmedi. İsotretinoin tedavisi, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profili normal olan olgulara başlandı. Kadın olgular için ayrıca beta HCG testinin negatif olmasına dikkat edildi.

9 Verilerin toplanması Veri toplama yöntemi
Hastalara tedavi öncesinde ve 16 haftalık tedavinin bitiminde, toplam 2 kere Hastane Depresyon ve Anksiyete Ölçeği (HAD) uygulandı. HAD hastada anksiyete ve depresyon yönünden riski belirlemek, düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla Zigmond ve Snaith tarafından geliştirilen bir ölçektir.

10 Verilerin toplanması Veri toplama gereci
HAD Ölçeği toplam 14 soru içermekte ve tek sayılar anksiyeteyi, çift sayılar depresyonu ölçmektedir. Formun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Aydemir tarafından yapılmış olup, ölçeğin bedensel hastalığı olanlarda depresyon ve anksiyete belirtilerini tarama açısından güvenli olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de yapılan çalışma sonucunda anksiyete alt ölçeği için kesme puanı 11, depresyon alt ölçeği için ise 8 bulunmuştur. Buna göre, bu puanların üzerinde alanlar risk altında olarak değerlendirilir. Hastaların her iki alt ölçekten alabilecekleri en düşük puan 0, en yüksek puan 21’dir.

11 Verilerin toplanması Araştırmanın zamanı
Saha çalışması……… yılları Yayınlaması …………………2012

12 ETİK Çalışma öncesinde yerel etik kurul onayı ve tüm olgulardan yazılı onay alınmış.

13 İstatistik Nerde analiz edilmiş… SPSS 10,0 istatistik paket programında analiz edilmiş. Karşılaştırmalarda student’s t, mann whitney u, wilcoxon rank test, ki-kare ve fisher exact test kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edilmiş.

14 Bulguların raporlanması, sunulması
Ne bulmuş? Çalışmanın sonuçlarına göre izotretinoin kullanan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası anksiyete ve depresyon sıklığı ve tedavi öncesi ve tedavi sonrası anksiyete ve depresyon skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

15 İzotretinoinin anksiyete ve depresyon yan etkisinin olup olmadığını saptamada bilgi kayanakları
Tablo 1. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası anksiyete ve depresyon sıklığı Tablo 2. Tedavi öncesi ve sonrası anksiyete ve depresyon skor ortalamaları

16 Tabloların değerlendirilmesi
Tablo hazırlama kurallarına uygun hazırlanmış mı? Tablo biçimindeki düzenlemeler, değişkenleri iki boyutlu alanda yan yana dizerek aralarındaki benzerlik ve farklılıkları, kolayca göstermek gibi bir üstünlüğe sahip. 1- Numara ve Başlık (var) 2- Çerçeve (var) 3- İçerik(var) 4- Tablo Dipnotları (yok)

17 Teşekkür Makalede teşekkür kısmı yer alamıyor.

18 Kaynak yazımı Kaynakların Genel Veriliş Düzeni:
Yazar(lar), (Yıl), ”Çalışma Adı”, Kaynak, Editör(ler), Yayıncı (veya Kongre, Toplantı vb), Yayın (Toplantı ) Yeri ], Cilt (TARİH) , Sayfa Aralığı.

19 TEŞEKKÜRLER


"Makale Sunumu Ayşe GÖKMEN Ankara- 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları