Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEPHELER ve ANTLAŞMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEPHELER ve ANTLAŞMALAR"— Sunum transkripti:

1 CEPHELER ve ANTLAŞMALAR
2012, 2011, 2010, 2009 CEPHELER ve ANTLAŞMALAR SORULARI

2 2012 KPSS 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir? A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü C) Kütahya – Eskişehir D) Sakarya E) Büyük Taarruz

3 2012 KPSS Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) TBMM’nin açılmasının B) Kuvay-ı Milliye birliklerinin oluşturulmasının C) TBMM ordusunun askerî başarılarının D) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin E) Misakımillî’nin kabul edilmesinin

4 2011 KPSS Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’yla sağlanan kazanımlardan biri değildir? A) Gürcistan’la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması B) Doğu Cephesi’ndeki silah ve teçhizatın bir kısmının batıya taşınmasına ortam hazırlaması C) Halk arasında orduya ve Meclise duyulan güvenin artması D) Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu’ya gelmesini sağlayacak yolun açılması E) Afganistan’la dostluk anlaşması yapılması

5 2011 KPSS Atatürk, “Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır.” sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? A) Mudanya Ateşkes Anlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Lozan Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

6 2011 KPSS Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır? A) Millî Savunma Bakanlığı B) Genelkurmay Başkanlığı C) Millî Eğitim Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı

7 2011 KPSS I. Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla ilgili görüşmelerdeki başarısı II. Eskişehir-Kütahya Savaşları III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

8 2010 KPSS Moskova Antlaşması’nda yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? A) Ankara B) Sevr C) Kars D) Gümrü E) Brest-Litowsk

9 2010 KPSS Mustafa Kemal, “Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz.” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir? A) I. İnönü B) Sakarya C) II. İnönü D) Eskişehir ve Kütahya E) Başkomutanlık

10 2010 KPSS − Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersiz kılınması,
− Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması, − Kurtuluş Savaşı’nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır? A) Gümrü Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Mudanya Anlaşması D) Moskova Antlaşması E) Ankara Antlaşması

11 2009 KPSS Kurtuluş Savaşı’nda,
- Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’yle Ankara Antlaşması’nı yapması gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir? A) Anlaşma Devletlerinin TBMM’yi Sakarya Savaşı’ndan sonra tanıdığına B) İngiltere’nin savaşın sonuna kadar Yunanlıları desteklediğine C) Halkların dış politikada etkili olduğuna D) Uluslararası antlaşmaları uygulamak zorunluluğu olduğuna E) Askerî başarıların Anlaşma Devletlerini TBMM’yle antlaşma yapmaya zorladığına

12 2009 KPSS Kurtuluş Savaşı’nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM’nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Halk egemenliğinin sürekliliğine önem verildiğine B) TBMM Hükûmetiyle İstanbul Hükûmeti arasında görüş ayrılığı olduğuna C) TBMM’ye Mebuslar Meclisinden katılım olduğuna D) Ulusal güçlerin birleştirilmek istendiğine E) Mecliste görüş ayrılıklarının olduğuna

13 2009 KPSS Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde Bekir Sami Bey’in başkanlığında bir heyeti, Moskova’ya Sovyetler Birliği’yle bağlantı kurmak ve dostluk antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir. TBMM’nin, Sovyetler Birliği’yle antlaşma yapma gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Londra Konferansı’nın yapılmasını geciktirmek B) Sovyetler Birliği’ndeki yeni rejimin ülkede yayılmasını önlemek C) Kafkasya Cumhuriyetlerinin kurulmasını engellemek D) Düşmanları aynı olan iki ülke arasında siyasi ve askerî güç birliği sağlamak E) Mecliste birlikte hareket edilmesini sağlayarak gruplaşmaları önlemek

14 2009 KPSS Lozan Antlaşması’yla, I. Boğazlar Komisyonunun kurulması,
II. İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türklerin mübadele dışında bırakılması, III. Yunanistan’ın savaş tazminatı karşılığı Karaağaç’ı, Türkiye’ye vermesi konularından hangileri Türk-Yunan ilişkilerinde uygulamalardan kaynaklanan sorunlara neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


"CEPHELER ve ANTLAŞMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları