Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI"— Sunum transkripti:

1 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

2 1-Türk milletinin,sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirmiştir? A-TBMM’nin açılmasıyla B-Lozan Antlaşması’nın yapılması C-Başkomutan Meydan Savaşı’nın kazanılması D-Cumhuriyet’in ilan edilmesi

3 2-Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Lozan Barış Konferansı’nda hangi konunun görüşülmesinde konferansa katılmışlardır? A-Azınlıklar B- Boğazlar Meselesi C-Osmanlı Borçları D-Patrikhane

4 3-Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’yla çözümlenen konulardan değildir?
A-Kapitülasyonlar B-Dış borçlar C-Batı Sınırı D-Musul Meselesi

5 4-Lozan Antlaşması’nda belirlenen bazı temel sorunlar milli çıkarlarımıza ters düşmekteydi.
Aşağıdakilerden hangisinde,sonraki yıllarda milli çıkarımıza uygun gelişmeler olmuştur? A-Irak sınırı-Boğazlar B-Suriye sınırı-Boğazlar C-Irak sınırı-Dış Borçlar D-Savaş tazminatı-Dış Borçlar

6 5-Türkiye’nin sınırı ile ilgili olarak Lozan Barış Antlaşması’nda tespit edilen hükümler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A-Suriye sınırı,Ankara Antlaşması ile belirlenen sınır kabul edilmiştir. B-Karaağaç kasabası, savaş tazminatı olarak Yunanistan tarafından Türkiye’ye verilmiştir. C-İmroz ve Bozcaada Türkiye’ye bırakılmıştır. D-Batı Trakya silahtan arındırılacaktır.

7 6-Lozan Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri birçok konuda Türk heyetine kendi görüşlerini kabul ettirmek için baskıda bulunmuştur.İtilaf Devletlerinin bu konferansta ısrar ettikleri konulardan birisi de;Türkiye’deki Hristiyan azınlıkların kendi hukuklarını uygulama haklarının devam etmesiydi. İtilaf Devletlerinin bu konuda ısrarcı olmaları,Yeni Türk Devleti ile ilgili nasıl bir beklentinin sonucu olarak görülebilir? A-Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığını koruyamayacağı anlayışının B-Yeni Türk Devletinin hukuk alanında başarısız olacağı anlayışının C-Yeni Türk Devletinin içindeki azınlıklara yaşama hakkı tanımak istemeyeceği anlayışının D-Yeni Türk Devletinin yayılmacı bir siyaset izleyeceği endişesinin

8 7-Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan aşağıdakilerden hangisini almıştır? A-Batı Trakya’yı B-Bozcaada’yı C-On İki Ada’yı D-Karaağaç kasabası

9 8-Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan yalnızca Lozan
Barış Antlaşması günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuç için geçerli bir açıklama sayılamaz? A-Lozan Antlaşmasının gerçekçi olması B- Türkiye’nin bu antlaşma maddelerine hep sadık kalması C-Türkiye için bu antlaşmanın bağımsızlık belgesi anlamı taşıması D-Boğazlarda askersiz bir bölge oluşturulması

10 9-Lozan Anlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Batı sınırımız kesin şeklini almıştır. B-Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. C-Boğazlar,Türkiye’nin denetimine bırakılmıştır. D-Türkiye’deki azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir.

11 10-Lozan Konferansı’nda görüşüldüğü halde kesin olarak sonuçlandırılamayan sorun aşağıdakilerden hangisidir? A-Boğazlar Sorunu B-Dış Borçlar Sorunu C-Irak sınırı D-Azınlıkların durumu

12 11-Misak-ı Milli’de halk oynaması yapılması istenip, Lozan Antlaşması’yla Türkiye sınırları içerisinde yer alan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? A-Hatay B-Batı Trakya C-Kars,Ardahan,Artvin D-İzmir ve çevresi

13 12-Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan Konferansı’ndan önce çözümlenmiş ve Lozan Antlaşması’nda da aynen kabul edilmiştir? A-Irak Sınırı B-Doğu Sınırı C-Dış Borçlar Sorunu D-Boğazlar Sorunu

14 13-Lozan Barış Görüşmeleri sırasında Türk heyetinin, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların tümünün Türk vatandaşı kabul edilmesi yönündeki ısrarlı tutumu başarılı olmuş ve azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir Türk heyetinin bu konudaki amacı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Türk heyeti Türkiye’nin nüfusunu çok göstermek istemiştir. B-Azınlıkları asimile etme fırsatı yakalamak istemiştir. C-Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek hedeflenmiştir. D-Azınlıkların varlığı reddedilmek istenmiştir.

15 14-Lozan Barış Antlaşması’nda aşağıdaki konularla ilgili alınan kararlardan hangisinde sonradan değişiklik yapılmıştır? A-Kapitülasyonlar B-Boğazlar C-Azınlıklar D-Yunanistan sınırı

16 15-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda maddeleri arasında yer almaz?
A-Karaağaç’ın Türkiye’ye bırakılması B-Osmanlı Devleti’nin borçlarının tümüyle Türkiye tarafından ödenmesi C-Türkiye’nin Boğazlar’da asker ve silah bulunduramaması D-Kapitülasyonların tamamıyla kaldırılması

17 16-Lozan Barış Konferansı’nda;
Irak Sınırı çözümlenmiştir. Hatay ülke sınırları dışında kalmıştır. Boğazların idaresi için uluslar arası bir komisyon kurulmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A-Bazı kararlarda egemenliğimiz kısıtlanmıştır. B-İtilaf Devletleri çıkarlarını korumaya çalışmışlardır. C-Kararlarda daha sonra hiçbir değişiklik yapılmamıştır. D-Misak-ı Milli tam olarak gerçekleştirilememiştir.

18 17-Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan aşağıdakilerden hangisi’’Ulusal Bağımsızlık’’ ilkesine aykırıdır? A-Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. B-Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır. C-Boğazlar başkanlığını bir Türkün yapacağı uluslar arası komisyon tarafından idare edilecektir. D-Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmayacaktır.

19 18-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış görüşmelerine gözlemci olarak katılan devlettir?
A-Japonya B-Yugoslavya C-İngiltere D-ABD

20 19-Lozan Konferansı’nda İngiltere ve Fransa’nın kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu söylenebilir? A-Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak istediklerinin B-Türkiye’yi barış görüşmelerinden çekilmeye zorlamak istediklerinin C-Türkiye’nin gelişmesini destek olmak istediklerinin D-Türkiye’nin batılaşmasını engellemek istediklerinin

21 20-Lozan Barış Antlaşması’nda milli çıkarlarımızı büyük ölçüde karşılayan bir antlaşmanın imzalanabilmesinin aşağıdakilerden hangisiyle mümkün olduğu söylenebilir? A-Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla B-İtilaf Devletlerinin anlayışlı davranılmasıyla C-Milletler Cemiyeti’nin desteğiyle D-Osmanlı Hükümetinin diplomatik yardımlarıyla

22 21-Aşağıdakilerden hangisinin Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından önce gerçekleştirilen bir yenilik olduğu söylenebilir? A-Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi B-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması C-Halifeliğin kaldırılması D-Saltanatın kaldırılması

23 22-Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konularla ilgili alınan kararlardan hangisinin Misak-ı Milli’ye uygun çözüldüğü söylenebilir? A-Suriye sınırı ile ilgili karar B-Kapitülasyonlar ile ilgili karar C-Irak sınırı ile ilgili karar D-Boğazlar ile ilgili karar

24 23-Lozan Barış Görüşmesine Türkiye’yi temsilen hangi devlet adamı katılmıştır?
A-Rauf Bey B-M.Kemal C-Ali Rıza Bey D-İsmet Bey

25 24-Lozan Antlaşması’nda Ermeni Devleti’nin kurulmasının kesin olarak kabul edilmemesi aşağıdaki anlaşmaların hangisinin kararları doğrultusunda alınmıştır? A-Sevr Antlaşması B-Moskova Antlaşması C-Gümrü Antlaşması D-Bükreş Antlaşması

26 25-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A-1.Dünya Savaşı’nı bitiren son antlaşmadır. B-Misak-ı Milli tüm dünya devletlerince tanınmıştır. C-Türk Devleti Avrupalı devletlere bağımlı olarak varlığını sürdürecektir D-Türk Devleti tüm dünya tarafından tanınmıştır.

27 HAZIRLAYAN NEVAL ANADOLULU 8-B AHMET NURİ ÖZSOY İLKÖĞRETİM OKULU


"LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları