Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi
Kayseri SYDV 23-24 Aralık 2013

2 Seminer Konuları Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Uygulanan Sosyal Yardımlar Değerlendirme ve Soru-Cevap

3 Sosyal Yardım Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Yardıma muhtaçlara yapılan maddi desteklerdir. Yerel ölçüler içinde asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla mükellef olduğu kişileri geçindirme imkanından mahrum kalmış fertlere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendi kendilerine yeterli hale getirmek maksadını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlardır.

4 Sosyal Yardım Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Eski çağlardan beri her toplumda dar gelirli, kazancı asgari tüketim harcamalarını karşılamakta yetersiz kalan, yaşlı, kimsesiz, bir kaza sonucu iş görebilme yeteneğini yitirmiş veya doğal afet, savaş gibi dış etkenler nedeniyle muhtaç duruma düşmüş kişiler hep var olagelmiştir. Yine her toplum ahlâkî, dinî ve hukukî etkenlerle bu kişileri asgari geçim imkânlarına kavuşturucu, adaleti ve toplumsal barışı sağlayıcı önlemler almayı ihmal etmemiştir. İnsan olmanın , toplum halinde yaşamanın ve toplumsal dayanışmanın bir gereği olarak, insanlık tarihinin akışı içerisinde dünden bugüne alınan bu tür önlemleri, bireysel yardımlar, sosyal sigortalar ve devletçe bakılma olarak adlandırmak mümkündür.

5 Sosyal Yardım Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Türk toplumlarının hayatında gerek İslamiyet'i kabul öncesinde, gerekse sonrasında sosyal yardım ve güvenlik önemli bir yer tutar.  Orhun Abidelerindeki ifadeler, Türk Hakanlarının toplumsal düzeydeki yardımlara verdikleri önemi açıkça göstermektedir. Orhun Yazıtlarından ve Kutadgu Bilig’den edinilen bilgiye göre, halkı yoksulluktan kurtarmak, tebaayı aç ve çıplak bırakmamak Türk Hakanlarının başlıca görevlerindendi.

6 Sosyal Yardım Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Osmanlılar döneminde en önemli sosyal yardım kuruluşu vakıflardır. Vakıf, bir malı, menfaati kamuya bırakılmak üzere özel mülkiyetten çıkartmaktır. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra dinsel bir yön de kazanan vakıflar, genel olarak şu amaçlarla kurulmuştur:

7 Vakıf Çeşitli Vakıflar Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Hayır yapmak ve topluma faydalı olmak Dinî ihtiyaçları karşılamak, Sağlık, Kültür ve Bayındırlık alanlarında toplumun ihtiyaçlarını karşılamak Vakıf Sanat eserleri yaptırmak Kent ve kasabaları süslemek Hayvanları korumak

8 Kurulan Vakıflar Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi Su Yolları,
Su Kemerleri, Çeşme ve Sebiller, Yol, Köprü, Aşevi, Misafir Evi, Dul Evi, Mektep, Medrese, Kütüphane, Muvakkithane, Hastahane, Öksüz Kızlara Çeyiz, Borçlu Mahsupların Borcunun Ödenmesi, Köyde İhtiyarlara Elbise Verilmesi, Kale, İstihkam, Donanmaya Yardım, Askerin Teçhizatı, Deniz Fener İnşası, Yetim Dul ve Muhtaçlara Yardım, Ders Malzemesi, Fakir Cenazelerinin Kaldırılması, Van Gölünde Gemi İşletilmesi, Çamaşırhane Tesisi, Hayvanlara Gıda Verilmesi, Kuşlara Yem Verilmesi

9 Sosyal Yardım Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Vakıflar devletin elini uzatmadığı bazı alanlarda özel kişiler veya devlet hariç diğer tüzel kişilerce kurulan, kamu hizmetine dönük kurumlardır. Vakıfların bir kısmı her ne kadar hastane, köprü, kitaplık, han, çeşme gibi herkesin kullanımına açık yerlerse de, öksüz yurtları, yoksul öğrencilere yurtlar, aş ocakları, yoksul ve kimsesizlerin barındırılması, güçsüz, hasta ve sakat bireylerin bakımı gibi amaçlara yönelik vakıflar da bulunmaktadır. Vakıflardan yararlanacakların adları belli değildir. Böylece vakıflar günümüzdeki, “Devletçe bakılma” usulüne oldukça yaklaşan özellikleri olan bir kurum olmaktadır. Denilebilir ki, günümüzün en ileri bir sosyal güvenlik uygulaması olan Devletçe bakılma, vakıfların çağdaş şartlara uydurulmuş halidir.

10 Hukukta Vakıf Kavramı Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
Yüzyıllar boyu geleneklere göre devam ettirilen sosyal yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin Türk Hukukunda ilk kez 1808 tarihli “Sened-i İttifak”ta düzenlendiği kabul edilmektedir. Padişah ve Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ta hüküm altına alınan “yoksullar ile Müslüman olmayan halkın gözetilmelerinin esas olduğuna ilişkin düzenleme” sebebiyle bu belge sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın ilk resmi örneği olarak kabul edilmektedir. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile 1856 tarihli Islahat Fermanı’nda sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili açık bir hükme rastlanmamıştır.

11 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
1961 Anayasası, Türkiye’de sosyal güvenlik açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Zira Cumhuriyetin kabulünden sonraki dönemde sosyal yardımlaşma ve dayanışma Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından ilk olarak 1961 Anayasasında ifadesini bulmuştur. Şöyle ki; 1961 Anayasasının başlangıç hükümlerinde: Türkiye Cumhuriyeti Devleti “İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmakla” yükümlü kılınmıştır.

12 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Yardım Kavramı ve Tarihçesi
1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde ise, “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” hüküm altına alınmıştır. Bu temel ilke çerçevesinde, Anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5.maddesinde “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ile insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış; “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60.madde hükmü ile de “herkesin, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı” hükme bağlanmıştır.

13 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
SYDTF’nin Kuruluşu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Fon Kurulu Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (973)

14 SYDTF’nin Kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Anayasanın 2.maddesinde ifadesini bulan “Sosyal Devlet” ilkesinin yerine getirilmesinde en temel sosyal yardım kuruluşlarından biri olarak 14/06/1986 tarihli ve sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile T.C. Merkez Bankası nezdinde Başbakanlığa bağlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Bu tarihe kadar ülkemizdeki sosyal yardım hizmetlerinin büyük bölümü, Türkiye Kızılay Derneği, Darülaceze Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmüş olup; Fon’un kuruluşu ile birlikte sosyal yardım alanına önemli bir kaynak ayrılarak yoksullukla mücadele alanında kalıcı çözümler getirmek amaçlanmıştır.

15 SYDTF’nin Gelir Kaynakları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan, Bakanlar Kurulu kararıyla % 10’a kadar aktarılacak miktardan, Bütçeye konulacak ödeneklerden, Trafik para cezası hâsılatının yarısından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam gelirleri hâsılatından aktarılacak %15’lik miktardan, Her nevi bağış ve yardımlardan Diğer gelirlerden teşekkül eder (3294 sayılı Kanun, 1986: Md.4).

16 SYDTF’nin Yapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Fon kaynaklarının dağıtım ve kullanım kararları, SYDT Fon Kurulu tarafından alın­makta ve Kurul kararları Başbakan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe ko­nulmaktadır. Fonu Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının Müsteşarları ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur. Fonun yardım faaliyetleri il ve ilçelerde bulunan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kanalıyla yürütülür.

17 SYD Vakıflarının Kuruluşu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 3294 sayılı Kanunun 1.maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinin aracı olarak neden “Vakıf Kurumu”nun öngörüldüğü Başbakanlığın tarih ve 11 numaralı genelgesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Türk halkı ve idaresi tarih boyunca sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştir. Milli, sosyal ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasında vakıf müessesesinin çok önemli bir rolü ve mevkii vardır. Bu bakımdan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun uygulamasında ana görev, il ve ilçelerde kurulacak vakıflara verilmiştir.”

18 SYD Vakıflarının Amacı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 3294 sayılı Kanun’un “Amaç” başlık 1.maddesinde Kanun’un amacının “fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek” olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının amacı esas olarak toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan, sosyal güvenceden yoksun ve gerçekte beslenme, barınma, eğitim vb. gibi en temel ve vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşlara yardım etmek olup; bu sayede sosyal güvenlik kuruluşlarının boşluklarını doldurmak, gelirin daha dengeli ve adil bir biçimde dağılımını sağlayarak sosyal adaletin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

19 SYDV İdari Yapısı Mütevelli Heyeti SYDV Vakıf Başkanı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında idari yapı –halihazırdaki uygulamalara göre- Vakıf Başkanı ve Vakıf Mütevelli Heyeti olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. SYDV İdari Yapısı Mütevelli Heyeti Vakıf Başkanı

20 SYDV İdari Yapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Vakıf Başkanı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Resmi Senedinin 8. maddesine göre “Vakfın ve mütevelli heyetin başkanı mahallin en büyük mülki idare amiridir.” Buna göre vakıf başkanı mahallin en büyük amiri sıfatıyla illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlardır. Vakıf Mütevelli Heyeti : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yönetim ve temsile yetkili organı Mütevelli Heyeti’dir.

21 Mütevelli Heyetinin Yapısı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İllerde; Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Müftüsü, biri köy biri mahalle muhtarı olmak üzere 2 muhtar üye, 3294 Sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır. İlçelerde; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının İlçe üst görevlisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü, İlçe Müftüsü, biri köy biri mahalle muhtarı olmak üzere 2 muhtar üye, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.

22 Mütevelli Heyetinin Görevleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Görev alanı içerisinde muhtaç durumda olan kişileri tespit etmek, Muhtaç kişilerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak ve bunun için sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, Geçici olarak küçük yardım veya eğitim ve öğretim sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilerin müracaatlarını değerlendirmek, bunlara gerekli yardımları yapmak ve yardım sonrası takip etmek, Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak,

23 Mütevelli Heyetinin Görevleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mahalli şartlara uygun olarak vakıf gelirlerinin dağıtımının usul ve esasları ile yardım miktarlarını tespit etmek, Vakıf işlerinde uygulanacak prensipleri tespit etmek ve vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli kararları almak, Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak için bağış yapılmasını teşvik etmek ve bunları kabul etmek, vakfa menkul ve gayrimenkul mal almak ve satmak, bunları işletmek ve mevcut gelirlerin artması için her nevi kararları almak, Vakfın amacının gerçekleşebilmesi için sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,

24 Hedef Kitle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Kapsam:
Madde 2 – Fakr-ü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir… Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır.

25 Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Faaliyetleri Uygulanan Sosyal Yardımlar
Proje Destekleri Aile Yardımları Gelir Getirici Barınma Sosyal Yardım Faaliyetleri KASDEP Gıda İstihdam Yakacak Sosyal Hizmet Sağlık Geçici İstihdam Eğitim Toplum Kalkınması Özürlü Özel Amaçlı

26 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Aile Yardımları Sosyal yardımlar içinde ailelere yönelik olarak ayni veya nakdi yöntemle yapılan barınma, gıda ve yakacak yardımlarının geneli aile yardımlarını oluşturmaktadır

27 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Barınma Oturulmayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için tuğla, kiremit, çimento ve demir gibi ayni ve bunun yanı sıra nakdi olarak yapılan yardımlardır. Son yıllarda giderek artan miktarda yeni ev yapımı, prefabrik ev yapımı veya Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutların teslim edilmesi yöntemiyle de barınma yardımı yapılmaktadır.

28 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Gıda Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlardır. Gıda yardımları için, dini bayramlarda Fon’dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir periyodik pay tutarında kaynak gönderilmektedir. Dağıtım yapılacak gıda maddelerinin toptan alınması, kişilerin kendi alımlarına göre daha ucuz olacağından dolayı genellikle ayni yapılan gıda yardımı, bazen nakdi olarak da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, ailelere ayni olarak gıda paketi verilmesinin yanı sıra ihtiyaç ve tercihlere göre temizlik malzemesi ve alışveriş çeki verilmesi gibi alternatif uygulama biçimleri de bulunmaktadır.

29 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Yakacak Vakıflar aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımları, 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömürün Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere, aile başına en az 500 kg. olarak dağıtılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Uygulamada ise Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kömür miktarı, iklim şartları da göz önüne alınarak artırılabilmektedir. Kömürün illere kadar ulaştırılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. İlçelere ve köylere dağıtımı ise Valiliklerin sorumluluğunda Vakıflar tarafından gerçekleştirilmektedir.

30 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Sağlık Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ödeme güçlerini aşan sağlık harcamalarının/tedavi giderlerinin karşılanması için yapılan yardımlardır. Tedavi destekleri yanında sağlık yardımları kapsamında yürütülen bir diğer önemli yardım programı da nüfusun en muhtaç kesimine dâhil olan ailelerin çocuklarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan Şartlı Sağlık Yardımı Programıdır.

31 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Şartlı Sağlık Yardımı Şartlı Sağlık Yardımının amacı, sağlık muayenelerinin yaptırılması şartıyla yoksul ailelere düzenli nakdi para transferi yapılmasıdır. Çocuk ölümlerini ve çocukların hastalanma oranlarını azaltmak amacıyla, erken çocuklukta bakım, temel sağlık ve beslenme hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 0-6 yaş grubu çocukların sunulan hizmetlerden faydalanmaları bu program ile sağlanmaktadır. Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında ayrıca, hamilelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla gebelik yardımları da yapılmaktadır.

32 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Eğitim Eğitim Yardımları kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun ailelere ayni ve nakdi yardım yapılmak suretiyle yürütülen programları, eğitim materyali yardımı, öğrenci barınma, taşıma, iaşe vb. yardımlar, yüksek öğrenim bursları, şartlı nakit transferi eğitim yardımı, taşımalı sistem öğle yemeği yardımı, ücretsiz kitap dağıtımı, özürlü öğrencilerin ücretsiz taşınması olmak üzere 7 farklı grup yardım programından oluşmaktadır

33 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Şartlı Eğitim Yardımı Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler sebebiyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli bir geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimine yönelik şartlı bir yardım programıdır. Bu kapsamda maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ve nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ailelere, ilk ve orta öğretime giden çocuklarının okula düzenli olarak devam etmeleri şartıyla her ay nakdi olarak ödemeler yapılmaktadır.

34 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Özürlü Yardımları Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır.

35 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Özel Amaçlı Yardımlar Özel amaçlı yardımlar kapsamında ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aşevi faaliyetleri başta olmak üzere, afetlerden ve terörden zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlar yürütülmektedir. İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca işletilen aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek verilmektedir.

36 Sosyal Yardımlar Uygulanan Sosyal Yardımlar
Özel Amaçlı Yardımlar Umumi hayatı etkilemediği için doğal afet kapsamında değerlendirilmeyen münferit olaylar (yangın, su baskını vb.) nedeniyle vatandaşların zarar gördüğü durumlarda ise Fondan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek verilmektedir. Terör nedeniyle mağdur olan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında olan vatandaşlarımıza mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan yardımlar da özel amaçlı yardımlar kapsamında yer almaktadır.

37 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri Gelir Getirici
3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri amacıyla yürütülen gelir getirici projelerde, uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koşulara uygunluğu ile birlikte üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının bulunması dikkate alınarak özellikle bitkisel–hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, kuaförlük, terzilik, lokantacılık, tornacılık, doğalgaz- sıhhi tesisatçılık vb. konularda destek sağlanmaktadır.

38 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi
KASDEP Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Tarımsal üretim yapabilmek için yeterli kaynağa sahip olmayan, bir kooperatif bünyesinde birleşip süt sığırcılığı ve koyunculuk yaparak gelir elde etmek isteyen kırsal alanda yaşayan 3294 sayılı yasa kapsamındaki vatandaşlara Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile destek sağlanmaktadır. Bu proje ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelere en uygun organizasyonla, gelir seviyesini yükseltme, istihdamı artırma, üretilen tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlama alanlarında gerekli maddi ve teknik desteği zamanında ulaştırarak, onların üretime katılmaları ve üretimde sürekliliklerinin sağlanması amacıyla, üyelerinin ekonomik yoksunluk içinde oldukları belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine hayvancılık alanında destek verilmektedir.

39 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri
İstihdam Eğitimi Yoksullukla mücadeledeki en önemli araçlardan birisi de istidama yönelik eğitim uygulamalarıdır. Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla “İstihdam Eğitimi Projeleri” düzenlenmektedir. Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, ahşap, taş, toprak, metal işleme, dokumacılık, terzilik, elektronik eşya tamiri, forklift operatörlüğü, gemi kaynakçılığı, sekreterlik-ön muhasebe, tesisatçılık, yaşlı bakıcılığı vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

40 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik sosyal hizmet/yardım içerikli proje destekleri de verilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum merkezleri veya sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesi proje hedeflerindendir.

41 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri Geçici İstihdam
Toplumun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlaması amacıyla “geçici istihdam projeleri” ile 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan vatandaşlara destek sağlanmaktadır.

42 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri
Toplum Kalkınması Toplum kalkınması projeleri ise, entegre bir yaklaşımla geniş alanlarda birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanması ve bu kapsamda toplum kalkınmasına yönelik çalışmalar ile gelir getirici, eğitim içerikli ve sosyal hizmet projelerinin birlikte uygulanabilmesine olanak tanınması amacıyla yürütülen projelerdir.

43 Merkezi Ödemeler 2022 Yaşlı ve Özürlü Aylıkları
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Şartlı Eğitim Yardımları Şartlı Sağlık Yardımları

44 2022 Yaşlı ve Özürlü Aylıkları
Temmuz–Aralık 2013 1 65 Yaş Aylığı 401.91TL (3 ayda bir ödenir) Aylık TL 2 Özürlü Aylığı %40-%69 803.83TL (3 ayda bir ödenir) Aylık TL 3 Özürlü Aylığı %70 ve üzeri 1,025.74TL (3 ayda bir ödenir) Aylık TL 4 Özürlü Yakını Aylığı %70 ve üzeri 803.83TL (3 ayda bir ödenir) Aylık TL

45 Eşi Vefat Etmiş Kadınlar
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Proje hedefleri doğrultusunda 3294 sayılı Kanun kapsamındaki eşi vefat etmiş kadınların sosyo-ekonomik durumları tespit edilmiş ve yoksunluk durumu, gelir durumu, yaş grupları gibi değişkenler çerçevesinde muhtaçlık durumlarına göre gruplandırılması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda eşi vefat etmiş kadınlara düzenli nakdi sosyal yardım programı oluşturulmasını da içerecek şekilde çeşitli sosyal politika önerileri sunulmuştur. 2012 yılında başlatılan uygulama ile Eşi Vefat Etmiş Kadınlara iki ayda bir 500TL yardım yapılmaktadır.

46 Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik
Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Çocuğu veya eşi askere giden 3294 sayılı Kanun kapsamında olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılaması için hazırlanan Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Projesi 2013 yılı içinde başlamıştır. İlk etapta başvurunun değerlendirildiği proje ile muhtaç asker ailelerine askerlik süresi bitene kadar düzenli olarak yardım yapılması hedeflenmiştir. Uygulama ile Muhtaç Asker Ailelerine iki ayda bir 500TL yardım yapılmaktadır.

47 Şartlı Eğitim Yardımları
İlkokul Orta Okul Lise Kız Öğrenci 35TL 55TL Erkek Öğrenci 30TL 45TL Uygulama ile okulların açık olduğu 9 aylık süre boyunca 2 ayda bir ödenmektedir.

48 Şartlı Sağlık Yardımları
Miktar Okul Öncesi Çocuklar İçin 30TL Gebelik Yardımı Lohusalık Yardımı 60TL Uygulama ile okul öncesi çocuklar için 2 ayda bir ödeme yapılmaktadır. Gebelik ve Lohusalık yardımları aylık olarak hesaplara aktarılmaktadır.

49 Yardım İstatistikleri
KİŞİ SAYISI MİKTAR EĞİTİM YARDIMLARI AİLE VE GIDA YARDIMLARI BARINMA YARDIMI YAKACAK YARDIMI TEK SEFERLİK YARDIM SAĞLIK VE ÖZÜRLÜ CİHAZ YARDIMLARI Vakıf Tarafından Yapılan Yardımlar Toplamı MERKEZİ ÖDEMELER ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMLARI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI 2022 SAYILI KANUNLA AYLIK ÖDENENLER Merkezi Ödemeler Toplamı GENEL TOPLAM SARIZ Rakamlarla SARIZ  Kuruluş Yılı   1946 Rakım   1330 mt  Yüzölçümü (km2)  1.220  İl Merkezine Uzaklığı  128 km.  Toplam Nüfus  10.720  İlçe Nüfusu  3.611  Belediye Sayısı  2  Köy Sayısı  35  Posta kodu

50 Yardım İstatistikleri
KİŞİ SAYISI MİKTAR EĞİTİM YARDIMLARI AİLE VE GIDA YARDIMLARI BARINMA YARDIMI YAKACAK YARDIMI TEK SEFERLİK YARDIM SAĞLIK VE ÖZÜRLÜ CİHAZ YARDIMLARI Vakıf Tarafından Yapılan Yardımlar Toplamı MERKEZİ ÖDEMELER ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMLARI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI 2022 SAYILI KANUNLA AYLIK ÖDENENLER Merkezi Ödemeler Toplamı GENEL TOPLAM BÜNYAN Rakamlarla Bünyan Kuruluş Yılı 1895 Rakım 1375 mt Yüzölçümü (km2) 1.188 İl Merkezine Uzaklığı 40 km. Toplam Nüfus 29.955 İlçe Nüfusu 11.866 Belediye Sayısı Köy Sayısı 24 Posta kodu 38600

51 Yardım İstatistikleri
DEVELİ KİŞİ SAYISI MİKTAR EĞİTİM YARDIMLARI AİLE VE GIDA YARDIMLARI BARINMA YARDIMI YAKACAK YARDIMI TEK SEFERLİK YARDIM SAĞLIK VE ÖZÜRLÜ CİHAZ YARDIMLARI Vakıf Tarafından Yapılan Yardımlar Toplamı MERKEZİ ÖDEMELER ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMLARI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI 2022 SAYILI KANUNLA AYLIK ÖDENENLER Merkezi Ödemeler Toplamı GENEL TOPLAM  Rakamlarla DEVELİ  Kuruluş Yılı   1870 Rakım   1225 mt  Yüzölçümü (km2)  2072  İl Merkezine Uzaklığı  40 km.  Toplam Nüfus  64.381  İlçe Nüfusu  37.875  Belediye Sayısı  5  Köy Sayısı  45  Posta kodu  38400

52 Yardım İstatistikleri
KOCASİNAN KİŞİ SAYISI MİKTAR EĞİTİM YARDIMLARI AİLE VE GIDA YARDIMLARI BARINMA YARDIMI YAKACAK YARDIMI TEK SEFERLİK YARDIM SAĞLIK VE ÖZÜRLÜ CİHAZ YARDIMLARI Vakıf Tarafından Yapılan Yardımlar Toplamı MERKEZİ ÖDEMELER ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMLARI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI 2022 SAYILI KANUNLA AYLIK ÖDENENLER Merkezi Ödemeler Toplamı GENEL TOPLAM  Rakamlarla KOCASİNAN  Kuruluş Yılı   1989 Rakım   1330 mt  Yüzölçümü (km2)  1452  İl Merkezine Uzaklığı  0 km.  Toplam Nüfus    İlçe Nüfusu    Belediye Sayısı  5  Köy Sayısı  25  Posta kodu

53 Yardım İstatistikleri
MELİKGAZİ KİŞİ SAYISI MİKTAR EĞİTİM YARDIMLARI AİLE VE GIDA YARDIMLARI BARINMA YARDIMI YAKACAK YARDIMI TEK SEFERLİK YARDIM SAĞLIK VE ÖZÜRLÜ CİHAZ YARDIMLARI Vakıf Tarafından Yapılan Yardımlar Toplamı MERKEZİ ÖDEMELER ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMLARI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI 2022 SAYILI KANUNLA AYLIK ÖDENENLER Merkezi Ödemeler Toplamı GENEL TOPLAM  Rakamlarla MELİKGAZİ  Kuruluş Yılı   1989 Rakım   1330 mt.  Yüzölçümü (km2)  454  İl Merkezine Uzaklığı  0 km.  Toplam Nüfus    İlçe Nüfusu    Belediye Sayısı  8  Köy Sayısı  1  Posta kodu

54 Yardım İstatistikleri
Kayseri İl Geneli 2013 Yılı Yardım Rakamları Kişi Sayısı Miktar Vakıf Yardımları Merkezi Ödemeler İL GENELİ

55 Genel Sağlık Sigortası
GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2013 Eylül VERİLEN KARAR Hane Sayısı Hane Sayısı (%) Kişi Sayısı Kişi Sayısı (%) GO 66,76% 69,33% G1 29,55% 27,23% G2 3,14% 2,92% G3 24.023 0,55% 92.279 0,52% Toplam 100,00%

56 Genel Sağlık Sigortası
(Primi devletçe ödenen) (Prim ödemesi: 40,86.-TL) (Prim ödemesi 122,58.-TL) (Prim ödemesi: 245,16.-TL) G0 çıkan kişilerin 7 milyon 980 bini SGK tarafından tescil edilmiştir. 1 milyon 250 bin kişi 2022’den dolayı doğrudan GSS’li olmuştur. Toplamda 9 milyon 230 bin kişinin primini devlet karşılamaktadır.

57 Sosyal Yardımlar SOSYAL HARCAMALAR

58 Sosyal Yardımlar 2023 VİZYONU
Sosyal harcamaların GSYİH’ye oranı %3’e çıkarılacaktır. Yoksulluk (gıda ve gıda dışı) yüzde 10’ların altına kalıcı bir biçimde düşürülecektir. Sosyal destek ve sosyal hizmetlerin «hak temelli» olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kurulacaktır . Sosyal desteklerde ailenin durumu esas alınacaktır. Sosyal destek miktarı yoksul aileyi yoksulluktan kurtaracak kadar olacaktır. Kayıtlı çalışan kesim de yoksulluk durumuna düşerse bu kişiler de sosyal yardımlarla desteklenecektir.  Yoksullara yönelik 100 bin Sosyal Konut yapılacaktır. 4.3 dolarlık bir gelirle yaşamak zorunda olan toplum kesimi kalmayacaktır.

59 İşbirliği Neticesinde
Nisan 2011-Kasım 2013 dönemi arasında 1 milyon 97 bin kişinin kaydı yapılmıştır. 42 bin kişi işe yerleştirilmiş, 30 bin kişi kursa alınmış, 37 bin kişi İşsizlik Sigortasından faydalandırılmıştır.

60 Mahmut KÖK – Kayseri SYDV Teşekkür Ederiz!


"Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları