Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]"— Sunum transkripti:

1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]

2 BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ
KONU VDO İSTİSNA/MUAF VERGİYE TABİ/BEYANNAME

3 VERGİNİN KONUSU GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA, GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ GİRMEKTEDİR. YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN GELİR ELDE EDEN GERÇEK KİŞİNİN (KÜÇÜK, KISITLI VB GİBİ) EHLİYETLİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR.

4 VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER
KAYNAK KURAMINA DAYANAN BU VERGİDE, VERGİYE TABİ GELİRLER TADAD EDİLMİŞTİR. 1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. KANUNDA AKSİNE HÜKÜM BULUNMADIĞI SÜRECE GELİRİN SAFİ TUTARI (HASILAT-GİDERLER) VERGİYE TABİ MATRAH OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. KURAL HEM HASILATIN HEM DE GİDERİN GERÇEK TUTARI ‘NIN ESAS ALINMASIDIR.

5 GELİR VERGİSİNDE TARH DÖNEMİ
İSTİSNALARI 1- Memleketi terk halinde, terk tarihine kadar, 2- İşi terk halinde terk tarihine kadar, 3- Ölüm halinde, ölüm tarihine kadar, 4- Münferit beyanname verilen hallerde, beyan edilen kazancın elde edildiği tarih. GELİR VERGİSİ YILLIKTIR. ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLMEMİŞ İSE; 1 OCAK-31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER BEYAN EDİLECEKTİR.

6 GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY GELİRİN ELDE EDİLMESİDİR

7 YURT İÇİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇ TÜRLERİNE GÖRE ELDE ETME
TAHAKKUK Ticari Zirai TAHSİL SMK GMSİ HUKUKİ TASARRUF/EDİMİN İFASI/??? DAK ARIZİ K EKONOMİK TASARRUF ÜCRET MSİ-tahsil

8 GMSİ AÇISINDAN İSTİSNALAR
PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRALAR ELDE EDEN KİŞİ SAĞ İSE ELDE EDEN KİŞİ VEFAT ETMİŞ İSE KİRANIN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEMDE ELDE EDİLİR. TAHSİL EDİLDİĞİ YILIN GELİRİDİR.

9 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY (GVK m.94)
ÖDEME NAKDEN HESABEN

10 YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER
GVK, M.85: Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; Elde edilmiş sayılmaktadır.

11 Elde edilmeyen gelirler nedeniyle;
beyanname verilmez, vergi hesaplanmaz vergi ödenmez. YÜKÜMLÜLÜK DOĞMAZ. ANCAK;

12 KAZANÇ OLMASA DA BEYAN EDİLECEK GELİRLER
KAZANÇ ELDE EDİLSİN EDİLMESİN TİCARİ KAZANÇ (MUAF OLANLAR HARİÇ) BEYAN EDİLMEK ZORUNDADIR. DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER (ZİRAİ KAZANÇ) DEFTER TUTAN VE VERGİDEN İSTİSNA EDİLMEYEN SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

13 GENEL KURAL, GV’Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR.
TARH USULÜ GENEL KURAL, GV’Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR. 2014 YILINDA VERİLECEK YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK GELİRLER NELERDİR? BEYANNAMELER; 1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 2- Muhtasar Beyanname, 3- Münferit Beyanname.

14 BEYAN Mükellefler, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur

15 DİĞER GELİRLER NEDENİYLE BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ?
Tam mükellef Dar mükellef

16 TAM MÜKELLEFLER Defter Tutmayan Çiftçiler
Geç.67/11: Dar mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden % 10 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Şu kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemez. VERGİDEN MUAF KILINANLAR BEYANNAME VERMEYECEKTİR. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı İÇİN DE BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR. (TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNA KAZANÇ DA BEYAN EDİKECEKTİR) Defter Tutmayan Çiftçiler GVK, GEÇ. M.67 KAPSAMINDA TEVKİFATA TABİ TUTULAN KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR.

17 BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ
2- Bireysel emeklilik sisteminden; a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)." 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları, b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları.

18 BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ
3 Kurumlar vergisi mükelleflerince ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları, 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr payı dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları.

19 GEÇ. M.67 KAPSAMINA GİRMEYEN GELİRLER
• Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, •Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, •Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, • Hisse senedi kar payları, (% 50 İstisna ve Tevkifat) •Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond) alım- satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel getirilerinin tahsili, •Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler,

20 SERMAYEYE EKLENEN İÇ KAYNAKLAR
ŞİRKETİN TASFİYE EDİLMESİ HALİNDE, SERMAYEYE EKLENEN KAR PAYLARININ , SERMAYE PAYI İÇİNDE ÖDENMESİ HALİNDE KAR PAYI DAĞITIMI KABUL EDİLMEKTEDİR. Sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltması yapması veya tasfiye edilmesi nedeniyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası ortaklara dağıtılan kazancın da kâr dağıtımına bağlı olarak vergi kesintisine (tevkifata) tabi tutulması gerekmektedir.

21 GVK M.86 İHTİYARİ BEYAN Madde kapsamına;
1- TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMİŞ OLAN ÜCRET, MSİ VE GMSİ, 2- TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEMİŞ OLAN MSİ VE GMSİ Girmektedir.

22 GVK M.86 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN ÜCRET GELİRLERİ
Tek işverenden alınmış ise beyan edilmeyecektir. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINMIŞ VE BİRİNCİDEN SONRAKİ İŞVERENDEN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN TOPLAMI TL’Yİ GEÇERSE TÜM ÜCRET GELİRLERİ BEYAN EDİLECEKTİR. TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN ÜCRET GELİRLERİ

23 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEYEN ÜCRET GELİRLERİ
BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR İÇİN BEYANNAME VERİLECEKTİR. (örneğin, yurt dışında BULUNAN BİR İŞVERENDEN elde edilen ücretler) DİĞER ÜCRET GELİRLERİ, VERGİDEN MUAF VE İSTİSNA KILINANLAR BEYAN EDİLMEYECEKTİR.

24 26.000 TL’nin AŞILIP AŞILMADIĞININ TESPİTİ
Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

25 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ
BEYANA TABİ GELİRLERİN TOPLAMI TL’Yİ GEÇMEKTE İSE BEYAN DIŞI BIRAKILMAYAN MSİ/GMSİ DE BEYAN EDİLECEKTİR. TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ’ NİN TOPLAMI TL’Yİ GEÇERSE ELDE EDİLEN MSİ VE GMSİ BİRLİKTE BEYAN EDİLECEKTİR. AKSİ TAKDİRDE BEYAN EDİLMEYECEKTİR.

26 26.000 TL’yi AŞAN MSİ’DEN BEYANI GEREKENLER
tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, (GEÇ.M. 55 İSTİSNA UYGULANMAYACAK ???) 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (DAR MÜKELLEFLER HARİÇ) 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları (İSTİSNA DÜŞÜLECEKTİR % 50)

27 İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 2013 yılı için İNDİRİM ORANI % 53,11 olarak belirlenmiştir. Başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı ,92 TL’yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

28 İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI
GVK; m.70/5 ; Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı.... İŞLETME HAKKI NEDİR ????????????

29 İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI
YASAL TANIMI BULUNMAMAKTADIR?????? BK’nundaki hasılat kirası, işletme hakkı kirası olarak kabul edilmektedir.

30 ÖRNEK ADİ KİRALAMA!!!! İŞLETME HAKKI
Otelin eşyaları ile birlikte kiraya verilmesi İŞLETME HAKKI Otelin eşyaları satılıp, oteli kiralanır ise ADİ KİRALAMA!!!!

31 İşletme Hakkı Kiralaması her hal ve taktirde KDV’ye tabidir.
FARKI!!! İşletme Hakkı Kiralaması her hal ve taktirde KDV’ye tabidir. (GİB GÖRÜŞ)

32 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I
GMSİ’NDA; İNTİFA HAKKI TESİSİNDEN DOĞAN GELİR GMSİ OLMAYIP, HAK SAHİBİNİN KİRAYA VERMESİ HALİNDE DOĞAN GELİR GMSİ’dir. Mal Ve Hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri kiracıları GMSİ’NI KİM ELDE EDER ?

33 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I
BEDELSİZ KİRAYA VERİLEN VE EMSAL KİRA BEDELİ ESASINDAN İSTİSNA EDİLMEYEN G.MENKULLER İÇİN EMSAL KİRA BEDELİ (% 5-%10) HESAPLANARAK BEYAN EDİLMESİ GEREKENLER İÇİN BEYANDA BULUNULMALIDIR. HESAPLANAN KİRA BEDELİ 12 AYLIK OLUP, KİRALANAN SÜREYE İSABET EDEN HASILAT BEYAN EDİLECEKTİR. GMSİ’NDA;

34 HEM KONUT HEM DE İŞYERİ OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZ
128 SERİ NO’LUGVK GT Anılan 94 ncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda işyeri olarak kiraladıkları binalar için ödeyecekleri kira miktarının tamamı üzerinden % 25 nisbetinde vergi tevkif edeceklerdir. Ancak tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler yalnızca ticari, mesleki veya zirai faaliyetlerine ilişkin olarak kiraladıkları mal ve haklar için ödedikleri kira bedellerinden tevkifat yapacaklardır. 128 SERİ NO’LU GVK GT «Güncelliği kalmamıştır.» ??????

35 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Özel Maliyet Bedellerinin, kiralayana devri, ayni tahsilat hükmündedir. DEVRE KONU KIYMETLERİN EMSAL BEDELİ HASILAT OLARAK DİKKATE ALINMALIDIR. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur. GMSİ’NDA;

36 GMSİ (KONUT İSTİSNASI)
GVK M.21: Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2013 yılı için istisna tutarı TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

37 KONUT İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAKLAR
Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz.

38 2013 YILINDA ELDE EDİLENLERDE İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAKLAR
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar

39 BEYAN ZORUNLU DEĞİLDİR (elde etme yeterlidir)
UYGULAMA ÜCRET GMSİ MSİ Değer artış kazancı Arızi KAzanç BEYAN ZORUNLU DEĞİLDİR (elde etme yeterlidir) BRÜT TUTARLARI TOPLAMI istisna haddinin üzerinde konut kirası elde edilmiş olmalıdır

40 UYGULAMA Bayan (E)'nin elde etmiş olduğu konut kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen TL'lik istisna haddinin altında kaldığından, bu kira geliri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Bayan (E), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL iş yeri kira geliri, birinci işverenden TL, ikinci işverenden ise TL ücret geliri elde etmiştir.

41 İSTİSNADAN YARARLANIR
UYGULAMA = TL İSTİSNADAN YARARLANIR Bay (A), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL işyeri kira geliri ve TL mevduat faizi elde etmiştir.

42 UYGULAMA Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL işyeri kira geliri ve TL ücret geliri elde etmiştir. İSTİSNADAN YARARLANAMAZ 4.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ + 75.000,00 ₺ 95.000,00 ₺

43 İSTİSNADAN YARARLANAMAZ
UYGULAMA Kamu kurumunda aylık brüt TL maaşla çalışan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, TL emekli ikramiyesi almış ve kendisine TL emekli aylığı bağlanmıştır. Ayrıca 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri elde etmiştir. [(6 x 4.490) (6 x 2.700) =] TL İSTİSNADAN YARARLANAMAZ

44 HESAPLAMADA DİKKATE ALINMAKTADIR.
UYGULAMA KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, AYLIKLAR (ÜCRET), EMEKLİ AYLIKLARI HESAPLAMADA DİKKATE ALINMAKTADIR.

45 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat /Toplam Hasılat GMSİ’NDA; Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ TERCİH EDENLER;

46 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I
İNTİFA HAKKI TESİSİNDEN DOĞAN GELİR GMSİ OLMAYIP, HAK SAHİBİNİN KİRAYA VERMESİ HALİNDE DOĞAN GELİR GMSİ’dir. GMSİ’NDA; Mal Ve Hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri kiracıları GMSİ’NI KİM ELDE EDER ?

47 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRALAR İLGİLİ BULUNDUĞU YILIN GELİRİDİR. ÖLÜM VE MEMLEKETİ TERK HALİNDE İSE TAHSİL EDİLDİĞİ YILIN GELİRİ OLARAK BEYAN EDİLİR. GMSİ’NDA;

48 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
BEDELSİZ KİRAYA VERİLEN VE EMSAL KİRA BEDELİ ESASINDAN İSTİSNA EDİLMEYEN G.MENKULLER İÇİN EMSAL KİRA BEDELİ (% 5-%10) HESAPLANARAK BEYAN EDİLMESİ GEREKENLER İÇİN BEYANDA BULUNULMALIDIR. HESAPLANAN KİRA BEDELİ 12 AYLIK OLUP, KİRALANAN SÜREYE İSABET EDEN HASILAT BEYAN EDİLECEKTİR. GMSİ’NDA;

49 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Özel Maliyet Bedellerinin, kiralayana devri, ayni tahsilat hükmündedir. DEVRE KONU KIYMETLERİN EMSAL BEDELİ HASILAT OLARAK DİKKATE ALINMALIDIR. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur. GMSİ’NDA;

50 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Gelir vergisi beyannamenizde götürü gider usulünü seçmenize karşın, beyanname verdiğiniz takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla,  düzeltme beyannamesi vermeniz halinde gerçek gider usulünden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. (ÖZELGE İVDB 2011) 1- Hakları kiraya verenler götürü giderden yararlanamaz 2- Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. GMSİ’NDA; GÖTÜRÜ GİDER ORANI % 25 OLUP, İSTİSNA UYGULANDIKTAN SONRA KALAN TUTARA UYGULANIR.

51 GMSİ GERÇEK GİDER USULÜ
Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.

52 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat /Toplam Hasılat GMSİ’NDA; Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ TERCİH EDENLER;

53 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Lojman kirası, eşin kira ödemesini (evlilik birliği sürmekte ise), yurt dışında ödediği kirayı (tam mükellef olmak kaydıyla) indirebilir. Çocuğu için ödediği konut kirasını indiremez. GMSİ’NDA; GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ TERCİH EDENLER;

54 GMSİ- GERÇEK GİDER- DEVREDEN ZARAR KABUL EDİLMEYENLER
1- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir. 2- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

55 KAR PAYLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, istisnadan sonra kalan kar payı TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

56 ELDE EDİLEN KAR PAYI 1999-2002 YILLARINA AİT İSE
tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi kesintine tabi tutulmuş olan yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtılması halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9’u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5’lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

57 1.390 TL’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller ( tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı v.b.), Her çeşit alacak faizleri.

58 EURO BOND FAİZ GELİRLERİ
Vergi uygulaması bakımından da Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekle birlikte EUROBONDLAR geçici 67 nci madde kapsamında değildir. Dolayısıyla 2013 yılında elde edilen ve TL’yi aşan Eurobond faiz gelirleri beyan edilecektir.

59 TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI
İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nun 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). 1- iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır. 2-Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel haller de iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. Elektrik vb. abonelik. tahsis belgesi, teslim tutanakları,

60 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

61 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ENDEKSLEME UYGULAMASI
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

62 ENDEKSLEME UYGULAMASI
TARİHİNDEN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN KIYMETLER İÇİN TEFE UYGULANACAKTIR. TARİHİNDEN SONRA İKTİSAP EDİLENLER DE İSE ÜFE UYGULANACAKTIR. Ayrıca, maliyet bedeli artış oranının % 10 veya üzerinde olması şartı aranılacaktır.

63 HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI
232 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ Belirli bir şirketin hisse senedinden değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra, alınan hisse senetlerinin bir kısmının elden çıkarılması halinde mükellefler elden çıkarılan hisse senetlerinin hangi işlem ile alındığı konusunda serbestçe karar verebilecektir. ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

64 ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI
1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat. 3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil). 4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat. Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının TL’lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

65 TUTARI NE OLURSA OLSUN;
DAR MÜKELLEFLER Tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez. TUTARI NE OLURSA OLSUN; Tevkif suretiyle vergilendirilen; Ücret, MSİ, SMK, GMSİ, -Diğer kazanç ve iratlar, Beyan edilmeyecektir.

66 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMA HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.
DAR MÜKELLEFLER GVK, m.101; 1. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan, 2. Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan , 3. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde ettikleri , 4. Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde edilen, 5. 45' inci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri, 6. Arızi olarak serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançlar 7. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil), 8. Ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri 9. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını ve diğer her türlü kazanç ve iratlarlarını BUNLARIN DIŞINDA KALAN GELİRLER İÇİN MÜNFERTİ BEYANNAME İLE BEYAN EDİLENLER DIŞINDA KALANLAR İÇİN YILLIK BEYANNAME VEREBİLECEKLERDİR. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMA HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.

67 YURT DIŞINDA OTURAN TÜRK VATANDAŞLARI
210 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ UYGULAMASI AÇISINDAN, YURT DIŞINDA OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİ BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN İKAMETGÂHLARININ BULUNDUKLARI ÜLKEDE OLDUĞUNU KABUL ETMEK GEREKMEKTEDİR. Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlar ise tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir.

68 YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARI
Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)

69 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR II
TİCARİ KAZANÇLAR YILLARA SARİ İNŞ İŞLERİ 1- inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih) 2- Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.

70 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır. KOMANDİTER ORTAK DIŞINDAKİ ORTAKLAR İŞLETME SAHİBİDİR.

71 TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu dönem giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak ELDE ETTİKLERİ HASILATIN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilmektedirler. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.

72 TİCARİ KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR
1- PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası 2- Sergi ve Panayır İstisnası 3- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna ( ) 4- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (5 yıl) 5- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 6- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 7- Yatırım İndirimi

73 AB KAYNAKLI FONLARDAN SAĞLANAN HİBELER
1- Özel bir fon hesabında tutulur 2- Gelir olarak dikkate alınmaz. 3- Hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. 4- Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir. Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler

74 YATIRIM İNDİRİMİ Ticari kazanç sahiplerinin Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesi uyarınca yararlandıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarına, ilgili kazancın % 25’ine kadar olmak üzere uygulanan sınırlama hükmü ortadan kalkmış olup, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı çerçevesinde 2011 ve takip eden vergilendirme dönemlerinde elde edilen ticari kazançlara anılan hüküm çerçevesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın yatırım indirimi istisnası uygulanabilecektir.

75 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TİCARİ KAZANÇLAR YILLARA SARİ İNŞ İŞLERİ 1- inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih) 2- Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.

76 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır. KOMANDİTER ORTAK DIŞINDAKİ ORTAKLAR İŞLETME SAHİBİDİR.

77 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA FİNANSMAN GİD KISITLAMASI 2013’DE DE UYGULANMAYACAK
Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BKK YAYIMLANMADAN BU HÜKÜM UYGULANAMAYACAKTIR.

78 TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu dönem giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak ELDE ETTİKLERİ HASILATIN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilmektedirler. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.

79 SGK PRİMLERİ 5510 sayılı Yasanın 81 nci maddesi uyarınca, Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 174 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca; Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.

80 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
- Mükellefiyete ilişkin yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi beyannameleri ile S.G.K. prim bildirgelerine ait damga vergilerinin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.  ÖZELGE: Mesleki faaliyetiniz dolayısıyla müşterileriniz ile yapılan sözleşmeler veya benzeri nitelikteki damga vergileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuatına göre emekli maaşınızdan kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin, - Pos cihazı ile ilgili bankalar tarafından alınan komisyon ve B.S.M.V, pos üye işyeri aylık ücretleri ve hat bedelinden mesleki faaliyetinizle sınırlı kısmının,             serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

81 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE: Serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olan ve işte kullanılan envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanlarının indirim konusu yapılabileceği hususu dikkate alındığında, tek başınıza icra ettiğiniz serbest meslek faaliyetine ilişkin envantere kayıtlı olsa dahi ikinci bir araca ait gider ve amortismanların indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

82 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE: Ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik (Bağ-Kur-topluluk sigortası) primleri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği yılda indirim konusu yapılacak olup, söz konusu primlerin geç ödenmesi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca ödenen gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ödenen gecikme zammı niteliğinde olduğundan, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

83 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE: Mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelecek zararlara karşı ödenen mesleki sorumluluk sigortasının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan şahıs sigortası kapsamında olmaması nedeniyle, yıllık beyanname üzerinden de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

84 ZARAR MAHSUBU Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz. Belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla yurt dışında elde edilen gelirler nedeniyle doğan zararlar da indirilebilir.

85 ZARAR MAHSUBU TERK EDİLEN FAALİYETDEN DOĞAN, DEVREDEN ZARARLAR İNDİRİLEMEZ. Gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili zararlar, DAK ve ARIZİ KAZANÇLARDAN DOĞAN ZARARLAR İNDİRİLEMEZ. (GVK GEÇ.M.67 İSTİSNASI)

86 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 1.Hayat ve Şahıs Sigorta Primleri (BES HARİÇTİR), 2.Eğitim ve sağlık harcamaları, 3.Bağış ve yardımlar, 4.Sponsorluk harcamaları, 5.Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar 6. ARGE HARCAMALARI, 7. Doğal afetler ilgili bağış ve yardımlar, 8. Kızılay ve Yeşilay’a makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar, 9. Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi 8. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,

87 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 11. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim 12. Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi, 13. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

88 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen BAZI Hizmetler

89 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır

90 TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTASI
Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

91 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İNDİRİME KONU TUTARLARIN HESAPLANMASINDA KANUNDA BELİRLENEN SINIRLARA UYULMASI GEREKMEKTEDİR. KAZANÇ YOKSA İNDİRİMDEN YARARLANILAMAZ. BEYANNAME VERİLMEZ İSE İNDİRİMDEN YARARLANILAMAZ.

92 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen BAZI Hizmetler Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

93 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır

94 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 ÖZELGE: Serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla emekli maaşınızdan kesinti yapılması suretiyle ödenen sosyal güvenlik destek primleri ile kanuni zorunluluk nedeniyle ödenmesi halinde sağlık primi kesintilerinin mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

95 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 ÖZELGE: Sosyal  güvenlik primlerinizin limited şirket ortaklığı nedeniyle elde ettiğiniz menkul sermaye iratları ile taksi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde ettiğiniz ticari kazancınızın beyanı sırasında, gelirin elde edildiği yılda fiilen ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, söz konusu kazançlarınızdan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

96 MAHSUPLAR Beyannamede yer alan kazanç ve iratlar nedeniyle;
Tevkif suretiyle ödenen vergiler, Ödenen Geçici Vergiler, Yurt dışında elde edilip Türkiye’de beyan edilen kazanç ve iratlar için yurt dışında ödenen gelir vb. vergiler, Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

97 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89 ÖZELGE: Bağ-Kur primlerinin indirimi, 110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gider olarak indirime değil, 89 uncu madde hükmü uyarınca ilgili yıla ait beyan edilen gelir üzerinden indirimine izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Bağ-Kur primleri, sadece indirimi kabul edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak, beyan edilen gelir üzerinden indirilebilecektir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarların ne diğer gelir unsurlarından indirimi, ne de ertesi yıllara devri söz konusudur. Nitekim yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerinin dizaynı da bu çerçevede yapılmıştır.

98 ASKERLİK BORÇLANMASI GVK m.89
ÖZELGE: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesi hükmüne göre askerlik borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur) ödemiş olduğunuz prim tutarlarının, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin fiilen ödendiği yıla ilişkin olarak verilen yıllık gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

99 MAHSUPLAR Beyannamede yer alan kazanç ve iratlar nedeniyle;
Tevkif suretiyle ödenen vergiler, Ödenen Geçici Vergiler, Yurt dışında elde edilip Türkiye’de beyan edilen kazanç ve iratlar için yurt dışında ödenen gelir vb. vergiler, Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

100 MAHSUPTA SIRA 1- Yurt Dışında Ödenen Vergiler
2- Tevkif Suretiyle Ödenen Vergiler, 3- Ödenen Geçici Vergiler

101 YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER
Yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. İndirilecek miktar Gelir Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz. Gelir Vergisi'nin yabancı memlekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması; 2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi; Şarttır. (BU BELGELERİN EN GEÇ BİR YIL İÇİNDE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

102 GEÇİCİ VERGİ İADE TALEP SÜRESİ
YILLIK BEYANNAMENİN İLGİLİ TABLOSUNDA/SATIRINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE EDİLEBİLMESİ İÇİN O YILIN SONUNA KADAR YAZILI OLARAK BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

103 BEYANNAME VERME SÜRELERİ
25 şubat SADECE BASİT USULDE TİC KAZANÇ BEYAN 25 MART TÜM GELİRLER DİĞER ÖLÜM HALİNDE 4 AY MEMLEKETİ TERK HALİNDE 15 GÜN

104 TARHİYATIN MUHATABI KÜÇÜK VE KISITLILAR DA TEMSİLCİSİ ADINA
ASIL MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ ADINA KÜÇÜK VE KISITLILAR DA TEMSİLCİSİ ADINA DAR MÜKELLEFLERDE DAİMİ TEMSİLCİ, YOKSA KAZANÇ VE İRADI ELDE EDENLER ADINA

105 EKLENECEK BELGE ve FORMLAR
Sadece ticari kazançlarını beyan eden mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine: ●● Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, ●● İşletme Hesabı Özeti, ●● Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Hesaplamayı Gösteren Bildirim, ●● Varsa, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim, ●● Varsa, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeleri ekleyeceklerdir. Ticari kazancın yanında başka gelirlerin de beyan edilmesi halinde, ilgili gelire ilişkin belgeler de eklenecektir.

106 ÖDEME Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2013 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit Mart 2013, ikinci taksit ise Temmuz 2013 tarihleri arasında ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

107 TEŞEKKÜR EDERİM


"YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları