Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kısaca Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kısaca Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu."— Sunum transkripti:

0 Kapak İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXİMBANK” 04 Mart 2009

1 Kısaca Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektir.  Türk Eximbank’ın İstanbul ve İzmir’de birer şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon’da ise irtibat bürosu bulunmaktadır.

2 Gelişmiş ülkelerde ihracat için gerekli finansman genellikle ticari bankacılık sistemi tarafından sağlanmakta olup, ihracat finansman kuruluşları ihracat sektörüne ve bankalara, sigorta ve garanti programlarıyla destek vererek sadece risksiz bir ortam sağlama işlevini yerine getirmektedir. Türk Eximbank ihracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanısıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir. Bu iki fonksiyonu aynı çatı altında yürüten çok az sayıda İhracat Destek Kuruluşu bulunmaktadır (US EXIM/ABD, EDC/Kanada, EFIC/Avustralya).

3 KREDİ, SİGORTA ve GARANTİ PROGRAMLARI
Türk Eximbank TÜRK EXIMBANK KREDİ, SİGORTA ve GARANTİ PROGRAMLARI

4 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
ORTAK HÜKÜMLER Kısa Vadeli İhracat Kredilerinden; İmalatçı / ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı faydalanabilirler. Kredi kullananlar firmalar, Teşvik Mevzuatı gereğince vergi resim harç istisnasından yararlanırlar. FOB ihracat taahhüdünün %100’ü kredilendirilir. Vade azami 360 gündür.

5 ORTAK HÜKÜMLER İhracat taahhüdü tutarı, döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı, TL kredilerinde ise kredinin başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru’ndan döviz karşılığı kadardır. FOB ihracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır. Kullandırılan kredinin döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların taahhüt hesapları ile ilişkilendirilmesinde GB tarihindeki TCMB çapraz kurları dikkate alınır. İhracat taahhüdünün kredi talep formunda taahhüt edilen malların ihracatı ile kapatılması esastır.

6 ORTAK HÜKÜMLER Peşin döviz ile gerçekleştirilen ihracatlarda döviz alış tarihi ile ihracat tarihinin kredi vadesi içinde kalması kaydıyla Döviz Alım Belgesi ile GB’nin üzerine şerhler düşülerek kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. Serbest Bölgelere yapılan ihracatın ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. Ülkelere yapıldığının “Serbest Bölge İşlem Formu” ve alıcı adına düzenlenen “fatura” ile belgelenmesi koşulu aranır. Özel Fatura düzenlemek kaydıyla yapılan satışlar, bu faturaların İhracatçı Birlikleri ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin onayının alınması suretiyle ihracat taahhüdüne saydırılabilir. Navlun bedelleri taşımanın yerli firma tarafından yapılması ve bedelin Döviz Alım Belgesine bağlatılması koşulu ile taahhüde saydırılabilir. Krediyi kullanan firmanın imalatçı firma olması durumunda, ihraç kaydıyla mal teslim edilmesi aşamasında ihracatçı firma adına düzenlenen satış faturası ile ihracatçı firma beyanının ibrazı aranır ve taahhüde saydırılacak tutar, faturadaki miktara tekabül eden döviz tutarını aşamaz.

7 KREDİ TEMİNATLARI Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu ve/veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti, Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, Firmaların T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde kesinleşmiş KDV alacaklarının Bankamız adına gayrikabili rücu olarak temlik edilmesi, TCMB nezdinde kesinleşmiş prim alacaklarının temliki

8 Kısa Vadeli İhracat Kredileri
Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, özellikle ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

9 SEVK ÖNCESİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ
Firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir. Ticari Banka kullandırdığı TL Kredilerde azami 1 puan, Döviz Kredilerinde ise 0,50 puan aracılık komisyonu alır. Döviz kredi limiti azami ABD Doları olup, Türk Lirası limiti 6 milyon TL ile sınırlıdır. Kredinin Vadesi: 120, 180 ve 360 gün olmak üzere 3 adet vade seçeneği sunulmaktadır. 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara ve tahakkuk eden faiz vade sonunda, 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise 2 eşit taksitte ödenir.

10 DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİSİ PROGRAMI
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’ni kapsamaktadır. Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından firmaların bir önceki takvim yılı performanslarına bağlı olarak belirlenir. Teminat Oranı: Anapara ve faiz tutarının %100’ü oranında asli teminat tesis edilir. Vade: Azami 180 gündür.

11 İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ
(PERFORMANS KREDİSİ) İhracata Hazırlık Kredileri, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. Firma limiti, kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 aylık veya son üç yıllık gerçekleştirilen ihracat tutarına bağlı olarak belirlenir. Toplam limit, Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami ,- ABD Doları olup, söz konusu limitin %50'si Türk Lirası olarak kullanılabilmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılan kredilerinin toplamı ise azami ,- ABD Doları’dır. Kredi Vadesi: 120, 180 ve 360 gün olmak üzere 3 adet vade seçeneği sunulmaktadır. 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara ve tahakkuk eden faiz vade sonunda, 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise 2 eşit taksitte ödenir.

12 KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ
Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon TL'nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. Limiti Dolar, vadesi 360 gün olan bu kredi için teminat olarak, anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu veya KGF kefaleti ile anapara tutarında emre muharrer senet (bono) alınır. Ayrıca asli teminatla karşılanmayan bakiye kredi riski için gayrimenkul ipoteği alınmaktadır.

13 KOBİ İHRACAT KREDİSİ İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN KRİTERLER MALİ KRİTERLER
Borç/Özkaynak Oranı Cari Oran Son iki mali yıldan birinde zarar etmemiş olmak  5,70  1 HUKUKİ KRİTERLER

14 Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
Kredi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilir. TCMB ve Bankamız değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan; gayrıkabili rücu akreditifli veya, vesaik mukabili veya, mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ihracatlar finanse edilir. Asli teminat, firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır. Kredi başvuru tutarı asgari ABD Doları, azami 10 Milyon ABD Dolarıdır.

15 Firma limiti 10 milyon ABD Dolarıdır.
Kredi vadesi 120 gün Faiz oranı : Libor + 0,75 Kredi sadece EURO ve ABD Doları olarak kullandırılır. İhracat taahhüdü kredi vadesi içerisinde kapatılmalıdır. Faiz ve blokaj kesintisi kredi kullandırımında yapılmaktadır.

16 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların, kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılır. Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren, -          C2 Yetki Belgesi -          L2 Yetki Belgesi -          R2 Yetki Belgesi  Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren, -          Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren; -          İşletme Ruhsatı

17 Firma limiti, bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık döneme ilişkin navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup, her halükarda kredi riski ABD Dolarını aşamaz. Türk Lirası olarak kullandırılacak azami tutar tahsis edilen firma limitinin %50'si ile sınırlandırılmıştır. Başvuruda bulunan firmaların, bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle, navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Teminatlar Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara,faiz ve taahhüt riski toplamının % 100’ü oranında aşagıdaki asli teminatlar tesis edilir: Kesin Teminat Mektubu Devlet iç ve dış borçlanma senetleri KGF kefaleti

18 Dünya Bankası Kaynaklı Krediler EFIL IV
Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, techizat, tesis ve yapım harcamaları (harcama belgelerine dayalı) İşletme sermayesi kredileri Makine İmalat Sektörü Gemi/Yat Yapımı Sektörü Yatırım kredileri ile finanse edilecektir.

19 İhracat Taahhüdü İşletme Sermayesi Kredisinde krediye konu malın vade içerisinde ihracı ile Yatırım Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullandırılan kredilerde söz konusu belgelere ilişkin taahhüdün kapatıldığının belgelenmesi ile Türk Ticaret Filosunda Türk Bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin inşasına yönelik kullandırılan kredilerin taahhüdü kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilecek navlun gelirleri ile kapanacaktır. Limit: Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami ,- ABD Doları'dır. Kullandırılacak kredinin tutarı, vadesi ve faiz oranı Türk Eximbank tarafından belirlenir.

20 Kredi ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılmaktadır.
Kredinin koşulları: Kredi ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılmaktadır. Krediye başvuran firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15, borç ödeme gücü oranının ise asgari 1,1 olması gerekmektedir. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun, Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranır. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranır.

21 Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve
Teminatlar Türk Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara ve faiz tutarları toplamının asgari % 100'ü oranında asli teminat tesis edilir. Kredinin teminat mektubu ile karşılanmayan asli teminat tutarı, Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenecek tutar ve nitelikteki aşağıdaki diğer teminatlar ile tamamlanır. Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi, KGF Kefaleti, Taşınmaz (Gayrimenkul) Rehni, Taşıt Rehni, Ticari İşletme Rehni, Gemi İpoteği, Firmaların T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde kesinleşmiş KDV alacaklarının Bankamız adına gayrikabilirücu olarak temlik edilmesi

22 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren, Yurt dışı fuar ( Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya Milli Katılım organizasyonu ) düzenlemek üzere DTM tarafından görevlendirilen organizatörlerin, DTM tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yurt dışı fuarlara toplu katılım sağlayan firmaların, DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların yurt dışı fuar organizasyon ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik kullandırılır.

23 Firma limiti; A sınıfı belgeye sahip organizatörler için TL B sınıfı belgeye sahip organizatörler için TL C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için TL Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için TL'dir. Firma limitini aşmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirimesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin toplam tahmini harcama tutarının %80' ine kadar kredi kullandırılabilir.  Kredi, sadece Türk Lirası olarak kullandırılır, vade 360 gündür. Taahhüd kapatılırken DTM tarafından yayımlanan Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenemsine İlişkin Tebliğ’de yer alan harcama belgeleri esas alınır.

24 Teminatlar Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt risklerinin toplamının % 100'ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir.  Süresiz veya en az 15 ay vadeli kesin banka teminat mektubu veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya Kredi Garanti Fonu kefaleti veya T.Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kesinleşmiş Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ( DFİF) alacaklarının temliki.

25 İHRACAT KREDİ SİGORTASI

26 Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın amacı;
bir taraftan ihracatçıların kısa vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek, diğer taraftan da poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan ihracat kredisi teminini kolaylaştırmaktır. İhracatçının bir yıl içinde, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına yaptığı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları sigortalanmaktadır. İhracatçı ile her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi yapılmasına gerek duyulmamakta ve yapılan tek bir sigorta sözleşmesi ile Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar sigorta kapsamına dahil edilmektedir.

27 İhracatçının hem yüksek riskli hem de düşük riskli ihracatı bir arada sigorta kapsamına dahil edilerek riskin dağıtılması ve buna bağlı olarak nihai riskin asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Prim oranları, ihracatın vadesi, ödeme şekli, alıcının ülkesinin risk kategorisi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tesbit edilmektedir. Bu program çerçevesinden 204 ülkeye yapılan sevkiyat sigortalanmaktadır.

28 2008 YILINA GENEL BAKIŞ

29 TÜRK EXİMBANK’IN 2008 YILINDA İHRACAT SEKTÖRÜNE SAĞLADIĞI DESTEK
Nakdi kredi desteği 4,3 milyar dolar 5,1 milyar dolar Sigorta/Garanti ihracata toplam 9,4 milyar dolarlık destek

30 KREDİ VE SİGORTA HACİMLERİNDEKİ GELİŞME
TÜRK EXİMBANK’IN KREDİ VE SİGORTA HACİMLERİNDEKİ GELİŞME

31 NAKDİ KREDİLER Kısa Vadeli Krediler 2.406 Firma 5,5 milyar TL
(4,3 milyar dolar) %27’si döviz %73’ü TL %29’u doğrudan %71’i aracı bankalar KOBİ Kredilerin %35’i Firmaların %63’ü 2.406 Firma R:\RDM

32 İHRACAT KREDİ SİGORTASI
Sigortalanan sevkiyat tutarı Kapsanan ülke sayısı Alıcı sayısı 5,1 milyar dolar 204 ülke 133 bin

33 TÜRK EXİMBANK’IN MALİ YAPISINA İLİŞKİN
TEMEL GÖSTERGELER Türk Eximbank’ın aktif büyüklüğü 4,9 milyar TL (3,2 milyar dolar) Banka sermayesi tamamı ödenmiş 1,5 milyar TL 2 milyar TL’ye artırılması programlanmaktadır.

34 2009 YILI PROGRAM HEDEF VE STRATEJİLERİ

35 TÜRK EXİMBANK’IN 2009 YILINDA İHRACAT SEKTÖRÜNE SAĞLAMAYI PLANLADIĞI DESTEK
6,9 milyar dolar Nakdi kredi desteği Sigorta/Garanti imkanı 6 milyar dolar İhracata toplam 12,9 milyar dolarlık destek (% 37’lik artış) Türkiye ihracatının % 11,8’ine destek

36 TÜRK EXİMBANK’IN HEDEF VE STRATEJİLERİ
Türk Eximbank hedef ve stratejileri belirlenirken; Küresel krizin ihracatımız üzerindeki etkileri İhracat sektörünün ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcıların ihtiyaçları Küresel finans piyasalarında daralan kaynak imkanları yükselen finansman maliyetleri dikkate alınarak, İhracat sektörüne uygun koşullarla finansman desteği sağlanması

37 NAKDİ KREDİLER (1 Ocak – 28 Şubat 2009)
Kısa Vadeli Krediler 1.350 milyon TL (834 milyon dolar - %17 ) %52’si döviz %48’i TL %49’u doğrudan %51’i aracı bankalar KOBİ Kredilerin %26’sı Firmaların %56’sı 1.200 Firma (%45 ) R:\RDM

38 YENİ DÜZENLEMELER FAİZ İNDİRİMİ Yıl başından beri 3 puanı aşan indirim
TL faizleri %10-15 Döviz faizleri Libor + 0,75 – Libor + 3,75 VADE UZATIMI Kredilerde 3 ay erteleme imkanı İhracat Hazırlık Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi DTŞ Kredisi

39 TÜRK EXİMBANK’IN HEDEF VE STRATEJİLERİ
2009 yılında mevcut programların yanısıra yeni programlar da ihracat sektörümüzün hizmetine sunulan kredi programları Dünya Bankası Kredisi Sağlanan kaynak: 300 milyon dolar Proje bazında finansman Makine imalat sanayi Gemi inşa sanayi işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçları

40 TC Merkez Bankası Reeskont Kredisi
Sağlanan ilave kaynak 900 milyon dolar Kullandırım 350 milyon dolar Firmalar: Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) İmalatçı-İhracatçı ve İhracatçı firmalar Firma Limiti 10 milyon dolar Vade 120 gün Faiz oranı LIBOR + % 0,75

41 Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
Global finansal daralmadan etkilenen yurt dışı müteahhitlik firmalarına iş yaptıkları ülkelerde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için finansman desteği Firmaların yurt dışındaki inşaat projeleri kapsamında 2008 yılında tahakkuk eden ve işveren makamlar tarafından onaylamasına rağmen tahsil edilemeyen alacakları Türk Lirası ve Döviz (ABD Doları ve Euro) bazında kullandırım Vade TL’de azami 24 ay, dövizde 12 ay

42 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
DTM’nin Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki Fuar organizasyonu yapan organizatörler Fuara katılan firmalar Türk Lirası bazında kullandırım Firma Limiti Organizatörler (belge sınıfına göre) 500 bin TL – 1 milyon TL Milli ve bireysel katılımcı firmalar 100 bin TL Vade 360 gün Faiz oranı %13

43 Markalaşma Faaliyetlerine Destek
Marka/Turquality Köprü Destek Kredisi DTM Marka Destek ve Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalara ön finansman ihtiyacının karşılanması Döviz bazında kullandırım Vade azami 12 ay KOBİ’lerin Kredi Erişimine Kolaylık Kredi Garanti Fonu kefaletinin kabulü


"Kısaca Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları