Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9 Ocak 2012 MASAK –EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9 Ocak 2012 MASAK –EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Ankara"— Sunum transkripti:

1 9 Ocak 2012 MASAK –EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Ankara
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 9 Ocak 2012 MASAK –EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Ankara

2 Eğitimin Kapsamı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Yükümlüler Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Yükümlülükler Müşterinin Tanınması Şüpheli İşlem Bildirimi Diğer Yükümlülükler Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar

3 Kapsam Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı MASAK
Yükümlüler Yükümlülükler Müşterinin Tanınması Şüpheli İşlem Bildirimi Diğer Yükümlülükler Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar

4 Aklama En geniş anlamıyla aklama, yasadışı yollardan elde edilen kazançların gerçek kaynağının ve sahiplerinin gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır.

5 ►Para ve malvarlığına el koyma
El konulmak istenen değerleri gizleme◄

6 Aklamanın aşamaları Bütünleştirme Ayrıştırma Yerleştirme

7 Suç Gelirlerinin Aklanması
Aklama Yöntemleri Şirinler Yöntemi Parçalama Yöntemi Vergi cennetleri (Off-Shore Merkezler) Tabela Bankalar Paravan şirketler Nakit para kullanılan işyerleri (Göstermelik şirketler) Oto-finans borç yöntemi Döviz büroları Alternatif havale yöntemleri Sahte fatura/Hayali ihracat Fonların fiziken ülke dışına çıkarılması

8 Şirinler (Smurfing) Yöntemi
B Bank A Bank

9 3.600.000 USD YURTDIŞI A BANK 20 kişi x 9.000 USD = 180.000 USD/gün
B BANK 20 kişi x USD = USD/gün = USD/10 gün USD Havale YURTDIŞI

10 Aklama ile mücadelenin amacı
Suçluları suç gelirlerinden mahrum etmek suretiyle temel varolma nedenlerini ortadan kaldırmak Mali sistemlerin ve kurumların aklama süreçlerinde araç olarak kullanılmalarını önlemek ve toplumun sisteme güvenini korumak

11 Aklama ile mücadelenin amacı
“yasal” mali piyasa” ile "yasal olmayan" piyasa arasında güçlü barikatlar oluşturmak, yani kirli paranın yasal mali sisteme girişini engellemektir.

12 Aklama Suçu İle Mücadele
Caydırıcı tedbirler Hapis cezası, para cezası, müsadere ve tüzel kişiler için güvenlik tedbiri uygulaması gibi caydırıcı tedbirler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Önleyici tedbirler Yükümlülere yönelik olarak getirilen müşterinin tanınması, şüpheli işlemlerin bildirimi, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum görevlisi atanması gibi yükümlülükler 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir.

13 (Müşterinin Tanınması) Uluslararası İlişkiler
Önleyici Tedbirler BastırıcıTedbirler Kimlik tespiti (Müşterinin Tanınması) İç Kontrol ve RY Ön Değerlendirme Değerlendirme ŞİB Uyum Görevlisi Uluslararası İlişkiler Düzenleme Araştırma İnceleme Eğitim Bilgi Belge Verme İç Denetim Muhafaza-İbraz Suç Duyurusu İlgili Birime Sevk VT Kayıt Yükümlülük Denetimi - Eğitimi FATF

14 Suç Gelirlerinin Aklanması
5237 sayılı T.C.K. Madde 282 Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne (100 TL den TL ye) kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

15 Suç Gelirlerinin Aklanması
5237 sayılı T.C.K. Madde 282 İkinci fıkra (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

16 Suç Gelirlerinin Aklanması
Ağırlaştırıcı Nedenler suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Tüzel kişilerin sorumluluğu İdari para cezası TL TL (5326 m.43/A tarih-5918 sayılı Kanun ile değişik) Faaliyet izninin iptali Müsadere            

17 Suç Gelirlerinin Aklanması
Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her türlü yasal belge veya araçlar. Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç Suç Geliri (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri) yurt dışına çıkarmak çeşitli işlemlere tabi tutmak

18 Terörün Finansmanı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (Madde 8) Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır. Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder.

19 Terörün Finansmanı Yaptırım: 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
Eğer suç, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlenirse ceza yarı oranında artırılmaktadır. Tüzel kişilerin sorumluluğu İdari para cezası TL TL (5326 m.43/A tarih-5918 sayılı Kanun ile değişik) Faaliyet izninin iptali Müsadere            

20 Terörün finansmanı ve finans kaynaklarının gizlenmesi
Suç gelirlerinin aklanması suç Yasal faaliyetler Suçtan elde edilen gelir Öncül suç Yasal gelir aklama Yasal görünüm (Yasal gelir) Suçtan elde edilen gelir Yasadışı kullanım aklama Yasadışı gelir Yasal görünüm (Yasal gelir) Kullanım yeri ve amacının gizlenmesi

21 Aklama & Terörün Finansmanı
TCK’nın 282 nci maddesinde öncül suçlar için alt sınır 6 ay hapis cezası olarak belirlenmiştir. TMK’da terörün finansmanı suçu için uygulanacak ceza 5-10 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla terörün finansmanı suçu aklamanın öncül suçları arasında yer almaktadır.

22 Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadele
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)

23 MASAK MASAK, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. MASAK’ın görev ve yetkileri, 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19’uncu maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. Doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışan MASAK, “idari nitelikte bir mali istihbarat birimi”dir.

24 Müsteşar Yardımcıları
MASAK’ın Maliye Bakanlığı İçindeki Yeri BAKAN Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları Bakanlık Müşavirleri Diğer Birimler

25 MASAK MASAK’ın fonksiyonları; Mali istihbarat birimi Veri toplama,
Analiz Değerlendirme Politika belirleme ve düzenleme yapma Koordinasyon Aklama Suçu İncelemeleri Yükümlülük Denetimleri

26 Diğer Ülke Mali İstihbarat Birimleri Gerçek ve tüzel kişiler
Yükümlü grupları C.savcılıkları Kamu kurumları Diğer gerçek ve tüzel kişiler Basın Yurt dışı MASAK (analiz ve değerlendirme) Cumhuriyet Savcılığı ŞİB İhbar Suç Duyurusu Gerçek ve tüzel kişiler

27 YÜKÜMLÜLER

28 Yükümlüler Yükümlü Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder. (5549 sayılı Kanun Madde 2/d)

29 Yükümlüler Bankalar. Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar. Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler. Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri. Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri. Yatırım fonu yöneticileri. Yatırım ortaklıkları. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri. Finansal kiralama şirketleri. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

30 Yükümlüler Varlık yönetim şirketleri.
Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar. Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları. Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler. İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar. Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler. Spor kulüpleri. Noterler.

31 Yükümlüler Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar. Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri yükümlü sayılır.

32 YÜKÜMLÜLÜKLER

33 YÜKÜMLÜLÜKLER Müşterinin Tanınması/Kimlik Tespiti
Şüpheli İşlem Bildirimi Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması Uyum görevlisi atanması Bilgi ve belge verilmesi Devamlı bilgi verilmesi İlgili belgelerin muhafaza ve ibraz edilmesi


"9 Ocak 2012 MASAK –EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları