Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar-"— Sunum transkripti:

1 -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar-
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Ve Diğer Tedbirler 9 Ocak 2012 1

2 Yükümlülükler Müşterinin Tanınmasına İlişkin Yükümlülükler
Şüpheli İşlem Bildirimi Eğitim, İç Denetim, Kontrol ve Risk Yönetim Sistemleri Oluşturma Uyum Görevlisi Atanması Devamlı Bilgi Verme Bilgi ve Belge Verme Muhafaza ve İbraz

3 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Hukuki Dayanaklar 5549 sayılı Kanun (Madde 3) 18/10/2006 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 09/01/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmış ve 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. MASAK 5 No.lu Tebliğ 09/04/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 16/09/2008 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.

4 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Hukuki Dayanaklar Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02/01/2010 tarih ve sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. MASAK 9 No.lu Tebliğ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşterini Tanı Prensibi Müşterinin tanınması; Yükümlülerin, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması Bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde politika ve prosedürler geliştirmesi

6 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşterinin Tanınmasına Yönelik Önlemler Müşterinin kimliğini tespit etmek ve müşterinin kimlik bilgilerini geçerli ve güvenilir belge ve bilgiler kullanarak doğrulamak Nihai (Gerçek) faydalanıcının kim olduğunu belirlemek ve kimliğinin doğrulanabilmesi için gerekli önlemleri almak İş ilişkisinin çeşidi ve kurulma amacı hakkında bilgi elde etmek Mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek

7 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yükümlü Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder. (5549 sayılı Kanun Madde 2/d)

8 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yükümlü Yükümlüler 5549 sayılı Kanunda faaliyet gösterilen sektörler itibariyle gösterilmiş olup asıl olarak Tedbirler Yönetmeliğinde tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiştir.

9 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yükümlüler Aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir. a) Bankalar. b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar. c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler. ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri. d) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.  e) Yatırım fonu yöneticileri. f) Yatırım ortaklıkları. g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri ğ) Finansal kiralama şirketleri. h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı. i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

10 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
j) Varlık yönetim şirketleri. k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar. l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları. n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler. o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar. ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar. p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

11 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
r) Spor kulüpleri. s) Noterler. ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar. t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır. Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır

12 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Finansal Kuruluş a) Bankalar. b) Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar. c) Yetkili müesseseler ç) İkrazatçılar Finansman şirketleri Faktoring şirketleri d) Sermaye piyasası aracı kurumları vadeli işlemler aracılık şirketleri Portföy yönetim şirketleri  e) Yatırım fonu yöneticileri f) Yatırım ortaklıkları g) Sigorta, Reasürans Emeklilik şirketleri sigorta ve reasürans brokerleri ğ) Finansal kiralama şirketleri. h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. i) Bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

13 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik tespiti (Md 5-14) Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi (Md15) Müteakip işlemlerde kimlik tespiti (Md 16) Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (Md 17) Özel dikkat gerektiren işlemler (Md 18) Müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi (Md 19) Teknolojik risklere karşı tedbir alınması (Md 20) (Finansal kuruluşlar) Üçüncü tarafa güven ilkesi (Md 21) (Finansal kuruluşlar) İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi (Md 22) Muhabirlik ilişkisi (Md 23) (Finansal kuruluşlar) Elektronik transferler (Md 24) (Finansal kuruluşlar) Riskli ülkelerle ilişkiler (Md 25) (Finansal kuruluşlar) Basitleştirilmiş tedbirler (Md 26)

14 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yükümlüler, Kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde İşlem yapılmadan önce, İşlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

15 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yönetmelikte her bir kişi bakımından aranan ve ayrı ayrı belirlenen bilgilerin alınması, Bu bilgilerin belirlenen belgeler üzerinden doğrulanarak teyit edilmesi Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere doğrulamada kullanılan teyit belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisinin ya da elektronik görüntüsünün alınması yahut bilgilerin kaydedilmesi

16 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Sürekli iş ilişkisi tesisinde iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır. Süre: İş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.

17 Tutar sınırı olmaksızın Kimlik tespiti yapılacak durumlar
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Tutar sınırı olmaksızın Sürekli iş ilişkisi tesisinde Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda Kimlik tespiti yapılacak durumlar Tutar sınırına göre Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı TL veya üzerinde olduğunda, İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı TL veya üzerinde olduğunda,

18 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yapılacak Durumlar Tutara bağlı olmaksızın,mutlak kimlik tespiti gerektiren durumlar Sürekli iş ilişkisi tesisinde Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda

19 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kimlik Tespiti Yapılacak Durumlar Tutara bağlı olan durumlar İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı TL veya üzerinde olduğunda Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı TL veya üzerinde olduğunda,

20 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek kişilerde kimlik tespiti Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti

21 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için Pasaport, İkamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi Alınacak Bilgiler Gerçek kişinin; Adı, soyadı Doğum yeri ve tarihi Anne ve baba adı (Türk vatandaşları için) Uyruğu Kimlik belgesinin türü ve numarası Türk vatandaşları için T.C. Kimlik numarası

22 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Yerleşim yeri belgesi, Son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. fatura Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgeler….. Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. İlgiliye imza attırılır Alınacak Bilgiler ► Adresi ► Telefon no. (varsa) ► Faks no. (varsa) ► E- posta adresi (varsa) ►İş ve meslek (varsa) ► İmza örneği

23 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Adres, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidi, gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisinin tesis edilmesi halinde yapılacaktır. Gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, beyan edilen adresin doğruluğu, e-Devlet veri tabanlarından yaralanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) teyit edilebilir. BEDAŞ ve ASKİ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca verilen ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler son üç aya ait olmak şartıyla kamu kurumu tarafından verilen belge kapsamında adres teyidinde kullanılabilecektir.

24 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Müşteri ikamet veya iş adresinden hangisini beyan ederse o adres teyit edilecektir. Müşterinin birden fazla adresi olması durumunda, söz konusu adres bilgilerinden birinin teyidi yeterlidir. Yine müşterinin telefon veya elektronik posta adreslerinin her birinin de birden fazla olması durumunda bir telefon ve elektronik posta adresinin teyidi yeterli olacaktır.

25 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Kredi kartı ekstresi, adres teyidi bakımından geçerli belge niteliğinde değildir. Kişinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı da adres teyidinde kullanılabilecektir. Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge de adres teyidinde kullanılabilir.

26 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Gerçek Kişilerde Adres Teyidi
Yurtlarda kalan reşit çocukların adres teyidi, öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresi açıkça belirtir yazı üzerinden de yapılabilir. Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar ile eşlerde, üzerinde kayıtlı abonelik faturası bulunmayan çocuk, kadın veya erkeğin adres teyidi, anne-baba veya eş üzerine düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura üzerinden yapılabilir. (Eşler için evlilik cüzdanının ibrazı şartıyla) Yurtdışında yerleşik gerçek kişilerin adres teyidinde de, yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin adres teyidinde kullanılacak belgeler kullanılacaktır. (Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler)

27 Adres Teyidi Abonelik gerektiren kurumlardan elektronik ortamda alınan elektronik faturalardan, yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu elektronik olarak teyit edilebilenler de adres teyidinde geçerli belge olarak kullanılabilecektir. Müşterinin daha önce alınmış ve teyidi yapılmış adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi sırasında, adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik tespit edilmişse, yeni adres ve iletişim bilgileri de teyit edilecektir.

28 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar KKTC vatandaşları Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkma İzin Belgesi Vatandaşlıktan Çıkma Belgesi Avukat kimlikleri

29 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : KKTC Vatandaşları Türkiye’ye yolculuklarda pasaport yerine KKTC kimlik belgesi kullanabildiklerinden, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde pasaport yerine kimlik belgeleri kabul edilir.

30 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Avrupa Konseyine Üye ve Avrupa Anlaşmasına Taraf Ülke Vatandaşları 13 Aralık 1957 tarihli Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması Maksimum 3 ay süreli seyahat Kazanç amacı olmayacak Pasaport yerine Anlaşma ekinde yer alan kimlik belgeleri kullanılır.

31 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkma İzin Belgesi Türk Vatandaşlığından Çıkma İzin Belgesi, Kişinin başka bir devlet vatandaşlığına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiğini gösteren belgedir. Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi, İlgilinin Türk vatandaşlığından çıktığını gösteren ve verilmesi ile Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sonucunu doğuran belgedir. (X)

32 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar : Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkma İzin Belgesi (Pembe Kart) “Türk Vatandaşlığından Çıkma İzin Belgesi” almış bir kişi olması durumunda kimlik tespiti, nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport üzerinden, “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” almış kişi olması durumunda kimlik tespiti, yeni vatandaşlığını kazandığı ülke pasaportu üzerinden, yapılacaktır

33 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : Özel Durumlar :Avukat Kimlikleri Avukat kimlikleri dahil hiçbir mesleki kimlik, kimlik tespitinde kabul edilmeyecektir.

34 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Ali UÇAR vadesiz mevduat hesabı açtırmak istemiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler:

35 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Ali UÇAR vadesiz mevduat hesabı açtırmak istemiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1- Ali UÇAR’ın adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı,uyruğu, kimlik belgesi türü ve numarası alınır. T.C. Nüfus Cüzdanı T.C. Sürücü Belgesi Pasaport Yerleşim Yeri Belgesi Abonelik Gerektiren Fatura Kamu Kurumu Belgesi Diğer 2-Ali UÇAR’ın adresi alınır. Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. 3-Ali UÇAR’ın varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi alınır.

36 4- Ali UÇAR’ın T.C. Kimlik Numarası, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile imza örneği alınır.
5-Ali UÇAR’ın teyide esas belgelerinin (nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport; yerleşim yeri belgesi, fatura veya diğer belgeler) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

37 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Veli YÜRÜR bankanın Antalya Alanya Şubesine kardeşi Ali YÜRÜR adına 3 ayrı işlemde toplam TL para göndermek istediğini beyan etmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler:

38 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Veli YÜRÜR bankanın Antalya Alanya Şubesine kardeşi Ali YÜRÜR adına 3 ayrı işlemde toplam TL para göndermek istediğini beyan etmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: T.C. Nüfus Cüzdanı T.C. Sürücü Belgesi Pasaport 1- Veli YÜRÜR’ün adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı,uyruğu, kimlik belgesi türü ve numarası alınır. 2- Veli YÜRÜR’ün adresi alınır. 3- Veli YÜRÜR’ün varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi alınır. 4- Veli YÜRÜR’ün T.C. Kimlik numarası, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile imza örneği alınır. 5- Veli YÜRÜR’ün teyide esas belgelerinin (nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

39 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Tüzel kişiliğin kendisi Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakları İşlem, ticaret sicilinde yetkili olanlarca yetkilendirilen bir başkası tarafından talep ediliyorsa işlem talep eden bu kişinin de kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir.

40 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
1-Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınan Bilgiler Tüzel kişiliğin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa) Teyit Belgeleri Ticaret siciline tescile dair belgeler Gelir İdaresi tarafından düzenlenen belgeler Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir.

41 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
1-Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak Bilgiler Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı (Türk vatandaşları için) ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ► Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, ► Temsil yetkisi Tescile dair belgeler ► İmza örneği İlgiliye imza attırılır. Adres ve iletişim bilgilerinin alınmasına ve teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır.

42 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Yükümlüler Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle Sürekli iş ilişkisi tesisinde, Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini 6 ve 7 nci maddelere göre tespit eder.

43 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Gerçek kişi ortakların kimlik tespitinde kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilecektir. Tüzel kişiliğin % 25 ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakların adres ve iletişim bilgileri alınacak olup bu bilgilerin teyidinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Tüzel kişiliğin kuruluş anındaki ortaklık yapısının değiştiği konusu yükümlünün bilgisi dahiline girmesi durumunda, yeni ortakların kimlik tespiti de Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

44 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Finansal kuruluşlar Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle Sürekli iş ilişkisi tesisinde İlgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına başvurmak veya TOBB’nin veri tabanından sorgulama yapmak suretiyle Kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit eder.

45 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatıyla tüzel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda; Talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla, Şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, Kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.

46 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Ahmet ARAS kendisinin Kardeşler Turizm Ltd. Şti. genel müdürü olduğunu, Kardeşler Ltd. Şti. hesabına vadeli mevduat hesabı açmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1- Kardeşler Ltd Şti’nin kimlik tespiti yapılır. 2-Ahmet ARAS’ın kimlik tespiti yapılır. 3-Ahmet ARAS’ın yetkisi ticaret siciline ilişkin belge üzerinden tespit edilir. 4-Kardeşler Ltd. Şti. nin % 25’i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği tespit edilir.

47 Ticaret Sicil Gazetesi
Teyit Belgeleri Ticaret Sicil Gazetesi Gelir İdaresinin ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. Alınan Bilgiler Kardeşler Ltd. Şti.’nin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Kardeşler Ltd. Şti’nin vergi kimlik numarası Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa)

48 ► Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri
Alınacak Bilgiler Ahmet ARAS’ın; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport ► Ahmet ARAS’ın T.C. kimlik numarası, ► Ahmet ARAS’ın Temsil yetkisi Ticaret Sicil Gazetesi ► Ahmet ARAS’ın İmza örneği Ahmet ARAS’a imza attırılır. Kardeşler Ltd. Şti. ve Ahmet ARAS’ın teyide esas belgelerinin (Ticaret Sicili Gazetesi, GİB Yazısı, Kimlik Belgesi) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

49 Şirketin % 25’i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği tespit edilir.
Gerçek kişi ortakların kimlik tespitinde kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilecektir. Tüzel kişiliğin % 25 ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakların adres ve iletişim bilgileri alınır ancak teyidinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

50 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti Siyasi partilerde kimlik tespiti Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Kamu kurumlarında kimlik tespiti

51 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler (Dernek Tüzüğü-Dernek Kütüğündeki kayda ilişkin belgeler) Derneği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir, imza örneği alınır. Temsil yetkisi temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Vakıf Senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler) Vakfı temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. imza örneği alınır. Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kimlik tespiti, İçişleri Bakanlığındaki kayda ilişkin belgeler esas alınmak suretiyle yapılır.

52 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Bu kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeler) Bu kuruluşları temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. İmza örneği alınır. Temsil yetkisi tescile dair belgeler veya temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir.

53 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin adı, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Tüzükleri) Temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. İmza örneği alınır. Yetki durumları temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir.

54 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Apartman, site veya iş hanı yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan işlemlerde; teşekkülün adı, açık adresi ile varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı karar defteri) Temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. İmza örneği alınır. Yetki durumları noter onaylı karar defteri üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir.

55 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerin kimlik tespitinde; ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı ortaklık sözleşmesi) Vergi kimlik numarası alınır ve GİB’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden teyit edilir. Ortaklık adına işlem talep eden kişilerin kimlik bilgileri alınır ve teyit edilir. İmza örneği alınır. Yetki durumları ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir. İrtibat bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir.

56 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Kamu kurumlarında kimlik tespiti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri olduğu işlemlerde, bunlar adına işlem yapan kişinin kimliği 6 ncı maddeye göre tespit edilir. (basitleştirilmiş tedbir getirildi) Yetki durumu ise mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir.

57 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Teyit Belgeleri Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin; Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından onaylanan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında Lahey Sözleşmesi” çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri Alınacak bilgiler Tüzel kişiliğin nevine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki bilgiler aranacaktır.

58 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından yapılan işlemlerde Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde başkası adına hareket edilmektedir.

59 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Tüzel kişinin veya TKO Teşekkülün kimliği tespit edilir. Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin kimliği tespit edilir. (Kimlik bilgilerini içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri de kullanılabilir) Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin yetkilendirdiği kişinin kimliği tespit edilir. Ayrıca bu kişinin yetki durumu noter onaylı vekaletname veya temsile yetkili olanlar tarafından verilmiş yazılı talimat üzerinden tespit edilir. Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir.

60 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Hasan ÇALIŞKAN kendisini Kardeşler Turizm Ltd. Şti. genel müdürü Doğa YILDIZ’ın gönderdiğini, Kardeşler Ltd. Şti. hesabına mevduat hesabı açmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1-Kardeşler Ltd Şti’nin kimlik tespiti yapılır. 2-Doğa YILDIZ’ın kimlik tespiti yapılır. 3-Hasan ÇALIŞKAN’IN kimlik tespiti yapılır. 4-Hasan ÇALIŞKAN’IN yetki durumu tespit edilir. 5-Kardeşler Ltd. %25 i aşan hisseye sahip ortaklarının kimlik tespiti yapılır.

61 Teyit Belgeleri Ticaret sicili Gazetesi Gelir İdaresinin ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır Alınan Bilgiler Kardeşler Ltd. Şti.’nin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Kardeşler Ltd. Şti’nin vergi kimlik numarası Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa)

62 Alınacak Bilgiler Temsile Yetkili Doğa YILDIZ’ın ; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport veya Noter Onaylı vekaletname veya Noter Onaylı İmza Sirküsü Talimatla işlem yapılması halinde Temsile Yetkili Doğa YILDIZ’ın ; ► Talimat Üzerindeki İmzası Noter Onaylı İmza Sirküsü

63 İşlemi Yapan Hasan ÇALIŞKAN’ın; ► Adı ve soyadı,
Teyit Belgeler T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Alınacak Bilgiler İşlemi Yapan Hasan ÇALIŞKAN’ın; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası ► Hasan ÇALIŞKAN’ın T.C. Kimlik Numarası, Noter Onaylı Vekaletname veya Yazılı Talimat ► Hasan ÇALIŞKAN’ın Yetki Durumu ► Hasan ÇALIŞKAN’ın İmza Örneği Hasan ÇALIŞKAN’a imza attırılır. Kardeşler Ltd. Şti.,Doğa YILDIZ ve Hasan ÇALIŞKAN’ın teyide esas belgelerinin (Ticaret Sicili Gazetesi, GİB Yazısı, Kimlik Belgesi,Noter Onaylı Vekaletname veya İmza Sirküsü ve Yazılı Tallimat) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya bilgiler kaydedilir.

64 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir gerçek kişi tarafından talep edilen işlemlerde Gerçek kişi müşterinin kimliği tespit edilir. (Noter onaylı vekaletname de kullanılabilir) İşlem talep eden diğer gerçek kişinin kimliği tespit edilir. Yetki durumu noter onaylı vekaletname üzerinden tespit edilir. Müşterinin kimliğinin daha önce tespit edilmiş olması şartıyla yazılı talimat da yetkilendirmede kullanılabilir. Bu durumda, yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının yükümlü nezdindeki imza ile teyit edilmesi gerekir. Her iki gerçek kişinin de adres bilgileri alınacaktır. Ancak yapılan işlem sürekli iş ilişkisi kapsamında ise sadece adına işlem yapılan kişinin adresi teyit edilecektir.

65 Soru : A Bankası Ankara Kızılay Şubesine gelen Ceren ÇİÇEK arkadaşı Ayşe YILMAZ hesabına vadeli mevduat hesabı açmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1-Ceren ÇİÇEK’in kimlik tespiti yapılır. 2- Ayşe YILMAZ’ın kimlik tespiti yapılır. 3-Ceren ÇİÇEK’in yetki durumu tespit edilir.

66 Teyit Belgeleri T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Alınacak Bilgiler İşlemi Yapan Ceren ÇİÇEK’in; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası ► Ceren ÇİÇEK’in T.C. Kimlik Numarası, ► Ceren ÇİÇEK’in Adres ve İletişim Bilgileri ► Ceren ÇİÇEK’in İmzası Noter Onaylı Vekaletname ► Ceren ÇİÇEK’in Yetki Durumu

67 Noter Onaylı Vekaletname Alınacak Bilgiler
Teyit Belgeler T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Veya Noter Onaylı Vekaletname Alınacak Bilgiler Adına İşlem Yapılan Ayşe YILMAZ’ın; ► Adı ve soyadı, ► Doğum yeri ve tarihi, ► Anne ve baba adı, ► Uyruğu, ► Kimlik belgesinin türü ve numarası ► Ayşe YILMAZ’ın T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim yeri belgesi, Abone Faturası Diğer Belgeler/Usuller ► Ayşe YILMAZ’ın Adresi Risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır ► Ayşe YILMAZ’ın Telefon, Faks ve E-Posta Bilgileri Ceren ÇİÇEK ve Ayşe YILMAZ’ın teyide esas belgelerinin (Kimlik Belgesi,Noter Onaylı Vekaletname, Adrese İlişkin Belge, Yazılı Talimat) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya bilgiler kaydedilir.

68 Adına hareket edilen müşterinin daha önce yapılan işlemler nedeniyle kimlik tespitinin yapılmış olması durumunda talep edilen işlem adına hareket edilen müşterinin yazılı talimatı ile yapılabilir. Bu durumda; Burada yazılı talimat, vekaletname yerine geçmektedir. Yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının yükümlü nezdindeki imza ile teyit edilmesi gerekir. Her iki gerçek kişinin kimlik bilgileri ayrı ayrı bu kişilere ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport üzerinden yapılması gerekmektedir.

69 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri/veli/vasi tarafından talep edilen işlemlerde; Adına işlem talep edilen küçük/kısıtlı ve işlemi talep eden kanuni temsilcinin/velinin/vasinin 6 ncı maddeye göre kimlik tespiti yapılacaktır. Mahkeme kararıyla veli tayin edilenler ile vasi ve kayyımların yetkisi, ilgili mahkeme kararının aslı veya noter tasdikli sureti üzerinden teyit edilir. Sürekli iş ilişkisinde, adres bilgilerinin teyidinde anne babanın adres teyidi yeterli olup ayrıca anne veya babanın yanında ikamet eden reşit olmayan çocuğun adres teyidine gerek bulunmamaktadır.

70 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Elektronik Transfer 29 Haziran 2010 RG /01/2011 (2) Bankaların kendi nam ve hesaplarına aralarında gerçekleştirdikleri transferler ile kart numaralarının mesajlarda kullanılması kaydıyla, kredi ve banka kartları kullanılarak gerçekleştirilen transferler birinci fıkra kapsamı dışındadır. (3) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri içermeyen elektronik transfer mesajı alan finansal kuruluş, söz konusu elektronik transferi iade eder veya bu mesajı gönderen finansal kuruluştan eksik olan bilgilerin tamamlanmasını sağlar. (4) Gönderilen mesajların sürekli olarak eksik bilgiler içermesi ve bu bilgilerin talep edildiği halde tamamlanmaması halinde, alıcı finansal kuruluş tarafından; gönderici finansal kuruluştan gelen elektronik transferlerin reddedilmesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulur.” MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 24 – (1) İki bin TL veya üzeri yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderenin; a) Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına, b) Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarasına, c) Adresi veya doğum yeri ve tarihi veya müşteri numarası, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine, yer verilmesi zorunludur.

71 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Basitleştirilmiş Tedbirler Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde, Müşterinin 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında olan kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemlerde, Maaş ödemesi anlaşması kapsamında toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, Çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, Müşterinin halka açık ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde, (ve bunlar dışında belirlenecek işlemler bakımından da) müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.

72 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemlerde Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde, müşteri konumunda olan finansal kuruluşa ilişkin olarak, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşun müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş olması durumunda, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere ve denetime sahip bir ülkede yerleşik olması gerekmektedir.

73 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemlerde Finansal kuruluşlar, elektronik ortamda yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler bakımından güvenli iletişim ağlarının kullanılması, işlem talep eden veya talimat veren kişinin kimliğini ve yetkisini tespite ve doğrulamaya yarayan şifrelerin kullanılması da dahil gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

74 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Basitleştirilmiş Tedbirler Finansal Kuruluşlar Dışındaki Yükümlülerin Müşterilerinin Bankalar Olduğu İşlemlerde Yükümlü tarafından, müşteri konumunda olan bankaya ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

75 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemlerde Bu kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri alınarak kaydedilir. Yetki durumları mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca alınan bilgilerin teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

76 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Müşterinin Uluslararası Kuruluş veya Türkiye’de Mukim Elçilik ya da Konsolosluk Olduğu İşlemlerde Yükümlüler, bu kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgilerini alarak kaydeder ve yetki durumlarını da yetkili olduklarını gösterir bir belge üzerinden teyit ederler. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca alınan bilgilerin teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır

77 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemlerde Bankaların, kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100’den fazla personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin; Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için anne ve baba adı ile T.C. Kimlik numarası, işyeri veya ikametgah adresi, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgileri alınır. Bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların teyidi yapılır. Bu teyit işlemi, Türk uyruklular için, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi verİ tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) yapılabilir. Bankalar, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de bu süre içerisinde yapılır. Bu kapsamda, maaş ödemesi yapılacak kişilerin isimleri ile birlikte çalıştığı kurumun açık adresinin bankaya bildirilmesi, işyeri adres bilgisinin teyidi için yeterli sayılır.

78 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Uluslararası Kuruluşların Türkiye’de mukim birimlerinin veya Elçilik ve Konsolosluk Mensuplarının Maaş Ödemelerine İlişkin İşlemlerde Bankalar, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar.Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de bu süre içerisinde yapılır. Bu kapsamda, maaş ödemesi yapılacak kişilerin isimleri ile birlikte çalıştığı kurumun açık adresinin bankaya bildirilmesi, işyeri adres bilgisinin teyidi için yeterli sayılır. Bankaların, uluslararası kuruluşların Türkiye’de mukim birimlerinin veya elçilik ve konsoloslukların mensuplarına maaş hesabı açılması amacıyla sürekli iş ilişkisi tesisinde,  maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin; Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için anne ve baba adı ile T.C. Kimlik numarası, işyeri veya ikametgah adresi, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgileri alınır. Bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların teyidi yapılır. Bu teyit işlemi, Türk uyruklular için, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi verİ tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) yapılabilir.

79 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı ikibin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL’nin altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

80 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Basitleştirilmiş Tedbirler
Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler Bu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Ancak, tüzel kişiyi temsile yetkili kimselerin kimliği ve yetki durumu, Yönetmeliğin 7 nci ve 14 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

81 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler (Değişik birinci paragraf:RG-2/1/ ) Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler; - Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 300 TL’yi, - Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde TL’yi (Aynı takvim yılı içinde TL üzerinde nakit çekilmesine veya başka bir hesaba transfer edilmesine imkan verilenler hariç) aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması, Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi, Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

82 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi Yükümlüler kimlik tespiti kapsamında alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duydukları durumda imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrular.

83 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müteakip işlemlerde kimlik tespiti Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin Sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze yapılan kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerinde kimlik tespiti, Kimliğe ilişkin bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılmasını müteakip, ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve soyadının yazılması ve imza örneğinin alınması suretiyle yapılacaktır. Alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu bilgilerin doğruluğu, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yapılır.

84 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek faydalanıcının tanınması Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir. Yönetmelik 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden yazılı beyanın bu tarihten sonra sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşterilerden alınması gerekmektedir.

85 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Gerçek faydalanıcının tanınması İşlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde, Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde yükümlü gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapar.

86 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Yükümlüler ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini tespit eder. Yükümlüler sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak için gerekli tedbirleri alır.

87 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Özel dikkat gerektiren işlemler Yükümlüler; Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile Görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, Talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve Bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundadır.

88 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi Yükümlüler, MADDE 19- (Değişik madde: RG /27450 (1) Yükümlüler, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin; müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığını sürekli iş ilişkisi kapsamında devamlı olarak izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorundadır. Ayrıca bu müşterilerin kimlik tespitine ilişkin alınan telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresine ilişkin bilgilerinin doğruluğu, risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi dışında gerçekleştirilen işlemleri de risk temelli yaklaşımla izlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır. Finansal kuruluşlar bu amaçlarla uygun risk yönetim sistemi oluşturur.

89 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Finansal kuruluşlar, yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak zorundadır.

90 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Finansal kuruluşlar; Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstermek, Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundadır.

91 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, müşteriyle ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edebilir veya işlem yapabilir. Bu durumda Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek işlem gerçekleştiren finansal kuruluşa aittir.

92 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güvenilebilmesi; Üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından, Yurt dışında yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki uluslar arası standartlara uygun düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan, Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden, emin olunması şartıyla mümkündür.

93 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya işlem yapan finansal kuruluş müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal alır. Bu durumda, güvenilen üçüncü tarafın, ilgili müşterinin kimlik tespitine ilişkin belgelerine “aslı görülmüştür” şeklinde onay vermesi yeterlidir.

94 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Finansal kuruluşların kendi aralarında müşterileri adına yaptıkları işlemler ile Finansal kuruluşların acente ve benzeri birimleri ile ana hizmet birimlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri yaptırdıkları kişilerle olan ilişkileri üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında değildir. Üçüncü tarafa güven ilkesi; Üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda, Uygulanmaz.

95 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Üçüncü tarafa güven Kurye ve dış destek birimleri banka adına hareket ettiğinden üçüncü taraf olarak nitelendirilemez. Bunlar bankaya yardımcı eleman olarak değerlendirilmelidir. Dolayısı ile bunların bu kapsamda yaptıkları işlemden ilgili banka sorumludur.

96 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
İşlemin reddi Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açamazlar. Bu çerçevede, sürekli iş ilişkisi tesis edilmiş olmasına rağmen yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde adres teyidinin yapılamaması halinde yükümlüler, yüz yüze olmayan işlemler de dahil olmak üzere kendilerinden talep edilen işlemleri gerçekleştiremezler. Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendirirler.

97 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
İş ilişkisinin sona erdirilmesi Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumda iş ilişkisi sona erdirilir. Hesabın kredi işlemleri, haciz gibi çeşitli nedenlerle kapatılamaması durumunda, müşterinin söz konusu hesap ile ilgili yüz yüze olmayan işlemler de dahil yeni işlem talepleri gerçekleştirilemez. Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendirirler.

98 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Muhatap finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza alıp almadığı, iş konusu, itibarı ve üzerindeki denetim yeterliliği hususlarında kamuya açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek, Muhatap finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemini değerlendirmek, sistemin uygun ve etkin olduğundan emin olmak, Muhabirlik ilişkisinin aktarmalı muhabir hesapların kullanılmasını kapsadığı durumlarda muhatap finansal kuruluşun bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki esaslar çerçevesinde yeterli önlemleri aldığından ve talep edildiğinde ilgili müşterilerin kimlik bilgilerini sağlayabileceğinden emin olmak,

99 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayının alınmasını sağlamak, için gerekli tedbirleri alır. Üst düzey yönetim, bankalar için; genel müdür, genel müdür yardımcısı, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri, yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ifade etmektedir.

100 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde; Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluşun sorumluluklarını Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir sözleşmeyle açıkça belirlemek, için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bankaların her türlü muhabirlik ilişkilerinde, AML/CFT Politikaları ile ilgili imza anket formları kullanabilir.

101 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara kullandırmadığından emin olamadıkları finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine giremezler.

102 Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Riskli ülkelerle ilişkiler Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik; Gerçek ve tüzel kişiler, Tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve Bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek zorundadır.

103 Diğer Yükümlülükler Bilgi ve Belge Verme
Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge, kayıt ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Yukarıdaki kişi, kurum ve kuruluşlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

104 Diğer Yükümlülükler Muhafaza ve İbraz
Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; Belgeleri düzenleme tarihinden Defter ve kayıtları son kayıt tarihinden Kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür.

105 Diğer Yükümlülükler Devamlı Bilgi Verme
Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir.

106 Diğer Yükümlülükler Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

107 Diğer Yükümlülükler Uyum programı oluşturacak yükümlüler
Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden; a) Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç), b) Sermaye piyasası aracı kurumları, c) Sigorta ve emeklilik şirketleri, ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere), uyum programı oluşturur. (2) Oluşturulan uyum programı, merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini de faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde kapsar.

108 Diğer Yükümlülükler Uyum programının kapsamı
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı aşağıdaki tedbirleri içerir: a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması, d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi. (2) Uyum programı kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluğunda, uyum görevlisi tarafından yerine getirilir. (3) Uyum programı kapsamındaki iç denetim faaliyetleri, yükümlülerin iç denetim birimleri ya da teftiş kurulları tarafından yerine getirilir.

109 Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar
MASAK adına; Vergi Müfettişleri Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Bankalar Yeminli Murakıpları Hazine Kontrolörleri Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri BDDK Uzmanları SPK Uzmanları Programa Bağlı Münferiden Veya İhlal İncelemesi Uyum Denetimi İstatistikler Politika Belgeleri Uzaktan Denetim

110 Yükümlülüklere uymamanın yaptırımları
Yükümlülük ihlali halinde (5549 S.K. m.13) İdari yaptırımlar Banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müesseseler için TL Yükümlü Türüne Göre veya TL para cezası Kimlik tespiti Devamlı bilgi verme Şüpheli işlem bildirimi görevli Kimlik tespiti Şüpheli işlem bildirimi 3.139 TL para cezası Yükümlü Türüne Göre Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması Uyum görevlisi atanması Eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için en az 30 gün süre verilir TL veya TL para cezası Adli yaptırımlar 5549 S.K. m.14) görevli 1-3 yıl hapis cezası 0-5,000 gün adli para cezası ŞİB bildiriminde bulunulduğunun ifşa edilmesi Bilgi ve belge verme Muhafaza ve ibraz Lisans iptali Malvarlığı müsaderesi banka Güvenlik tedbirleri

111 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Teşekkür ederim.


"-Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları