Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim ve Organizasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim ve Organizasyon"— Sunum transkripti:

1 Yönetim ve Organizasyon
1. Hafta – Yönetim ve Yöneticilik

2 Yönetimi neden öğrenmeliyiz?
İnsanların çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olmak üzere diğer insanlarla işbirliğine gitmesi zorunludur. Yönetim, insanların birlikte çalışma ihtiyacı ve zorunluluğundan doğmuştur. Yönetim faaliyeti ile her yerde karşılaşmamız mümkündür. Her birey kendi hayatında yönetim becerilerini kullanabilir.

3 Yönetim Yönetim: “belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır”.

4 Yönetim Henry Fayol yönetimi; “örgütsel amaçlara ulaşmak için örgütsel faaliyetlerin planlaması, örgütlemesi, yürütülmesi, eşgüdümlenmesi ve denetlenmesi şeklinde icra edilen bir süreç olarak tanımlamıştır.

5 Tanımlara bakarak yönetimden söz edebilmek için;
Belli bir amaç ve hedef olmalı, İnsan ve elde bulunan diğer örgütsel kaynaklar, İnsan ve kaynaklar arasında işbirliği sağlanmalı, Devam eden ve birbiri ile ilgili bir süreç olması, Örgütsel etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.

6 Yönetimin önemi Yönetim faaliyeti bir yandan başkaları ile birlikte çalışmayı gerektirirken, diğer yandan amaçlara ulaşmayı, kıt kaynaklardan en fazla verimi sağlamayı ve değişen çevrelerde faaliyet göstermeyi gerektirir. İşletmelerde başarı da başarısızlık da yönetime aittir.

7 Biraz Düşünelim!!! Dışarıda oyun oynayan çocuklara liderlik etme ve yönlendirmede yönetim var mıdır? Bir ayakkabı boyacısı, sadece kendisi çalışan bir bakkal, arabayı süren bir şoför veya dağda hayvanları otlatan bir çoban yönetici midir?

8 Biraz Düşünelim Yönetim sürecinin ortaya çıkması için yönetici mevkiinde bulunan ve üretim etmenleri konusunda karar veren kişinin emrinde çalışan ve otoritesini kabullenen mutlaka bir insanın bulunması gereklidir. Sadece maddi araç ve gereçler ile paranın belirli amaçlar doğrultusunda kullanılması ile ilgili kararlar ve uygulamalarda yönetim süreci yoktur.

9 Yönetim Süreci ve Yönetim Fonksiyonları
Yönetim süreci, başkaları aracılığıyla belirlenen amaçlara ulaşma veya başkalarına işgördürme faaliyetlerinin toplamıdır. Yönetim süreci çeşitli işlevlerden oluşmaktadır. Bu işlevler literatürde farklı olsa da, genel olarak planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimden oluşur.

10 Yönetim süreci ve işlevleri
Yönetimin İşlevleri Koordinasyon Planlama Kaynaklar Emek Sermaye Doğal kaynaklar Teknoloji Bilgi Performans Amaçları gerçekleştirme Ürünler Hizmetler Etkinlik Verimlilik Örgütleme Denetim Yöneltme Koordinasyon

11 Yönetim sürecinin özellikleri
Yönetim, bir veya birden fazla amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Yönetim bir takım maddi ve beşeri kaynakları serbestçe kullanabilme yetkisini gerekli kılar. Bu kaynaklardan beşeri unsur gerekli koşulu oluşturur. Yönetimin olması için bir yönetici, en azından da bir yöneltilen insanın olması gerekir. Bu niteliği ile sosyal ve grupsal bir süreçtir.

12 Yönetim sürecinin özellikleri
Yönetim, maddi ve beşeri kaynaklar arasında optimum bir uyumu ve işbirliğini gerektirir. Yönetim, yöneticilerin yönetilenlere düşündüklerini ve verdiği kararları uygulatabilecek kişisel bir otorite kurmasını zorunlu kılar. Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk, uyum ve iletişim i gerektirir. Amaca birlikte ulaşmanın temel koşulu budur.

13 Yönetim sürecinin özellikleri
Yönetim, grup ekonomisinden azami yararlanmayı, bir başka deyişle herkesin her şeyi yapması yerine her insanın bilgi, yetenek ve tecrübesi doğrultusunda en iyi yapacağı şeyleri yapmasını ve işbölümü çerçevesinde belirli işleri ekonomik biçimde yaparak uzmanlaşmasını sağlar. Yönetim, zamanın ekonomik ve dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerektirir.

14 Yönetim fonksiyonları
Dar anlamda; Planlama Örgütleme Yöneltme Koordinasyon Denetim

15 Geniş anlamda; Planlama Karar verme Örgütleme Kadrolama İletişim
Güdüleme Yöneltme Denetim

16 Yöneticilik Başkaları vasıtasıyla iş yapan kişidir.
Bir zaman dilimi içerisinde ve değişken çevre koşulları altında belirli bir takım amaçları gerçekleştirmek üzere maddi ve beşeri üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran kimsedir.

17 Yönetici ne iş yapar? Diğer bireylerle birlikte çalışır.
İyi bir takım oyuncusudur. Örgütte değişiklik yapar. Denetler. İletişimcidir. Sorun çözücüdür.

18 Yönetici ne iş yapar? Personeli güdüler ve yöneltir.
Plan yapar, programları, politikaları, bütçeleri hazırlar. Bir diplomattır. Bir politikacıdır. Teknoloji yenileyen en önemli etmendir. Karar organı gibi çalışır.

19 Yöneticilerin sınıflandırılması
Sorumlulukları açısından; Fonksiyonel yönetici Genel yönetici Proje yöneticisi Hiyerarşik açıdan; Üst yöneticiler Orta yöneticiler Alt yöneticiler

20 Yönetim kademeleri ve özellikleri
Üst Kademe Yönetim Orta Alt Yönetici Olmayan Personel Örgütsel amaçları, politikaları ve stratejileri oluşturmak, örgütün bütünlüğünü ilgilendiren uzun dönemli kararlar almak Başlıca örgüt birimlerini yönetmek, üst yönetim tarafından geliştirilen plan, politika ve stratejilerin birim düzeyine dönüştürülmesini ve birinde uygulanmasını sağlamak Yönetici olmayan personelin çalışmalarını yönetmek ve desteklemek, kısa dönem operasyona dönük kararlar almak. Verilen çeşitli görevleri yerine getirmek

21 Yöneticilerin temel yetenekleri
Her yönetici bu yeteneklerden belirli oranlarda sahip olmalıdır. Kavrama yeteneği Teknik yetenek İnsan ilişkileri yeteneği

22 Kavrama yeteneği Yöneticinin düşünme, çevresel faktörleri ve örgüt içi ilişkileri algılayabilme ve planlama yetenek ve bilgilerini içerir. Bu becerisi sayesinde yönetici örgütü çalışan bir bütün olarak görebilir. Bütünün parçalarıyla ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyebilecek kararlar alır.

23 Teknik yetenek İş yapma yöntemlerini, tekniklerini, işte kullanılan araç gereçleri anlama ve uygulama yetenek ve bilgileri ile ilgilidir. Bu beceri, özel bir konuda uzmanlık bilgilerini analitik yetenekleri, bu özel alanda kullanılan araç ve teknikleri bizzat kullanmayı da kapsamına alır.

24 İnsan ilişkileri yeteneği
Başka insanlarla beraber olmak ve onlarla birlikte ahenkli çalışma yetenek ve bilgilerini içerir. Bu beceri sayesinde yöneticiler astlarını motive eder, onların işlerini kolaylaştırır, yol gösterir, liderlik eder, kişiler arası iletişim yeteneğini kullanarak anlaşmazlık ve çatışmaların önüne geçer.

25 Yöneticiler, alt hiyerarşi kademelerinden orta ve üst kademelere doğru terfi ederek yükseldikçe teknik yetenek, insan ilişkileri ve kavramsal yeteneklerden daha az önemli konuma gelecektir. Kavramsal İnsan ilişkileri Teknik Üst kademe yöneticileri Orta kademe yöneticileri Alt kademe yöneticileri Yönetici olmayan icracı personel

26 Biraz Düşünelim!!! Bir Örgütsel basamakta başarılı olan bir yöneticinin, bu başarısının her basamakta sürdüreceğini düşünebilir miyiz?

27 Biraz Düşünelim Bir yöneticinin sahip olması gereken nitelikler, bulunduğu basamağa göre değişir. Örnek olarak, üst basamak yöneticileri işletmeyi bir bütün olarak kavrama ve değerlendirme yeterliliğine sahip olmalıdır. Buna karşılık, alt basamakta görev yapan ustabaşı gibi yöneticiler işlerin teknik ayrıntısını bilmelidir.

28 Yöneticilerin rolleri
Yöneticilik rolü ile bir yöneticiden beklenen davranışlar bütününü anlıyoruz. Bireyler arası roller Bilgi sağlayıcı roller Karar verici roller

29 Bireyler arası roller Diğer insanlarla ilişki kurma ile ilgilidir. İnsan ilişkileri ile ilgili yeteneklere dayanır. Temsil görevi rolü: Yöneticinin işletmeyi temsil etmesi gereken zamanlarda tören ve seremoni faaliyetler ile yerine getirilir. Lider rolü: Astlarla ilişkiler kurmak onları motive etmek ve iş yapmaya yönlendirme İlişki rolü: İşletme içi ve dışı bilgi edinilecek kaynakları geliştirme ve bu kaynaklarla ilişkileri güçlendirme

30 Bilgi sağlayıcı roller
Örgüt için iç ve dış bilgi ağı oluşturma ve geliştirme çabalarını kapsamaktadır. Kontrol rolü: Örgütün gereksindiği bilgilerin hangi kaynaklardan, ne zaman, nasıl elde edileceği ile ilgilidir. Dağıtma rolü: Örgüt ile ilgili bilgileri kimlere, hangi kaynaklara ve ne zaman hangi yollarla gönderileceği ile ilgilidir. Sözcülük rolü: Örgütün politikaları, faaliyetleri ve planları hakkındaki bilgiyi dışarıdaki kişi ve kurumlara resmi bilgi ve açıklamalarda bulunma ile ilgilidir.

31 Karar verici roller Yöneticinin kavramsal insan ilişkileri yeteneklerini gerektiren bir seçim yapmaya ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkmaktadır. Girişimsel rol: Yeni bir işe girme kararı verme, yenilik yapma ve örgüt içinde bir değişimi başlatma Anlaşmazlıkları çözme rolü: Astlar arasında çıkabilecek çatışmaları, anlaşmazlıkların üstesinden gelebilme. Kaynak dağıtma rolü: İşletme kaynaklarının örgüt içinde nasıl dağıtılacağı ile ilgilidir. Müzakerecilik: Pazarlık yapma işlevi ile ilgilidir.

32 Grup Rol Faaliyet Bilgi sağlayıcı Kontrol İhtiyaç duyulan bilgileri aramak ve elde etmek, periyodikleri ve raporları taramak, kişisel ilişkiler kurmak Dağıtma Diğer örgüt üyelerine bilgi aktarmak, onlara bilgi notları ve raporlar göndermek, telefon konuşmaları yapmak Sözcülük Sözlü konuşmalarla, raporlarla, kısa mesajlarla dış örgütlere bilgi aktarmak Bireyler arası Temsil Resmi törenler ve sembolik görevlerle ziyaretçileri kabul etmek, resmi ve hukuki dokümanları imzalamak Lider Astları yönetmek, motive etmek, eğitmek, öğüt vermek, iletişim kurmak İlişki Örgüt içi ve dışı bilgiler ile ilgili ilişkileri oluşturmak, bu ilişkileri yazılı mektuplar, telefonlar ve toplantılar yaparak gerçekleştirmek Karar verici Girişimci İyileştirici projelere girişmek, yeni fikirleri ortaya çıkarmak, başkalarına fikir yaratma hakkı vermek Anlaşmazlık çözme Tartışma ve kriz ortamlarında düzeltici çabalara girişmek, astlar arasındaki çatışmaları çözmek, çevresel krizlere uyum Kaynak dağıtma Kaynakların kimlere dağıtılacağına karar vermek, program ve bütçe önceliklerini belirlemek Müzakerecilik Sendika, satış, satın alma ve bütçe anlaşmalarının müzakerelerinde bölümü temsil etmek ve çıkarlarını savunmak


"Yönetim ve Organizasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları