Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/100.000 PLAN NASIL UYGULANIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/100.000 PLAN NASIL UYGULANIR."— Sunum transkripti:

1 1/ PLAN NASIL UYGULANIR

2 1/100. 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 14. 08
1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI TARİHİNDE ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. KÜTAHYA MANİSA İZMİR

3 PLAN NOTLARI PLANLAMA HEDEFLERİ 3.1. Planlama Bölgesini oluşturan alan bütününde koruma-kullanma dengesini gözetmek, 3.2. Doğal, kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik değerlerini korumak ve geliştirmek, 3.3. Bölge bütününde gelişme olanakları ve iç dinamikler doğrultusunda, yerleşme düzeni ve kademelenmesini oluşturmak, 3.4. Koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sektörel olanakların değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

4 3.5. Alıcı ortamlarda (su, toprak ve hava) var olan kirlenmenin giderilmesi ve yeni kirlenmelerin oluşmasını önleyecek kararları geliştirmek, 3.6. Sosyal, ekonomik ve mekânsal kararlarda tutarlılığı sağlayacak biçimde planlama alt bölgelerini belirlemek, 3.7. Ulusal ve yerel tercihler doğrultusunda, planlama alt bölgelerinin mevcut ve gelişmesi olası sektörlerde uzmanlaşmasını desteklemek, 3.8. Belirlenen planlama alt bölgelerinde, alt ölçekli çevre düzeni ve/veya nazım ve uygulama imar planlarının bütüncül olarak kısa süre içinde hazırlanmasını sağlamak, çalışmanın temel hedefleri olarak belirlenmiştir.

5 GENEL HÜKÜMLER 6.2. Bu plandan ölçü alınarak uygulamaya geçilemez. Bu plan ile belirlenen kentsel gelişme alanları, bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez. Bu alanların sınırları, alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile doğal, yapay ve yasal esikler doğrultusunda, bu planda ve plan hükümleri ekinde yer alan tabloda belirlenen hedef nüfus ve alansal büyüklük dikkate alınarak kesinleştirilir. Planda görünen sarı renkli alan Ödemiş ilçesi Gelişme konut alanıdır. Bu alan 2025 yılı projeksiyon nüfusu için ayrılmış olup, plan notları ekindeki yoğunluk ve nüfus kriterlerine göre 1/ planda bu sınır kesinleştirilecek, daha sonra ise 1/5.000 – 1/1.000 planlar belediyesince yapılacaktır. 1/ ÖRNEK

6 Alt ölçekli planların bütüncül olarak hazırlanmasına dönük plan notları
6.5. Bu planın onama tarihinden önce onaylanmış ve yürürlükte olan 1/ ölçekli çevre düzeni planları, bu plan kararları doğrultusunda planlama alt bölgesi planı çalışmaları kapsamında revize edilerek uygulanacaktır. 6.6. Bu planın onay tarihinden önce geçerli olan 1/ ölçekli çevre düzeni planı sınırları içinde kalan alanlarda; çevre düzeni planı kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış olan nazım ve uygulama imar planları geçerlidir. 6.15. Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgelerinde bütüncül olarak yapılacak 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planının hazırlanmasında, ilgili idareler arası işbirliğinin sağlanması esastır.

7 İlgili idareler, 5302 sayılı yasa gereğince bu planla hazırlanması öngörülen planlama alt bölgelerine ilişkin bütüncül alt bölge planlarını yatırım programına alarak 3 yıl içinde bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, getirilen nüfus ve yoğunluk değerlerine, arazi kullanım kararlarına ve plan hükümlerine bağlı kalarak hazırlayacak/hazırlattıracak ve onaylayacaktır. Planlama alt bölgesi sınırları içinde bütüncül olarak 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planlarının oluşturulması amacıyla; Planlama alt bölgesi sınırları içinde varsa onaylı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları, 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak revize edilecektir. 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan alanlar için hazırlanacak olan planlama alt bölgesi planları, onaylı ve revize edilen çevre düzeni planları ile bütünleştirilecektir.

8 DAHA ÖNCE ONAYLI 1/100.000 PLANDA MEVZİ İMAR PLANLARINA İLİŞKİN HÜKÜM
6.8. Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planları yürürlüktedir. Bu planın onayından önce imar uygulaması tamamlanmış olanların uygulaması söz konusu planlar doğrultusunda sürdürülür. Plan onay tarihinde imar uygulaması yapılmamış mevzii imar planlarında ise; imar uygulaması öncesinde,mevzuat gereği plan onayı öncesinde alınması gereken ilgili kurumların olumlu görüşlerinin bulunduğunun uygulamayı gerçekleştirecek idare tarafından kontrol edilmesi zorunludur. Mevzuat gereği alınması ve uyulması gereken kurum görüşleri eksik ya da olumsuz olan mevzii imar planlarının uygulaması yapılamaz, bu planlar uyarınca yapılaşmaya geçilemez. Mevzii imar planlarında, Çevre Düzeni Planı'nın ilkelerine aykırı, yapılaşma oranlarını arttırıcı plan değişikliği ve ilave yapılamaz. DAHA ÖNCE ONAYLI 1/ PLANDA MEVZİ İMAR PLANLARINA İLİŞKİN HÜKÜM

9 DAHA ÖNCE ONAYLI 1/100.000 PLAN HÜKMÜ
6.11. Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgeleri içinde veya dışında, kamu yararının gerektirdiği, güvenlik, sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge / havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla bütünleşmiş geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik altyapı, karayolu, demiryolu, denizyolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi ve enerji iletimine ilişkin kullanımların alt ölçekli planları, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda, Bakanlığın ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak, ilgili idaresince hazırlanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına islenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler / tesis alanları amacı dışında kullanılamaz. DAHA ÖNCE ONAYLI 1/ PLAN HÜKMÜ

10 6.30. Onanlı İmar Planı Bulunan Kentsel Yerleşme Alanları:
Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış olan, ancak bu planın ilke ve stratejileriyle ya da arazi kullanım türleriyle ya da nüfus kabulleriyle ya da ortalama brüt nüfus yoğunluk değerleriyle çelişen nazım ve uygulama imar planlarının bu plan kararları doğrultusunda revizyonunun yapılması zorunludur. Bu tür planlarda revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar, ilgili yerleşmenin kentsel gelişme alanlarında imar uygulaması yapılamaz.

11 6.31. Özel Kanunlara Tabi Alanlar:
Bu alanlarda, bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak yürürlüğe konmuş olan her tür ve ölçekteki planlar, ilgili kanunlar uyarınca yürürlüktedir.

12 7.1. Planlama Alt Bölgelerinde Uygulama:
Planlama alt bölgelerinde bu planın onayından önce ilgili idarelerce yatırım programına alınarak ihale süreci başlamış veya tamamlanmış olan imar planı çalışmaları planlama alt bölgelerine ilişkin bütüncül planın onaylanması beklenmeksizin bu planda belirlenen kararlara uygun olarak sonuçlandırılır. Planlama alt bölgelerinde, bu plan kararları ile çelişmeyen onaylı nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanacak uygulama imar planları, planlama alt bölgesine ilişkin bütüncül planın onayı beklenmeksizin ilgili idaresince onaylanabilir. Planlama alt bölgesi sınırları içinde kalan, yer seçimi tamamlanmış organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, tarımsal sanayi alanları, hayvancılık ihtisas alanları ve teknolojik seracılık bölgeleri için alan bütününde nazım ve uygulama imar planları, planlama alt bölgesi planlarından bağımsız olarak hazırlanarak onaylanabilir. Planlama alt bölgesi içinde yer alan kırsal yerleşme birimlerinin köy yerleşik alan sınırları ve köy gelişme alanları alt bölge planında düzenlenecektir. Alt bölge içinde yer alan kırsal yerleşmelerin gelişme alanı büyüklüklerinin belirlenmesinde, yapılacak nüfus projeksiyonları doğrultusunda yerleşmelerin kendi gereksinimleri esas alınacaktır. Belediyelerin mücavir alan sınırları içinde kalan ve kentsel gelişme alanları ile birlesen/bütünlesen alanlarda da köylerin geleneksel dokusunun korunması esastır.

13 4.37. Tarımsal Amaçlı Yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan besicilik ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, yöresel nitelik taşıyan tarımsal ürünlerden, özelliği nedeniyle, hasattan sonra iki saat içinde islenmediği taktirde ürün kalitesi ve besin değerinin kaybolmasının söz konusu olduğu ürünlerin islenmesi ve depolanması için kurulan tesisler ile Tarım ve Köy isleri Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen, entegre nitelikte olmayan tesislerdir.

14 KIRSAL YERLEŞME ALANLARINDA UYGULAMA
Kırsal Yerleşme Alanları: Bu planda sınırları şematik olarak gösterilmiş olan köy statüsüne sahip yerleşmeler ile bunların mahalle ve bağlı mezralarını kapsayan bu alanlarda, koruma ve gelişim ilkelerine uygun imar planlarının hazırlanması esastır. Planı bulunmayan köy ve mezralar ile belediye sınırları içine katılarak mahalleye dönüştürülmüş/dönüştürülecek kırsal yerleşmelerin yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapılıncaya kadar aşağıdaki koşullar uygulanır. ilgili idarece, mevzuata göre onaylanmış bulunan köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınırlar geçerlidir. Bu alanlarda ifraz yapılabilmesi için kamuya ait kadastral bir yola en az 15 metre cephesi olması gerekmektedir. Yeni oluşacak parsellerde de 15 metreden dar cephe oluşturulamaz. Parsellerde minimum ifraz 300 m²’dir. Bir kadastro parseli 5’ten fazla parsel üretecek biçimde ifraz edilemez. ifraz sonucu oluşmuş parseller yeniden ifraz edilemez. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine gerekli müştemilatlar dışında birden fazla yapı yapılamaz.

15 Onaylı uygulama imar planı bulunmayan, köyler ile belediye sınırları içine katılarak mahalleye dönüşmüş kırsal yerleşmelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar; köy yerleşik alanı sınırları belirlenmişse bu sınırlar içinde, henüz yerleşik alan sınırı belirlenmemiş yerlerde ise tapuda köy içi mevkii içinde yer almak kaydıyla konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir. Bu alanlarda yapılaşma koşulu; Emsal: 0,50 (müştemilatlar emsale dahildir) En Fazla Yapı Yüksekliği: 6,50 (2 kat) Maksimum inşaat alanı 250 m² olarak uygulanır.

16 Kırsal yerleşme alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar, konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar, bu plan ile verilmiş yapılaşma koşullarını asmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca çıkarılmış, "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre yapılır. Kırsal yerleşme alanlarında, genel ihtiyaçlara yönelik olarak yapılacak idari, sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, mezarlık, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, postane, karakol, köy bakkalı, köy kahvesi ve lokantası v.b.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel ticaret kullanımları v.b.) yerleşmeye ilişkin bütüncül imar planı yapılması zorunlu olup; Emsal:0.50 ve en fazla yapı yüksekliği: 6,50 m. (2 kat) geçemez. Kırsal Yerleşme Alanlarında Planlama: Belediye mücavir alanı dışındaki ve içindeki köylerde, belediye sınırları içine alınarak mahalleye dönüşen/dönüşecek köylerde yapılacak alt ölçekli planlamalarda, Çevre Düzeni Planında önerilmiş gelişme alanı varsa bu sınırlara da uyularak, yoksa köy yerleşik alanı ve civarında belirlenmiş olan 100 metre genişliğindeki alanda, yapılacak nüfus projeksiyonları doğrultusunda, köyün kendi gereksinimi kadar alanın alt ölçekli planları hazırlanacaktır. Köyün sahip olduğu geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile çevresindeki alanın doğal özelliklerinin planlama aşamasında dikkate alınması ve koruma kararlarına dönüştürülmesi zorunludur.

17 7.7. Tarım Alanları: Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılır. Bu planda yer alan tarım alanları “tarımsal nitelikli alanlar” olarak tek gösterim altında gösterilmiş olup 5403 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan “tarım arazileri sınıflarına” ayrılmamıştır. Ancak yapılacak ifrazlarda hiçbir şekilde 25 metreden dar parsel cephesi oluşturulamaz. 7.8. Tarım Alanlarında Yapılanma Kosulları: Mutlak Tarım Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37) maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05’tir. Özel Ürün Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37) maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05’tir. Dikili Tarım Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37) maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05'tir.

18 7. 8. 4. Marjinal Tarım Arazileri: Bu alanlarda; (4
Marjinal Tarım Arazileri: Bu alanlarda; (4.37) maddesinde tanımlanan tarımsal amaçlı yapıların yanı sıra, ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüsü alınmak koşuluyla, ilgili mevzuatta tanımlanan mesafe sınırlamalarına bağlı kalınarak karayolu kenarındaki alanlarda yapılacak karayoluna hizmet veren tesislerin yanı sıra, kentsel ya da kırsal yerleşme alanlarında uygun alternatif yer bulunamaması durumunda eğitim, sağlık gibi kamusal tesisler ile sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile rekreasyon amaçlı tesisler, 5403 sayılı Kanun uyarınca gerekli izinler de alınmak koşuluyla, alt ölçekte planlanarak yapılabilir. Tarımsal amaçlı yapılacak tesislerde emsal E=0.30’dur. Tarımsal amaçlı yapılarda, silo su deposu vb. teknolojik açıdan zorunlu olan tesisler hariç kat adedi 2’yi (H=6.50) geçemez. Diğer kullanımlarda yapılanma koşulları, yörenin ve çevrenin özelliklerine göre alt ölçekli planlarda belirlenir.

19 Tarım alanları içinde yer alan, kadastral yola minimum 25 metre cepheli parsellerde, yüksekliği iki katı (H=6.50 m.), büyüklüğü 150 m²'yi asmayan, çiftçinin barınması amaçlı tek yapı yapılabilir. Bir parsel üzerinde, müştemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç, birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları belirlenmiş olan inşaat alanına dahildir. Bu yapıların, tarımsal amaçlı yapı ile birlikte yapılması durumunda, bu madde uyarınca yapılan barınma amaçlı yapıların inşaat alanı, tarımsal amaçlı yapı için belirlenmiş emsal hesabına dahil edilir. Bütün tarım alanlarında, hayvancılık amaçlı ağıl, kümes ve ahırlar dışında, yapılacak diğer tarımsal yapılarda toplam inşaat alanı m²’yi geçemez. Gübre ve silaj çukurları inşaat alanına dahil edilmez.

20 Hayvancılık Amaçlı Yapılar: Tarım alanlarında yapılacak olan hayvancılık amaçlı ağıl, kümes ve ahır yapılarında, tarım arazilerinin niteliğine göre aşağıdaki yapılaşma koşullarına ve sınırlamalara uyulur. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri ve Dikili Tarım Arazileri’nde yapılacak ağıl, kümes ve ahır yapılarında; m²’ye ( m² dahil) kadar olan parsellerde emsal E=0.10’u, toplam inşaat alanı m²’yi geçemez m²’den daha büyük parsellerde ise asan kısmı için emsal E=0.02 olarak uygulanır, hesaplanan inşaat alanı m²’ye eklenir. Silo, su deposu vb. teknolojik açıdan zorunlu olan tesisler hariç kat adedi 2’yi (H=6.50 m.) geçemez. Bu yapılarla birlikte, çiftçinin barınması amacıyla yapılacak yapılar da belirlenmiş olan Emsal ve toplam inşaat alanlarına dahil edilir. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak ağıl, kümes ve ahır yapılarında; m²’ye ( m² dahil) kadar olan parsellerde emsal E=0.30’u, toplam inşaat alanı m²’yi geçemez m²’den daha büyük parsellerde ise asan kısmı için emsal E=0.02 olarak uygulanır ve hesaplanan inşaat alanı m²’ye eklenir. Silo, su deposu vb. teknolojik açıdan zorunlu olan tesisler hariç kat adedi 2’yi (H=6.50 m.) geçemez. Bu yapılarla birlikte, çiftçinin barınması amacıyla yapılacak yapılar da belirlenmiş olan Emsal ve toplam inşaat alanlarına dahil edilir.

21 Örtü Altı Tarım (Seralar): Her tür tarım alanında, örtü altı tarım yapılmak istenmesi durumunda, seralar yukarıda belirtilen yapılaşma emsallerine dahil değildir. Parselde yapılmak istenecek diğer yapılarda ise ilgisine göre yukarıda sayılan koşullar geçerlidir. Seralar yollardan karayolundan en az 25, diğer yollardan en az 10 metre, komsu parsellerden ise en az 5 metre çekerek yapılabilir. Örtü altı tarım yapılan parsellerde, sera zemininde ve çevresinde betonlama yapılamaz. Zeminde betonlama yapılarak kurulacak teknolojik seralarda hayvancılık amaçlı tesisler için geçerli yapılaşma koşullarına uyulacaktır.

22 PLANDA HANGİ KULLANIMDA KALIRSA KALSIN İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK KAYDIYLA PLAN YAPILABİLECEK KULLANIMLAR 7.23. Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri: 7.24. Maden İsletme Tesisleri, Geçici Tesisler ve Ocaklar: 7.25. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri: 7.26. Atık Bertaraf ve Depolama Tesis Alanı: 7.27. Arıtma Tesisi Alanları: 7.28. Karayolu Kenarında Yapılacak Tesisler: 7.30. Mezarlık Alanları: 7.32. Patlayıcı Madde Depoları: 6.11 Maddesinde sayılan tesisler

23 İMAR DURUMU VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER
-1/ ÇDP TESPİTİ (Turizm Alanlarında Başka ölçekte onaylı imar planı varsa tespit o plandan yapılacaktır.) -Yerleşik alan içerisinde parselin yola cephesi olup olmadığına bakılır, Diğer Alanlarda ise en az 25 m. Cephesi olup olmadığı kontrol edilir. -Tarım İl Müdürlüğü – Orman Bölge Müdürlüğü – Karayolları – Alt Yapı Daire Başkanlığı – D.S.İ. – TEDAŞ Görüşleri alınacaktır. (Arazide yapılan incelemeye göre kurumlar belirlenecektir.) -Yerleşik Alan içinde Tarım İl Müdürlüğünün görüşünün alınmasına gerek yoktur. -Tarım Müdürlüğüne sorulacak görüşte; “ sayılı kanun kapsamında TOPRAK SINIFI sorulacaktır…”


"1/100.000 PLAN NASIL UYGULANIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları