Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ
T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Temsilciler Toplantısı” 08 Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı

2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK)
Çalışanların, Müşterilerin, Hissedarların ve Tedarikçilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak üzere, üniversitemizin bütün faaliyetlerinin sürekli olarak iyileştirmesini koordine edip; dünya çapında kalite seviyesine ulaşmasını ve rekabet gücünün artması için uygun ortamlar oluşturması bağlamında; İnovasyon, Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Yönetim konularında Üniversite içinde ve dışında koordinasyonu sağlamak amacıyla, 01 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

3 DÜADEKK Rektörlük binası 1. kattaki 2 oda’da, 1 koordinatör, 1 Danışman ve 4 uzmanıyla; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu, Stratejik Planlama (SP) Kurulu, Kurumsal Değerlendirme-Periyodik İyileştirme ve İzleme (KDP) Kurulu, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM) Kurulu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler(UİP) Kurulu ile Bologna Eş Güdüm Komisyonu (BEK) olmak üzere üniversite genelinde 6 kurula sekreterya görevi yapmaktadır.

4 DÜADEKK üniversite genelinde;
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Stratejik Yönetim Kurumsal Değerlendirme Periyodik İyileştirme ve İzleme EFQM Mükemmellik Modeli Uluslararası İlişkiler ve Projeler Bologna İnovasyon Akreditasyon Süreçlerini yerleştirerek kurumsallaştırmayı tamamlamak ve sürekli iyileştirmeler yaparak üniversitenin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

5 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
Üniversite genelinde Öğrenci, Akademik ve İdari personele uygulamak üzere memnuniyet anketleri yapıldı (Eylül 2008). Üniversite genelinde Özdeğerlendirme yapıldı (Eylül 2008). DÜADEKK organizasyon el kitabı hazırlandı (Ekim 2008). Tüm birim temsilcileriyle 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. ADEK, SP, EFQM ve UİP kurullarıyla 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. Üniversitenin Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin revize edilmesi sağlandı.

6 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
DÜADEKK web sayfası hazırlandı. Rektörlük Organizasyon Şeması revize edildi. Stratejik Plan( ) revizyon çalışması başlatıldı ve her hafta SP kurulunun toplanması sağlandı (Ekim 2008). EFQM Mükemmellik Modeli kriterleri çerçevesinde 3 proje iyileştirildi ve Avrupa Kalite Vakfı ve Türkiye Kalite Derneğinin ortak kararıyla “EFQM Mükemmellikte Kararlılık” belgesi alındı (Kasım 2008). 2008 yılı Memnuniyet anketleri (Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Veren Öğretim Üyesi, Toplum) yapıldı (Aralık 2008). 2008 yılı ADEK raporu çalışmaları başlatıldı (Aralık 2008).

7 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
2008 Yılı Özdeğerlendirme anketi tüm birimlere uygulandı (Aralık 2008). Bologna Süreci Çalışmaları başlatıldı (Ocak 2009). 2008 yılı ADEK raporu hazırlanıp, YÖK’e gönderildi (Mart 2009). 2008 yılı ADEK raporu 50 adet çoğaltılarak üniversitenin tüm birimlerine gönderildi. Stratejik Plan( ) revizyon çalışması tamamlandı (Mart 2009) Tüm birimler için “İç Değerlendirme Süreci” başlatıldı (Mayıs 2009).

8 (Yüksek Öğretim Reform Hareketi)
“BOLOGNA SÜRECİ” (Yüksek Öğretim Reform Hareketi) Bologna Süreci, Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır. Hedefleri; Avrupa yükseköğretimini yeniden yapılandırmak, Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak, Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek, Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.

9 BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR
BEK Komisyonu Oluşturuldu( ). YÖK’e BEK komisyonu ve çalışma sistematiği bildirildi( ). “Bologna Süreci’ne Hazırlık ve Katılım Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi( ). Birim BEK’leri oluşturuldu( ). BEK Görev tanımları ve işleyiş yöntemleri belirlendi( ). oluşturuldu. “BOLOGNA SÜRECİ ve DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” adlı seminer verildi( ).

10 BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR
8. Bologna süreci kapsamında 16 toplantı yapılmış olup, toplantılar devam etmektedir. 9.Tüm birimlerden YÖK’e gönderilmek üzere BEK faaliyet raporu istendi ( ). 10.Dicle Üniversitesi BEK raporu YÖK’e gönderildi ( ). 11.Tüm Birimlerden %30’u seçmeli olacak şekilde Müfredatlarını revize etmeleri ve ’a kadar Ders Bilgi Paketi hazırlamaları istendi( ). 12.Prof.Dr.Mustafa ARICA, Doç.Dr.İlhan KAYA ve Y.Doç.Dr.İsmail YILDIZ; Ankara’da düzenlenen YÖK Bologna Kapanış toplantısına katıldı( ).

11 BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR
13. DÜADEK tarafından Birim BEK değerlendirme rapor formatı hazırlandı (Temmuz 2009). 14. Birimlerden gelen ders bilgi paketleri incelendi ve her birim için BEK değerlendirme raporu hazırlandı. (Ağustos 2009) 15. Tüm birimle için BEK değerlendirme raporu kapsamında İyileştirilmesi gereken alanlar belirlendi ve ilgili birime gönderilmesi sağlandı (Eylül 2009).

12

13 YETERLİK ALANANINDA YAPILACAK İŞLEMLER
S.N BİRİMLERDE YETERLİK ALANANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRE SORUMLU KAYNAK 1 Yeterlilik konusunda bilgilendirme eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Ders Müfredatlarının AB’ye uyum çerçevesinde revize edilmesini sağlamak (Akredite Edilmiş Üniversiteler referans alınacaktır) 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 3 Ders İşleyiş Programlarının hazırlanması 4 Derslerin Öğrenim çıktılarının belirlenmesi 5 Derslerin Ana dersler ve seçmeli dersler olarak hazırlanmasına öncülük etmek (%60 Alan Dersleri, %40 Seçmeli) 2 Ay 6 Ders Formlarının Türkçe/İngilizce Hazırlanması 7 Ders Geçme sisteminin revize edilmesi 7 Ay Senato Kararı 8 Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak 7 ay Erasmus Farabi

14 BİRİMLERDE ACTS/DE ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER
S.N BİRİMLERDE ACTS/DE ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRE SOR. KAYNAK 1 ACTS/DE konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş için uygun formatta bir ACTS hesaplama formatı hazırlamak, Alt Kurul Üyeleri ACTS Hesap.For. 3 Diploma Ekleri (DE) formatı hazırlamak, Diploma Eki 4 Diploma ve Not Dökümü (Transkript) belgelerinin yeniden düzenlenmesi (Türkçe-İngilizce), 2 ay Tüm Birim Temsilcileri Diploma Transkript 5 ACTS/DE’lerin tamamlanması 2 Ay Ders Formu Diploma Ek 6 Öğrenci Otomasyon sisteminin revize edilmesini sağlamak 6 ay Bilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas. 7 WEB sayfasının revizyonu ve güncel tutulması

15 BİRİM LERDE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER
S.N BİRİM LERDE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRE SORUMLU KAYNAK 1 Kalite Güvencesi konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantılarıı 2 Tüm Birimlere Özdeğerlendirme çalışması yaptırmak 6 ay Tüm Birim Temsilcileri Özdeğerlen. Formu 3 Tüm Birimlere Stratejik Plan çalışması yaptırmak (Misyon, vizyon, temel değerler, SWOT Analizleri, amaçlar, hedefler, faaliyetler vb…) 1 yıl SP uygulama Formları 4 Tüm birimlere Kalite/Performans Göstergeleri hazırlatmak YÖDEK Rehberi Performans Gös. 5 Tüm birimlerde iyileştirme alanları belirlemek Alt kurul Üyeleri Uygulama Formu 6 Tüm birimlerde müşteri memnuniyet anketleri uygulamak (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) Tüm Birim Tem. Anket Formları 7 Tüm birimlerde iç denetim yapmak/yaptırmak İç Denetim Raporu 8 Tanınma için tüm birimlerde dış denetim yapmak/yaptırmak Dış Denetim Raporu

16 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
SN GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ 1 Birimde BEK ile ilgili yapılan Eğitim/Bilgilendirme sayısı  1-2  3-4  5 + 2 Birim BEK Ekibi  Var  Eksik  Yok 3 Birim BEK’lerinin Organize ettiği Toplantı sayısı 4 Birimde Bologna Süreci ile ilgili alınan Karar Sayısı 5 Birimde Bologna Süreci ile ilgili Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı 6 Birimde belirlenen Kıyas Ortağı (Referans Alınan Üniversite/ler)

17 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
7 Birim Özdeğerlendirme Çalışması  Var  Eksik  Yok 8 Birim Stratejik Planı 9 Birim Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri 10 Birim Kalite Yönetim Sistemi 11 Birim Kalite/Performans Göstergeleri 12 Birim Müşteri memnuniyet anketleri uygulaması (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 13 Birimde Hareketliliğin artırılması ve sürekliliği (Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişimi, Erasmus/Farabi) 14 Mezunlarla İletişim 15 İç denetim sistemi 16 Dış denetim sistemi

18 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
İYİLEŞTİRİLECEK ALANLAR ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarında “Bologna Süreci” maddesi ele alınacak Sürekli 2 Tüm bölümü için çalışma yapılacak 30 Ekim 2009 3 Yeni Ders Müfredatı (Dersler+Krediler+AKTS) eklenecek 4 Her dönem için AKTS sayısı 30 olarak belirlenecek 5 Her dersin AKTS hesaplama (formu/formatı) bilgisi hazırlanacak 6 Her bölüm için diploma eki hazırlanacak 7 Revizyonlar için Dekanlık Yönetim Kurulu Kararı alınacak 8 Program Yeterliklerinin Tespiti yapılacak

19 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
9 Ders Müfredatlarının Sektörel (Alan) Yeterlik Çerçevesi ile İlişkisi açıklanacak 30 Ekim 2009 10 Ders Müfredatlarının Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile ilişkisi açıklanacak 11 Birim BEK çalışmalarına Öğrencilerin Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak 12 Birim BEK çalışmalarına Öğretim Elemanlarının Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak 13 İlgili Kurum-Kuruluş ve STK’ların Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak 14 Ders bilgi paketlerinin Web’e konulması (Türkçe-İngilizce) sağlanacak 15 Her yıl tüm bölümler bazında Özdeğerlendirme çalışması yapılacak 31 Aralık 2009 16 Stratejik Plan( ) hazırlanacak 17 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler belirlenecek ve her yıl revize edilecek 18 Kalite Yönetim Sistemi kurulacak

20 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
19 Kalite/Performans Göstergeleri belirlenecek 31 Aralık 2009 20 Müşteri memnuniyet anketleri uygulanacak(Öğrenci, akademik/idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 21 Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi (Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişimi, Erasmus/ Farabi programları çerçevesinde) sağlanacak 31 Aralık 2010 22 Mezunlarla İletişim sistemi kurulacak 23 İç denetim sistemi kurulacak 24 Dış denetim sistemi kurulacak 25 Ders müfredatlarının revizyonu yapılacak (Önceki Müfredatı ve Sonraki Müfredatı) 30 Ekim 2009

21 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
………………………………………………………………… PROGRAMI/ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ 1 Ders müfredatlarının revizyonu (Önceki Müfredatı ve Sonraki Müfredatı)  Var  Eksik  Yok 2 Ders Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe-İngilizce) 3 Ders Bilgi Paketlerinde AKTS hesaplaması 4 Her dersin AKTS hesaplama (formu/formatı) bilgisi 5 Yeni Ders Müfredatı (Dersler+Krediler+AKTS) 6 Seçmeli Ders belirlemesi 7 Diploma Eki 8 Program Yeterliklerinin Tespiti

22 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU
9 Ders Müfredatlarının Sektörel (Alan) Yeterlik Çerçevesi ile İlişkisi  Var  Eksik  Yok 10 Ders Müfredatlarının Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile ilişkisi 11 Çalışmalarda Anabilim Dalı> bölüm>Dekanlık /Müdürlük zinciri 12 Dekanlık /Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı 13 Birim BEK çalışmalarına Öğrencilerin Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 14 Birim BEK çalışmalarına Öğretim Elemanlarının Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 15 İlgili Kurum-Kuruluş ve STK’ların Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 16 Ders bilgi paketlerinin Web’e konulması (Türkçe-İngilizce)

23 TÜM BU SÜREÇLER BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR ?
Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. Kurum/bölüm sürekli iyileşir. Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. Mezunlar daha kolay iş bulur.

24 Ekim ayındaYapılacaklar:
1. Öğrenci konseyi üyeleri ve birim öğrenci temsilcileriyle “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım toplantısı yapılacak. 2. Üniversitemiz BEK kurulu ve Birim BEK temsilcileriyle bilgi paylaşımı bağlamında, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet DURMAN, Diyarbakır’a davet edilecek. 3. Diyarbakır’daki Paydaşlarımızla (Vilayet, Belediye, Meslek Odaları, Vakıflar, Dernekler vb.) “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım toplantısı yapılacak. 4. Birim BEK Değerlendirme Raporları takip edilecek. 5. Kalite Güvence için çalışmalar başlatılacak. 6. Stratejik Plan revizyonları başlatılacak 7. Tüm birimlerde DÜADEKK Paylaşım toplantıları yapılacak ..\yazısma_dokumanları_ekim_2009\paylasım_toplantı_planı_ekim_2009.doc

25 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR
BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR Özet olarak Bologna süreci öğrencilere, İstihdam edilebilirlik Akademik tanınma ve hareketlilik Karar alma süreçlerinde eşit paydaşlar olarak yer almak Üye ülkelerdeki akademik ve kültürel ortamı tanımak Öğretilen değil; öğrenen birey olmak konularında önemli fırsatlar sunar.

26 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama;
STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama; bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemidir. bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder analitik düşünme ve kaynakları eyleme dönüştürme kararlılığıdır

27 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
SP SÜRECİ Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİ-RİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

28 SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması
SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması SPE için stratejik planlama üyelerinin belirlenmesi Hazırlanacak SP, tüm birimi kapsadığı için bu anlamda birimle ilgili Bölüm/Anabilim Dallarının Birim SP'sına katılmaları gerekmektedir. Bu amaçla birimdeki tüm Bölüm/Anabilim Dallarının birer temsilcisinin (bölümü iyi tanıyan) Birimdeki SP çalışma ekibinde yer alması gerekmektedir. Üyelerin Çalışma planı hakkında bilgilendirilmesi SPE'ye seçilen üyelere çalışma planı, süre ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır SPE’de yer alan her üyenin bağlı olduğu Bölüm/Anabilim Dalında asgari 3 kişiden oluşan çalışma gruplarının oluşturulması Birimlere SP çalışması hakkında bilgi verilmesi, SP çalışmalarında kendi Bölüm/Anabilim Dalları ile ilgili istenilen bilgilerin planlanan zamanlarda ve eksiksiz olarak sağlamaları hakkında yönlendirilmelerinin sağlanması Dokümantasyon hazırlama ekibinin belirlenmesi ve atanması SPE'ne bağlı olarak çalışacak, hazırlanan verilerin bilgisayar ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgisayarı etkin kullanabilen birim bünyesinde görev alan asgari 2 kişilik bir veri işlem ekibi oluşturmak

29 SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Eğitiminin Verilmesi
SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Eğitiminin Verilmesi Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcilerine SP Eğitiminin Verilmesi Durum Analizi Çalışması Çevre Analizlerinin Yapılması Yakın Çevre Analizlerinin Yapılması Bu başlık altında; organizasyon yapısı, iş/hizmet süreçleri, karar alma yöntemleri, kurumsal iç iletişim, kültürel iklim ve kaynak yönetimi konularında SPE ekibi ile beyin fırtınaları yapılacak,Birimin Güçlü, Zayıf yönleri ile Fırsat ve Tehditlerinin belirlenmesi Uzak Çevre Analizinin Yapılması Kamu yönetimi alanında dünyadaki genel eğilimler, Türkiye’de Bİrimlerin faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, Kalkınma planları ve programları, Hükümet programları, İstikrar programları, diğer kuruluşların ve kesimlerin durumu hakkında literatür araştırmalarının yapılması ve yasal çerçevenin incelenerek Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsat ve Tehditlerin belirlenmesi Görev ve Sorumlulukların Tespiti SPE ekibi ile birlikte yasal uygulamaları da göz önüne alarak; Birim yetkililerinin Görev ve Sorumluluklarının belirlenmesi, Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsat ve Tehditlerin belirlenmesi

30 SP İÇİN YAPILACAKLAR Paydaş Analizinin Yapılması
SP İÇİN YAPILACAKLAR Paydaş Analizinin Yapılması SPE ile birlikte Birim ile etkileşim içinde bulunduğu paydaşların tespit edilmesi Öncelikli paydaşların belirlenmesi Paydaş / Hizmet Matrisinin Oluşturularak kritik durumların belirlenmesi SWOT Analizinin Tamamlanması Yakın ve uzak çevre analizi ve paydaş analizi sonuçlarının SPE tarafından incelenmesi, bu konuda nihai raporun oluşturulması Bağlı Bölüm/Anabilim Dallarında belirlenen temsilcilerin kendileri için SWOT analizlerini yapmaları, sonuçlarını Birim SPE’ne sunmaları ve Birim SPE’nin bu analiz sonuçlarını incelemesi ve bu konudaki nihai raporu hazırlaması Tüm analiz sonuçlarının (yakın ve uzak çevre analizi, paydaş analizi, bağlı Bölüm/Anabilim Dallarının SWOT analizi) Birim SPE tarafından değerlendirilmesi ve birimin SWOT analizinin hazırlanması Tüm SWOT Analizi sonuçlarının SPE tarafından önceliklendirilerek nihai SWOT Analizinin hazırlanması Önerilerin Belirlenmesi SPE'ye yardımcı olarak oluşturulan teknik komisyon üyelerinin kendi Bölüm/Anabilim Dallarında, işlerin daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki önerilerinin tespit edilmesi Belirlenen önerilerin Birim SPE’ye sunulması ve Birim SPE tarafından Birimin önerilerinin hazırlanması Birim SPE tarafından birim için oluşturulan önerilerin önceliklendirilmesi

31 SP İÇİN YAPILACAKLAR Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin (İlkelerin) Oluşturulması Birim'e Ait Stratejik Konuların/Alanların Tespiti SWOT analizi sonuçlarını göz önünde bulundurarak Birim SPE ile birlikte stratejik konuların belirlenmesi Stratejik Konuların Birim SPE ile birlikte Gruplandırılması Stratejik Konulara ait stratejik planlama çalışma Gruplarının ve masalarının Oluşturulması Stratejik Planın Oluşturulması Belirlenen Çalışma Grupları İle Birlikte Gruplandırılan stratejik konulara ait stratejik amaçların belirlenmesi Her bir Stratejik Amaca Yönelik Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Her stratejik amaç için Projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi Her bir stratejik amaç, hedef ve projeye/faaliyete ilişkin stratejilerin oluşturulması Stratejik Planların Bütçe İlişkilerinin Oluşturulması Stratejik Planların DÜADEK Koordinatörlüğüne Ulaştırılması Birimce hazırlanan Stratejik Planların DÜADEK Koordinatörlüğüne gönderilmesi

32 EFQM Mükemmellik Modeli,
EFQM EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak, uygun çözümler bulmalarında rehberlik eden bir özdeğerlendirme aracıdır. EFQM ÖZETLE ; Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir özdeğerlendirme aracıdır, Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturur, Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve oluşturur, Kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturur.

33 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR
EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 2.1.Proje Takımlar.Belirlenmesi(İyileş.Ekp.-Kalite Çem.-Prob.Çöz.Ek.) 2.2.Mevcut Dokümantasyon Yapısının Değerlendirilmesi 2.3.Görev, Yetki ve Sorumlulukların Gözden Geçirilmesi ve Düzen. 2.5.İş Süreçlerinin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tasarımı 2.5.1.İş Süreçleri ve Sorumlularının Belirlenmesi 2.5.2.Süreçlerin Düzenlenmesi ve Yeni Süreç Tasarımlarının Yapıl. 2.5.3.Süreç Performans Parametrelerinin Oluşturulması 2.5.4.Süreçlerin Uygulamaya Konulması

34 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR
EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 2.6.Kalite Tekniklerinin Kurumda Uygulanması ve Değerlendirilmesi 2.6.1.Sayısal Teknikler 2.6.2.Sözel Teknikler 2.7.Ödül Süreci ve Değerlendirme EFQM Dış Değerlendirme Süreci Başvuru Dökümanının Hazırlanması 2.7.2.EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Başvuru Dökümanının Hazırlanması 2.7.3.EFQM Ulusal Kalite Ödülü Başvuru Dökümanının Hazırlan. 2.8.EFQM Dış Değerlendirme Sürecine Müracaat 2.9.EFQM Ulusal Kalite Ödülü Müracaat 2.10.Ön Saha Ziyareti Sonrası Olası Eksikliklerin Tamamlanması

35 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR
EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 3-Eğitim Çalışmaları 3.1. EFQM Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi 3.2. Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Eğitimi 3.3. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3.4. Sayısal ve Sözel Kalite Teknikleri Uygulaması 3.5.Mükemmellikte Kararlılık Kalite Ödülü Baş.Rap.Hazırlama Eğit. 3.7.EFQM Kalite Ödülü Başvuru Raporu Haz.ve Değerlen. Eğitimi

36 Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu (ADEK) ;
Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu (ADEK) ; ADEK: yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenler. Görevleri İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak, c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

37 ADEK’te yapılacaklar İç değerlendirme konuları
ADEK’te yapılacaklar İç değerlendirme konuları Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir: a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda belirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri, b) Akademik birimlerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi, c) Yükseköğretim üst kurullarının veya Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği yükseköğretim kurumlarını kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin, bu hedeflerle ilgili performansın ve performans göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması, e) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları, f) Araştırma faaliyetleri ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri, g) Bilişim ve akademik altyapı (laboratuvar, kütüphane ve benzeri) hizmetleri, h) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, i) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetleri, j) Mezun yönetim ve izleme sistemi, k) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri, l) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri, m) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalar,

38 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
“AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME” YÖNETMELİĞİ Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.

39 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

40 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE
KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri

41

42

43 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

44 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; İdari personel niteliğinde beklenen düzey; Mali kaynakların yeterliliği Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; İş teknolojilerinin yeterliliği; Fiziksel olanakların yeterliliği; Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği.

45 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Öğrenci sayıları ve yeterliliği; Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği; İdari personel sayıları ve yeterliliği; Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği; Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği; Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği; Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi ; İdari personelin eğitim düzeyi; Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği; Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği;

46 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği; Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların çıktılarının yeterliliği; Program kaynaklarının yeterliliği; Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği; Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; Eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği; Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği;

47 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
AR-GE çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; AR-GE olanak ve kaynaklarının yeterliliği; AR-GE çalışmalarının yeterliliği; AR-GE önceliklerinin belirginliği; AR-GE çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; AR-GE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; Uluslararası AR-GE çalışmalarının yeterliliği; AR-GE özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; AR-GE faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; AR-GE çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; AR-GE çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; AR-GE sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; AR-GE çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; AR-GE sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; AR-GE sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

48 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
U&H faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; U&H faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; U&H faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; U&H faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; Uluslararası U&H faaliyetlerinin yeterliliği; U&H faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; U&H faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; Eğitim-Öğretim ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; AR-GE çalışmaları ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; U&H faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; U&H faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

49 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; İdari işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği; Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği; Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği; Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği; Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği; Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği, Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği.

50 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Organizasyonel yapının yeterliliği; Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; Görev yetkilerinin yeterliliği; Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; Karar verme süreçlerinin yeterliliği; İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği; Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği, Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği, E&Ö, AR-GE, U&H süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği.

51 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği; Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; İdari personelin özelliklerinin yeterliliği; Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği

52 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği; AR-GE ile ilgili sonuçların yeterliliği; U&H faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği.

53 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Kendi misyonuna uygunluğu;

54 Performans Göstergeleri
NO GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ BİRİMİ 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 2 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Ortalamaları (İlk %10’luk ÖSS puan diliminden giren ÖS /Toplam giren ÖS)x100 Mutlak Sayı Yüzde 3 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 4 Doktora…………………………… ………………………………………………. ………. ……….. ……… ….. 69 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Anket 70 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Düzeyi

55 Yükseköğretim kurumları 2006 yılın için;
YÖDEK çerçevesinde ilk 2005 yılına ilişkin özdeğerlendirme çalışmalarını içeren raporlarını 31 Ekim 2006 tarihine kadar YÖDEK’e, Stratejik planlarını 30 Kasım 2006 tarihine kadar YÖK’e sunacaklardır. 2007 ve daha sonraki yıllarda; Özdeğerlendirme çalışmaları Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek ve Yükseköğretim kurumlarının “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporları” Mart ayında YÖDEK’e, YÖDEK “Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu” Nisan ayı sonunda Yükseköğretim Üst Kuruluşları (YÖK ve ÜAK)’na sunulacaktır.

56 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE PROJELER
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE PROJELER

57 SORU-CEVAP

58 Mükemmellik Yolculuğunuzda
Başarılar Dileriz.... Daha fazla bilgi için;


"Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları