Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STANDART ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STANDART ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STANDART ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Sağlık bilgi sistemlerinin temelini oluşturan veri ve iletişim standartlarını belirlemek Veri/bilgi güvenliği standartlarını belirlemek Yazılım üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek Üretilen yazılımların sertifikasyon süreçlerini yönetmek Sağlık alanında bilgi paylaşımı politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak Standartların geliştirilmesi ve yazılım sertifikasyonu alanında bilimsel araştırmalar yapmak Yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını belirlemek amacıyla kurulmuştur.

3 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) USVS, Bakanlığımızın 2003 yılında yayımlanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” raporunda yer aldığı üzere ilk iş olarak veri standardizasyonu için geliştirilmiştir. USVS 1.0, USVS 1.1 ardından USVS 2.0 ile Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile Sağlık.NET bilgileri birleştirilmesi hedeflenerek yayınlanmıştır. SKRS, USVS’de tanımlı veri elemanlarının kodlanması ve/veya sınıflandırılması ve atanan veri değerlerinin tek bir kaynak otorite tarafından standardize edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. USVS ve SKRS’nin en önemli çıktısı sistemlerin karşılıklı işlerliğini sağlamasıdır.

4 HL-7 HL7 (Health Level 7 – Sağlık Seviye 7):
Uluslararası akreditasyonu olan, sağlık bilişimi alanında standartlar geliştiren organizasyon. Sağlık.NET 2 iletişim ağı HL7 standartlarında geliştirilmiştir. Tüm dünyada HL7 V.3’e yoğun bir ilgi ve geçiş çabası gözlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye HL7 V.3’ü uygulamayı başarabilen nadir ülkeler arasında bulunmaktadır.

5 KAYIT TESCİL ve SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI
2012/28 Sayılı Genelgemize göre sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren; Firma ve bayileri Bu firmaların yazılım ürünleri Bu yazılım ürünlerinin kullanıcılarını Kayıt altına aldık. Yazılım ürünleri standartlarının geliştirilmesi amacıyla Üniversiteler, STK’lar, TSE ve TÜBİTAK ile görüşme ve ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda Yönetmelik taslağı hazırladık. Yazılım ürünlerinin ilan edeceğimiz standartlar dahilinde test merkezlerinde test edilerek sertifikalandırılması işlemlerini başlatacağız.

6 DİĞER FAALİYETLER Bakanlık veri merkezi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgi güvenliği sertifikasyonu (ISO-27001) çalışmalarına başladık. ISO sertifikasyon sürecinde sahaya kılavuzluk edilecek. USVS 2.0 Basım ve yayım çalışmalarına başladık. LOINC(Logical Observation Identifiers Names and Codes) kodlarının çevirisi tamamlandı. Klinik Kalite Projesi rapor prototiplerini ürettik. Kılavuz dokümanları güncelliyoruz… Bunlar;

7 KILAVUZ DOKÜMANLAR

8

9

10 BİLGİ TOPLAMA İŞLEME ve PAYLAŞIMI İLE MAHREMİYETİN SAĞLANMASI HAKKINDA MEVZUAT

11 BİLGİ TOPLAMA, İŞLEME VE PAYLAŞMA YETKİSİ
MADDE 47- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir. (2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir. (3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür. (4) Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler, istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

12 GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN MEVZUAT
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 8. Maddenin j) Bendi ” İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak.” denilmektedir.

13 YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMASI
663 sayılı KHK’nın 8/j) ve 47. Maddesi çerçevesinde Bakanlığımızın bilgi toplama, işleme ve paylaşımını düzenleyen yönetmelik taslağı hazırlandı.

14 KAYIT ve BİLDİRİM HUSUSUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Madde 11 ve 47) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3) 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70) 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100)

15 GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN MEVZUAT
Anayasa(Madde 20) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 8) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Tasarısı) Türk Ceza Kanunu (Madde ) Türk Medeni Kanunu (Madde 24-25) Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100)

16 GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN ALT MEVZUAT
YÖNETMELİK, TEBLİĞ, YÖNERGE, GENELGE, BELGE VE KILAVUZLAR Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Hasta Hakları Yönetmeliği Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi 2010/61 Sayılı Genelge (7. Bölüm) 2011/45 Sayılı Genelge Son Kullanıcılar İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi Yöneticiler İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi Hastane Bilgi Sistemleri Alım Kılavuzu (2 ve 10. Bölüm, Ekte yer alan Gizlilik Sözleşmesi Örneği)

17 GÖRÜŞ ve SORULARINIZ Dr. M. Mahir ÜLGÜ Tel: Faks: E-Posta :


"STANDART ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları