Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun"— Sunum transkripti:

1 Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
HEKİMLERİN MESLEKİ SORUMLULUKLARI Dr. Ahmet TURLA OMÜ Tıp Fak. Adli Tıp AD.

2 Ülkemizde Sağlık Mevzuatı
tarih ve 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatları Tarz-ı İcrasına DK” tarih ve 1993 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” tarih ve 38 sayılı “Tababeti Adliye Kanunu” tarih ve 6023 sayılı “Türk Tabipleri Birliği Kanunu” tarih ve 4\12678 sayılı “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi” tarih ve 8\5319 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön.” tarih ve sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” tarihli “Hasta Hakları Yönetmeliği” tarih ve sayılı “Özel Hastaneler Yönetmeliği” 22/05/2002 tarih ve sayılı “İlkyardım Yönetmeliği” tarih ve 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”

3 Yasalar Karşısında Hekimin Sorumlulukları
Mesleki sorumluluk İdari sorumluluk Cezai sorumluluk Hukuki (tazminat) sorumluluk

4 Türk Tabipleri Birliği Tabip Odaları Onur Kurulları
Mesleki sorumluluk Türk Tabipleri Birliği Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği, Tababet ve Uzmanlık Tüzüğü, 1219 Sayılı Kanun (6023 Sayılı Kanun 4.Maddesi) Tabip Odaları Onur Kurulları

5 İlgili Kurumun atayacağı soruşturmacı
İdari sorumluluk İlgili Kurum Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (657 ve 4483 sayılı kanunlar) Özel Hastaneler Tüzüğü, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Sağlık raporu verilmesi hakkında Yönetmelik İlgili Kurumun atayacağı soruşturmacı

6 Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesine
Türk Ceza Kanunu (TCK) Mahkemenin atayacağı hekim / hekimler, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları, Yüksek Sağlık Şurası

7 Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesine Borçlar Kanunu
Mahkemenin atayacağı hekim / hekimler, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları,

8 Hekimin sorumluluğundan söz edebilmek için;
1. Eylemin hukuka aykırı olması, yani suç teşkil etmesi, 2. Hekimin kusurunun bulunması, 3. Bir zararın meydana gelmiş olması, 4. Zarar ile kusurlu eylem arasında illiyet bağı olması gerekir

9 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Hapis cezasının ertelenmesine olanak tanımıştır. Adli para cezaları ertelenemez mağdurun rızası hukuka uygunluk sebepleri kapsamı içine alınmıştır Taksirle işlenen suçlarda kusurun sekiz üzerinden paylaştırılmasına son verilmiştir 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, bazı tedbirlere çevrilebilir. Bunlar; 1. adli para cezası , 2. mağdurun zararının tazmini, 3. bir meslek veya sanatı öğrenme, 4. belirli yerlere gitmekten yasaklanma, 5. ehliyet veya ruhsatın geri alınması, 6. meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma, 7. kamuya yararlı bir işte çalıştırma. "uzlaşma" şikayete bağlı suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus C Sav. veya hakim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar verilir. Gün para cezası sistemi İki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir Dava ve ceza zamanaşımı süreleri önemli sayılabilecek oranda artırılmıştır

10 Ceza kanunlarını bilmemek
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu TCK. Madde 4 Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz

11 TCK. Madde 85 (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

12 TCK. Madde 21 Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır.

13 TCK. Madde 22 (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

14 TCK. Madde 53 (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

15 TCK. Madde 135 (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. TCK. Madde (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK. Madde 137 (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

16 TCK. Madde 210 (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

17 TCK. Madde 257 (1) görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

18 MALPRAKTİS NEDİR ? “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile hastanın zarar görmesi”

19 ‘izin verilen risk’ kavramı çerçevesinde yerine getirirler.
KOMPLİKASYON NEDİR ? Günümüz hukuk anlayışında, hekimler ve diğer sağlık personeli çalışmalarını ‘izin verilen risk’ kavramı çerçevesinde yerine getirirler. İZİN VERİLEN RİSK Her tıbbi müdahalenin normal sapmaları ve riskleri vardır. Tıbbın normal kabul ettiği risk ve sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısı ile belirli neticeler meydana gelebilse bile hekim cezalandırılmamaktadır.

20 Tıbbın normal kabul ettiği risk ve sapmalar nelerdir ?
Tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık personelinin eşdeğeri statüde bulunan, ortalama düzeydeki bir sağlık personelinin, aynı hal ve şartlar altında göstereceği özendir. Hekim mesleği ve uzmanlığı ile ilgili tıpta uygulanması benimsenmiş ve kabul edilmiş klasik bilgileri bilmek ve bunları uygulamak zorundadır.

21 Komplikasyon Malpraktis
Zamanında fark edilmezse Fark edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa Fark edilip önlem alınmasına rağmen yerleşmiş standart tıbbi girişimde bulunulmazsa

22

23 Doktora ‘görevi ihmal’den 2.5 yıl hapis
Özel hastane ve doktora rekor tazminat talebi Afrika'da yakalandığı sıtmadan ölen işadamı Ö.H’nin ailesi, A. Hastanesi ve Doktor MS aleyhine rekor tazminat davası açtı. Geç teşhis konulduğunu iddia eden aile, hastaneden 10 milyon YTL'si maddi, 1,8 milyon YTL'si de manevî olmak üzere toplam 11,8 milyon YTL talep etti. Özel A. Hastanesi'nde tedaviye alınan İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi ÖH, yoğun bakım servisinde vefat etti. Ailesi, 'sıtma olabilir' uyarılarını dikkate almayan doktorların 'sıtma' tanısını 4'üncü günde koyduğunu ileri sürdü. Aile, hastalarının geciken tanı ve buna bağlı olarak tedavide gecikilmesi sonucu öldüğünü iddia etti. Aile, kendilerinin getirdiği ilaçlarla teşhisten bir gün sonra tedavinin ancak başlayabildiğini ifade etti. Doktora ‘görevi ihmal’den 2.5 yıl hapis Düşerek yaralanan 11 yaşındaki B.U., götürüldüğü Çukurova DH’nde yapılan müdahalenin ardından, kırık tespit edilen sol eli alçıya alınarak taburcu edildi. Evinde rahatsızlanması sonucu tekrar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı YSŞ ‘Yüksekten düşme sonucu hastaneye getirilen yaralıyı muayene, tedavi ve takipte özen eksikliği olduğu ve travma ile gelen hastanın 24 saat gözetim altında tutulması gerektiği halde bunları yapmayan sanığın 8/8 oranında kusurlu olduğu’, ATK’da ‘Çocuğun ölümü, yüksekten düşmeye bağlı iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama’ diye rapor verdi. Bu raporları da dikkate alan mahkeme, tutuksuz yargılanan Dr. Ş’yi suçlu bulup, 3 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 6 aya indirildi.

24 Hukuk gözüyle Tıp mesleği

25 T. C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 1991/8375 K. 1991/14336 T. 18. 11
KARAR : .....Doktor meslek ve sanatını icra eden bir kimsedir. Hasta muayene ve tedavi için kendisine müracaat ettiğinde ve doktor muayene ve tedaviye başladığı anda akdi bir ilişki kurulmuş olur. Bu ilişki hukuken vekalet akdidir (BK.386/2). Doktorun serbest çalışan veya bir kurum-kuruluşun doktoru olması bu hukuksal durumu değiştirmez. O halde Kurum doktoru ile davacı sigortalı arasındaki ilişkinin vekalet akdi ilişkisi olduğu gözetilerek işin esası hakkında inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir ……………

26 YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1993/8557 K. 1994/2138 T. 4.3.1994
KARAR: ……….Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de, bu sonuca ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır.(BK390/11) Vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup hafif kusurundan bile sorumludur (BK321/1) O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( Hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktorlar hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Doktor tıbbi çalışmalarda bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek, hastanın durumuna değer vermek tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak tedaviyi her türlü ihtiyat tedbirlerini alarak yapmak zorundadır. Doktor ufak bir tereddüt gösteren durumlarda bu tereddütü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın özelliklerini göz önünde tutmalı onu gereksiz risk altına sokmamalı en emin yolu tercih etmelidir……………………… YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1993/8557 K. 1994/2138 T

27 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2004/13-291K. 2004/370T. 23.6.2004
KARAR: Olayın meydana gelmesinde ameliyat sırasında zarar gören arteri zamanında fark edip onaramayan ameliyat ekip sorumlusu Dr. BY kusurludur. Bu sorumlulukta B. Y. ile birlikte diğer davalı şirkete ait hastanenin de adam kullanan ve işleten sıfatıyla müştereken ve müteselsilen sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Zira, Özel Hastane işleteni, öncelikle tacir sıfatıyla basiretli bir tacir gibi davranması gereği yanında, yaptığı hizmetin yaşama hakkını yakından ilgilendiren kamusal nitelik taşıyan sağlık hizmeti olması nedeniyle de hastanın ve özel durumlarda yakınlarının zarar görmemesi için gerekli olan sadakat ve özeni göstermek durumundadır. Bu özen, başta doktor ve diğer yardımcı personeli seçme ve denetleme açısından yüksek oranda gösterilmeli, diğer şartların hazırlanmasında da aynı ilke unutulmamalıdır.

28 T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12088 K. 2005/1728 T. 7.2.2005
KARAR :.....ameliyat sırasında tutulması gereken kayıtların tutulmaması, ameliyatla ilgili raporun 7-8 ay sonra tutulması, çocuk olan hastanın yaşı ve kilosu ile genel anestezi altında olduğu ve verilen ilaçların birbirini etkileyip hastaya daha fazla tesir edebileceği hususları nazara alınmadığı, dolayısı ile ameliyat sırasında doktorların gerekli dikkat, özen ve ciddiyeti göstermedikleri sabit olduğundan olayda davalı hastane ve doktorların kusurlu olduklarının kabulü zorunludur. …… T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12088 K. 2005/ T

29 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/4-595 K. 2001/643 T. 26.9.2001
KARAR : Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere davalı doktorun depritmanında gecikilmekle birlikte antibiyotik tedavisinde de geç kalındığı, bu nedenle kusurlu olduğu“………………. doktor nerede ve ne sıfatla olursa olsun tıbbi el atma ve yardım yapma yetkisini kamu kurallarından değil hasta ile yaptığı özel hukuk sözleşmesinden alır. En önemlisi tedavi sırasında uygulanan kural ve yöntemleri idare hukuku değil tıp bilimi belirlemiştir ve tüm doktorlar tıbbi yardım yaparken öncelikle bu kurallarla bağlıdırlar. Zarar, memur ya da kamu görevlisi olan doktorun idari yetkilerini kullanırken değil tıp bilimi kurallarına göre yapılan tıp san'atının uygulanması sırasında meydana gelmektedir. Burada doktor özel hukuk sözleşmesine aykırı davranan kişi durumundadır.

30 DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2002/716 K. 2003/91 T. 7
davacının bilgilendirilmediği, hatta kullanılan ilacın isminin dahi gizlendiği dikkate alındığında duyu kaybının hizmet kusuru sonucu oluştuğu ve davacının sürekli, ağır elem ve ızdırap duymasına yol açıldığı kanısına varıldığı, davacının kulak zarının delik olduğu doktor tarafından bilindiği halde, ilacın yan etkilerinin daha fazla olabileceği hususunun davacıya bildirilmemesi, böylece hizmetten yararlanmama hakkının tanınmaması, riskin azaltılabilmesi için ilaç dozunu ayarlamada gerekli özenin gösterilmemesinin ağır hizmet kusurunu oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulü yönündeki ilk kararda ısrar edilerek bir milyar lira manevi tazminatın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, faiz isteminin ise reddine karar verilmiştir.

31 Sadece aydınlatmama gerekçe gösterilerek Yargıtay’ın verdiği karar – Eylül 2008
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Dava ameliyat sonrası ses kısıklığının oluşması nedeniyle 2003 yılında açılıyor. Gelen bütün bilirkişi raporları hekimin bu konuda bir kusurunun olmadığını söylüyor. Mahkeme, 2007 yılında, hekim her ne kadar kusurlu değilse de 'Ameliyat yönünde rıza alınmasına rağmen hastanın, ameliyatın yapılması esnasında ve sonrasında meydana gelecek komplikasyonlara ilişkin bilgilendirilmediği, buna ilişkin aydınlatılmış bilgi rızası (onamı) bulunmadığı' gerekçesiyle hekimin tazminat ödemesi gerektiğine hükmediyor. Yargıtayın onaması ile doktor faiziyle birlikte 125 bin YTL tazminat ödeme cezasına mahkum ediliyor.

32 Ne yapmalıyız

33 Mesleğimizi ilgilendiren Yasaları bil me li yiz
TCK CMK Beden Muay.Yönetmeliği Hasta Hakları Yönetmeliği

34 İçinde bulunduğunuz sistemin iyileştirilmesi riskinizi azaltır

35 Eksiksiz düzenli kayıtlama
Kayıtlar okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Kayıtlar tutulurken hata yapılmışsa hatanın üzeri alttaki yazı okunacak şekilde çizilmeli ve yenisi yanına yazılmalıdır. Kayıtları tutan kişi düzeltmenin yanına düzeltmenin yapıldığı tarihi ve saati not ederek imzalamalıdır. Anamnez hekim tarafından alınmalı ve hasta dosyası hekim tarafından doldurulmalıdır. Yapılan her tetkikin sonucu dosyaya kaydedilmelidir. Eksiksiz düzenli kayıtlama

36 Kayıtların mülkiyeti sağlık kuruluşuna aittir
Bu nedenle belgelerin aslını vermek zorunda değildirler. Hasta, bedelini ödeyerek bu belgelerin suretini alabilir. Hasta kayıtları yalnızca tedavisiyle doğrudan ilgili kişilerce görülebilir. Başka bir sağlık personeli dahil hiç kimse bu bilgileri göremez.

37 Hasta sevk ederken; Stabilize edilmeden hiçbir hasta acilden taburcu edilemez. Gerekli iyileştirici tedavinin yapılamadığı durumlarda, hasta ve yakınına sevk nedeni ayrıntılı olarak açıklanır ve sevkinin yapılacağı hastanedeki ilgili hekimle görüşüldükten ve bakım garantisi alındıktan sonra uygun bir araç ya da ambulans ile hasta gönderilir. (SB.Acil Hizmetler Yönetmeliği)

38 Adli makamlardan gelen yazılara zamanında ve anlaşılır cevap vermek
CMK Madde 332 (1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir. (2) doğrudan soruşturma yapılır.

39 Rıza Bilgilendirilmiş Olur Aydınlatılmış Onam
Hukuki işlem olduğundan gerekli şartları ihtiva etmelidir Rızanın geçerli olması için; temyiz gücü, irade sakatlığının bulunmaması ile rızanın hukuka ve ahlaka uygun olması gereklidir Hastanın rızasını beyan ederken, yapılacak tıbbî müdahalenin anlamı, türü, önemi, kapsamı, yarar ve sakıncaları üzerinde hastaya bilgi verilmiş olması, yani hastanın "aydınlatılmış" olması gerekir

40 1219 Sayılı Kanun’ un 70. Maddesi
Büyük cerrahi girişimler için onamın yazılı olması gerekir. Basit girişimlerde sözlü onam yeterli olabilir, fakat bunun ispatı güçtür.

41 Sigorta

42 Ne olmuş

43 ABD. başta olmak üzere İngiltere, İspanya, Japonya, Finlandiya gibi ülkelerde tıbbi sorumlulukla ilgili davalar artmaktadır. (The World Medical Association) ABD’de malpraktis olguları yıllık %30 oranında artmaktadır. Ödenen tazminat miktarı ortalama 1986 yılında 95 bin dolar iken, 2002 yılında 320 bin dolardır. (Hospital&Health Networks) Her 8 hekimden biri tazminata mahkum oldu. (Amerikan Tıp Birliği - AMA) ABD'de bir çok hekim avukatların hastaları dava açmak için yönlendirdiklerine inanıyor (Harvard Medical Practice Study). Hekimlerin emeklilik yaş ortalaması hızla düşmektedir. (AMA) Hekimler risk almamak için riskli hastadan kaçmaktadır (AMA) Sağlık sistemi olağanüstü pahalılaşmış; pek çok hastaya gereksiz tetkikler yapılmaya başlanmıştır (AMA) Artan sigorta maliyetleri tedavi giderlerine yansımaktadır (AMA)

44 ABD’de sigorta primleri 20 eyalette kriz noktasına ulaştı, sigortasız kişi sayısında büyük artış var (AMA) Avustralya’da malpraktis sigortası sağlayan en büyük sigorta şirketi iflas etti. Florida Palm Beach'te de çok sayıda beyin cerrahı acil olgularda daha çok malpraktis davası açıldığı için acil hasta kabul etmemeye başladılar. Halen beldenin 13 hastanesinde sadece 4 beyin cerrahı acillere bakıyor. (AMA) Washington’da prenatal tanı alanında çalışan 2 Kadın-Doğum Uzmanı kaldı. (The Washington Post) “84 bin 151 dolar mesleki sorumluluk sigortası primi ödedim, oysa vergiler hariç gelirim sadece 64 bin dolar“ (Dr. Miller 25 yıllık hekim) İsveç ve Yeni Zelanda’da hukukunda ve sağlık yapılanmasında; prensip olarak hatalı personelin cezalandırılması değil hatayı oluşturan koşulların düzeltilmesi gerekliliği kabul edilmiştir.

45 Kazasız bir meslek yaşamı dileğiyle......
Dr. Ahmet TURLA OMÜ Tıp Fak. Adli Tıp AD.


"Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları