Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ
MÜHENDİSLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

2 İşletme Sorumlusu Kimdir?
Yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu ve EMO tarafından belgelendirilmiş “ELEKTRİK MÜHENDİSİ” dir.

3 BilinmesiZorunlu Mevzuat
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği EMO Elektrik Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

4 Diğer Mevzuat 4857 Sayılı İş Kanunu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü TMMOB ve EMO Mevzuatı

5 İşletme Sorumlusunun Görevleri
Tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tesbit etmek; Emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek; Gerekli araç gereçleri tesbit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmak; Ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret etmek ve gerekli manevların yapılmasını sağlamak; Tesiste gerekli test ve bakımların yaptırılması; Sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi; Mevzuatla düzenlenmiş diğer görevleri yerine getirmek.

6 İşletme Sahibinin Yükümlükleri
İşletme Sorumlusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, Talep edilen güvenlik malzemelerini almak, İşletme Sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak, İşletme Sorumlusu değişikliklerini enerji sağlayan kuruluşa ve EMO’ya bildirmek, İşletme Sorumlusunun talimatları ve uyarılarını dikkate alarak uyulmasını sağlamak, (Bu talimat ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak her türlü kayıptan işletme sahibi sorumludur)

7

8 Sorumluluğun Halleri Cezai Sorumluluk Hukuki Sorumluluk
İdari Sorumluluk

9 Cezai Sorumluluk Kast – Taksir Ayrımı

10 TCK md. 45 “Cürümde kasdın bulunmaması cezayı kaldırır. Failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır. Kabahatlerde kasıt sabit olmasa bile herkes kendi fiil veya ihmalinden mesuldür. Failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde ceza üçte bir oranında artırılır.” Yeni TCK  Kast MADDE 21.- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.  Taksir MADDE 22.- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.  (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

11 TCK md. 383  “Bir kimse tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya sanat ve meslekte tecrübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi olarak bir yangına veya infilaka veya batmağa ve deniz kazasına veya umumi bir tehlikeyi mutazammın tahribata ve musibetlere sebebiyet verirse otuz aya kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayi naktiye mahküm olur. Eğer bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa altı aydan beş seneye kadar hapse ve elli liradan yüz elli liraya kadar ağır cezayi naktiye ve bundan ölüm vukua gelirse beş seneden fazla olmamak üzere ağır hapse ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı naktiye mahküm olur.” Yeni TCK MADDE (1) Taksirle; a) Yangına, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,  Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

12 TCK md. 455 “Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat, ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapse ve 250 liradan liraya kadar ağır para cezasına mahküm olur.” Yeni TCK Taksirle öldürme MADDE 85.- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

13 TCK md. 459 “Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahud meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal edecek bir zarar iras eder yahud akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse:” TCK 455. ve maddelerdeki cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. Yeni TCK Taksirle yaralama MADDE 89.- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

14 Hukuki Sorumluluk Haksız Fiil (Kusur) Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk

15 Haksız Fiilin Unsurları
1. Hukuka aykırı fiil 2. Zarar (maddi-manevi) 3. İlliyet bağı 4. Kusur

16 Haksız Fiil Sorumluluğu
BK md. 41/1 “Gerek kasden gerek ihmal ve teseyyüb yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur.”

17 Kusursuz Sorumluluk BK md. 58
BK md. 58 “Bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazasındaki kusurundan dolayı mesul olur. Bu cihetten dolayı kendisine karşı mesul olan şahıslar aleyhindeki rücu hakkı mahfuzdur.” 

18 İdari Sorumluluk İşverene Karşı Meslek Örgütüne Karşı

19 Sorumluluktan Kurtulabilmenin Şartları
Kuvvetli akım tesislerinde yapım, bakım ve işletme esnasında işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak kazalardan İşletme Sorumlusuna hukuki sorumluluk yüklenemez. (yönetmelik Madde 60) Kaçınılmazlık Ölçütü: İşletme Sorumlusu istenmeyen sonucun meydana gelmemesi için somut durumun gerektirdiği her türlü objektif dikkat ve özeni göstermiş olduğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulur.


"İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları