Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUKSAL SÜREÇ Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenlik konusunda kesin hüküm getirmiştir. Anayasa Madde 60: “ Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUKSAL SÜREÇ Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenlik konusunda kesin hüküm getirmiştir. Anayasa Madde 60: “ Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir."— Sunum transkripti:

1 HUKUKSAL SÜREÇ Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenlik konusunda kesin hüküm getirmiştir. Anayasa Madde 60: “ Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması da bu yüzden büyük önem arz etmektedir.İş Güvenliği için tek bir tanım yapılabileceği gibi teknik ve sağlık ile hukuki bakışlardan da ayrı ayrı tanımlanabilir.

2 Hukuki açıdan iş güvenliği, işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda esas olarak işverene kamu hukuku temelinde getirilen hükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. Teknik ve sağlık yönünden iş güvenliği, iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve sanayileşme hastalığı diyebileceğimiz insan bunalımlarını ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla yapılan çalışmaların bütünüdür.

3 İş kazaları, ceza hukuku açısından da önem taşıyor ve sorumlular hakkında ceza davaları açılıyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından takip edilen bu ceza davaları “Kamu Davası” olarak adlandırılıyor. Türk Ceza Hukuku’nda iş kazalarıyla ilgili suçlar ise “taksirli suçlar” olarak değerlendiriliyor. Taksirin sözcük anlamı, kusurda bulunma, kusurlu olmadır. İş kazası yaralanma ile sonuçlanmış ise olayda kusuru bulunan kişi “taksirle müessir fiil” suçunu, iş kazası ölümle sonuçlanmış ise “taksirle adam öldürme” suçunu işlemiş sayılıyor.

4 Yeni Türk Ceza Yasası’nda; “kişinin dikkat ve özen yükümüne aykırı davranışı ile suçun kanuni tanımında belirtilen sonucun oluşması halinde, kusur durumunun söz konusu“ olacağı belirtiliyor. Neticenin oluşmamasına özen gösterilmemesi durumunda, bilinçli taksir söz konusu oluyor ve ceza artıyor. Örneğin , yetkili organlarca hatırlatıldığı halde tedbir alınmaması ve özensiz davranılarak gereğini yapmama durumunda, bilinçli taksir ve de ceza artımı söz konusu oluyor.

5 İşveren veya işveren temsilcisinin alması gerekli tedbirleri ısrarla almamasının bir iş kazası ya da meslek hastalığına yol açmasına rağmen, ihmalin hala ısrarlı biçimde sürdürülmesi, tedbirsizlik sonucu yeni iş kazalarına neden olunması gibi hallerde, kasten öldürmenin ihmali bir davranışla işlendiği sonucuna varılabiliyor.

6 Türk Ceza Yasasının belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlığı altında düzenlenen hükümleri gereğince “Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir” deniyor.

7 İşçinin, İş Güvenliği Tedbirlerine Uyma Yükümlülüğü
Kamu Hukuku açısından, işçilerin iş güvenliğiyle ilgili tedbirlere uyma yükümlülüğü İş Kanunu’nun 73.maddesinin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. Bu fıkrada işçilerin, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak yolundaki usuller ve şartlara uymak zorunda oldukları belirtilmiştir. İşçinin, yasada belirtilen bu yükümlülüğe aykırı azaltabileceği veya tamamen ortadan kaldırabileceği gibi işten haklı sebeple çıkarılmasına da yol açabilir.

8 MADDİ TAZ. İŞ GÖREMEZLİK
İŞ KAZASI SONUCUNDA AÇILAN DAVALAR HUKUK DAVALARI RÜCU DAVALARI CEZA DAVALARI TEDBİRSİZLİK, MESLEK VE SANATTA ACEMİLİK KANUN VE NİZAMA AYKIRILIK. Kendi hatası yüzünden Ölen işçinin mirasçılarına rücu yapılmaz MADDİ TAZ. İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI., DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

9 İşçinin Tazminat İsteme Hakkı:
İş kazası sonucu zarar gören işçi, olayda işverenin sorumluluğu bahis konusu olduğu takdirde zararının tazminini işverenden talep etmek hakkına sahiptir. Bu konuda, İş Kanunu’nda herhangi bir hüküm yer almış değildir. Ancak işçi ile işveren arasında akdi bir bağlantı mevcut olduğundan Borçlar Kanunu’nun tatbiki bahis konusu olur.

10 İşçinin Ölümü Halinde, Yakınlarının Tazminat İsteme Hakkı:
İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yardımından yoksun kalan yakınlarının da işverenden tazminat isteme hakkı vardır. Borçlar Kanunu’nun 45.maddesinin ikinci fıkrasında “ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir” denmektedir. Yine aynı yasanın 332.maddesinin ikinci fıkrası da işçinin yakınlarına bu hakkı tanımıştır.

11 Manevi Tazminat İsteme Hakkı
Borçlar Kanunu’nun 47.maddesinde zarar görenin ve ölüm halinde de ailesinin, manevi zarar adı altında tazminat talep edebileceği hususu açıklanmıştır. Manevi tazminat ile güdülen amacın ne olduğu hususunda hukukçular arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Zarara neden olanın cezalandırılması, mağdurun intikam hissinin tatmin edilmesi gibi amaçlara yönelik olduğunu öne sürenler bulunmakla birlikte, genellikle amacın, ızdırap çeken,yaşam zevkini kaybeden kişinin acısını hafifletmek, bir tatmin duygusu vermek olduğu kabul edilmektedir.

12 CEZAİ SONUÇLAR Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı tahkikat sonucunda kusurlu bulduğu kişiler aleyhine açılan ve ceza mahkemesinde yürütülen dava sonucunda suçu sabit görülen sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesine göre karar verilir. Olay ölümle sonuçlanmışsa 455.madde uyarınca, 1 kişinin ölümü halinde 2 yıldan 5 yıla kadar, 1 den fazla kişinin ölümü veya 1 ölüm + yaralanma halinde 4 yıldan 10 yıla hapis cezası ve ayrıca para cezası uygulanmaktır.

13 Olay yaralanma ile sonuçlanmışsa 459
Olay yaralanma ile sonuçlanmışsa 459.madde hükümleri uyarınca, yaralanmanın niteliğine göre çeşitli hapis ve para cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca kusurun derecesine göre bu cezalar sekizde birine kadar indirilebilmektedir.

14


"HUKUKSAL SÜREÇ Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenlik konusunda kesin hüküm getirmiştir. Anayasa Madde 60: “ Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları