Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir? a) Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir? a) Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak."— Sunum transkripti:

1 1)Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir? a) Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak b) Zarar verici etkileri asgariye indirmek c) İşletme karını maksimuma çıkarmak d) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini sağlayıp çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir. e)Meslek hastalıklarını önlemek

2 2) «………………..İşin insana, insanında işine uygun hale getirilmesini hedefler.» Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) İş Sağlığı b) İş Güvenliği c) İş sağlığı Ve İş Güvenliği d) İşyeri Yönetimi e) İş verimi

3 3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir? Risk Tehlike Tolore edilebilir risk Vak'a Ramak kala

4 4)Etkili bir el yıkama süresi en az kaç saniye olmalıdır?

5 5) …………………. iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) İşveren b) İşveren vekili c) İşçiler d) İş güvenliği uzmanı e)Üst yönetim

6 6) Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?
Havanın nemini Hava sıcaklığını Radyant ısıyı Efektif sıcaklık Non-iyonize ışınları

7 7) Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir? 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

8 8)Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik kültürünün oluşmasında kullanılan yaklaşım yöntemidir?
a) Portatif yaklaşım b) Proaktif yaklaşım c) Pragmatik yaklaşım d) Prospektif yaklaşım e)Reaktif yaklaşım

9 9) Aşağıdakilerden hangisi emniyetsiz (Güvensiz ) davranışlardan değildir?
a) Dalgınlık b) Düzensiz çalışma ortamı c) Acelecilik d) Dikkatsizlik e)Tedbirsizlik

10 10) İş kazalarının % kaçı insan kaynaklıdır.
b) %20 c) %98 d) %2 e)%100

11 11) Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?
Kulak koruyucu kullanmak Çalışanı kapalı bölme içine almak Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak Kullanılan makineleri gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirmek Gürültülü ortamdaki çalışma süresini kısaltmak

12 12)Aşağıdakilerden hangisi emniyetsiz (Güvensiz ) durumlardan değildir?
a) Bilgisizlik b) Aydınlatma c) Titreşim d) Gürültü e)Radyasyon

13 13) Aşağıdakilerden hangisi ofis hastalıkları sebep olan risklerden değildir.
a) Ergonomik riskler b) Kimyasal riskler c) Psikolojik riskler d) Ekranlı araçlar e) Aydınlatma ve iklimlendirme riskleri

14 14) ……………………………çalışma koşulları nedeniyle doğal seyri değişen hastalıklardır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. a)Meslek hastalığı b)İş Hastalığı c)Ofis hastalığı d)Akciğer hastalığı e)Hastalık hastalığı

15 15)Tehlikeli gerilim DC/AC kaç volt olarak kabul edilmektedir?
36/20 60/40 120/50 80/60 50/120

16 16) Alternatif gerilimde, insan bedeninden geçen kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olur ? 1/20 mA 20/30 mA 40/50 mA mA mA

17 17) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının nedenlerinden değildir?
a) İzole edilmemiş elektrik iletkeni b) Seyyar elektrik tesisatları c) Elektrikle ilgili sorumlularının dışında müdahale d) Uygun kişisel koruyucu kullanılmaması e) Küçük gerilim kullanılması

18 18) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarını önleme yöntemlerinden değildir.
a) Doğru topraklama ve izolasyon b) Otomatik devre koruyucuları c) Yüksek gerilim kullanma d) Güvenli çalışma uygulamaları e) Eğitim

19 19) Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?
Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı Belediyeler

20 20) Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde tertip-düzen ve temizliğin faydalarından değildir?
a) Yaralanma sayısında azalma b) Üretim verimini artırma c) Daha az çalışmayla işi yapabilme d) Kargaşa-karışıklık içinde dahi iş yapabilme yeteneğinin gelişmesi e) Yangın riskinde azalma

21 21) Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi özel politika gerektiren gruplar arasında nitelendirilmez? Kadınlar Yaşlılar Çocuklar Sigortasız işçiler Gebe Kadınlar

22 22) İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Sosyal Sigortalar Kanununda İş Kanununda Milli Eğitim Kanununda Belediyeler Kanunu

23 23- Daire biçiminde,Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi olan güvenlik işareti hangisidir. a) Yasak işaret b) Uyarı işareti c) İlk yardım işareti d) Emniyet işareti e)Emredici işaret

24 24- Üçgen şeklinde. Sarı zemin üzerine Siyah piktokram Siyah çerçeve ile anlatılan işaret hangisidir? a) Yasak işaret b) Uyarı işareti c) İlk yardım işareti d) Emniyet işareti e)Emredici işaret

25 25- Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?
LPG tankları Kompresörler Benzin tankı Otoklavlar Buhar kazanları

26 26) Yukarıdaki şekil hangi işareti ifade eder. a) Yasak işaret b) Uyarı işareti c) Acil kaçış işareti d) Emniyet işareti e)Emredici işaret

27 27) İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını, kazadan sonraki kaç iş günü içerisinde SGK’na bildirmek durumundadır? 1 2 3 4 5

28 28) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

29 29) Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?
Gaz hâlinde amonyak Kükürt dioksit Hidroklorik asit buharı Karbondioksit Klor gazı

30 30) Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? 
Söndürme Ekibi Koruma Ekibi İlkyardım Ekibi Haberleşme ekibi Kurtarma ekibi

31 31) Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar
31) Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar? a) 0 Hz-10 Hz b) 6 Hz-20 Hz c) 20 Hz-20 kHz d) 20 kHz- 40 kHz e) 40 kHz-80 kHz

32 32) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır? İş güvenliği uzmanı Çalışan temsilcisi İşveren vekili Destek elemanı Sendika temsilcisi

33 33) Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemlerden biri, çalışmada kullanılan zararlı maddenin veya malzemenin yerine aynı işlevi görebilecek zararsız veya daha az zararlı olanının kullanılmasıdır. Buna göre bu önlem aşağıdakilerden hangisidir? Ayırma Kapatma Detoksifikasyon Sekonder korunma İkame

34 34) Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan desibel (dB) birimi, sesin hangi özelliğine karşılık gelmektedir? Enerji Şiddet Frekans Hız Güç

35 35) İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

36 36) Aşağıdaki iş ve iş ilişkilerinden hangisine 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır?
Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan tarım işletmeleri Ev hizmetleri Hava taşıma işleri Rehabilite edilenler Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri

37 37) İş kazalarının bildirimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesiyle doğrudan ya da taahhütlü postayla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Sigortalı, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunabilir. İş kazasının, işveren tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetine derhâl bildirilmesi zorunludur. Ramak kala iş kazalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur.

38 38) Alçak gerilim devrelerinde elektrik çarpması sırasında akım değerine bağlı olarak kalbin düzensiz atışlarına ne denir? A) Fibrilasyon B) Heyecen C) Travma D) Tansiyon E)Şok

39 39) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çalışanlara verilen aşağıdaki eğitim konularından hangisi, sağlık konularından biri değildir? Acil hastalıkların tedavisi Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlk yardım

40 40) Gürültü belirli bir düzeyden itibaren insanlara zarar verir
40) Gürültü belirli bir düzeyden itibaren insanlara zarar verir. Aşağıda düzeyi verilen gürültü seviyelerinden (dB) hangisi fizyolojik bozukluğa neden olur? 10 20 60 70 95

41 41) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, vardiyalı çalışmalarda işçiler kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz? 12 11 10 9 8

42 42) Temizlik ve hijyen amaçlı kullanılan
I. cam temizleyicisi ile sirke, II. sabun ile şampuan, III. çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile amonyaklı tuz ruhu madde çiftlerinden hangileri birbirleriyle karıştırıldığında tehlikeli bir gaz çıkışı olur? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I ve III

43 43) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Risk İş sağlığı gözetimi Risk analizi Tehlike İş kazası

44 44) İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

45 45) Bir iş yeri ortamında “ Parlayıcı madde veya yüksek ısı” ile ilgili uyarıda bulunmak için aşağıdaki işaretlerden hangisi kullanılmalıdır?

46 46) Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınacak önlemlerden değildir?
Koruyucu yalıtma Topraklama Sigorta kullanma Üzerinde durulan yeri yalıtma Çift yalıtım kullanma

47 47) Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir?
F C E Xn Xi

48 48) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan kimyasal maddelerden biridir?
Gürültü İyonize olan radyasyon Pestisitler Titreşim İyonize olmayan radyasyon

49 49) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?
Yalnızca işçiler Yalnızca işverenler Devlet,  İşçiler ve İşverenler Devlet ve İşçiler İşçiler ve İşverenler

50 50) Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır?
Deri Solunum Gözler Sindirim Eller

51 51) Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?
Kriz Merkezi İlkyardım Merkezi Toplanma Alanları Malzeme noktaları Tahliye Planları

52 52) Aşağıdakilerden hangileri iş kazalarından korunma çalışmalarında en önemli personeldir?
İnsan Kaynakları Yöneticisi İlk kademe yöneticileri Genel Müdür İşletme Müdürü Proje Müdürü

53 53)Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir? Taş yontma ve taş işleme işleri Bina yıkım işleri Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi Konserve yiyeceklerin paketlemesi işler Elektrik işleri

54 54) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamına girmeyen faaliyet veya kişiler arasındadır? Ev hizmetleri Kamu sektörü Apartmanlar Tersaneler Fabrikalar

55 55) Aşağıdakilerin hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında yer almaz?
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, kimi durumlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtabilir. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz İşveren çalışanlarına KKD vermekle yükümlüdür.

56 56) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne verilen isimdir? Önleme Engelleme Durdurma İzin vermeme Planlama

57 57) «Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali »
aşağıdakilerden hangisi yukarıda yapılan tanımı tam anlamıyla ifade eder? Risk Güvenlik İhmal Tehlike Olasılık

58 58) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün İngilizce kısaltmasıdır?
ILO UNESCO WHO IMO EMO

59 59)Aşağıdakilerden hangisi ulusal ve uluslararası çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik sözleşmeler çıkaran bir kuruluştur? ILO UNESCO WHO IMO EMO

60 60) Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) sembolü neyin kısaltmasıdır? Risk Tehlike Sağlık etkisi Maruziyet süresi Olasılık

61 61)Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmeliğe göre; malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez? Kimyasalın tanımı Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri İlk yardım bilgileri Kimyasalın demiryolu, karayolu, deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numarayı


"1)Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir? a) Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları