Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

2 PROGRAMIN AMACI Eğitimin önemi, eğitimle elde edilen faydalar ve bu faydaların artırılması farkındalığıyla birlikte; Hem teorik ve hem de pratikte, eğitimci yetkinliğine sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

3 PROGRAM İÇERİĞİ • Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim
İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

4 GENEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİM
Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

5 Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim
Eğitim Kavramı Bazı Tanım ve Açıklamalar Uluslararası Bir Literatür Olarak Eğitim Ulusal Bir Genel Kültür Bilgisi Olarak

6 Eğitim Kavramı • Tanım Eğitimin Bireysel Katkıları
Eğitimin Sosyal Etkileri Eğitimin Türleri Formal Eğitim İnformal Eğitim Genel Eğitim Sistemi

7 Eğitimin Tanımı Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istendik davranış değişikliğini meydana getirme sürecine “eğitim” denir. Eğitim ve kültür iç içedir. Etkileşim halindedir. Dinamik olarak eğitim; kültürün bir unsurudur.

8 Eğitimin Bireysel Katkıları
İlgi ve İhtiyaçlara Cevap Verme Tüm Bireysel Yönleri Geliştirme Düşünme Biçimini Geliştirme Sorgulama ve Doğruyu Bulmaya Yardımcı Olma Kendini Gerçekleştirme

9 Eğitimin Sosyal Etkileri
ü Toplumsallaşma Sosyal değişimlere uyum sağlama Kültürel mirası aktarma Toplumun devamını ve gelişimini sağlama Toplumsal sorunları çözme

10 Eğitimin Türleri Formal Eğitim: Amaç, ilke ve kuralları önceden belirlenerek planlanmış, programlanmış biçimde düzenli olarak yapılan eğitimdir. İnformal Eğitim: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, yaşam içinde kendiliğinden oluşan süreçtir.

11 Genel Eğitim Sistemi Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan mikro anlamdaki öğelerin bütününe “sistem” denir. Eğitim sistemi açık bir sistemdir. Dört öğeden oluşur: Girdi: Hedefi gerçekleştirmek için dışarıdan alınanlar İşlem (Süreç): Girdilerin işlendiği bölüm Çıktı: Girdilerin işlenmesiyle ortaya çıkan ürün Dönüt (Feedback): Geliştirme noktaları, yol ve yöntemlerin tespiti

12 Bazı Tanım ve Açıklamalar
Öğretim Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark Kültürleme Zoraki Gelişigüzel Kasıtlı Davranış

13 Öğretim İçsel bir süreç ürünü olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dışsal koşulların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Eğitim sürecinin; eğitim kurumlarında amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmına “öğretim” denir.

14 Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark
Çalışma Konusu: Eğitim ve öğretim arasındaki farklılıkların neler olabileceği ile ilgili 3 tane öngörü yazınız.

15 Kültürleme Zoraki: Kültürel değerlerin bireye zorla kabul ettirilmesi
( beyin yıkama, propaganda vb ) Gelişigüzel: Kültürel değerlerin bireye gelişigüzel yollarla kabul ettirilmesi (kahramanlık destanları gibi) Kasıtlı: İstendik yönde kültürün aktarılması süreci

16 Davranış Organizmanın etkinliklerinin tümüne “davranış” denir.
Doğuştan getirilen (refleks, içgüdü vb) Geçici (alkol, hastalık vb) Sonradan kazanılan (eğitim, kültür vb) olmak üzere üç sınıfta incelenmektedir.

17 Uluslar arası Bir Literatür Olarak
Eğitim Bir Kavram Olarak Eğitim Tarihsel Süreç Dünya’ da Eğitim Sistemleri ve Yaygın Uygulamalar

18 Bir Kavram Olarak Eğitim
Etimoloji: İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde “education” olarak adlandırılan eğitim, semantik açıdan Latince “educare” fiilinden gelir; “İnşa etmek, ayağa kaldırmak ve dikmek” manasında kullanılan bir kelimedir.

19 Günümüzdeki eğitim anlayışı ise Amerikan filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John Dewey’ nin (1859 – 1952) fikirlerinden ilham almıştır. William James ile birlikte Pragmatizm'in de (yararcılık) kurucuları arasında yer alan Dewey, eğitimin, eski olguları tekrarla belletmeye değil bireyin yaşamına uygulayabileceği bilgi ve becerileri kazandırma amacı gütmesi gerektiğini öne sürmüştür. Günümüzdeki eğitim anlayışı ise Amerikan filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John Dewey’ nin (1859 – 1952) fikirlerinden ilham almıştır. William James ile birlikte Pragmatizm'in de (yararcılık) kurucuları arasında yer alan Dewey, eğitimin, eski olguları tekrarla belletmeye değil bireyin yaşamına uygulayabileceği bilgi ve becerileri kazandırma amacı gütmesi gerektiğini öne sürmüştür.

20 Dünya’ da Eğitim Sistemleri ve Yaygın Uygulamalar
Önemli bir kriter olarak kabul edilen “Lisans/Ön Lisans mezunlarının iş hayatındaki oranı” penceresinden; İzlanda (%62) – Avustralya (%60) – Finlandiya (%58) Yeni Zelanda (%54) – Hollanda (%50) – İtalya (%43) - Fransa (%35) – Çek Cumhuriyeti (%30) - Türkiye (%16)

21 Dünya’ da Eğitim Sistemleri ve Yaygın Uygulamalar
Gelişmiş Ülkelerdeki Uygulamalar Ortak Ø Okul öncesi eğitim Zorunlu eğitim Ücretsiz eğitim Eşit şartlarla eğitim Mesleki eğitim

22 Dünya’ da Eğitim Sistemleri ve Yaygın Uygulamalar
Çalışma Konusu: Gelişmiş ülkelerle diğer ülkelerin eğitime verdiği önemin farklı oluşu ne gibi sonuçlar doğurur?

23 Ulusal Bir Genel Kültür Bilgisi
Olarak Eğitim Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitim Kurumlarının Temel İşlevleri

24 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler
Eğitimle ilgili en önemli Ulusal referansımız; 1973 Yıl ve 1739 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” dur. Bu Kanunda Türk Milli Eğitim Sistemi; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır.

25 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
. Genellik ve Eşitlik . Fert ve Toplumun İhtiyaçları . Süreklilik . Bilimsellik . Planlılık

26 Eğitim Kurumlarının Temel İşlevleri
İyi birey yetiştirme (Bireysel İşlev) İyi vatandaş yetiştirme (Siyasal İşlev) İyi bir işgücü yetiştirme (Ekonomik İşlev) İyi bir toplum inşa etme (Toplumsal İşlev) Statü kazandırma (Gizli İşlev)

27 İŞ HAYATINDA EĞİTİM ve EĞİTİMLE ELDE EDİLEBİLEN KURUMSAL KAZANIMLAR
Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama İŞ HAYATINDA EĞİTİM ve EĞİTİMLE ELDE EDİLEBİLEN KURUMSAL KAZANIMLAR

28 İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar
Uluslar arası Direktifler Penceresinden Eğitim Bir Rekabet Parametresi Olarak Eğitim Eğitime İlişkin Yasal Düzenlemeler Eğitim ve Kurumsal Gelişime Etkisi

29 Uluslar arası Direktifler Penceresinden Eğitim
Kuruluş; personelin gereken yeterliliğe ulaşması için eğitim sağlamalı. (ISO9001:2008 Madde-6.2.2/b) Kişiler, uygun öğretim ve eğitime ve/veya gerekli tecrübe ve ehliyete sahip olmalıdır. (ISO14001:2004 Madde-4.4.2) Kuruluş; personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını sağlamalı. (OHSAS18001:2006 Madde-4.4.2) Kuruluş; personelin gerekli yeterliliklere sahip olmasını sağlamak için, yetişmesini ve eğitimini veya diğer faaliyetleri sağlamalı. (HACCP - ISO22000:2005 Madde /b)

30 Bir Rekabet Parametresi Olarak Eğitim
Teknolojinin gelişmesi, iş ilişkilerinin ivmelenmesi ve bilginin yaygınlaşmasıyla birlikte artan rekabet koşulları; örgütsel öğrenmeyi ve eğitimin sağlayacağı kurumsal faydaları kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır.

31 Eğitime İlişkin Yasal Düzenlemeler
İşbaşı/Oryantasyon Eğitimi (ReGa No:25426) Mesleki ve Teknik Eğitim (ReGa No:26887) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (ReGa No:25134) Arma Kurtarma,Tahliye Eğitimi (ReGa No:26735) İlk Yardım Eğitimi (ReGa No:25406) Yangın Eğitimi (ReGa No:26735)

32 Eğitim ve Kurumsal Gelişime Etkisi
Verimlilik Performans Karlılık Müşteri Mutluluğu İç Motivasyon Toplumsal Gelişime Katkı

33 Eğitim ve Kurumsal Gelişime Etkisi
Çalışma Konusu: Kurum içi yapılan eğitimlerin, iç motivasyona etki edebileceği yönlerini açıklayınız.

34 KURUMUN İŞ SÜRECİ OLARAK
EĞİTİM PROSESİ Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

35 Kurumun İş Süreci Olarak
Eğitim Prosesi Genel Kavramlar Yöntem Oluşturma Organizasyonel Sorumluluk Dağılımı İhtiyaç Analizi Eğitim Planlama Eğitim Uygulama ve Dokümantasyon Yönetimi Geliştirme

36 Genel Kavramlar • Proses Prosedür Talimat Kayıt Dokümantasyon
Düzeltici - Önleyici Faaliyet Performans Kriteri ve Hedef

37 Genel Kavramlar Çalışma Konusu:
Eğitim uygulamaları ile ilgili Düzeltici ve önleyici faaliyetlere birer tane örnek veriniz.

38 Yöntem Oluşturma • Gereklilik Açıklık ve Netlik Eksiksizlik
Çakışmasızlık Katılımcılık Şeffaflık Sürdürülebilirlik Değişkenlik

39 Organizasyonel Sorumluluk Dağılımı
Organizasyon Şeması Görev Tanımı Nitelik Vekalet Tebliğ Tebellüğ İzleme Revizyon

40 İhtiyaç Analizi İş analizi ile yapılan performans değerlemeleri Ø
İşin koşulları aynı; çalışanın değişken olduğu durumlar Çalışanın koşulları aynı; işin değişken olduğu durumlar Organizasyonun büyümesi (yeni oluşan ihtiyaçlar) Kariyer planlaması ile çalışanların olası ihtiyaçları İç ve dış problemlerin veya potansiyel risklerin artması

41 İhtiyaç Analizi Çalışma Konusu:
Eğitim ihtiyacını doğurabilecek iç ve dış problemlere ilişkin ikişer tane örnek veriniz.

42 Eğitim Planlama • Neden Planlama? Planlama Girdileri – İhtiyaç analizi
Kaynaklar İnsan Materyal Finans Zaman

43 Eğitim Uygulama ve Dokümantasyon
Yönetimi Eğitim Katılım Kaydı Ölçme Değerlendirme Kaydı Eğitim Belgesi Eğitim Sicil Kartı

44

45 EĞİTİMCİ Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim
İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

46 Eğitimci • Eğitimcilik Kimliği ve Eğitim Performansına Etkisi
Eğitimcinin Kişilik Özellikleri Eğitimciden Beklenen Beceriler

47 Eğitimcilik Kimliği ve Eğitim
Performansına Etkisi Eğitimin Performansına Etkiler: İdari Etkiler İhtiyaç Planlama Teknik Etkiler Eğitimci Katılımcı

48 Eğitimcilik Kimliği ve Eğitim Performansına Etkisi
Çalışma Konusu: Sizde en olumlu iz bırakan eğitimci hakkındaki tespitlerinizi belirtiniz.

49 Eğitimcinin Kişilik Özellikleri
Planlı ( ) Çalışkan ( ) Sabırlı ( ) Detaycı ( ) Zeki ( ) Pozitif ( )

50 Eğiticiden Beklenen Beceriler
Eğitim İşinden Haz Duyması Konu Hakimiyeti Tasarımlama Kabiliyeti Sunum Beceresi Geliştirme Yetisi

51 İLKE, YÖNTEM ve STRATEJİLERİ
ÖĞRETİM İLKE, YÖNTEM ve STRATEJİLERİ Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Strateji ve Yöntemleri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

52 Öğretim İlke, Strateji ve Yöntemleri
Öğretimin İlkeleri Öğretim Stratejileri Öğretim Yöntemleri

53 Öğretim İlkeleri • Hedefe Görelik Katılımcıya Görelik Hayatilik
Uygulama Ekonomiklik Açıklık Güncellik Basitten Karmaşığa Bütünsellik Sosyallik Bilgi Becerinin Güvence Altına Alınması Transfer

54 Hedefe Görelik Uygulamaların tamamı, hedef davranışlarla örtüşmelidir.
(1/12) Uygulamaların tamamı, hedef davranışlarla örtüşmelidir. ÖRNEK: “Kimyasal atıkları tanıma” hedef davranışı için eğitimcinin, kimyasal atıklarla konu işlemesi

55 Katılımcıya Görelik (2/12)
Katılımcı merkezli bir eğitim anlayışının gereğidir. ÖRNEK: Aynı konunun hem video ve hem de kompozisyon uygulamasıyla aktarılması (farklı algılara sahip katılımcılar için uygulanabilir)

56 Hayatilik Hayat ve yaşam merkezli olmalı, karşılaşılabilecek
(3/12) Hayat ve yaşam merkezli olmalı, karşılaşılabilecek problemleri senaryo edinmelidir. ÖRNEK: Toplama ve çıkarma işlemlerinin, market alışverişleriyle anlatılması gibi

57 Uygulama Katılımcının pasif olmamalı, sorgulamalı ve araştırmalıdı r.
(4/12) Katılımcının pasif olmamalı, sorgulamalı ve araştırmalıdı r. ÖRNEK: Bu makine şu şekilde çalıştırılmalıdır.

58 Ekonomiklik En az maliyetle en yüksek verim elde edilmelidir. ÖRNEK:
(5/12) En az maliyetle en yüksek verim elde edilmelidir. ÖRNEK: Forklift kullanımı için simülasyon programı

59 Açıklık (6/12) Eğitimcinin; katılımcı düzeyinden konu işlemesi ve mümkün olduğunca çok duyuya hitap etmesidir. ÖRNEK: İş disiplinine aykırı davranışların anlatılması esnasında, yapılan ihlallerin fotolarını göstermek

60 Güncellik Öğretilecek konular, güncel olaylarla ilişkilendirmelidir.
(7/12) Öğretilecek konular, güncel olaylarla ilişkilendirmelidir. ÖRNEK: Deprem tatbikatı esnasında Van depremini anlatmak

61 Basitten Karmaşığa (8/12)
Katılımcının algısına uygun ve zorlanmayacağı etkinliklerden daha komplike problemlere yönlendirilmelidir. ÖRNEK: Bu makine ise; diğer iki makinenin işlevini aynı anda yapabilmektedir.

62 Bütünsellik (9/12) Katılımcının sadece bilgisini artırmak değil, aynı zamanda irade, duygu, ahlaki ve sosyal açıdan da faydalanması hedeflenmelidir. ÖRNEK: Sigara içmeyi bırakarak sadece sağlığını korumakla kalmaz, çocuklarına da iyi örnek olursun.

63 Sosyallik Sosyal hassasiyet ve beklentilere uyum sağlayan
(10/12) Sosyal hassasiyet ve beklentilere uyum sağlayan bireyler yetiştirilmelidir. ÖRNEK: Saha ziyaretlerinde yürüme yollarının kullandırılması

64 Bilgi Becerinin Güvence Altına Alınması
(11/12) Evrensel değer ve mutlak doğrular, nesillere aktarılmalıdır. ÖRNEK: Klasik ve örfi bilgilerle, eğitim konusu harmanlanabilir.

65 Transfer Öğretme sürecinde bilgiler; başka durumlarda da
(12/12) Öğretme sürecinde bilgiler; başka durumlarda da kullanılabilmelidir. ÖRNEK: Bu makinada da olağan dışı bir durum olursa yine acil durdurma butonuna basıyoruz.

66 Öğretim Stratejileri • Buluş Yoluyla Sunuş Yoluyla Araştırma –
İnceleme Yoluyla

67 Buluş Yoluyla Bilgi; katılımcılara hazır olarak sunulmaz. Fakat eğitici; katılımcıların, araştırma yaparak ve düşünerek doğru bilgiye ulaşma sürecini koordine eder. Bu stratejiyle konular; tümevarım yöntemiyle ve katılımcının merakı uyandırılarak işlenir.

68 Sunuş Yoluyla Bu strateji; buluş yoluyla öğretim stratejisinin aksine; doğru bilgilerin eğitimci tarafından hazırlanarak katılımcılara servis edilmesi şeklindedir. Zaman kaybı olmaması bir avantaj gibi görünse de eğitimcinin; interaktiviteyi sağlama konusunda zorlanması kaçınılmazdır.

69 Araştırma - İnceleme Yoluyla
Katılımcı merkezli olan bu strateji ile eğitimci; konuya özgü bir araştırma ve inceleme konusu hazırlayarak katılımcıların pratik yapıp öğrenmelerini sağlar. Eğitimci bu süreçte; bir yol gösterici ve rehber statüsündedir.

70 Öğretim Stratejileri Çalışma Konusu:
Sizce en etkili strateji hangisidir? Buluş Sunuş Araştırma - İnceleme

71 Öğretim Yöntemleri • Anlatma Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma

72 Anlatma Eğitimci merkezli, konuşmaya dayalı ve eğitimcilerin en sık kullandıkları yöntemdir. Bu yöntem; Konuya giriş yaparken, ana hatları ve temel noktaları açıklarken, konuyu özetlerken, grup kalabalık olduğunda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gerektiğinde kullanılır. Tartışma Eğitimci – Katılımcı ve Katılımcı – Katılımcı etkileşiminin en güçlü olduğu yöntemdir. Bu yöntem; Katılımcıları düşünmeye yöneltmede, bir probleme çözüm yolu aramada, iyi anlaşılmayan noktaları detaylandırmada, öğrenilen bilgileri değerlendirmede kullanılır.

73 Örnek Olay Gösterip Yaptırma
Öğrenilecek konu eksenine uygun bir örnek olayın rol edildiği yöntemdir. Bu yöntem; Bilişsel alanın kavrama kazanımlarını artırmada, sorunun tek, fakat çözüm önerilerinin çok boyutlu olduğunu göstermede, katılımcılara; öğrendiklerini gerçek durumlara uygulatmada kullanılır. Gösterip Yaptırma Bir araç gerecin nasıl kullanılacağı gibi psikomotor kazanımların uygulama yaptırılarak beceri haline getirilmesidir. Bu yöntem; Özellikle beceri geliştirme amacı güdüldüğünde, bilgi kalıcılığı hedeflendiğinde, katılımcıların birden fazla duyu organına hitap edileceğinde kullanılır.

74 Bireysel Çalışma Katılımcı; bir konuyu kendi bireysel çalışmalarıyla öğrenir. Bu yöntem; Bireysel sorumluluğun geliştirilmesi istendiğinde, yavaş öğrenen katılımcılara ek fırsat verilmesi gerektiğinde, ders zamanının daha efektif kullanılması gerektiğinde kullanılabilir.

75 Öğretim Yöntemleri SORU: Arkadaşlar; eğitimcilik yaptığım ilk yıllarda konulara etkili giriş yapamadığımdan dolayı sorunlarla karşılaştım. Özellikle ilk dakikalar kabus gibi geçiyordu. Böyle bir durumla karşılaşsanız ne yapardınız? Bu soruyu soran eğitimci; hangi öğretim yöntemini kullanıyor? Anlatma Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma Bireysel Çalışma

76 EĞİTİMCİNİN YOL HARİTASI Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim
İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

77 Eğitimcinin Yol Haritası
Eğitimden Önceki Hazırlık Süreci Eğitim Sunumu ve Bazı Önemli Pratikler Eğitim Sonu Kapanış Ölçme ve Değerlendirme

78 Eğitimden Önceki Hazırlık Süreci
Eğitim Programı Tasarımlama Eğitime Hazırlanma Destek Materyalleri Teknik Psikolojik Slayt Hazırlama

79 Eğitim Programı Tasarımlama
Eğitim programının tasarlanmasında 3 yaklaşım; . Konu Merkezli . Katılımcı Merkezli . Sorun Merkezli

80 Konu Merkezli Öğreneni pasif kılan, eğitimci merkezli ve davranış değiştirmeye değil de konu öğretmeye odaklanmış bir tasarımlama modelidir. Öğretim süreci daha çok sunuş yoluyla gerçekleşir.

81 Katılımcı Merkezli Katılımcıların ilgi ve ihtiyaçları, temel referanstır. Öğrenmenin performansı, katılımcıların aktif duruma geçirilmesiyle gerçekleşir. Programlar; ihtiyaç duyulan konuların öğrenilmesi esnasında, katılımcılarla birlikte ortaya çıkar.

82 Sorun Merkezli Bireylerin ve toplumun yaşantılarına etkiyen sorunları, programın merkezine alan ve sorunlara çözüm yolları bulmaya odaklanmış bir program tasarım modelidir. Tasarımın en temel özelliği; katılımcıları sosyal sorunları çözme konusunda aktif kılmasıdır.

83 Eğitim Programı Tasarımlama
Çalışma Konusu: İşyerlerinde yapılan eğitimlerin program tasarımlamasında genellikle “Konu Merkezli” model olduğu iddiasına katılıyor musunuz?

84 Eğitime Hazırlanma Destek Materyalleri: Eğitim ve öğretime ilişkin bir konunun aktarılması, bazen destek materyalleri kullanılarak yapılır ve yapılmalıdır. Bu materyaller; konu, katılımcı veya imkanlar nezdinde; eğitici tarafından kullanılır.

85 Destek Materyalleri • Araç Gereç Kullanımının Faydası
Kullanılabilecek Araç Gereçler Araç Gereç Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

86 Araç Gereç Kullanımının Faydası
Zamandan ve sözden ekonomi sağlar, öğretimi canlı ve aktif hale getirir, katılımcıların ilgi ve dikkatini artırır, öğretimi zenginleştirir ve öğretimi kalıcı hale getirir. Kullanılabilecek Araç Gereçler Bilgisayar Yansı cihazı Eğitim notları Tahta / perde Video

87 Destek Materyalleri Çalışma Konusu:
Başka hangi destek materyalleri kullanılabilir?

88 Araç – Gereç Seçiminde Dikkat
Edilecek Noktalar Katılımcıları daha iyi anlamaya sevk etmeli Hedef davranışa uygun olmalı Fiziksel durumu yeterli olmalı Portatif olmalı

89 Eğitime Hazırlanma Teknik: Teknik açıdan iyi bir hazırlık için;
Ø Hazırlık sürecinin önem bilinci 5 N - 1 K Destek materyaller Prova gerekmektedir.

90 Eğitime Hazırlanma Psikolojik: Psikolojik açıdan;
Ø Sunum heyecanını yönetme Zihni olumlu yükleme Nefes egzersizleri gerekmektedir.

91 Slayt Hazırlama 8 x 8 Kuralı Açık, Net ve Anlaşılır (
Ø 8 x 8 Kuralı Açık, Net ve Anlaşılır ( font büyüklüğü, yazı karakteri, arka fon ve yazı rengi vb) Özenli imla kuralları, font büyüklüğünde tutarlık, metin yazıları küçük harf)

92 Eğitim Sunumu ve Bazı Önemli
Pratikler Yönetimsel Beceriler İletişim Sözlü Sözsüz Dinleme Bireyi Tanıma

93 Yönetimsel Beceriler • Eğitim Yönetim Modelleri
Eğitim Yönetiminde Eğitimci Eğitim Yönetiminin Boyutları Fiziksel Düzen Plan ve Program İlişki ve Davranış Düzenleme

94 Eğitim Yönetim Modelleri
Tepkisel Model: İstenmeyen davranışların deklaresi üzerine kurulmuş bir yönetim modelidir. Önlemsel Model: Problem oluşabilecek bir konuya önlemler alma amacı güden bir modeldir. Gelişimsel Model: Katılımcının tüm özelliklerini merkeze alan bir yönetim modelidir. Bütünsel Model: Diğer modelleri bütünleştiren modeldir.

95 Eğitim Yönetiminde Eğitimci
ü Fiziksel ortamı düzenler Olumlu ilişki düzenini gerçekleştirir Plan / program yönetimini sağlar Eğitim sürecini yönetir Olumlu davranışları destekler Olumsuz davranışları engeller

96 Eğitim Yönetiminde Eğitimci
Çalışma Konusu: Klasik ve çağdaş eğitim yöneticilerini birbirinden ayıran farklardan 5 tane öngörü belirtiniz.

97 Eğitim Yönetiminin Boyutları
Fiziksel Düzen: Işık düzeyi çok fazla ve çok düşük olmamalı, sıcaklık 20 derece civarında olmalı, yetişkin eğitim ortamlarında renk ambiyansı mavi veya yeşil tonlardan seçilmeli, gürültü olmamalı, eğitimci özel alanı (min.45 cm) korunmalı, oturma düzeninde katılımcı etkileşimi göz önünde tutulmalı. Eğitim Yönetiminin Boyutları Plan ve Program: Hedeflere ulaşmanın esas alındığı plan ve programlar ile iş ve işlem süreçleri tanımlanır. Eğitimci konu ve süre dağılımına azami riayet etmelidir.

98 Eğitim Yönetiminin Boyutları
Çalışma Konusu: İşyerinizde 4 saat olarak hazırlandığınız bir eğitim sunumu öncesinde sürenizin 1 saate düşürülmesi durumunda ne yaparsınız?

99 Eğitim Yönetiminin Boyutları
İlişki ve Davranış Düzenleme: Eğitimciler; Emir dili yerine İstek dili Yargılayıcı dil yerine Betimleyici dil Sen dili yerine Ben dili kullanmalıdır. 1 0 4

100 Eğitim Yönetiminin Boyutları
İlişki ve Davranış Düzenleme: Düşük beklenti, başarısızlık sendromu, eğitime veya eğitimciye yönelik olumsuz tutum, duygusal bozukluk ve olumsuz benlik algısı, istenmeyen katılımcı davranışları olarak sayılır. Eğitimci bu sorunlarla kaynağında baş edebilmek için etkin konu katılımını benimsemeli ve sağlamalıdır.

101 İletişim Bilgi, duygu, his ve düşüncenin; bazı işaret ve semboller yardımıyla, kaynaktan alıcıya sevk edilmesi sürecine “iletişim” denir. Eğitim ortamlarında iletişim; çift yönlüdür. Eğitimci ve katılımcılar arasında süreklilik arz eden dönütlerle devam eder.

102 İletişim Sözlü: Ses ve söze dayalı; basit, hızlı, kişisel ve
esnek bir iletişim türüdür. Önemsenmesi gerekenler; Ø Açık, net ve içtenlik Ses tonu ve vurgulamalar Nezaket

103 İletişim Çalışma Konusu:
Sizce; sözlü iletişimde, eğitimcilerin en sık yaptığı hatalar nelerdir?

104 İletişim Sözsüz: Bireylerin; uzuv ve yüz ifadeleriyle
gerçekleştirdiği bir iletişim türüdür. İletişimde üçte ikilik bir etki ağırlığına sahiptir. Yüz, bakış, el - kol, duruş, oturuş, kişisel bakım, giyim kuşam vb.

105 İletişim Çalışma Konusu:
Sizce; beden dilinin kullanımı geliştirilebilir mi? Yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir?

106 İletişim Dinleme: İyi bir dinleyici olmak için üç kriter; Fiziksel
Psikolojik Sözlü

107 İletişim Çalışma Konusu:
Birbirleri ile çatışan iki katılımcının bulunduğu grup ile eğitime devam ederken nelere dikkat etmelisiniz.

108 Bireyi Tanıma Eğitimcinin; bireyi tanıması ve algı-yöneylemlerine vakıf olması, öğrenimin sıhhati açısından hayati düzeyde kriterler içerebilmektedir. Bireyi tanıma konusunda iki teknik geliştirilmiştir: Test teknikleri (performans ve davranış testleri) Test dışı teknikler (gözlem ve diğer kanaatler)

109 Eğitim Sonu Kapanış Özet Kapanış Geri Bildirim Son İzlenim

110 Özet Sunum esnasında belirli periyotlarla, konu
özetlemesi yapılmalı; sunum sonunda da kapsayıcı bir özet sunum gerçekleştirilerek bilgi dağınıklığı önlenmelidir.

111 Kapanış Sunum sonu kapanışı; açık ve net ifadelerle olmalı,
tekraren konu detaylarına girilmemeli ve son cümleler, teşekkür içerikli olmalıdır.

112 Kapanış Çalışma Konusu: Kapanış esnasında tekrar konuya geri dönmenizi
gerektirecek bir soru sorulursa ne yaparsınız?

113 Geri Bildirim Eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler alınarak, gerekli iyileştirme – geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Geri bildirimler için ölçme – değerlendirme metotları da uygulanabilir.

114 Son İzlenim Sunum sonundaki izlenim; sunum ile ilgili izlenimi
pekiştirici özelliğe sahiptir. Eğitimci; son izlenime gereken önem ve hassasiyeti vermelidir.

115 Ölçme ve Değerlendirme
Tanımlar ve Genel Kavramlar Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Davranış Ölçülmesi Ölçme ve Değerlendirmenin Faydaları

116 Tanımlar ve Genel Kavramlar
Ölçme: Bir niteliğin gözlem sonuçlarını sayı ya da sembollerle ifade etmektir (Sınavda 70 aldı). Değerlendirme: Ölçme sonucunun anlamlandırılmasına denir (Sınavda başarılı oldu). Mutlak/Bağıl Kavramları: Şartlardan bağımsız ölçütlere mutlak, şartlarla tanımlananlara bağıl denir.

117 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
ü Yazılı yoklama ( ) Kısa cevaplı test ( ) Sözlü sınav ( ) Doğru yanlış testleri ( ) Çoktan seçmeli testler ( ) Eşleştirme maddeli testler ( ) Ödevler ( )

118 Davranış Ölçülmesi Öğrenilmiş bilgilerin davranış değişikliği ile etkilerinin izlendiği bir ölçümdür. Bilişsel (zihin), duyuşsal (duygu) ve devinişsel (psiko-motor) davranışlar olarak 3 sınıfta incelenir. Genel itibarı ile gözlem ve çetele tasarımlarıyla uygulanmaktadır.

119 Davranış Ölçülmesi Çalışma Konusu:
Davranış ölçmek istediğinizde hangi kriterlere dikkat edersiniz?

120 Ölçme ve Değerlendirmenin Faydaları
Eğitimci İçin: Eğitimcinin kendi performansını ve yöntemlerinin sonuçlarını görmesine imkan tanır. Yine katılımcıları tanımaya katkı sağlar. Katılımcı İçin: Katılımcının kendi durumunu kontrol etmesine, diğer katılımcılarla kendini kıyaslayabilmesine yardımcı olur.

121 Ölçme ve Değerlendirmenin Faydaları
Çalışma Konusu: Ölçme ve değerlendirme yapılmasının İşyeri Yetkilileri için ne gibi avantajları olabilir?

122 UYGULAMA Genel Bir Bakış Açısıyla Eğitim
İş Hayatında Eğitim ve Eğitimle Elde Edilebilen Kurumsal Kazanımlar Kurumun İş Süreci Olarak Eğitim Prosesi Eğitimci Öğretim İlke, Yöntem ve Stratejileri Eğitimcinin Yol Haritası Uygulama

123 Uygulama Konu Seçimi Hazırlık Sunuş Değerlendirme Geri Bildirim

124 TEŞEKKÜRLER…


"EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları