Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge."— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge

2 Bilindiği üzere; 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanunun 5. maddesine istinaden «Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım Ve Sarfına Dair Yönerge» yayımlanmıştır. Söz konusu kanun ve yönergeye istinaden Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan «Merkez Paydan Ar-ge Ödenek Talepleri» konusunda 2013/6 sayılı genelgede «Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşlar kendi bütçe imkanlarıyla karşılayamadıkları Ar-Ge proje ödenek taleplerini; Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden alınan proje onayı ve ekleri (Projenin adı, amacı, gereç ve yöntemi, bütçesi ve proje ekibi vb. bilgiler) ile ödenek talep gerekçelerini Strateji Geliştirme Başkanlığına göndereceklerdir.« hükmü yer almaktadır.

3 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge Ayrıca, Bakanlık Merkez ve Taşra birimleri ile bağlı kuruluşlar kendi imkanları ile karşılayacakları araştırma geliştirme projeleri için de Bu Genelge hükümlerinde belirtilen işlemleri yaparak Bakanlıktan (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) proje onayı alacaktır. Projelerin hazırlanmasında, değerlendirilmesinde ve Bakanlığa sunulmasında dikkat edilecek hususlar; 1) Projeler, öncelikle kendi (müracaatın yapıldığı yer) kurumlarında mevcut olan ya da proje bazında, usulüne uygun şekilde oluşturulacak bilimsel komisyona sunulacak ve burada değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeye ilişkin Proje Başvuru Formu (Ek-IA ya da Ek- IB), Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Başvuran Kurum Tarafından Değerlendirme Formu (Ek-II), Araştırma ve Geliştirme Projeleri Başvuru Kontrol Listesi (Ek-III) ile Proje Özeti (Ek-IV) eksiksiz bir biçimde doldurularak, formlarda belirlenen taraflarca imzalanacaktır.

4 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge 2) Ayrıca projenin, Genel Müdürlüğe sunulması aşamasında proje sonucunda oluşacak çıktıların paylaşılacağı kurum ve kuruluş listesi başvuru dosyasına eklenecektir. 3) Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlanan projeler, tüm ekleriyle birlikte yazılı ve elektronik (CD) ortamda, kurumun en üst yöneticisinin «Uygun Görüşü» nün yer aldığı üst yazıyla usulüne uygun bir şekilde; Bakanlık Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar proje önerilerini doğrudan, taşra teşkilatı bağlı olduğu merkez birim aracılığıyla Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

5 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge 4) Önerilen projeler, öneren birimin/araştırmacının görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olacaktır. 5) Araştırma ve Geliştirme Projelerinin bütçe kalemleri arasında yer alacak; sarf malzemesi, makine ve teçhizat vb. kalemlere ilişkin harcamalar ile idarelerin sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanacağı, elde edilen sonuçlardan başka kurum ve kuruluşların faydalanmayacağı hizmet alımları bu Genelge kapsamında değildir.

6 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge 6) Bütçe kalemleri arasında hizmet alımı bulunmayan Ar-Ge projeleriyle bir Ar-Ge projesi kapsamında yer almayan hizmet alımlarına ilişkin projeler bu genelge kapsamında olmayıp, bu tür proje konularında görüş talebinde bulunulmayacaktır. 7) Genel Müdürlüğe intikal eden proje önerileri, öncelikle şekilsel ve Genelgeye uygunluk açısından incelenecek olup, uygun bulunanlar Genel Müdürlükte oluşturulacak komisyondan görüş alınarak değerlendirilecektir.

7 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge 8) Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelerin finansal kaynağının aktarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, projenin başlatıldığına dair yazının ilgili birim (müracaatın yapıldığı yer) tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir. 9) Genelge kapsamında kabul edilen ve proje uygulama süresi bir yılı geçen projelerde, her 6 ayda bir «Gelişme Raporu» nun ve her halükarda proje uygulama süresine bakılmaksızın, tüm kabul edilen projelerin tamamlanmasından itibaren 6 ay içinde «Proje Sonuç Raporu» nun Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Projenin tamamlanmasının ardından proje sonuç raporu ile birlikte proje sonucunda oluşan çıktıların paylaşıldığı kurum ve kuruluşların bir listesi ile buna ait dokümanlarda Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Proje çıktıları, gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla ayrıca paylaşılacaktır.

8 Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge 10) Mücbir sebeplerden dolayı proje ve faaliyetin yürütülmesinin imkansız görüldüğü hallerde proje iptal edilir. Bu tarihe kadar yararlanıcının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği harcamalar, sözleşmede öngörülen destek oranında kendisine ödenir. Kalan finansal miktar destek veren ilgili kuruma iade edilir. 11) Projenin, mücbir sebepler dışında tamamlanmaması, proje sonuç raporunun uygun bulunmaması durumlarında, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uygulanır.

9 Formlar Ek-IA Proje Başvuru Formu (Mal ve Hizmet Alımı) Ek-IB Proje Başvuru Formu (Altyapı Oluşturma) Ek-II Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Başvuran Kurum Tarafından Değerlendirme Formu Ek-III Araştırma ve Geliştirme Projeleri Başvuru Kontrol Listesi Ek-IV Proje Özeti Ek-V Proje Geliştirme Raporu Ek-VI Proje Sonuç Raporu

10 EKLER EK-IA PROJE BAŞVURU FORMU (Mal ve Hizmet Alımı)

11

12

13 EKLER EK-1B PROJE BAŞVURMA FORMU (ALTYAPI OLUŞTURMA)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 EKLER EK-II ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN BAŞVURAN KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRME FORMU

24

25

26

27 EKLER EK-III ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

28

29 EKLER EK-IV PROJE ÖZETİ

30

31 EKLER EK-V PROJE GELİŞTİRME RAPORU

32

33 EKLER EK-VI PROJE SONUÇ RAPORU

34

35

36 ARZ EDERİM


"Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri Hakkında Genelge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları