Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE KANUNU KİK YAVUZ ATEŞ MALİ HİZMETLER UZMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE KANUNU KİK YAVUZ ATEŞ MALİ HİZMETLER UZMANI."— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE KANUNU KİK YAVUZ ATEŞ MALİ HİZMETLER UZMANI

2 a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 2

3 c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 3

4 d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar (Otuz bin beş yüz doksan beş YTL ), diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını ( On bin yüz doksan beş YTL ) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 4

5 e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. 5

6 DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAR VE CEVAPLARI 6

7 Doğrudan temin uygulamasında onay belgesi alınması gereklimidir ? 7

8 Doğrudan temin bir ihale usulü olmamasına rağmen, kanun kapsamında gerçekleşen ve kamu gideri gerektiren bir alım yöntemidir. İhale yetkilisi onay belgesi ile ihtiyacın karşılanmasına ve bütçeden ödeneğin kullanılmasına ön izin vermesinin yanı sıra ihtiyacın 22’inci madde kapsamında olduğu ve bu usulle alınmasına izin vermiş olacağından, Kamu İhale tebliğinde de açıklandığı üzere, Onay Belgesi düzenlenmesi şarttır. 8

9 Doğrudan temin uygulamasında yaklaşık maliyet hazırlanması gereklimidir? 9

10 Yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğu ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlar için gerekli olduğundan Doğrudan temin sisteminde zorunlu değildir. Ancak, İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından Piyasada fiyat araştırması yapılarak alım gerçekleştirilmelidir. Piyasa fiyat araştırması yazılı olacağı gibi sözlüde yapılabilir. idare tarafından piyasa fiyat araştırması yapılırken bir onay alınmasına gerek yoktur. Piyasa fiyat araştırması yapılarak onay belgesi ekinde ihale yetkilisine sunulması gerekmektedir. 10

11 Doğrudan teminde ilan yapılabilir mi? 11

12 22’inci madde de İhtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle karşılanması sürecinde ilan yapılması zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmiştir. İlan konusunda getirilen hüküm bir ihtiyarilik ifade ettiğinden bu yöntemin uygulandığı hallerde de idare isterse ilan yapabilir. İlan yapılan hallerde Kanunun ilan süresi, şekli ve içeriği konusunda getirdiği zorunluluk hükümlerine uyulmaksızın idarenin inisiyatifi ve takdiri doğrultusunda işlem yapılması mümkündür. 12

13 Doğrudan teminde ihale komisyonu kurulması gereklimidir? 13

14 Doğrudan temin yönteminin kullanıldığı durumlarda ihale komisyonu kurulmasının zorunlu olmadığı, ihale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından alımın yapılacağı ifade edilmiştir. Özellikle 22’inci maddenin (d) bendi dışında kalan ve doğrudan teminin konusunu oluşturan büyük ölçekli alımlarda komisyon oluşturmanın yararlı olacağı kanaatini taşımaktayım. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere komisyon kurma idarenin takdirine bırakılmıştır. 14

15 Doğrudan teminde Geçici / Kesin teminat alınabilir mi? 15

16 Teminat alınıp alınmaması hususu da tümüyle idarenin takdirine bırakılmıştır. Teminat hiç alınmayacağı gibi geçici veya kesin teminat ayrı ayrı veya ikisi de birlikte alına bilir. Ancak işin ifası belli bir süreye ihtiyaç gösterdiği ve bu nedenle sözleşme imzalanmış ise, yüklenicinin sözleşme hükümlerini kusursuz yerine getirmesi için teminat alınmasının faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. 16

17 Doğrudan temin uygulamasında kendisinden alım yapılacak kişinin yasaklı olmadığına ilişkin teyit aranacak mıdır? 17

18 Doğrudan temin uygulanmasında ihaleye katılamayacaklara ilişkin hükümlerin gözetilmesi zorunlu olmadığından, kendisinden alım yapılacak kişinin yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin bir işlemede gerek bulunmamaktadır. 18

19 (d) bendinde ön görülen parasal limitlere KDV dahil midir? 19

20 Kanunda ön görülen tutarlara ( 10.195 ve 30.595 YTL) Katma Değer Vergisi hariçtir. Bu kapsamda yapılan alımlarda Katma Değer Vergisi ayrıca yükleniciye ödenmesi gerekmektedir. 20

21 Doğrudan teminle alım sürecindeki iş ve işlemlerin damga vergisi uygulaması karşısındaki durumu nedir? 21

22 Bu konuda 16.05.2005 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 44 numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğine bakmak yeterlidir. “…Belli bir parayı ihtiva eden bir sözleşme düzenlenmemesi ve ihale komisyonu kurularak bir ihale kararı alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” Burada ihale komisyonundan kast edilen kanunun 6’ıncı maddesine göre kurulmasıdır. Şayet böyle bir komisyon kurularak işlemler sonuçlandırılmış ise damga vergisine tabii olacaktır. 22

23 ÖDEME EMRİ BELGESİNE EKLENECEK EVRAKLAR 22 (d) bendinde belirtilen tutara kadar olan Mal,Hizmet veya Yapım İşlerinde Onay Belgesi Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme Fatura Ger.Gör.Muayene Kabul Tutanağı veya idarece teslim alınması halinde düzenlenen tutanak. Mal alımlarında Taşınır İşlem Fişi 23

24 22 (d) bendi kapsamı dışında kalan bentler çerçevesinde yapılan hizmet alımlarında Taahhüt dosyası Fatura Hakediş Raporu Taahhüt Dosyası : 24

25 TEŞEKKÜR EDERİZ. 25


"1 KAMU İHALE KANUNU KİK YAVUZ ATEŞ MALİ HİZMETLER UZMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları