Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PÜRİN PİRİMİDİN METABOLİZMASI Prof. Dr. Levent Kayrın Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PÜRİN PİRİMİDİN METABOLİZMASI Prof. Dr. Levent Kayrın Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 PÜRİN PİRİMİDİN METABOLİZMASI Prof. Dr. Levent Kayrın Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

2 Pürin ve Pirimidinlerin Görevleri 1-Nükleik Asitlerin yapı taşlarındandır. (DNA, RNA) 2-Hücrede Kimyasal Enerjiyi taşırlar. (ATP (birçok tepkimede), UTP (glikoz ve galaktoz un aktivasyonunda), GTP (protein sentezinde), CTP (lipit metabolizmasında)) 3-Enzimlere ait birçok kofaktörün yapısal bileşeni içinde yer alır (AMP, NADH yapısı içinde yer alır). 4-Hücresel haberleşme ve fonksiyonlarını düzenlemede rol alırlar. (Adenosin hormon benzeri, G proteinleri hücresel olayı kontrol gibi) 5-Çeşitli biyosentezlerde aktive edilmiş metabolitlerin taşıyıcısı olarak görev yaparlar. (Nükleosid difosfat şeker gibi)

3 Pürin Pirimidin GuaninAdenin ÜrasilTimin Sitosin

4 Pürin veya Pirimidin bazı Pentoz Fosfat

5 Nükleotit Deoksiadenilat (deoksiadenosine 5’-monofosfat Deoksiguanilat (deoksiguanosin 5’-monofosfat Deoksitimidilat (deoksitimidin 5’-monofosfat Deoksisitidilat (deoksisitidin 5’-monofosfat Sembol A, dA, dAMP G, dG, dGMP T, dT, dTMP C, dC, dCMP Nükleosit Deoksiadenosin Deoksiguanosin Deoksitimidin Deoksisitidin NÜKLEİK ASİTLERİN DEOKSİRİBONÜKLEOTİTLERİ

6 NÜKLEİK ASİTLERİN RİBONÜKLEOTİTLERİ Nükleotit Sembol Nükleosit Adenilat adenosine 5’-monofosfat Guanilat (deoksiguanosin 5’-monofosfat Üridilat (üridin 5’-monofosfat Sitidilat sitidin 5’-monofosfat A, AMP G, GMP U, UMP C, CMP Adenosin Guanosin Üridin Sitidin

7 Fosfodiester bağı

8 Pürinlerin Sentezi

9 CO 2 Format Aspartat Glisin Glutamine ait amid grubunun N’si 1 23 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13 5-fosforibosil 1-pirofosfat (PRPP) 5-fosfo-β-D-ribosilamin Glutamin Glutamat PP i Glutamin PRPP amidotransferaz

14

15

16

17 5-fosfo-β-D-ribosilamin Glisinamit ribonükleotit (GAR) Glisin ATP ADP+ P i Fosforibozilamit sentetaz

18 Glisinamid ribonükleotit (GAR) N 10 -formil H 4 folat H 4 folat Formilglisinamid ribonükleotit (FGAR) Fosforibosilglisinamitformiltransferaz

19 Formilglisinamid ribonükleotit (FGAR) Glutamin Glutamat ATP ADP + P i Formilglisinamidin ribonükleotit (FGAM) Fosforibosil-formilglisinamit sentetaz

20 Formilglisinamidin ribonükleotit (FGAM) 5-Aminoimidazol ribonükleotit (AIR) ATP ADP + P i H2OH2O Fosforibozil-aminoimidazol sentetaz

21 AIR HCO3-HCO3- ATP ADP + P i N 5 -Karboksiaminoimidazol ribonükleotit (N 5 -CAİR) Fosforibosilaminoimidazol karboksilaz

22 N5-Karboksiaminoimidazol ribonükleotit (N5-CAİR) 5-Amino-4-karboksiamino-imidazol ribonükleotit Mutaz

23 5-Amino-4-karboksiamino- imidazol ribonükleotit Aspartat ATP ADP + P i N-süksinilo-5-aminoimidazol-4- karboksiamid ribonükleotit (SAİCAR) Fosforibozil-aminoamidazol süksinkarboksamid sentetaz

24 Fumarat N-süksinilo-5-aminoimidazol-4- karboksiamid ribonükleotitr (SAİCAR) 5-Amidoimidazol-4-karboksiamid ribonükleotit (AİCAR) Adenilsüksinat liyaz

25 N-süksinilo-5-aminoimidazol-4 -karboksiamid ribonükleotit (SAİCAR) N10-formil H 4 folat H 4 folat N-Formilaminoimidazol-4-karboksiamide ribonükleotit (FAİCAR) Fosforibozikl-aminoimidazol karboksamit formiltransferaz

26 N-Formilaminoimidazol-4-karboksiamide ribonükleotid (FAİCAR) H2OH2O İnosinat (IMP) IMP siklohidrolaz

27 İnosinat (IMP) H2OH2O NAD + NADH + H + Ksantilat (XMP) H2OH2O GlnGlu ATP AMP + PP i Guanilat (GMP) Aspartat GTP GDP + P i Adenilosüksinat Fümarat Adenilat (AMP) Adenilsüksinat sentetaz Adenilsüksinat liyaz IMP dehidrogenaz XMP-glutamin amidotransferaz

28 Riboz 5-fosfat

29

30

31 Pirimidinlerin Sentezi

32 Karbamoil fosfat Aspartat

33 HCO - 3 (CO 2 ) H 2 N-C-OPO -2 3 װ O Karbamoil fosfat 2ATP 2ADP Glutamin Glutamat Karbamoil fosfat sentetaz Hayvanlarda üre sentezi için gerekli olan karbamoil fosfat mitokondride Karbamoil fosfat sentetaz I aracığıyla yapılırken, pirimidin biyosentezi için gerekli olan karbamoil fosfat sitoplazmada bulunan ve farklı bir enzim olan Karbamoil fosfat sentetaz II aracığıyla yapılır.

34 N-Karbamoil aspartat Aspartat Karbamoil fosfat PiPi Aspartat transkarbomoilaz

35

36 N-Karbamoil aspartat L-Dihidrooratat Dihidroorotaz H2OH2O

37 L-Dihidrooratat Orotat NAD + NADH + H + Dihidrorotat dehidrogenaz

38 Orotat Orotidilat PRPP PP i Orotat fosforibosiltransferaz

39 Orotidilat Üridilat (UMP) CO 2 Orodilat dekarboksilaz

40 Üridilat (UMP) Üridin 5’- trifosfat (UTP) Kinaz 2 ATP 2 ADP

41 Üridin 5’- trifosfat (UTP) Sitidin 5’- trifosfat (CTP) Gln Glu ATP ADP + P i Sitidilat sentetaz

42

43 Normal aktivite (-CTP) CTP + ATP CTP K m = 12 mMK m = 23 mM

44

45 NDPdNDP Ribonükleotit redüktaz Glutaredoksin Tiyoredoksin GSSG2GSHFADFADH 2 NADPH + H + NADP + Glutatyon redüktaz Glutaredoksin redüktaz Tiyoredoksin redüktaz

46

47 R1 alt birim Regüle edici yerler Allosterik efektörler Substrat özgüllüğü taşıyan yer Temel düzenleyici yer Aktif yer R2 altbirim ATP, dATP dGTP, dTTP ATP, dATP Substratlar ADP, CDP, UDP, GDP

48

49 Tüm aktivite yerlerinde düzenleme Substrat özgüllüğü yerlerinde düzenleme Ürünler Substratlar

50 CDP UDPdUDP dCDP dCTP dUTP dUMP dTMP Ribonükleotid redüktaz Nükleozit difosfat kinaz deaminaz dUTPaz Timidilat sentaz

51 N 5, N 10 -metilen- tetrahidrofolat 7,8-dihidrofolat Glisin Serin PLP Serin hidroksimetil transferaz Tetrahidrofolat Dihidrofolat redüktaz NADPH + H + NADP +

52

53 Pürin Nükleotidlerin Katabolizması

54

55 Deaminaz Nükleotidaz Adenosin Deaminaz Pürin nükleotit fosforilaz Deaminaz Ksantin oksidaz

56

57

58 AMPIMPHipoksantin Ksantin oksidaz Ksantin Guanin Ksantin oksidaz Ürik asit Ürat

59 Ürik asit Allantoin Allantoat Üre Ürat oksidaz Allantoynaz Allantokaz Üreaz Primatlar, kuşlar, sürüngenler, haşereler Çoğu memeliler Kemikli balıklar Amfibiler, kıkırdaklı balıklar Deniz omurgasızları

60 Pirimidin Nükleotidlerin Katabolizması

61

62 Timin Dihidrotimin NADPH + H + NADP + Dihidrourasil dehidrogenaz

63 Dihidrotimin β-Üreydoizobütirat Dihidropirimidinaz H2OH2O

64 β-Üreydoizobütirat β-Aminoizobütirat β-Üreydopropiyonaz H2OH2O NH 4 + + HCO 3 -

65 β-aminobütirat Metilmalonil-semialdehit α-Ketoglutarat Glutamat aminotransferaz

66 NÜKLEOTİDLERİN SALVAGE (KURTARMA) YOLU İLE ELDE EDİLMESİ

67 Pürinler: Adenin + PRPP ←1→ AMP + PP i Hipoksantin + PRPP ←2→ IMP + PP i Guanin + PRPP ←2→ GMP + PP i 1→ Adenosin fosforibosiltransferaz 2→Hipokasantin-guanin fosforibosiltransferaz

68

69

70 Pirimidinler: Urasil + riboz-1-fosfat ←1→ üridin + P i Üridin + ATP ←2→ UMP + ADP 1→Üridin fosforilaz 2→Üridin kinaz Timin + Deoksiriboz-1-fosfat ←1→ Timidin + P i Timidin + ATP ←2→ dTMP + ADP 1→Timin fosforilaz 2→timidin kinaz

71 Pürin Metabolizma Bozuklukları Gut: Serum ürat düzeyinin artışı ile karakterizedir.

72 Çok nedenli bir hastalık: -Kurtarma (Salvaj) yolunundaki bozukluk, HGPRT enziminin kısmen eksikliği (genetik kökenli). -Pürin De novo sentezinin artması, PRPP sentetaz enzim düzeyinin yükselmesi (V maks değerinin artması, enzimin geri beslemeli inhibisyona dirençli olması, enzimin riboz 5-fosfata olan ilgisinin artması yani K m değerinin azalması)(genetik). -PRPP amidotransferaz enziminin geri beslemeli inhibisyonunu kaybetmesi.

73 Allopürinol Hipoksantin (enol formu)

74 Lesch-Nyhan sendromu: -X bağlı resesif, x kromozomundaki HGPRT geninin eksikliğine bağlı enzim eksikliği hastalığı. ADA deaminaz eksikliği (SCID): -Otozomal resesif imündefaktif bir hastalık. PNP eksikliği: -Otozomal resesif, imündefektif bir hastalık.

75 Von Gierke hastalığı: -Glukoz 6-fosfataz eksikliği, pentoz fosfat yoluyla aktivitesi ve hücresel PRPP düzeyi artar.

76 Pirimidin Metabolizma Bozuklukları Orotik asidüri: -Orotat fosforibosiltransferas ve OMP dekarboksilaz Enziminin birlikte (Tip I) veya sadece OMP dekarboksilaz enziminin tek başına (TipII) eksikliğiyle oluşur. -Üre döngüsü enzimlerinden ornitin transkarbomoyilaz enzimi eksikliği

77 β-aminoisobütürik asidüri: -Transaminaz enzim eksikliği. İlaçla oluşturulmuş orotik asidüri: -OMP dekarboksilaz enzim eksikliği.

78 Azaserin Asivisin Glutamin

79 Timidilat sentaz N 5, N 10 -metilen- tetrahidrofolat 7,8-dihidrofolat Glisin Serin PLP Serin hidroksimetil transferaz Tetrahidrofolat Dihidrofolat redüktaz NADPH + H + NADP + FdUMP Metotreksat Aminopterin


"PÜRİN PİRİMİDİN METABOLİZMASI Prof. Dr. Levent Kayrın Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları