Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C SAKARYA ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ FAKÜLTES İ MEMBRAN PROSESLER VE BU ALANDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇ İ R İ LMES İ Yrd. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C SAKARYA ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ FAKÜLTES İ MEMBRAN PROSESLER VE BU ALANDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇ İ R İ LMES İ Yrd. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 T.C SAKARYA ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ FAKÜLTES İ MEMBRAN PROSESLER VE BU ALANDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇ İ R İ LMES İ Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ

2 Membran Proses İ lk olarak deniz suyundan içme ve kullanım suyu elde edilmesinde uygulamaya başlanmıştır. Kısa zaman içersinde kimya, tıbbi ilaç ve özellikle gıda endüstrisinde, son yıllarda kullanılması Avrupa ve Amerika'da geniş ölçüde yaygınlaşmış, Sıvıların süzülme ve konsantre edilmesinden fabrika atık sularının arındırılması ve de ğ erlendirilmesine kadar birçok sorunun çözümlenmesinde etkili olmuş bir prosestir. 19.12.2008

3 Membran Sistemler Destilasyon Adsorpsiyon Absorpsiyon Ekstraksiyon gibi geleneksel ayırma tekniklerine alternatif teşkil edebilen bir ayırma teknolojisidir. Membranlar, seçici bir şekilde ayırmanın ve taşınımın gerçekleştirildi ğ i engeller olarak tanımlanabilir. 19.12.2008

4 Membran Sistemler Membranlar; Polimerik Cam Metal Sıvı materyallerden Gözenekli veya gözeneksiz, Simetrik veya asimetrik, Kompozit, olabilirler. 19.12.2008

5 Membran Proses Geleneksel ayırma işlemlerine göre; yüksek seçicilik, enerji tasarrufu, ortalama maliyet-performans oranı modülerlik gibi birçok avantaj getirirler. Ayrıca geleneksel ayırma araçlarıyla birlikte hibrid prosesler oluşturabilirler. 19.12.2008

6 Membran Proses Membran kullanımının genel olarak; saflaştırma, derişiklendirme fraksiyonlara ayırma gibi 3 farklı amacı vardır. Bir membran ayırma sistemi girdi akımını permeat ve retentat olarak adlandırılan iki akıma ayırır. Permeat (ürün) yarı geçirgen membrandan geçen akışkan kısımdır. Retentat akımı ise membrandan geçemeyen kısmı oluşturur. Kullanılan membranın kalınlı ğ ı mikron seviyesinden birkaç milimetreye kadar de ğ işebilir. 19.12.2008

7 Membran Proseslerin Kullanıldı ğ ı Alanlar 1. Meyve suyunun berraklaştırılması ve derişiklendirilmesi (TersOsmoz-RO) 2. Deniz suyundan içme suyu eldesi (RO) 3. Acı su tuz giderme (Elektrodiyaliz-ED) 4. Endüstriyel atık suların arıtılması (RO) 5. Protein çözeltilerinin derişiklendirilmesi (Ultrafiltrasyon- UF), 6. Su ve atık su işlemleri (UF ve Mikrofiltrasyon-MF), 7. Kollodialsüspansiyonların saflaştırılması 8. Protein üretiminde fermentasyon besiyerleri ve steril filtrasyondan primer hücre geri kazanımı (MF), 9. Substrattan bakteri ayırma, meyva suyu, bira,şarap berraklaştırma (MF) 10. Fermantasyon besi yerlerinin derişiklendirilmesi (Nanofiltrasyon-NF), 19.12.2008

8 Membran Proseslerin Kullanıldı ğ ı Alanlar 11. Deniz suyu ön muamelesi, yer altı suyu işleme (NF), 12. Organik çözücülerin dehidrasyonu (Pervaporasyon-PV ve Buhar Permeasyonu- VP), 13. Organik çözücülerin ayrılması (PV, VP), 14. Azeotropik karışımların ayrılması (PV), 15. Alkollü içki dealkolizasyonu (PV), 16. Denge limitli reaksiyonlarda dönüşümü arttırma, reaksiyon karışımından bir bileşeni kontrollü uzaklaştırma (Membran Reaktör-MR), 17. Asit, tuz ve meyva suyu çözeltilerinin derişiklendirilmesi, sulu çözeltilerden alkol ve uçucu bileşenlerin uzaklaştırılması (Membran Destilasyonu-MD), 18. Yakıt hücresi uygulamaları (Yakıt Hücresi- FC), 19. Havadan oksijen ve azotun ayrılması ile havadan hidrokarbon buharlarının ayrılması (Gaz Ayırma-GS), 20. Kandan atık metabolitlerin uzaklaştırılması (Diyaliz-D), 21. Sulu çözeltilerden iyonik yapıdaki de ğ erli metallerin geri kazanımı ya da derişiklendirilmesi (Donnan Diyalizi-DD) gibi çok sayıda endüstriyel uygulama gerçekleştirilebilir. 19.12.2008

9 Mebran Çeşitleri 1. Mikrogözenekli 2. Homojen 3. İ yon de ğ iştirici 4. Asimetrik 5. Simetrik 6. Seramik, metal ve sıvı 7. Nanoteknolojiyle üretilmiş 19.12.2008

10 Membran Çeşitleri Mikrogözenekli Membranlar Mikro gözenekli bir membran yapısal ve fonksiyonel olarak geleneksel filtrelere benzerler. Bununla beraber, 0.01-10 μ m çap aralı ğ ındaki küçük gözenek boyutlarıyla filtrelerden ayrılırlar. Elde ediliş yöntemlerine ba ğ lı olarak farklı mikrogözenekli yapılar mevcuttur. Homojen Membranlar Homojen membranlar yo ğ un membranlar olarak da tanımlanmaktadır. Bu tip Membranlar boyunca taşınım sadece difüzyon de ğ il aynı zamanda kimyasal türlerin membran içindeki çözünürlükleriyle de ilgilidir. Geçirgenli ğ i belirleyen parametreler membranın kimyasal do ğ ası, membranın tipi ve kalınlı ğ ına ba ğ lıdır. 19.12.2008

11 Membran Çeşitleri İ yon De ğ iştirici Membranlar Bu tip membranlar yo ğ un veya mikrogözenekli olabilir, ancak ço ğ unlukla çok ince mikrogözeneklere sahiptir ve gözenek duvarları pozitif veya negatif yüklü iyonlar taşır. Sabit yükün işaretine ba ğ lı olarak anyonik, ya da katyonik olarak adlandırılırlar. Asimetrik Membran Asimetrik terimi membran yapısının çapraz kesitinde önemli de ğ işimler oldu ğ unugöstermektedir. İ ntegral asimetrik veya kompozit asimetrik membran olmak üzere iki tür hazırlanabilir. İ ntegral asimetrik membran faz dönüşüm yöntemiyle hazırlanır. Bir membranda taşınım hızı membran kalınlı ğ ıyla ters orantılıdır. Ekonomik nedenlerden dolayı yüksek taşınım hızı istendi ğ i için membran mümkün oldu ğ unca ince olmalıdır. 19.12.2008

12 Simetrik ve Asimetrik Membran Çeşitleri 19.12.2008

13 Membran Çeşitleri Seramik, Metal ve Sıvı Membranlar Ticari olarak kullanılan membranların çok büyük bir kısmı polimerlerden imal edilir. İ norganik membranlar mikrogözenekli veya gözeneksiz (yo ğ un) olabilirler. Mikrogözenekli inorganik membranlar amorf ve kristalin seramik membranları içermektedir. Yo ğ un inorganik membranlar polikristalin seramik veya metalden imal edilirler. Seramik membranlar, çözücü direnci ve ısıl kararlılı ğ ın gerekli oldu ğ u UF ve MF uygulamalarında; yo ğ un metal membranlar ise, özellikle paladyum membranlar, gaz karışımından hidrojenin ayrılmasında tercih edilmektedir. Sıvı membranlar iki gruba ayrılabilir: emülsiyonlar ve destekli sıvı membranlar. Emülsiyonlar surfaktan sıvı membranlar olarak da adlandırılırlar. Destekli sıvı membranlar ise bir destek üzerinde toplanmış surfaktan türleriyle yapılandırılır. Sıvı membranlar daha çok kolaylaştırılmış taşıyıcı taşınım için geliştirilmişlerdir. 19.12.2008

14 Membran Çeşitleri Nanoteknolojiyle üretilmiş Membranlar Nanoteknolojiler genel olarak şekil ve boyutları nanometre ölçe ğ inde oluşturarak gerçekleştirilen uygulamalardır ve ortaya çıkan özellikler büyük ölçektekinden önemli ölçüde farklılık gösterirler. 19.12.2008

15 Membran Modülleri Membranların, modül olarak adlandırılan cihazlara yerleştirilmesi gereklidir. Membran modülleri; kapiler, içi boş lif, levha-çerçeve, spiral sargı borusal olarak hazırlanabilirler. Spiral sargı ve içi boş lif modüller en çok kullanılanlarıdır. Levha-çerçeve modüller filtre pres prensibinden esinlenerek oluşturulmuştur. Spiral sargı membranlar birim hacim başına yüksek bir membran alanı verir. Borulu ısı de ğ iştiricilere benzer şekilde imal edilen içi boş lif modüllerde en iyi alan hacim oranına ulaşılmaktadır. 19.12.2008

16 Memran Modülleri İ çi Boş Lif Modülü Tipik bir içi boş lifin iç çapı 50 μ m, dış çapı ise 100-200 μ m aralı ğ ındadır. Besleme sıvısı liflerin dışından gönderilmektedir. Bu çap aralı ğ ındaki liflerden hazırlanan modüller; Yüksek basınçlı gaz ayırmalarında Ticari RO uygulamalarında, 200-500 μ m aralı ğ ındaki çapa sahip liflerden oluşan içi boş lif modülleri ise düşük basınçlı gaz ayırmaları ve UF uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak, lif çapı 200 μ m’den daha büyükse besleme liflerin içinden gönderilmektedir. Besleme akımının nispeten temiz oldu ğ u durumlarda kullanılır. Deniz suyundan saf su eldesinde de bu tip modüller kullanılmaktadır. Bu modüllerdeki membran alanı 0.2-1 m2 arasındadır 19.12.2008

17 Tipik bir İ çi Boş Lif modülü (a), tek bir lifin kesit görünümü (b) 19.12.2008

18 Membran Modülleri Kapiler Modül İ çi boş lif modüllere benzer yapıdadır. Ancak lif çapları 500-3000 μ m aralı ğ ındadır ve besleme liflerin içinden gönderilmektedir. UF ve PV uygulamalarında kullanılmaktadır. Bütün işlemlerde proses akımları, gözenekleri tıkayan büyük parçacıkları ve polimerik lifleri bozan veya çözen kimyasalları uzaklaştırmak için ön muameleye tabi tutulmaktadır. 19.12.2008

19 Membran Modülleri Levha-Çerçeve Modülü Levha-çerçeve modülleri küçük ölçekli uygulamalar için geliştirilmiştir, ancak alternatifleriyle karşılaştırıldı ğ ında oldukça pahalıdır. Günümüzde sadece elektrodiyaliz ve perveporasyon uygulamalarında ve sınırlı sayıda RO ve UF sistemlerinde kullanılmaktadır. 19.12.2008

20 Membran Modülleri Spiral-Sargı Modülü Spiral-sargı modülünün başlıca uygulaması Ters Osmoz (RO)’dur. Spiral-sargı modüller, iç gözenekli permeat toplama tüpü etrafına düz tabaka membranlar, ara plakalar (spacer) ve gözenekli tabakaların sandviçlenmesiyle oluşturulur. Permeat, toplama tüpüne radyal (yarıçap do ğ rultusunda) olarak akarken, besleme ara plakalar tarafından oluşturulan kanallarda (sandviç boyunca) eksenel olarak akar. 19.12.2008

21 Membran Modülleri Borusal Modül Potansiyel kirlilikleri uzaklaştırmak için beslemenin ön muameleye tabi tutulamadı ğ ı veya modülün buharla sterilize edilmesi gerekti ğ i bazı durumlarda borusal modüller kullanılır. Bu tip üniteler kolaylıkla temizlenebilir ve buharla sterilize edilebilir; bununla beraber içi boş lif ve spiral-sargı modülleriyle karşılaştırıldı ğ ında basınç kayıpları yüksek, verimlilik düşüktür. Genellikle UF uygulamalarıyla sınırlıdır. 19.12.2008

22 Membran Prosesler Mikrofiltrasyon(MF), Nanofiltrasyon(NF), Ters Osmoz (RO) Elektrodiyaliz(ED) 19.12.2008

23 Mikrofiltrasyon Boyutu 0.1’den 20 μ m’ye kadar olan moleküller, membran tarafından tutulurlar. Ço ğ unlukla borusal ve kapiler membran modülleri tercih edilir. Ayırma mekanizması boyut farklılı ğ ına dayanır. MF, fermentasyon ürünlerinden mikroorganizmaları uzaklaştırmak için kullanılabildi ğ i gibi, kolloidler, ya ğ molekülleri ve hücreler gibi heterojen da ğ ılmış parçacıkları da ayrıştırabilir. MF genelde permeat akımının ürün olarak elde edildi ğ i bir saflaştırma işlemi olmakla birlikte süspansiyonların derişiklendirilmesin de kullanılmaktadır. 19.12.2008

24 Ultrafiltrasyon UF membranları, RO membranları için de geçerli bir ayırma prensibine sahiptir ancak gözenek boyutları çok daha büyüktür (0.001-0.1 μ m). Membran boyunca kütle akışını sa ğ layan itici güç basınçtır ve 30-80 psi (per square inch. 0.689 bar'a tekabül eder) gibi düşük basınçlarda işletilebilirler.bar Genellikle borusal, kapiler ve spiral-sargı modüller kullanılır. UF membranlar, makromoleküller, kolloidal parçacıklar ve dispersiyonların ayrılarak saf ürün eldesinde veya ürünün derişiklendirilmesin de kullanılırlar. UF’nin ilaç ve gıda endüstrisi, fabrika atık sularının arıtılması ve de ğ erlendirilmesinde, meyve suyu ve süt üretiminde uygulamaları mevcuttur. 19.12.2008

25 Gaz Karışımlarının Ayrılması (GS) Kullanılan membran modülleri genellikle içi boş lif ve spiral-sargı modüllerdir. Bir amonyak tesisi atık gaz akımından hidrojen geri kazanımı için oluşturulmuş tipik bir membran sistemi Şekil’de gösterilmiştir. 19.12.2008

26 Pervaporasyon Bir polimerik membran kullanılarak ayırmanın gerçekleştirildi ğ i PV, ayrılması zor veya geleneksel ayırma işlemlerinde fazla enerji maliyeti gerektiren organik-su veya organik-organik karışımların ayrılmasında veya bu karışımlardan bazı bileşenlerin geri kazanılmasında etkin bir proses aracı olarak büyük önem kazanmıştır. PV için örnek bir proses akış diyagramı Şekil’ de gösterilmiştir. 19.12.2008

27 Membran Reaktörler Ürünlerin ayrılması, derişiklendirilmesi ve saflaştırılması, reaksiyonu katalizlemek veya engellemek, ya da dengeyi istenen yöne çevirmek için bünyesinde membran bulunduran sistemlerdir. Kullanılan membranlar katalitik/katalitik olmayan, polimerik/inorganik, iyonik/iyonik olmayan olabilir ve farklı fiziksel/kimyasal özelliklere sahiptir. Membran reaktörlerin; biyokimya, kimya, çevre ve petrokimya alanlarını kapsayan geniş bir uygulama alanı mevcuttur. MR’lerin klasik reaktörlerle karşılaştırıldı ğ ında en dikkat çekici özelli ğ i reaksiyon ve ayırmanın aynı anda gerçekleştirilmesidir. Reaksiyon ortamında üretilen bir ya da birkaç ürün/yan ürün seçici geçirgen membran yardımıyla ortamdan ayrılarak reaksiyon dengesinin sa ğ a kaymasını sa ğ lar; böylelikle dönüşüm artar. Bu proses verimlili ğ ini de olumlu yönde etkiler. 19.12.2008

28 Membran Reaktörler Reaksiyon ortamından ürünlerin seçilerek ayrılması, Giriş akımındaki bir bileşenin reaksiyona girmeden uzaklaştırılması, Reaktanların kontrollü teması, Katalizörü tutma, içinde veya üzerinde sabitleme, Katalizör olarak görev yapma, Reaksiyon kabı gibi görev yapma, Isı aktarımına katkı, Sıvı reaksiyon ortamını sabitleme. 19.12.2008

29 Yakıt Hücreleri Polimerik membranlar, arabalarda ve di ğ er önemli uzay ve askeri uygulamalarda kullanılabilen etkili ve ucuz yakıt hücrelerinin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahiptir. 19.12.2008

30 Nanofiltrasyon RO ve UF membran boyutları arasında gözenek boyutuna sahip membranlar NF membranlar (gözenek boyutu 0.002 μ m) olarak adlandırılırlar. Genellikle 200’den büyük molekül a ğ ırlı ğ ına sahip organiklerin (laktoz, sukroz ve glikoz gibi) karışımdan uzaklaştırılmasında uygundur. NF membran şeker ve bazı multivalent tuzları (MgSO4 gibi) tutar, ancak ço ğ u monovalent tuzu (NaCl gibi) geçirir. NF cihazlarında yaygın olarak spiral sargı membran modülleri kullanılmaktadır. 19.12.2008

31 Nanofiltrasyon Membran Uygulamaları Suyun demineralizasyonu, Kalsiyum ve magnezyum gibi iyonların tutularak suyun yumuşatılması, Atık sulardaki TOC (toplam organik bileşenlerin) seviyesinin düşürülmesi, A ğ ır metallerin uzaklaştırılması, Odun hamuru akımlarından lignin ve ilgili safsızlıkların uzaklaştırılmasını kapsar. Genellikle bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertli ğ in uzaklaştırılmasında kullanılır. 19.12.2008

32 Nanofiltrasyon Membran Ayrılma işlemi organik bir yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşir. İ şlemde itici güç, membranin iki tarafındaki besleme ve süzüntü arasındaki basınç farkıdır. Membran seçicili ğ inden dolayı su ve molekül a ğ ırlı ğ ı 200’den küçük bileşenler yarı geçirgen ayrıştırma tabakasını geçebilirken çözünmemiş karışımların bir veya birkaç bileşeni itici güce ra ğ men membran tarafından tutulur. 19.12.2008

33 Nanofiltrasyon Membran NF cihazlarında yaygın olarak spiral sarılmış membran modülleri kullanılmıştır. Bunlarda membran alanı geniş oldu ğ undan isletme maliyeti düşüktür fakat kapsamlı ön tasfiye gerektirmesi gibi bir dezavantajı vardır. Besleme tutucunun yüksekli ğ ini düşük olması nedeniyle çok çabuk kirlenirler ve MF ve UF’ de oldu ğ u gibi hidrolik olarak temizlenemezler. Kirlenmeyi önlemek ve membran yüzeyini temizlemek amacıyla geleneksel tasfiye işlemleri veya UF uygulamasının kimyasal (antiscalant, asit) dozlamasiyla birlikte uygulanması gerekmektedir. Ancak yeni geliştirilen kapiler NF bu olumsuzlu ğ u ortadan kaldırmıştır. Bu sistem genellikle su arıtmada kullanılır. 19.12.2008

34 Kapiler Nanofiltrasyon Cihazının Çalışma Prensibi 19.12.2008

35 Ters Osmoz Ters osmoz, tıpkı osmoz olayında oldu ğ u gibi farklı konsantrasyonlara sahip iki çözelti, yarı geçirgen bir membranla ayrılmıştır. Konsantre çözelti tarafına dışarıdan osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulanırsa olay tersine döner ve bu duruma ters osmoz denir. Bu durumda sıvı, çözelti konsantrasyonun yüksek oldu ğ u taraftan membran içinden geçerek alçak olan tarafa do ğ ru akar. RO membranın gözenek çapı <0.001 μ m’dir. 19.12.2008

36 Kullanım Alanları Çok tuzlu deniz suyunu veya hafif tuzlu suyu içme suyuna dönüştürmek, Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak, Sanayide ve içme suyunda istenen kalitede su elde etmek, Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek, Sulardaki sertli ğ i gidermek, Atık suları arıtmak, Konsantre meyve suyu ve salça elde etmek, Toksik maddeleri ve mikroorganizmaları bertaraf etmek, Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak 19.12.2008

37 Ters Osmoz Prosesi Suda farklı miktarda çözünmüş maddeler içeren iki farklı konsantrasyondaki çözelti yarı geçirgen bir membranla ayrıldı ğ ı zaman osmoz olayı gerçekleşir. Bazı maddeler membran arasından geçerken bazıları reddedilir. Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin osmotik basıncı, seyreltik bölgeden konsantre bölgeye suyu geçirerek suyun seyrelmesine neden olur. Membranın iki tarafında çözeltilerin konsantrasyonu eşit olunca geçiş durur. Ters osmoz işleminde ise konsantre bölgeye basınç uygulanarak osmoz işlemi tersine çevrilir. Yeterli basınç altında su konsantre bölgeden seyreltik bölgeye yarı geçirgen membran arasından geçer. 19.12.2008

38

39

40 Ters Osmoz Ters osmozla, su içerisinde düşük molekülü halde bulunan, mikro filtrasyon ve ultra filtrasyonla giderilemeyen, anyon ve katyon gibi iyonları gidermek mümkündür. Ters osmoz işleminde kullanılan membranların gözenek çapları; 0,1 nm ile 1,5 nm arasında de ğ işir. 19.12.2008

41 Arıtmada Kullanılan Ters Osmoz Membram Konfigurasyonu Tubuler, Hollow fine fiber, Spiral wound ve Plate ve framedir. 19.12.2008

42 Tubuler Modeli Dizaynı basit ve kolaydır. Üniversitelerde araştırma amacı ile tubuler modeller kullanılmaktadır. Seramik, karbon veya plastikten üretilmiş gözenekli tüplerin iç çapları 3.2 mm. ile 2,5 cm. arasında de ğ işir. Gözenekli tüpün iç tarafı membranla kaplanmıştır. Tubular modeller, türbülanslı şartlarda çalıştırıldı ğ ı için zamanla kirlenmeye karşı bir dereceye kadar dayanıklıdır. Membran üretimi yüksek maliyetli oldu ğ u için büyük hacimli su arıtma tesislerinde kullanılmaz. Fakat küçük kapasiteli endüstride kullanılabilir. Tubuler modeller askıda katı maddeler için toleranslıdır. Tubuler modellerin en büyük dezavantajları, çok yer gerektirir. Membranların de ğ işimi oldukça zor ve zaman alabilir. Büyük kapasiteliler çok enerji tüketir. Geniş iç hacminden dolayı temizlemek zor ve zahmetlidir. Tubuler dizaynını de ğ iştirmek zor ve maliyetlidir. 19.12.2008

43 Tubuler Modeli 19.12.2008

44 Spiral Wound Modeli Bir zarf oluşturulmak üzere üç tarafı sızdırmaz yapılarak kapatılmış gözenekli destek levha ile ayrılmış iki düz tabaka membrandan ibarettir. Dördüncü tarafı ise arıtılmış suyu toplamak üzere gözenekli plastik boruya yapışık olarak ba ğ lanmıştır. Bu membran zarfları iki veya daha fazlası, arıtılmış suyu toplayan gözenekli tüpe yapıştırılır ve spiral şekilde yuvarlanır. Destek tabakaları, basınç düşüşünü minimize etmek ve daha yüksek paketleme yo ğ unlu ğ u elde etmek için dizayn edilir. Son zamanlarda geliştirilen modeller yüksek yüzey alanına sahip oldu ğ u için endüstriyel amaçlıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda içecek ve ka ğ ıt sanayinde geniş olarak kullanılmaktadır. Spiral wound modelleri yüksek sıcaklıklarda ve ekstrem pH’ larda kullanmak mümkündür. 19.12.2008

45 Spiral Wound Modeli 19.12.2008

46 Hollow Fiber Modüller Hollow fiber modüller, silindirik sert basınçlı kapların içine bohçalanmış küçük çaplı çok sayıda membranlardan ibarettir. Tubuler modellerde oldu ğ u gibi su beslemesi genellikle fiberin iç tarafından aşa ğ ı do ğ ru yapılır. Hollow fiber modeller model hacmi başına di ğ erlerine göre daha yüksek membran yüzey alanına ve kapasiteye sahiptir. Belli performans kapasitesi için boyutları di ğ er modullerden çok daha küçüktür. Hollow fiber modeller di ğ er modellerden düşük işletme maliyetine sahiptir. Dolayısıyla spiral wound modellere göre daha kısa sürede tıkanır veya kirlenir 19.12.2008

47 Hollow Fiber Modüller 19.12.2008

48 Plate ve Frame Membran Modüller Dairesel veya kare plakalar arasına sandwich edilmiş membranlardır. Plate/frame modüllerde, ara levhalar ile destekleyiciler arasına düz tabaka membranlar yerleştirilir. Yapısı basittir.. Plate/frame membran modüllerin bakımı, sökme ve takma işlemi kolaylı ğ ından dolayı daha sa ğ lıklı yapılabilir. Daha fazla besleme suyu verildi ğ inden dolayı daha fazla suyu geri kazanmak mümkündür. Dolayısıyla daha çok aralıklarla tıkanmaya neden olur. Son yıllarda geliştirilen yeni modellerde %25 çözünmüş katı madde içeren suları arıtan modeller geliştirilmiştir. Bu modellerle metal kaplama sanayinde oluşan atık sulardan metallerin geri kazanılmasında kullanılmaktadır. (EPA water quality office) 19.12.2008

49 Plate ve Frame Membran Modüller 19.12.2008

50 Akım Şeması 19.12.2008

51 N.F ile arıtım prosesinin akım şeması 19.12.2008

52 ParametreGiriş (Feed)Ürün(Permeat e) SDI 4,2-4,5 TDS (mg/l) 2000-220090-138 İletkenlik (ms) 231,8-23712,6-19,4 Kalsiyum 2787,45 Magnezyum 1112,49 Sodyum 193,636,49 Potasyum 9,41,99 Bikarbonat 82,98,74 Sülfat 110721,2 Klor 25256,5 Azot 4,22,3 Silika 1,70,81 19.12.2008


"T.C SAKARYA ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ FAKÜLTES İ MEMBRAN PROSESLER VE BU ALANDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇ İ R İ LMES İ Yrd. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları