Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOMUN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOMUN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ATOMUN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
II.DERS

2 Atom Kuramı M.Ö. 5. yüzyılda Yunan filozofu Democritus (Demokrit), bütün maddelerin, bölünemez anlamında atomos olarak adlandırılan çok küçük, bölünmez taneciklerden oluştuğunu öne sürmüştür. Ancak atomun tanımını 1808 yılında İngiliz bilim adamı John Dalton yapmıştır: Elementler atom denilen taneciklerden oluşmuştur. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir. Reaksiyonlar, atomların ayrılması ya da birleşmesinden ibarettir; atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz.

3 Dalton atom kuramına göre, atom bir elementin kimyasal olarak birleşebilen temel birimi olarak tarif edilebilir. 16 X 8 Y + 8 X2Y

4 Dalton’un Atom Kuramı

5 Dalton, atomu bölünemez olarak düşünmüştü
Dalton, atomu bölünemez olarak düşünmüştü. 1850’li yıllardan sonra, atomların atom altı tanecikler (elektron, proton ve nötron) adı verilen taneciklerden oluştuğu bulunmuştur. Elektron Elektronun keşfi radyasyon olgusunu incelemek için tasarlanan ve bugünkü tüplü tv’lerin de öncüsü olan katot ışınları tüpünün (CRT) kullanılmasıyla başlamıştır. Söz konusu tüp, yüksek voltaj kaynağına bağlı metal levhalar (katot ve anot) ve çok düşük basınçta gaz içeren bir cam tüpten oluşmaktadır. Uygulanan voltajla iyonlaşan gaz katoda çarparak elektron koparır. Negatif yüklü elektronlar anoda doğru gider. Elektronlar anotun karşısındaki floresan ekran üzerine düştüğünde ise parlak bir ışık oluşturur. Not: Modern CRT’lerde katot olarak kullanılan çok ince metal filament uygulanan voltajla ısınır ve elektron yayar.

6 Tüpün dışına mıknatıs ya da yüklü iki levha yerleştirildiğinde ışının sırasıyla A ve C noktalarına saptığı görülür. 6

7 1897’de J.J. Thomson, katot ışınlarının manyetik ve elektrik alanda sapmalarından yararlanarak, elektronun e/m (yük/kütle) oranının bulunabileceğini düşünmüştür. Yani sapmalar, elektronun yükü (e) ile doğru, kütlesi (m) ile ters orantılıdır. Kütlesi m, yükü e olan bir elektron katot tüpünde V hızı ile hareket ederken H gibi bir manyetik alandan geçerse, bir noktaya çarpar ve r yarıçaplı bir daire çizmiş olur. Bu sapmayı sağlayan kuvvet F, manyetik alan şiddetine (H), elektronun yüküne (e) ve hızına (V) bağlıdır: F = H.e.V Elektronun dairesel hareketini etkileyen kuvvet: F = m.V2/r F = m.V2/r = H.e.V e/m = V/H.r Elektronu saptıran diğer kuvvet (F) ise elektrik alan şiddetine (E) ve elektronun yüküne (e) bağlıdır: F = E.e Elektrona etkiyen elektrik ve manyetik alan kuvvetleri birbirine eşittir: E.e = H.e.V V = E/H e/m = E/H2.r -1, coulomb/g Uluslararası elektrik yük birimi olan Coulomb (kulon), 1 sn de taşınan yük miktarıdır.

8 e- J.J. Thompson‘un üzümlü kek Atom Modeli Pozitif yüklü küre

9 X-Işınlarının Oluşumu:
Hızlandırılmış elektronlar Metal Filament Vh Katot (-) Vf - + Hedef anot Vf: Filament voltajı Vh:Hızlandırma voltajı X-ışınları 1895 yılında W. Röntgen katot ışınlarının (elektronların) karşısındaki + yüklü bir metale (anot) çarptığında metalin yüksüz bir ışın yaydığını tespit etmiştir. X-ışınları adı verilen bu ışınlar, atomdaki iç kabuklarda oluşturulan boşluğa dış kabuk elektronunun geçişi esnasında yayılır (oluşturulur).

10 Elektronun kütlesinin bulunması:
Elektronun kütlesi ise R.A. Millikan tarafından yağ damlacığı deneyi ile ölçülmüştür. Yağ damlası üst levhadan aşağıya doğru inerken X-ışınları ile ışıldatılır ve böylece yağ damlası negatif yükle yüklenir (x-ışınlarının iyonlaştırdığı hava damlalara elektron aktarır). - yüklü damla + yüklü levha tarafından yukarı çekilirken (elektriksel alan, Fe) yerçekimi kuvveti (Fg) tarafından ise aşağı doğru çekilir. Uygulanan voltajla damla düzenekte asılı halde tutulabilir: Fe = Fg → e.E = m.g → e.(V/d) = m.g → e = (m.g.d)/V Küresel damlanın kütlesi (m) onun hacminden ve yoğunluğundan bulunur. d ise levhalar arasındaki mesafedir. Uygulanan voltaj da (V) biliniyorsa elektronun yükü (e) bulunabilir. Buna göre damlanın yükünün daima 1, Coulomb’un katları halinde olduğunu bulunur. Buradan elektronun kütlesi: m = e / (e/m) = 1, Coulomb /1, Coulomb/g m = 9, g/elektron

11 Radyoaktivite tipleri

12 Radyasyon (ışın), elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar (fotonlar) şeklindeki enerji yayımıdır.
Bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça fazla ise (uranyum ve radyum gibi); bu tür maddeler kararsız bir yapı gösterdiklerinden nötronlar kendiliğinden alfa (a), beta (b), ve gama (g) ışınları yayarak parçalanırlar. Alfa ışınları (2 proton, 2 nötron): 𝑅𝑎 → 𝑅𝑛 𝐻𝑒 Çekirdekteki bir nötron bir protona dönüşürken ise bir beta- (pozitron ya da elektron) parçacığı oluşur: 𝐶𝑠 → 𝐵𝑎+ −1 −0 𝑒 Alfa veya beta ışınları ayrıldıktan sonra çekirdekte oluşan fazla enerji yüksüz gama ışınları şeklinde çekirdekten yayılır.

13 Proton (Rutherford’un deneyi, 1908 Nobel Kimya Ödülü)
ışınları (1,4 x 107 m/s) Atomların çekirdeği pozitif yüklüdür. Proton (p) pozitif (+), elektron (e) ise negatif (-) yüklüdür. Protonun kütlesi elektronunkinden1840 kat daha büyüktür (1,67 x g). Tipik bir atomun yarıçapı 100 pm iken çekirdeğin çapı 5 x 10-3 pm civarındadır. 13

14 Nötron (Chadwick’in deneyi,1932)
H atomu 1 p ve He atomu 2 p içeriyorsa He’un kütlesi/H’in kütlesi = 2 olmalıydı. Oysa He/H = 4 idi. İnce bir berilyum metali a ışınlarına maruz kaldığında protonun kütlesi kadar yüksüz taneciklerden oluşan bir enerji (nötron) yayar. a 𝐻𝑒 𝐵𝑒 → 𝐶 𝑛 n ~ p = 1,67 x g

15

16 Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotoplar
1913’te H.G.J. Moseley ( ), maddelerin elektron bombardımanına maruz kaldıklarında yaydıkları x-ışınlarının atom kütleleri arttıkça daha kısa dalga boylarında olduklarını tespit etti. Daha sonra benzer bir ilişkinin atom numaralarıyla da olduğunu belirledi.

17

18

19

20

21

22

23 Örnek: PO43- iyonunun 1 tanesinde kaç tane elektron vardır
Örnek: PO43- iyonunun 1 tanesinde kaç tane elektron vardır. (Nötr P’nin 15 ve nötr O’nun 8 elektronu vardır.) PO43- iyonunun 1 tanesindeki toplam elektron sayısı, P ve O atomlarında bulunan elektronlarla iyonun elektriksel yükünde bulunan 3 elektronun toplamına eşittir. P atomunda 15 elektron ve O atomunda 8 elektron vardır. Toplam e = P + 4.(O) + 3 = = 50 elektron

24 A.N K.N

25 K.N Atomların kütlelerinin ölçülmesinde, yeni bir kütle birimi oluşturulmuştur. Bir atomik kütle birimi (akb), 6C atomunun kütlesinin 1/12’si olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bütün atomların kütleleri 6C izotopunun kütlesi standart 12,000 akb kabul edilerek bu birimle verilmektedir. Soru : 1 akb = ? g 12

26

27 Atomların elektronik yapısı
Rutherford atom modeli şu sorulara cevap veremez: Her bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliği diğerinden farklıdır. Neden? Kimyasal bağ neden oluşur? Her bir element belirli ışınları soğurur ya da yayar. Neden? Değişik sıcaklıklara ısıtılan katıların yaydığı ışımayı (siyah cisim ışıması) inceleyen Max Planck (1900), atom ve moleküllerin herhangi bir miktardaki enerji (klasik fizik) yerine belirli enerji paketlerini (kuant) yani belli miktarlarda enerji yaydıklarını keşfetmiştir (kuantum kuramı). Elektronik düzenlenmeler atomlar tarafından yayılan ya da soğurulan ışığın incelenmesiyle ortaya çıkarılmıştır.

28 Elektromanyetik ışıma
Işık, elektromanyetik (EM) dalgalar halinde yayılır (Maxwell, 1873). Dalga titreşmeyle enerji aktaran bir olgudur. Bir dalganın hızı (vakumdaki ışık için c) türüne ve bulunduğu ortama göre değişir. Dalga boyu (l), ardışık iki dalga maksimumu arasındaki mesafedir. Frekans (n), bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısıdır. Genlik ise dalganın orta çizgisinden tepesine olan dik mesafedir.

29 Maxwell kuramına göre bir EM dalganın birbirlerine dik iki düzlemde yol alan bir elektrik alan bileşeni, bir de manyetik alan bileşeni bulunur. EM dalga için vakumda hız, c (m/s) = l (m) x n (s-1) = 3,00 x 108 m/s Örneğin, 6,0 x 104 Hz (veya s-1) frekansındaki bir ışının dalga boyu, l = c/n = (3,00 x 108 m/s) /(6,0 x 104 Hz ) = 5,0 x 103 m = 5,0 x 1012 nm

30

31 Planck, enerjinin EM ışıma şeklinde yayılabilen (veya soğurulabilen) en küçük miktarına kuantum adını vermiştir. Tek bir kuantumun enerjisi (E) ise, E = hn ya da E = hc/l eşitlikleri ile verilir. h (6,63 x J.s), Planck sabiti olup, enerji daima hn’nün tam katları şeklindedir (hn, 3hn gibi). Elektrik yükü, bir elektron yükü olan e’nin tam katları (kuantlı) şeklindedir. Maddede yer alan atom, elektron, proton ve nötron sayıları da kuantlıdır. Herhangi bir canlı yarım ya da dörtte üç yavru doğurmaz (kuantlı).

32 Fotoelektrik olay Bir metalin yüzeyine belli bir frekansta ışık düşürüldüğünde metal yüzeyinden elektron kopar (A. Einstein, 1905). Gönderilen enerji (hn), elektronları metale bağlayan enerjinin (BE) bir miktar üstünde olursa kopan elektronlar belli bir kinetik enerji (KE) kazanacakları için metalden ayrılarak anoda giderler: hn = KE + BE Gelen ışın şiddeti (foton sayısı ya da genliği) arttığında daha fazla elektron kopar. Gelen ışının enerjisi (frekansı) arttığında ise sadece KE büyür. Işığın ikili doğası (foton ya da tanecik ve dalga) elektronlar da dahil tüm maddelere özgüdür. hn KE e-

33 Bohr Atom Modeli Güneş ya da akkor bir katı (demir gibi) kendine özgü görünür bölgede hemen her dalga boyunda ışıma yapar (sürekli spektrum). Elektrik akımı ile ısıtılmış gaz (hidrojen gibi) atomlarının yaydıkları ışınlar ise bütün dalga boylarında sürekli dağılım göstermezler (çizgi spektrum).

34 Protonun çekim gücü etkisinde dışa doğru dairesel hareket eden elektron, belirli enerjilere sahip yörüngelerde bulunur (kuantlaşma). n (sayısı baş kuantum sayısı) = 1, 2, 3,… n arttıkça elektronun karalılığı azalır (enerjisi artar). Belirli enerjiye sahip elektronun açısal momentumu h/2p’nin katları şeklindedir. Atom üzerine gelen enerji, elektronun düşük enerjili bir (temel) halden yüksek enerjili bir (uyarılmış) hale uyarılmasına sebep olur. Uyarılan elektron temel hale geçerken foton yayar. En = -RH ( ) 1 n2 RH (Rydberg sabiti) = 2,18 x 10-18J

35 Elektronik geçişlerde ilk ve son haller arasındaki enerji farkı:
Efoton = DE = Es - Ei ns = 2 ni = 3 ns = 1 ni = 3 Es = -RH ( ) 1 n2 s Ei = -RH ( ) 1 n2 i ns = 1 ni = 2 i s DE = hn = RH ( ) 1 n2 Not: Bohr’un elektronun çekirdek etrafında dairesel hareket yaptığı fikri hariç diğer sonuçları büyük ölçüde doğrudur.

36 Her orbitalin yarıçapı n2 ile orantılıdır (1 : 4 : 9 : 16 şeklinde)
Örnek: Hidrojen atomunda ni = 5’ten ns = 3 seviyesine geçilirken yayılan fotonun dalga boyunu (nm cinsinden) bulunuz. Efoton = DE = 2,18 x J x (1/25 - 1/9) Efoton = DE = -1,55 x J Efoton = h x c / l, l = h x c / Efoton l = 6,63 x (J.s) x 3,00 x 108 (m/s)/1,55 x 10-19J l = 1280 nm

37 Bohr Atom Modeline Göre Yörünge Yarıçapları
Dairesel hareket eden tanecikler açısal momentuma sahiptir. Açısal momentum bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır: m.v.r = (n.h)/2p, v = (n.h)/2p.m.r (1) Bohr (hidrojen) atomunun çekirdeğinde Z tane proton var ise, çekirdeğin yükü:                 Qç = Z.e (2) Çekirdeğin çekim kuvveti: F1 = k.(e.Z.e)/r (3) Dairesel hareket yapan elektrona etkiyen merkez kaç kuvvet: F2 = (m.v2)/r (4) Hareket süresince bu iki kuvvet birbirine eşit olmalıdır: (m.v2)/r = k.(Z.e2)/r (5) (1) nolu eşitlikteki hız, (5) nolu eşitlikte yerine yazılır ve eşitlik düzenlenir: rn  = (h²/4.π².m.k.e²).n²/Z ve (h²/4.π².m.k.e²) = a0 ve rn  = a0.(n²/Z) (6) Eşitlikteki (a0) değerine BOHR YARIÇAPI denir. e = 1,6.1019C, h = 6, J.s, k = 9.109 N.m2/C2 (Coulomb sabiti), m = 9,  kg değerleri yerine konulursa Bohr yarıçapı:                 a0 = 0,53 Å (7) Bohr atom modelinde elektronların bulunabilecekleri yörüngelerin yarıçapları:                 rn = 0,53.(n²/Z) Å (8)

38 Elektron duran dalga (titreşen gitar teli) gibi davranır (Louis de Broglie, 1924).
Elektronun durgun davranabilmesi için, dalga boyunun yörünge çevresine tam uyması gerekir. Aksi taktirde elektron dalgası kendini tekrarlayamaz: Hem tanecik hem de dalga özellikleri gösteren elektronun dalga boyu: l = 2pr = nl h mv

39 Soru: 15,6 m/s hızında hareket eden 2,5 g ağırlığındaki bir pinpon topunun dalga boyunu hesaplayınız (1 J = 1 kg m2/s2). l = h/mv h (J.s) m (kg) v (m/s) l = 6,63 x / (2,5 x 10-3 x 15,6) l = 1,7 x m = 1,7 x nm Aynı işlem 1,24 x 107 m/s hızındaki elektron için yapıldığında dalga boyu (l) 5,87 x m ya da 5,87 x 10-2 nm bulunur. Böyle bir elektron demeti bir kristale çarparak ölçülebilir kırınım oluşturabilir. Grafit kristalinin elektron kırınımı

40 Kuantum mekaniği Bohr modeli hidrojen dışındaki atomların yayılma spektrumlarını açıklayamamıştır. Bir taneciğe ilişkin hem konum hem de momentum (m x v) aynı anda tam olarak bilinemez (Heisenberg belirsizlik ilkesi, 1927). Çünkü, elektronları tespit etmede kullanılan fotonlar, elektronların hareketini değiştirir. Ancak, bir elektronun uzayda herhangi bir bölgede bulunabilme ihtimali, dalga fonksiyonunun karesi (2, psi2) ile doğrudan orantılıdır (Schrödinger denklemi, 1926). Buna göre, bir elektronun belirli bir zaman diliminde çekirdek etrafındaki yeri belli olasılıklarla belirlenebilir. Bu yerler atomik orbitaller olarak adlandırılır ve kuantum sayılarıyla belirtilirler. Her bir olası hal dört kuantum sayısı ile tanımlanır.

41 2. Açısal momentum kuantum sayısı (l) n=1 n=2 n=3
1. Baş kuantum sayısı (n) Atomdaki elektronun bulunduğu orbital enerjilerini ya da elektronun çekirdeğe olan mesafesini tarif eder. 2. Açısal momentum kuantum sayısı (l) Orbitallerin şekillerini açıklar. Bir orbital için (n-1) adet l vardır. Örneğin, n = 2 kabuğunda 0 (s) ve 1 (p) olmak üzere iki alt kabuk vardır. n=1 n=2 n=3 l = 0 (s orbitalleri) ml = 0 l = 1 (p orbitalleri) ml = -1, 0, 1

42 3. Manyetik kuantum sayısı (ml)
Orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösterir. Bir l değeri için (2l + 1) adet farklı ml değeri olabilir. l = 2 (d orbitalleri) ml = -2, -1, 0, 1, 2 42

43 4. Spin kuantum sayısı (ms)
Elektronların kendi eksenleri etrafında dönüş yönlerini gösterir. Elektronlar saat yönünde ve tersi olmak üzere iki dönme yaparlar: ms = +½, -½ ms = +½ ms = -½

44 Soru: n = 3’e karşılık gelen toplam orbital sayısını bulunuz.
s, p, d, ve f gösterimleri s (keskin), p (esas), d (dağılmış) ve f (temel) orbitallerinde bulunan elektronlar tarafından oluşturulan spektral yayma çizgilerinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. x, y ve z ise kartezyen koordinat sistemindeki eksenleri tarif eder. s orbitali için çekirdekten verilen herhangi bir mesafedeki elektron olasılık yoğunluğu aynıdır (küresel simetrik). p orbitalleri, her bir serisi üç tane birbirine zıt iki lop şeklindedir. d ve f orbitallerinde ise sırasıyla beş ve yedi farklı yöneliş vardır. (l ≥ 3 olan orbitaller (g ve ötesi) ders kapsamında işlenmeyecektir.) Soru: n = 3’e karşılık gelen toplam orbital sayısını bulunuz. 0, 1 ve 2 olmak üzere 3 adet l değeri vardır. l = 0 için = 1 adet 3s vardır. l = 1 için = 3 adet 3p vardır. l = 2 için = 5 adet 3d vardır. Toplamda 9 adet orbital vardır.

45

46 Elektron dağılımı (Orbital enerjileri)
Schrödinger eşitliğinin çözümü birden fazla elektronlu atomlar için neredeyse imkansızdır. Çok elektronlu bir atomun elektron bulutunun, yük bulutlarının üst üste gelmesiyle oluştuğu ya da tek elektronlardan oluşan orbitallerden meydana geldiği kabul edilir (orbital yaklaşımı). Bu yaklaşıma göre elektronlar, atomu en düşük toplam enerjili kılacak şekilde orbitallere girer (Aufbau Prensibi). Aynı n değerine sahip elektronların doldurduğu yere kabuk denir. Aynı n ve l’ye sahip elektronların doldurduğu yere alt kabuk denir. Aynı n, l ve ml’ye sahip elektronların doldurduğu yere ise orbital denir. Bir orbitalde en fazla iki elektron olabilir. Bir orbitalin enerjisine, şekline, büyüklüğüne ve yönlenmesine ms etki etmez. (ms = ½ , -½)

47 Örnek Soru: 2p alt kabuğunda kaç tane 2p orbitali vardır?
ml = -1, 0, +1 l = 1 2p alt kabuğunda 3 orbital vardır. Örnek Soru: 3d alt kabuğunda maksimum kaç tane elektron vardır? n=3 ml = -2, -1, 0, +1,+2 3d l = 2 5 orbitalde en fazla 10 elektron olabilir.

48 Tek elektronlu atomdaki (hidrojen) orbitallerin enerjisi n’ye bağlıdır.
En = -RH ( ) 1 n2 n=1 İlk seviye ile ikinci seviye arası oldukça büyük iken sonraki seviyelerdeki enerji farkının oldukça küçük olduğuna dikkat ediniz..

49 Çok elektronlu atomlarda ise aynı baş kuantum sayısındaki (n = 1 hariç) farklı orbitaller (s, p gibi) şekillerinden dolayı farklı enerji seviyelerine yarılırlar. Başka bir deyişle çekirdekten uzaklaştıkça elektron yoğunluğundaki değişim, orbital türüne bağlıdır. Örneğin, 2s orbitalinin 2p orbitaline göre daha düşük enerjili olduğu deneysel olarak bulunmuştur. Çünkü 2s’deki elektronun çekirdek yakınındaki yoğunluğu 2p elektronuna göre daha fazladır (radyal olasılık). Böylece 2s elektronu çekirdeğin çekim gücünü daha fazla hissedecektir.

50 Çok elektronlu atomlarda orbital enerjileri hem n hem de l’ye bağlıdır
Çok elektronlu atomlarda orbital enerjileri hem n hem de l’ye bağlıdır. Çünkü elektron sayısı arttıkça elektronlar arası itme kuvvetleri artar. Buna göre, örneğin 4s’nin 3d’den önce dolması toplam enerjinin daha düşük olmasını sağlar. n=3 l = 2 n=3 l = 1 n=3 l = 0 n=2 l = 1 n=2 l = 0 n=1 l = 0

51 Çok elektronlu atomlarda alt kabukların doldurulma sırası
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s

52 orbital ya da alt kabuktaki
Hidrojen atomunun elektron dağılımı orbital ya da alt kabuktaki elektron sayısı 1s1 Baş kuantum sayısı (n) açısal momentum kuantum sayısı (l) Orbital diyagramı 1s1 H

53 Pauli Dışlama İlkesi Bir atomdaki herhangi iki elektron aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. (a)’da her iki elektron da aynı (yukarı) spine ve 1, 0, 0, +1/2 ile gösterilen aynı dört kuantum sayısına sahiptir. (b)’de de aynı aşağı spinli elektronların bütün kuantum sayıları aynıdır (1, 0, 0, -1/2). (c)’de ise elektronlar sırasıyla 1, 0, 0, +1/2 ve 1, 0, 0, -1/2 ile gösterildiği için ilkeye uyulduğu görülür. He 1s2 (a) (b) (c)

54 Diyamanyetizma ve Paramanyetizma
He’daki iki elektron eşleşmemiş (aynı spinde) olsalardı, bunların net manyetik alanlarının birbirini güçlendirmesi gerekirdi (a). Paramanyetik maddeler eşleşmemiş elektrona sahiptirler ve mıknatısla çekilebilirler. Oysa deneysel olarak He’un elektron spinlerinin eşleştiği yani mıknatısla çok az itilebildiği (diyamanyetik) bulunmuştur (b). (a) (b)

55 Pauli Dışlama İlkesi (Örnekler)
? ? Be 4 electrons Li 3 electrons C 6 electrons B 5 electrons B 1s22s22p1 Be 1s22s2 Li 1s22s1 H 1 electron He 2 electrons He 1s2 H 1s1

56 Bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı, paralel spinin en fazla olduğu haldir (Hund kuralı). F 9 electrons Ne 10 electrons C 6 electrons O 8 electrons N 7 electrons Ne 1s22s22p6 C 1s22s22p2 N 1s22s22p3 O 1s22s22p4 F 1s22s22p5

57 Soru: Mg’deki elektron konfügrasyonu nasıldır?
Mg 12 elektron 1s < 2s < 2p < 3s < 3p 1s22s22p63s2 = 12 elektron [Ne]3s2 [Ne] 1s22s22p6 Soru: Cl’nin en son elektronu için tüm kuantum sayılarını gösteriniz. Cl 17 elektron 1s < 2s < 2p < 3s < 3p 1s22s22p63s23p5 = 17 elektron n = 3 l = 1 ml = -1, 0, veya+1 ms = ½ veya -½

58 Elementlerin periyodik çizelgede en dıştaki
alt kabuklarının dolma sırasına göre sınıflandırılması

59

60 Periyodik Çizelge Günümüzde bilinen elementlerin yarısından çoğu yılları arasında bulunmuştur. Elementlerin fiziksel ve kimyasal davranışlarındaki periyodik benzerliklerin anlaşılması, periyodik çizelgenin oluşturulmasına yol açmıştır (Mendeleev ve Mayer). Elementler atom numaralarına göre yatay periyotlarda, kimyasal özelliklerine göre ise dikey gruplarda sıralanırlar. Elementler üç sınıfa ayrılabilir: Metaller Ametaller Yarı metaller

61

62 Kimyasal Formüller Moleküllerin ve iyonik bileşiklerin bileşimini kimyasal simgelerle göstermek için kimyasal formüller kullanılır. Molekül formülü, bir maddenin en küçük biriminde bulunan elementlerin atom sayısını tam olarak gösteren formüldür. Allotrop: Bir elementin iki veya daha çok sayıdaki farklı biçimlerine denir. Oksijenin allotropları: O2 ve O3 Karbonun allotropları ise elmas ve grafittir. Hidrojen peroksitin (H2O2) kaba formülü HO dur.

63 63

64 64

65

66

67

68

69 69

70


"ATOMUN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları