Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nitelikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nitelikleri"— Sunum transkripti:

1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nitelikleri
Öğr.Gör.Mehmet ALTIN Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nitelikleri Bir Öğrencinin Gözlerindeki parıltıyı satın alabilecek tek şey bir öğretmenin kalbidir…

2 Eğitim; Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve
TEMEL KAVRAMLAR Eğitim; Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. Formal Eğitim; planlı, programlı bir amaç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. İnformal Eğitim; bireyin içerisinde bulunduğu ortamda kendi kendisine sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde (olumlu/olumsuz) kültürlenmesidir. Öğrenme; Daha önce hiç yapılmayan bir şeyi yapabilmek ve onu tekrar yapabilecek kadar hatırlayabilmektir. Öğretme; Öğrenmenin sağlanabilmesi ya da davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla çevrenin düzenlenmesidir.

3 Öğrenmenin Gerçekleşmesi
Davranışçı Yaklaşım Klasik Koşullanma; Nötr bir uyarıcı tepkiyi sağladığı bilinen bir uyarıcıyla (aynı zaman ve mekan içinde) kendisi tepkiyi tek başına sağlayana kadar eşleştirilir. (alarm zili-yangın) Operant Koşullanma: Öğrencilerin belirli şartlar altında belirli uyarıcılara belirli tepkilerde bulunmaları sağlanır ve tepkiler pekiştirilerek tekrarlanma ihtimalleri artırılır. Bir davranışın ortaya çıkma ihtimalini artırmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla olumlu ve olumsuz pekiştireçler kullanılır. Öğrenci yanlışları % 5-10’un üzerinde ise; programın revizyona ihtiyacı vardır. Bilişsel Yaklaşım Uyarıcı-tepki-pekiştireç ilişkileriyle öğrenmemeyi açıklamaya çalışan davranışçılardan farklı olarak bireyi öğrenmenin oluşmasında temel kabul ederek davranışçı yaklaşımlarla açıklanamayan karmaşık zihinsel süreçler (bellek, düşünme, problem çözme, karar verme) üzerinde durmuşlardır. Bilişsel psikologlar insan bilgi işlem sürecini açıklayan bir modeller geliştirmişler ve insanı belirli safhaları olan bir bilgi işlem sistemi olarak açıklamışlardır.

4 Bilgi İşlem Süreci ve Taksonomi
Duyusal Bellek Kısa Süreli Bellek Uzun Süreli Bellek Taksonomi Öğrenme Ürünlerinin basitten karmaşığa doğru sıralanmasıdır. Alt düzeydeki davranış kazanılmadan, üst düzeydeki bir davranışın kazanılması beklenemez. Bloom’un Eğitim Hedefleri Taksonomisi Bilişsel Öğrenmeler Duyuşsal Öğrenmeler Psikomotor Öğrenmeler

5 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Meslek Nedir?
Mesleği; kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için temel uğraş alanı olarak seçtikleri, belirli bir süre eğitimden sonra icra edebildikleri, çalışma, yükselme şartlarının yasal güvence altına alındığı bir faaliyet alanı olarak tanımlamak mümkündür. Öğretmenlik Mesleği Öğretmenlerin yasal konumu 1739 sayılı M.E. temel kanununun 43. Maddesi ile düzenlenmiştir. “Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi eğitim kademesinde olurlarsa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır.

6 Meslekleşme Koşulları Açısından Öğretmenlik
Uzmanlık Bilgisi – Örgün Eğitiminden Geçme Giriş Denetimi Meslek Ahlakı Çalışma Özgürlüğü Meslek Kuruluşları Hizmet Koşulları Toplumca Meslek Olarak Tanınma

7 ÜLKEMİZDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ
Kamu görevlilerinin ¼ ‘ü öğretmenlerdir. Örgün eğitim kurumları ele alınırsa ’sı erkek, ’ü bayan olmak üzere öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin %55.6’sı erkek, %44.4’ü bayandır. Daha çok alt ve orta gelir grupların tercih ettikleri bir meslektir. Kariyer yapma ve mesleki gelişim imkanları sınırlıdır. Kurum düzeyinde öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kaynak ayrılmamaktadır. Sadece hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Olumlu bir gelişme ise; lisansüstü çalışma yapan öğretmenlerin görevleri merkez İle ya da yakın bir ilçeye alınmaktadır. Bayan öğretmenler mesleği yarım gün çalışabilmenin avantajı için seçebilmektedirler. Bu da mesleğin ilerlemesine sekte vurmaktadır. Özel öğretim kurumlarının sağladığı avantajlar, Milli Eğitime bağlı kaliteli öğretmen sayısını azaltmakta ve okula devam eden öğrenciler aynı zamanda ya dershanelere gitmekte ya da özel dersler almaktadırlar.

8 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk eğitim sistemi Örgün ve Yaygın olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 1- Örgün Eğitim Kurumları Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2- Yaygın Eğitim

9 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI TEMEL SORUNLARI
Bilginin temel alınması öğrenciyi ikinci plana itmiştir. Derslere dayalı program anlayışı gereksiz derslerin programa dahil edilmesine neden olmuştur. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre ders seçme hakkı yoktur. Her öğrenci okutulan bütün dersleri almak zorundadır. Seçmeli ders olsa bile, okul yönetimi tarafından zorunlu seçmeli ders olarak öğrencinin seçtiği dersi değil kendilerinin seçtiği dersleri okutabilmektedirler. Şehir merkezlerinde bulunan okullarda sınıf mevcudunun fazla olması eğitim-öğretimi güçleştirmektedir. Öğretmen ihtiyacı nicelik ve nitelik olarak karşılanamamıştır. Ders kitaplarının çağdaş ve günümüz koşullarına uygun olduğu söylenemez. Kitap hazırlama işi; öğretmen, alan uzmanı, eğitim uzmanı, eğitim sosyoloğu, psikoloğu, öğretim tasarımcısı gibi uzmanlar tarafından yapılması gerekirken sadece alan uzmanlarına bırakılmıştır. Merkez ve taşra teşkilatı aşırı merkeziyetçi bir yapıda ve birbirleri ile aynı işleri yapan birimler eliyle görev yapmaya çalışmaktadır. Çağdaş bir hizmetçi eğitim sistemi kurulamamıştır. Eğitim yöneticiliği meslekleşememiş ve politik tercihler iyi yetişmiş kişilerin eğitim yöneticisi olarak atanmalarına imkan vermemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamıştır. 1999 yılında yapılan bir düzenleme ile meslek liselerinden üniversitelere giriş zorlaştırılmıştır. Türk eğitim sisteminde etkili bir rehberlik ve yöneltme sistemi kurulamamıştır. Eğitim programları günümüz şartlarına uygun olmalı ve sürekli olarak çağdaş bir yol izlenmelidir.

10 Öğretmen Nitelikleri **Parçası İçinde Olma **Hakim Olma
ÖĞRETMEN VE GÖREVLERİ **Öğretme Görevi **İdare ve Yönetim Görevi **Mesleki Konu Alanı Uzmanlık Görevi **Öğrenci Danışmanlık Görevi Öğretmende Bulunması gereken üç Yeterlilik **Parçası İçinde Olma **Hakim Olma **Öğrenci Merkezli Olma

11 BİR ÖĞRETMENİN OKUL VE ÇEVREDEKİ ROLÜ NEDİR
** Okul Sisteminde Bulunma; Okulun yönetim işleyişi, Okulun yönetmelikleri politikası ve okulun geleneksel faaliyetlerinden haberdar olmak bir öğretmenin okul sistemi içinde yer almasını sağlar. ** Okul Çevresinde Olma Okul-Çevre gruplarına katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak bir öğretmenin okul çevresini kontrol altına almasına imkan sağlayacaktır.

12 1- Konu alanı ve Alan eğitimine ilişkin yeterlikler Konu alanı Bilgisi
Yükseköğretim kurulu, ME Geliştirme Projesi, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi projesi çalışmaları kapsamında hazırlanan öğretmen yeterlikleri listesi; 1- Konu alanı ve Alan eğitimine ilişkin yeterlikler Konu alanı Bilgisi Alan eğitimi Bilgisi 2- Öğretme-Öğrenme sürecine ilişkin yeterlikler Planlama Öğretim süreci Sınıf yönetimi İletişim 3- Öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma 4- Tamamlayıcı mesleki yeterlikler

13 ETKİLİ ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
**Güdüleyici Kişilik İsteklilik Yakınlık ve mizah Güvenirlik **Başarıya adanmışlık Yüksek başarı beklentisi Teşvik edici ve destekleyici **Profesyonel davranış Ciddi, sistemli Uyarlanabilen/esnek Bilgili

14 DÖRT SORULU ÖĞRETİM YAKLAŞIMI
Bu sorular öğrenciler yönünden derse sahip olma duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır. ne kadar önem taşımaktadır? (Öğrenme ihtiyacı hissetme) ile ilgili hangi sorunlarımız olmuştur? (Öğrencinin deneyimleri dinlenir, tam katılım sağlanır) Bu sorunları çözmek ve/veya önlemek için neleri bilmeniz ya da yapabilmeniz gerekiyor? (Doğrudan doğruya dahil olma, bir sistemi doğru çalıştırmayı öğrenme, bilgileri seçme, ayırt etme) Problemi çözmek ya da engellemek için bilmemiz ve/veya yapabilmemiz gereken şeyler hakkında ne tür bilgilere ihtiyaç duyuyoruz? (Alınan bilgilerin kullanılabilirliği önemlidir. Daha önceki üç soruya verilen cevabı vermezler, düşünme sürecinin devamlılığı sağlanır. “giriş sorusu”)

15 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNİN YÖNETİMİ
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Genel Sebepleri Öğretmen davranışları, okul çevresi, ev ortamı ve öğrencinin kişiliği Derse ilk defa girildiğinde kötü başlangıç (Tecrübeli/Yeni öğretmen) Öğrencilerin Kural ve mevzuata uymamaları istenmeyen öğrenci davranışlarına neden olur. Olumlu Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Oluşturma Öğretmenin davranışları sınıf öğrenmesini doğrudan etkiler. (Öğretmenin kişiliği) Sınıf davranışları standartları oluşturun. (olaylara her zaman aynı tepki) Motive edici etkinlikler ve koşulları sağlayın.

16 Olumsuz Davranışları Engelleyici Öneriler
Öğrencilerle dostluk kurun Sınıfın moralini ve birbirine bağlılığını artırın Tutarlı tavır sergileyin Yanlış bir davranışı kişiselleştirmeyin Etkili iletişim kurun Yanlış davranışın nedenini belirleyin Kurallar öğrenci davranışlarını etkiler, ama anlatılması gerekir. Öğretimin ortamını amaca uygun düzenleyin. Davranış problemlerini ele almada temel ilke, objektif ve tutarlı olmak, kişisel olmamaktır.

17 ÖĞRENME VE UYGULAMAYA MOTİVE EDEN EĞİTİCİ DAVRANIŞLARI
1- Katılımcılara (Öğrencilere) öz saygısını kazandırmak; 2- Davranışları ödüllendirmek; 3- Hedefleri ve izleme tarihlerini belirlemek ve iletişimi sürdürmek, ****Eğiticinin model olduğu asla unutulmamalıdır.

18 BİR DERS PLANI NELERİ İÇERİR
Öğretilen konu her ne olursa olsun bir ders planında şu dört soruya cevap aranır; Neredeyiz?, Nereye gidiyoruz?, Hedefe ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz?, Hedefe ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Neredeyiz?: Öğrenci bilgi düzeyinin nerede olduğu bilinmeli ve buna göre öğretim gerçekleştirilmelidir. Nereye Gidiyoruz?: Ulaşılmak istenilen hedefin ne olduğu belirlenmelidir. Hedefe ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz?: Ders planı aşamasıdır, detaylar iyi hesaplanmalıdır. Hedefe ulaştığımızı nasıl anlayacağız? : Öğrenciler planlanılan şekilde değişikliğe uğramışlar mı?

19 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN NİTELİKLERİ
İdeal bir öğretmen modelini tanımlayan özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 1.Öğretmen,ön yargılardan uzak,eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere saygılıdır. 2.Öğretmen,duygusal ve düşünsel açıdan tutarlı ve sağlıklı bir kişilik görüntüsüne sahiptir. 3.Öğretmen kendisi,toplun ve dünya ile barışık bir insandır. 4.Öğretmen sürekli öğrenen,öğrendiklerini paylaşan ve yaşama etkin bir şekilde katılan bir insandır 5.Öğretmen siyasal örgütlerle baskı gruplarının etkisinden uzaktır. 6.Öğretmen insanı,doğayı ve yaşamı sever. 7.Öğretmen insan ilişkilerinde başarılı bilimsel gelişmelere ve sanatsal etkinliklere duyarlıdır. 8.Öğretmen kollektif çalışmalara yatkın üretken güdüleyici ve bilgilidir. 9.Düşünme ve gözlemlerinde nesneldir.Yargılarında yanılabileceğini kabul ederek esnek ve akılıcı davranır. 10.Demokratik yaşam ilkelerine ve insan haklarına saygılıdır.

20 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN NİTELİKLERİ
Bütün bu özellikleri anlamlı kılan en önemli niteliği ise öğrencileri sevmek ve onlara güvenmektir.Ancak gerçekte sevgi ve güven duygularının gelişimi karmaşık ve uzun bir süreç içinde oluşur. Sevgi kendini yeniden üreten insansal bir varoluş biçimini tanımlar.Güven ise bu var oluşun doğal ürünüdür.Bu bağlamda sevgi ve güven duyguları sosyal etkileşimin yansımasıdır.Sosyal etkileşimin süreci insanın beklenti ve gereksinimlerine dönük olduğu ölçüde yararlıdır.Karşılıklı ilişki içinde kendini tanımak ait olmak bağlanmak vb gereksinimlerin giderilmesi ile ortaya çıkan güven duygusu ayni zamanda bir sevgi katalizörü haline gelir bu nedenle öğretmen sınıf ortamının psikolojik dokusunu oluşturan sevgi ve güven duygularının mimarı olmalıdır.

21 DEVLET MEMURU OLARAK ÖZELLİKLERİ
Tüm devlet memurları 657 sayılı devlet memurları kanunun gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kanunun ön gördüğü esasları bilmemek,kişileri sorumlulukta ve suçlu olmaktan kurtarmaz.Bu nedenle bütün devlet memurları bu kanunun işleyişini eksiksiz bilmek zorundadır. Bilindiği üzere disiplin önce şekil ile başlar bu şekil daha sonra tüm tavır ve davranışlarımıza yansır.O nedenle devlet memurları da örneğin askerler gibi giyinmek zorundadır. Yani belirlenmiş kıyafetleri vardır.Bu kıyafetler kadın ve erkekler olmak üzere kanunla belirlenmiş olup,günün koşullarına uygun olarak genelgelerle bu günkü şeklini almıştır. Beden eğitimi öğretmenleri de ders içi ve dışı çalışmaları dışında ki sürelerde tüm memurlar gibi giyinmelidir.Derslerde ve ders dışı çalışmalarda özel kıyafetleri (eşofman)giyerek çalışmalarını sürdürmelidirler. Kıyafet konusu kanunda “Memurların ödev ve sorumlulukları bölümünde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Ayrıca devlet memurlarının:sadakat,tarafsızlık ve devlete bağlılık,emirlere umma ve kanunsuz emirlere karşı tutumu,uygun davranışta bulunma ve iş birliği yapma gibi ödev ve sorumlulukları da bulunmaktadır.

22 ÖĞRETMEN OLARAK ÖZELLİKLERİ
**Beden eğitimi öğretmenleri de tüm diğer öğretmenler gibi 657 sayılı devlet memurları kanununu getirdiği yükümlülüklere ek olarak öğretmen olmakla “1702 sayılı İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun hükümlerine bağlıdırlar.Özde bu kanun ile diğer memurlardan farklı bazı hususlara öğretmenler uymak zorundadırlar. **Bu kanunda belirtilen ve kusur sayılan bazı davranışlar ve karşılığı yaptırımlar: **Okul dahilinde ve haricinde öğretmenlik vakarına uymayacak davranışta bulunmak **Göreve geç gelmek veya erken ayrılmak **Özürsüz derse girmemek veya derse girdiği halde dersten başka şeylerle ilgilenmek **Bir ayda iki defadan fazla derse geç gelmek

23 CEZALAR İHTAR VE TEMBİH CEZALARI: Öğrenciyi dövmek Sarhoş gezmek
Okulun eşyasının muhafazasına ihtimam göstermemek. MAAŞ KESİM CEZASI Sınavlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak Amirlerine karşı hakarette bulunmak KIDEM İNDİRME CEZASI İki talim sicili ile branşında yetersiz olma halinde öğretmen bir alt okul öğretmenliğine veya geri hizmete alınır. Yeni tayin edildiği göreve mazeretsiz15 gün içinde başlamayan Öğretim yılı başında görevine özürsüz gelmeyen Öğretim yılı başında görevine özürsüz bir hafta gelmeyen Bir yılda 4 defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan istifa etmiş sayılır ve işlem görür. Gerek öğrenciye karşı gerek dışarı da öğretmenlik sıfatı ile telif edilemeyen iffetsizliği sabit olan Öğrenciyi bakanlığı ve okulun yönetici,öğretmen ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik eden Müdür,md.başyardımcısı,öğretmenler ile ilköğretim müfettişlerinden öğrencisine kopya verenler meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılırlar.

24 BEDEN EĞİTİMCİ OLARAK ÖZELLİKLERİ
Beden eğitimi öğretmenleri branşlarının kendine özgü tavır, davranış ve tutumlarını sergilemek zorunluluğu vardır. Öğretmen saygınlığını ancak böyle sağlayıp koruyabilir. Bu davranış,tavır ve tutumlarının bazıları şunlardır: Kılık kıyafeti ile örnek Daima sevecen Öğrenciler arasında ayrım yapmama Ölçme ve değerlendirmede adil ve objektif Karşısındakilerin fikrini alan onları dinleyen ve fikirlerine değer veren Yapılan eleştirilerden rahatsızlık duymayan aksine onlardan yararlanan Birlikte karar alıp uygulayan Gerektiğinde hatasını kabul eden ve bu durumu açıklayan Özverili olan ve centilmenliği öne çıkaran Kararlı ve kararından dönmeyen ve bu durumu ile disiplin yaratan Cezalandıran değil daima ödüllendiren Fikir ve görüş alan ve bunlardan yararlanan Gençlerin kendilerine olan öz güvenlerini kazanmaları için gayret gösteren Öğrencilerine yardımcı olan onları yardımcı olacakları şeyler için zorlamayan Gelişim yönünden geri durumda olanları emsalleri seviyesine getirmeye gayret eden bir yapıda olmak şeklinde ifade edilebilir.

25 BEDEN EĞİTİMCİ OLARAK ÖZELLİKLERİ
Yukarıda sayılanların bazılarını daha anlaşılır kılmak ve örneklemek gerekirse: Öğretmen eşofman giymeden veya mevsim şartlarına göre kıyafetini giymeden uygulamalı derslerde öğrencinin karşısına çıkmamalı Verdiği alışkanlık ile öğrencilerin düzgün sıra olmuş olarak kendisini derste beklemelerini sağlamalı Dersin başlangıç ve bitişinde belirli bir duruş alışkanlığını öğrencilere kazandırmalı Ders başlamada öğrencilere konuyu açıklamalı,rahatsız olan olup,olmadığını tespit etmeli ve tedbir almalı Öğrencilerini uygulamalarda zorluk dereceli büyük kas gruplarının koordinasyonunu gerektiren hareketlerde zorlamamalı,kendilerini önceden test etmeli,hazır olanları çalıştırmalı diğerlerini seviyelerini yükseltmeleri için istasyon çalışmaları ile kademeli olarak eğitmelidir. Öğrencilerin fiziki yapılarını ve gelişimlerini gözlemleyerek bazı öğrenciler,bazı konularda hiç uygulama yaptırmamalı, kendilerine uygun olan çalışma ortamı yaratmalıdır.

26 BEDEN EĞİTİMCİ OLARAK ÖZELLİKLERİ
Tüm öğrencilere gerekli ilgiyi göstermeli,başarılı olanları ödüllendirirken diğerlerini incitmemeli,hatta onları yüreklendirmeli. Sınav esasları hakkında önceden öğrencilerine bilgi sunmalı Sınav öncesi hazırladığı istasyonlarda öğrencilerin hazırlık yapmalarını sağlamalı.Hazır olduğunu söyleyen öğrencilerle sınava başlamalıdır.Birden çok sınama hakkı vermeli ve en iyisini değerlendirmeye tabi tutmalıdır. Yazılı sınavların aksine bazı özel durumu olan öğrencileri daha farklı ve becerebilecekleri hareketlerden sınava tabi tutmalıdır. Ölçme ve değerlendirmeyi amaç değil araç olarak görmelidir. Kararlarının arkasında olmalı ve asla ödün vermemelidir. Bu açıklamalarda belirtilenlerin gereğini yerine getiren ve kendinden başka olumlu katkıları ortaya koyabilen, Beden Eğitimi Öğretmenlerini, “BEDENCİ” olarak tanımlanmaktan da kurtaracaktır.

27 SPOR ADAMI OLARAK ÖZELLİKLERİ
Her beden eğitimi öğretmeni aynı zamanda bir spor adamı olmak durumundadır. Bu nedenle yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımızı Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarıyla Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirmek ve bunlar içinden başarılı olanları da Türk sporuna kazandırmakla yükümlüdürler. Beden Eğitimi Öğretmenleri ders dışı çalışmalardaki özverilerini devam ettirmeli bulundukları ortamda yeni yetenekleri belirleyerek kendisinden daha ehil ellere teslim etmelidirler. Öğretmenler spor teşkilatı ile iyi ilişkiler içerisinde olmalı,görev almalı,becerilerini geliştirmeli ve bunları spor yapan  öğrencilerine yansıtmalıdırlar.Sadece bakanlığımızın değil bunun dışındaki spor kuruluşlarının da yaptıkları  Çalışmalara katılmalı,yenilikleri takip etmeli,Türk sporuna katkıda bulunmalıdırlar. Şu bir gerçektir ki  Türk sporunun  çimentosu beden eğitimi öğretmenleridir.Nerede bir sporcu kaynağı oluşmuşsa orada çalışmalarıyla öne çıkan bir beden eğitimi öğretmeni vardır.Beden eğitimi öğretmenleri sadece bir çimento değil aynı zamanda spor olgusunda bir lokomotif  gibi görev yapmaktadırlar


"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nitelikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları