Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞANDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr. Ferhan KARADEMİR MART 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞANDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr. Ferhan KARADEMİR MART 2007."— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞANDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr. Ferhan KARADEMİR MART 2007

2 İmmünolojik özellikleri yönüyle enfeksiyona duyarlı.

3 Prenatal nedenler Perinatal nedenler Postnatal nedenler duyarlılığı ve enfeksiyonların ağırlılığını farklılaştırır.

4 Asfiksi Yapılan girişimler Kateter uygulamaları Riski arttırır.

5 Doğum sonrası bebeğin yıkanması Ölçüm yapılırken hipotermiye dikkat edilmemesi Uygunsuz transport Hipotermi, hipoglisemi Enfeksiyona zemin hazırlar.

6 El yıkama? Nozokomiyal enfeksiyon.

7 Yenidoğanın preterm veya SGA doğması Göreceli immün yetersizlik Solunum, nörolojik, hematolojik, metabolik sorunlar Enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır ve tedavisini zorlaştırır.

8 Umblikal Enfeksiyonlar Term yenidoğanlar%2,5 Preterm yenidoğanlar%2

9 Umblikal Enfeksiyonlar Etkenler staf. Aureus, E.Coli, Klebsiella 5 gün süreyle topikal antibiyotik uygulanımı

10 Deri enfeksiyonları Staf. Aerus Lokal olanlarda antiseptik maddeler Yaygın enfeksiyonda sistemik vankomisin, teikoplanin

11 Moniliasis Mantar enfeksiyonu Uzun süre antibiyotik, steroid, SGA’lılarda sık 7-10 gün nistatin uygulanımı Profilaktik kullanım?

12 Konjunktivit Staf. Aureus, E.Coli, Gonokok, Klamidya Steril su ile temizlik Pürülan akıntı olursa, kültür pozitif ise tobramisin, gentamisin Pomadlar irritasyon yaptığı için damla tercih

13 Konjunktivit Klamidya enfeksiyonları 5. günden sonra belirti verir. Klasik kültür yetersiz. İmmünfloresan teknik gerekli

14 Konjunktivit Klamidya konjunktiviti -Tek taraflı -5-12. günlerde başlar -Görme kaybı olmaz. -Tedavi edilmezse ağır pnömoni -Eritromisin (2 hafta)

15 Yüzeyel Abseler Fluktasyon pozitif ise aspire edilir IV aminoglikozid + vankomisin (7 gün) OM yönünden takip

16 Otitis Media Dudak damak yarığı Ventilatör tedavisinde sık. Sistemik penisilin + aminoglikozid

17 Sepsis En güvenilir kanıt hemokültürde üreme olması Erken sepsis (ilk 7 gün) GBS, gram negatif bakteriler, enterobakteriler, listeria monositogenez Geç sepsis (7 günden sonra) erken sepsis etkenleri + hastane florası

18 Hastane florası Enterokoklar Stafilokoklar Psödomonaslar

19 Erken sepsiste Penisilin veya semisentetik penisilin + aminoglikozid

20 Geç sepsiste Penisilin + aminoglikozid Hastane florası biliniyorsa (psödomonaslarda) penisilin + aminoglikozid (stafilokoklarda) vankomisin veya teikoplanin + aminoglikozid

21 Sık Kullanılan Antibiyotikler Ampisilin Enterekok, Listeria monositogenez, E. Coli, Proteus Amiloglikozidlerle sinerji Oral kullanım yok

22 Sık Kullanılan Antibiyotikler Karbenisillin (penisilin türevi) P. Auroginosa, proteus Aminoglikozidler ile

23 Sık Kullanılan Antibiyotikler Mezlosilin (geniş spektrumlu semisentetik penisilin) Aminoglikozidlerle (P. Aeruginosa) BOS’a geçişi sınırlı

24 Sık Kullanılan Antibiyotikler Piperasilin Geniş spektrumlu semisentetik penisilin K. Pneumonia ve P. Aeruginosa BOS’ geçişi sınırlı

25 Sık Kullanılan Antibiyotikler 3. Kuşak Sefalosporinler H. İnfluenza, gonokok, meningokok, gram negatif enterokok BOS’a geçiş iyi Seftriakson; hiperbilirubinemi!!,Kvit metabolizmasını bozar.

26 Sık Kullanılan Antibiyotikler Aztreonam Gram negatif mikroorganizmalar Ampisilin ile birlikte …. P. aureginosa

27 Sık Kullanılan Antibiyotikler İmipenem Karbenepem grubu Aerobik, anaerobik, gram pozitif ve gram negatif Aminoglikozidler ile birlikte … P. Aureginosa, staf. aureus

28 Sık Kullanılan Antibiyotikler İmipenem Trombositoz, tromboflebit, KC enzimlerinde artış Candida ile kolonizasyon!! Dirençli suşların gelişimi!!

29 Sık Kullanılan Antibiyotikler Vankomisin Aerobik, anaerobik, gram pozitif basil ve kok Metisiline dirençli stafilokok Ototoksik, nefrotoksik Nötropeni, flebit

30 Sık Kullanılan Antibiyotikler Aminoglikozidler Ampisilin ile birlikte Menenjitte 3. kuşak sefalosporinle Nefrotoksik,ototoksik Geçici silendirüri, proteinüri

31 Kullanılmaması gereken ilaçlar: Sülfonamidler Tetrasiklinler Kinolonlar(?)


"YENİDOĞANDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr. Ferhan KARADEMİR MART 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları