Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü
MUHAKKİKLERCE YÜRÜTÜLECEK İNCELEME VE SORUŞTURMALAR 2003 2009- 2012

2 DİSİPLİN Disiplin: Bir kurumda, hizmetlerin iyi bir şekilde yürütülmesi bakımından kuralların ve kurulmuş çalışma düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlerdir. Disiplin cezası: Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. (657 Sayılı Kanun m.124) 2001 2003 2009- 2012

3 DİSİPLİN CEZALARININ AMACI
- Çalışanların görevlerini yetki ve sorumlulukları dâhilinde yerine getirmelerini sağlamak, Çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunulmasını önlemek, Caydırıcılık sağlamak, Örnek (emsal) olmak, - Oluşturulan çalışma düzenini korumak. 2001 2003 2009- 2012

4 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
1- MADDİ UNSUR 2- MANEVİ UNSUR 3- KANUNİ UNSUR (TİPİKLİK) 4- HUKUKA AYKIRILIK 2001 2003 2009- 2012 D

5 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
1- MADDİ UNSUR Disiplin suçlarında da maddi unsur; hareket, netice ve nedensellik bağından oluşmakla birlikte disiplin suçlarının tamamına yakını Neticesi Harekete Bitişik niteliktedir. Verilen emre itiraz eden memur, bu hareketi ile kanundaki yasağı ihlal etmiş ve netice gerçekleşmiş olur. Ceza kanununda teşebbüs aşamasında kalmış fiiller için indirimli ceza söz konusudur. Disiplin suçlarında teşebbüs müessesesine yer verilmemiştir. 2001 2003 2009- 2012 D

6 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
Müteselsil/Zincirleme suç: aynı hükmün değişik zamanlarda ihlal edilmesi durumunda tek suç sayılır ve ceza ağırlaştırılır. Disiplin suçlarında tek suç sayılır ve cezada ağırlaştırma da yapılmaz. Örn. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek Fikri içtima: tek fiil ile kanunun birden fazla hükmünü ihlal durumunda en ağır ceza verilmektedir. Disiplin suçlarında müterakki suç esası geçerlidir. Yani, biri diğerini de kapsayan iki suç söz konusudur. 125/C-a kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak 125/D-n verilen emir ve görevleri kasten yapmamak Disiplin cezaları durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre tayin edilir. 2001 2003 2009- 2012 D

7 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
2- MANEVİ UNSUR Bir kimsenin işlediği bir fiil sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için; Failin kusurlu bir şekilde hareket etmeye ehil olması (İsnad yeteneği) b) Somut olayda kusurlu bir şekilde hareket etmiş olması (Kusurluluk) gerekir. İsnad yeteneği; Kanunda bu konuda bir düzenleme yoktur. Ancak, memurun görev yaptığı sırada aniden akli melekelerinde bir bozulma, ateşli hastalık, uyku hali, hipnotik telkin ve istem dışı sarhoşluk gibi hallerde fiil gerçekleşmişse disiplin cezasından muaf tutulması veya cezanın azaltılması mümkündür. 2001 2003 2009- 2012 D

8 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
Kusurluluk; kanunun suç saydığı bir fiili ve onu meydana getiren hareketin neticesini bilerek ve isteyerek işleme iradesi olan Kasttır. 657 kast dışında taksirle işlenen bazı fiilleri de cezalandırılmasını öngörmüştür. Kayıtsızlık göstermek, Düzensiz davranmak, - Kusurlu davranmak. 2001 2003 2009- 2012 D

9 DİSİPLİN SUÇUNUN UNSURLARI
3- KANUNİ UNSUR (TİPİKLİK) Disiplin suçlarında da geçerlidir ancak; - Disiplin suçlarının tamamı tet tek sayılmamıştır. - Memur vakarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunmak gibi genel ibareler de yer almıştır. Yukarıda sayılan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. (m.125) (Kıyas uygulaması) 4- HUKUKA AYKIRILIK Hukuka uygunluk sebepleri disiplin suçlarında da geçerlidir. Kanunsuz emir en bariz örnektir. 2001 2003 2009- 2012 D

10 DİSİPLİN VE CEZA HUKUKUNUN BENZERLİKLERİ
- Cezalar şahsidir. - Düzenlemeler geçmişe yönelik uygulanmaz. - İlgililer hakkında lehe olan hükümler uygulanır. - Adil yargılama ve savunma hakkı önemlidir. - Aynı fiilden dolayı birden fazla ceza verilemez. - Zamanaşımı söz konusudur. - Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. - Ağırlaştırıcı ve hafifletici haller söz konusudur. 2001 2003 2009- 2012

11 DİSİPLİN VE CEZA HUKUKUNUN FARKLARI
- Adli suçlar herkes için geçerliyken; disiplin suçları sadece meslek mensuplarına uygulanır. Ceza hukukunda “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi kesin kural iken; disiplin hukukunda kıyas mümkündür. - Ceza hukukunda şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme takibi kaldırırken; disiplin hukukunda şikayetten vazgeçmenin önemi yoktur. Adli cezalar hürriyeti kısıtlayıcı nitelikli olabilirken; disiplin cezalarında bu nitelik yoktur. 2001 2003 2009- 2012

12 DİSİPLİN CEZALARI İLE ADLİ CEZALAR ARASINDAKİ FARKLAR
- Adli cezalar sadece hakim kararı ile uygulandığı halde; disiplin cezaları yasada gösterilen makam ve kurullar vasıtasıyla uygulanır. - Ceza hukukunda teşebbüs cezalandırılırken; disiplin hukukunda cezalandırılmaz. 2001 2003 2009- 2012

13 TALEBİN NİTELİĞİ NEDİR?
- Şikayet Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. - Müracaat Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. - İhbar Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. 2001 2003 2009- 2012 13

14 Şikayet olarak değerlendirilmişse;
ŞİKAYET USULÜ Şikayet olarak değerlendirilmişse; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılır. YAPILMA ŞEKLİ Madde 5 - Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. 2001 2003 2009- 2012 14

15 ŞİKAYET USULÜ YAPILMA ŞEKLİ …
Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır. 2001 2003 2009- 2012 15

16 ŞİKAYET USULÜ ÖRNEK – 1 YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ TARİH
GÖREVİ : ÜNVANI : ADI SOYADI : BABA ADI: MEMLEKETİ : DOĞUM TARİHİ : MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ : SİCİL NO. : ÖZÜ : DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ AMİR'İN MAKAM ÜNVANI : DİLEKÇENİN METNİ : İMZA 2001 2003 2009- 2012 16

17 ŞİKAYET USULÜ KARAR MERCİİ
MADDE 6 - Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler (*) bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilâve etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikâyet edene de durum hakkında bilgi verirler. (*) idare bir bütündür. YAPILACAK İŞLEMLER MADDE 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikâyetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikâyet edilene yazı ile bildirilir. 2001 2003 2009- 2012 17

18 ŞİKAYET USULÜ SÜRE MADDE 8 - Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikâyetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İTİRAZ MADDE 9 - Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikâyetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir. 2001 2003 2009- 2012 18

19 ŞİKAYET USULÜ ŞİKAYET EDENİN SORUMLULUĞU
MADDE 10 - Şikâyet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak, şikâyet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne suretle olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır. 2001 2003 2009- 2012 19

20 MÜRACAAT USULÜ Müracaat olarak değerlendirilmişse;
Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmeliğe göre işlem yapılır. KARAR MERCİİ Madde 12 - Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir. 2001 2003 2009- 2012 20

21 MÜRACAAT USULÜ AMİRLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikâyet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125. maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez. 2001 2003 2009- 2012 21

22 MÜRACAAT USULÜ İhbar olarak değerlendirilmişse; TÜRK CEZA KANUNU
Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü: MADDE 11- … Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. TÜRK CEZA KANUNU Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2001 2003 2009- 2012 22

23 SONUÇ Şikayet/müracaatta hiç bulunulmamış sayılabilir.
Talep, usule aykırı bulunabilir. - Daha önce konu hakkında gereği yapılmış olabilir. Sahibine olumlu/olumsuz bir cevap verilebilir. Kamu adına soruşturma veya kovuşturmaya yapılması gerektiğine karar verilebilir. (*) Muhakkik veya müfettiş eliyle… - İhbar, ilgili birim/kurum/kuruluşa intikal ettirilebilir. 2001 2003 2009- 2012 23

24 MUHAKKİK OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLER
Muhakkik, hakkında inceleme/soruşturma yapılacak görevlinin makam, memuriyet görevi, ve kıdem bakımından eşiti ve üstü konumda biri olmalıdır. İncelenen/soruşturulan şahıslarla aralarında bir yakınlık veya objektifliğini etkileyebilecek husus bulunmamalıdır. Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalıdır. Her türlü baskıya karşı tarafsızlıklarını muhafaza edebilmelidir. 2001 2003 2009- 2012 24

25 MUHAKKİK OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLER
- Muhakkik; her türlü peşin hükümlülükten uzak, objektif, dengeli ve bilgili olmalı, olayları geniş bir açıdan değerlendirecek niteliklere sahip bulunmalıdır. Muhakkik, denetim etiğine riayet etmelidir. (*) Tarafsızlık ve nesnellik, Eşitlik, Dürüstlük, Gizlilik, Çıkar çatışmasından kaçınma, Nezaket ve saygı, Yetkinlik ve meslekî özen) 2001 2003 2009- 2012 25

26 İncelenmesi İncelenmesi gerekirse soruşturulması Soruşturulması
GÖREV EMRİNİN İÇERİĞİ İncelenmesi İncelenmesi gerekirse soruşturulması Soruşturulması 4483’e göre Ön İnceleme yapılması 2001 2003 2009- 2012 26

27 GÖREV EMRİNİN İÇERİĞİ İncelenmesi - İddialar doğrulanmamışsa; itham edilenler hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek inceleme raporu düzenlenir. - İddialar doğrulanmışsa; yetkili makamdan soruşturma izni istenir veya inceleme raporu yazılarak aynı istem raporun sonuç-teklif bölümünde belirtilir. 2001 2003 2009- 2012 27

28 - İddialar doğrulanmamışsa, inceleme raporu,
GÖREV EMRİNİN İÇERİĞİ İncelenmesi gerekirse soruşturulması - İddialar doğrulanmamışsa, inceleme raporu, İddialar doğrulanmışsa, savunma da alınmak suretiyle soruşturma raporu düzenlenerek ceza teklifinden bulunulur. Soruşturulması Gerekli soruşturma yapılır ve Soruşturma Raporu düzenlenir. 2001 2003 2009- 2012 28

29 4483’e göre Ön İnceleme yapılması
GÖREV EMRİNİN İÇERİĞİ 4483’e göre Ön İnceleme yapılması Ön inceleme yapılır, Ön İnceleme Raporu düzenlenir. Raporun sonuç bölümünde ilgili hakkında, soruşturma izni verilmesi veya soruşturma izni verilmemesi önerilir. Konunun disiplin boyutunun da incelenmesi/soruşturulması gerekiyorsa, duruma göre ayrıca inceleme veya soruşturma raporu düzenlenmesi gerekir. Olurda, belirtilmemişse ayrıca onay talep edilir. 2001 2003 2009- 2012 29

30 Soruşturma İzni Yetkisi
4483’E GÖRE ÖN İNCELEME Görev sebebiyle işlenen suç; memuriyet görevinden doğan, görev ile bağlantılı ve görevden yararlanarak işlenebilen suçları ifade etmektedir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleriyle sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları için bir ön şarttır. Soruşturma İzni Yetkisi İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, 2001 2003 2009- 2012 30

31 Soruşturma İzni Yetkisi
4483’E GÖRE ÖN İNCELEME Soruşturma İzni Yetkisi Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan, 2001 2003 2009- 2012 31

32 İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler
4483’E GÖRE ÖN İNCELEME İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler - Soyut ve genel nitelikte olmamalı, - İhbar ve şikayetlerde kişi olay belirtilmeli, - İddialar ciddi bulgu ve belgelere dayanmalı, İhbar veya şikayet dilekçesinde, dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile veya ikamet adresi bulunmalıdır. Ancak, iddialar sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde, ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmaz. 2001 2003 2009- 2012 32

33 4483’E GÖRE ÖN İNCELEME Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanununa göre işlem yapabilirler. Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir Ön İnceleme Raporu düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. 2001 2003 2009- 2012 33

34 4483’E GÖRE ÖN İNCELEME Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını, suçun 4483 sayılı Kanunun 5. maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.  2001 2003 2009- 2012 34

35 İNCELEME/SORUŞTURMALARDA İZLENECEK YOL
Görev emri ve ekleri dikkatlice incelenir. Şikayetçi, şikayet edilen, tanıklar ve şikayet konuları belirlenir. Şikayet konusu ile ilgili mevzuat detaylı bir şekilde gözden geçirilir. (*) Emsal yargı kararları, doktrin Zamanaşımı hususuna bakılır. (*) Disiplin amirlerinden ilk defa hangisi muttali olmuşsa bu tarih geçerlidir. Görev mahallinde yapılacak işler tespit edilerek iyi bir planlama yapılır. Görevin gereği görev mahalline gizlice gidilmesini gerektiriyorsa birime haber verilmez. 2001 2003 2009- 2012 35

36 İZLENECEK YOL Aynı konu hakkında daha önce herhangi bir inceleme- soruşturma yapılıp yapılmadığı araştırılır. Konu hakkında bir inceleme/soruşturma yapılmışsa dosyası temin edilip incelenir. Dosyada tüm iddialar ele alınmışsa yeni soruşturma yapılmadan, durum soruşturma emrini veren makama bildirilir. Görev emri farklı iddiaları da içeriyorsa gerekli inceleme -soruşturma yapılarak, daha önce incelenen iddialar yeniden tetkik edilmeden düzenlenecek raporda belirtilir. 2001 2003 2009- 2012 36

37 İZLENECEK YOL Görev mahallinde, şikayet konuları ile ilgili bilgi, belge ve deliller toplanır. İnceleme aşaması tamamlandıktan sonra ifade almaya hazırlık yapılır, kimlere ne sorulacağı belirlenir, ifade almaya geçilir. İlk önce şikayetçinin ifadesi alınır. Şikayet dilekçesinin kendisine ait olup olmadığı teyit edilir. Şikayet konuları hakkında açıklamaları istenir. Konu dağıtılmaz, genişletilmez. (Müddei iddiasını ispata mecburdur. Tez-antitez-sentez) 2001 2003 2009- 2012 37

38 Şikayet konuları ile ilgili olarak tanık ifadeleri alınır.
İZLENECEK YOL Şikayet konuları ile ilgili olarak tanık ifadeleri alınır. Soruşturma devralınmışsa, önceden elde edilmiş bilgi ve belgelerden yararlanılır. Daha önce alınan ifadeler sahiplerine teyit ettirilir. Gerekirse ek ifadeler alınır. Aynı konuda üst makamlarca yürütülen bir soruşturma görevi mevcut ise; bu durumda muhakkik dosyayı üst makama devreder. Soruşturmacının tanık, sanık, şikayetçi, bilirkişi ifadelerini bizzat alması esastır. Ancak zorunlu durumlarda bir yazıyla veya başka bir görevli aracılığıyla da alınabilir. 2001 2003 2009- 2012 38

39 Şikayet edilen kişi veya kişilerin ifadesi en son alınır.
İZLENECEK YOL Şikayet edilen kişi veya kişilerin ifadesi en son alınır. Mahallinde inceleme ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmalara merkezde devam edilir. Bilgi, belge ve ifadelerin incelenip değerlendirmesi yapıldıktan sonra eğer disiplin cezası teklifi yok ise inceleme raporu düzenlenerek emri veren makama bir yazı ekinde teslim edilir. Disiplin cezası teklifi olacaksa ilgili kişinin savunması istenir. Savunmanın gelmesi ve değerlendirilmesi neticesinde Soruşturma Raporu düzenlenerek teslim edilir. 2001 2003 2009- 2012 39

40 DEĞERLENDİRME, SONUÇ ÇIKARMA, KARAR VE RAPORLAMA
Muhakkik, topladığı bütün belgeleri tasnif ettikten sonra, kanıtları (delilleri) karşılaştırmalı, tutarlı ve tutarsız yönlerini gözden geçirmeli, olayı bütün olarak görüp, eylemin suç oluşturup oluşturmadığını, suç varsa türünü ve kimlere ait olduğu saptamaya çalışmalıdır. - Kesin deliller - Takdiri deliller Yaptığı değerlendirme sonunda bir karara varır ve bu kararını raporlaştırarak soruşturma emrini veren makama göndermelidir. 2001 2003 2009- 2012 40

41 RAPORUN YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Şekil ve içerik yönünden eksiksiz olmalı, usule uygun bir rapor kapağı konulmalı, Silinti ve kazıntı yapılmamalı, tarih, sayı, imza eksiklikleri bulunmamalı, Dizi pusulusundaki sıra numaraları ile rapor metninde gerekli bağlantılar kurulmalı, Raporun tüm sayfaları düzenleyenler tarafından parafe edilmeli, son sayfası isim, unvan ve imzayı içermelidir. 2001 2003 2009- 2012 41

42 Görevlendirme ve soruşturma emirleri ile varsa ekleri,
BELGELERİN TASNİFİ Görevlendirme ve soruşturma emirleri ile varsa ekleri, Şikayetçi veya muhbire ait ifade, Tanıkların ifadesi, Şüphelinin ifadesi, Toplanan ve değerlendirilen evrak ve doküman veya bunların onaylı örnekleri, sıralı bir şekilde dosyaya konulur. 2001 2003 2009- 2012 42

43 SORUŞTURMANIN SONUCU -KANUNİ YÖNDEN (Kanuni suç tespit edilmişse suç duyurusunda bulunulması önerilir. 4483’e tabi suçlar için ise Ön İnceleme yapılması gerektiği belirtilir.) DİSİPLİN YÖNÜNDEN (Tespit edilen disiplin suçu her bir personel için ayrı ayrı belirtilerek uygulanması önerilir.) MALİ YÖNDEN (Herhangi bir kamu zararı veya kurum zararı varsa kimlerden ne miktarda tahsil edilmesinin gerektiği belirtilir.) İDARİ YÖNDEN (Gerekiyorsa idari teklifte bulunulur.) 2001 2003 2009- 2012 43

44 657’DE DÜZENLENEN DİSİPLİN CEZALARI
- Uyarma - Kınama - Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması - Devlet memurluğundan çıkarma 2001 2003 2009- 2012

45 DİSİPLİN CEZALARININ TESPİTİ
Madde 125 Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca… A/a- …kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, UYARMA B/a- …kusurlu davranmak, KINAMA C/a- Kasıtlı olarak; … AYLIKTAN KESME (*) Disiplin cezaları müterrakidir. (*) Disiplin cezaları takdiridir. 2001 2003 2009- 2012 45

46 DİSİPLİN CEZALARININ TESPİTİ
Madde 125 Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek (Uyarma 125/A-b Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek (Aylıktan Kesme 125/C-b ) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek (Kademe İlerlemesinin Durdurulması 125/D-b ) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek (Devlet Memurluğundan Çıkarma 125/E-d ) 2001 2003 2009- 2012 46

47 DİSİPLİN CEZALARININ TESPİTİ
Madde 125 Görevi sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak Kınama (125/B-c) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek Aylıktan kesme (125/C-e) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, Kademe ilerlemesinin durdurulması (125/D-d) Amirine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak Devlet memurluğundan çıkarma (125/E-f) 2001 2003 2009- 2012 47

48 ÖRNEKLER Kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak (örnek) … eşya defterinin tutulması hususu yerine getirilmediği halde defter tutulmuş gibi bakanlığa yazı yazıldığı ve teftiş defterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmemek suretiyle görevinde kayıtsızlık gösterdiği Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (örnek) …davacının ilçesinden ayrıldığı sırada yerel bir gazetede yayınlanan şiirinde ve dairelere gönderdiği veda mesajında kullandığı amirlerini eleştirici nitelikteki ifadelerin kaymakamlık görevinin gerektirdiği ciddiyete uygun olmadığı Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, … kusurlu davranmak (örnek) …vali tarafından verilen emir ve talimatları zamanında yerine getirmeyen kaymakama verilen kınama cezası yerinde bulmuştur. 2001 2003 2009- 2012 48

49 Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek (Örnek)
ÖRNEKLER Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kuruma bildirmemek (Örnek) …Davacı reşit olan oğlu adına aldığı kamyonu idaresine bildirmek zorunda olmadığı gibi çocuğun kazanç getirici faaliyette bulunmasından ötürü de cezalandırılamayacağı, Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek (Örnek) …davacının çocukları için hasta sevk kağıdı aldığı,… özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelememek fiili sübuta ermediğinden… Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak (Açıklama) Burada dikkat edilmesi gereken husus; memurun borçlarını ödememe kastının bulunmasıdır. Ödeme gücü olmadığından ödeme yapamıyorsa, bu suç oluşmaz. 2001 2003 2009- 2012 49

50 DİSİPLİN TEKLİFİ GETİRİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Her iddia ayrı ayrı ele alınıp suç teşkil eden fiilin subuta erip, ermediği net bir şekilde açıklanmalı. (*) Kim tarafından, hangi tarihte, kimlerin yanında, hangi fiilin işlendiği somut olarak ortaya konulmalıdır. Bazen, …davrandığı oluyordu, olmuştur gibi ibarelerle ceza tayin edilmez. Suç tespit edilmişse hangi mevzuatın hangi maddesinin ihlal edildiği açıkça belirtilmelidir. Aynı fiil nedeniyle birden fazla suçun sübuta ermesi halinde, her suç ve karşılığı olan ceza belirtilmekle birlikte en ağır ceza teklif edilmelidir. Öncelikle, varsa özel kanunlardaki hükümler uygulanmalıdır. Yoksa, genel kanun niteliğindeki 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılmalıdır. 2001 2003 2009- 2012 50

51 DİSİPLİN TEKLİFİ GETİRİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Alt ve üst sınırı belirlenmiş cezalarda; alt sınırdan teklif getirilmesi, eğer üst sınıra doğru arttırılması gerekiyorsa gerekçesi açıklanmalıdır. İlgili yasalarda yer alan terimlerin aynen kullanılmasına özen gösterilmelidir. 2001 2003 2009- 2012 51

52 İDARİ TEKLİF GETİRİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kesinlik kazanan eylemin boyutu, Görevin yürütülmesinde kamu yarar ve zararı, Kurumun gelişmesine tesir edebilecek etkiler, kişisel durumlar, İlgilinin bu görevde kalmasında sakıncalar, açık ve anlaşılır bir dil kullanarak, dikkatle değerlendirilmeli, Görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılmışsa nedenleri belirtilerek idareye ışık tutulmalı, Görevinde kalması sakıncalı görülenlerin yöneticilikten alınıp alınmaması hususu da gerekçeleriyle birlikte izah edilmelidir. 2001 2003 2009- 2012 52

53 MALİ TEKLİF GETİRİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Herhangi bir kesinti veya para ödettirilmesi teklifinde, kısaca nedeni ve ne kadar miktarın nereye kesilmesi gerektiği açıklanmalı, Birlikte ödettirilmesi istenecek tekliflerde, kişilere isabet eden miktarlar belirtilmeli, Bu hususlarda yapılacak tespit ve tekliflerde, Devlete ve Kişilere, Memurlarca verilen zararların Nev’i, Miktarının tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince hareket edilmelidir. 2001 2003 2009- 2012 53

54 - Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez.
ÖNEMLİ EMSAL KARARLAR - Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez. - Soruşturmacının yetkili makam tarafından görevlendirilmiş olması gerekir. - Disiplin suçu ile verilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunmalıdır. - Memuriyete girmeden önceki bir eylem nedeniyle disiplin cezası verilemez. 2001 2003 2009- 2012

55 - Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez.
ÖNEMLİ EMSAL KARARLAR - Memuriyet görevinden ayrılmış olsa dahi, memuriyet görevi sırasında işlenen suç için disiplin cezası uygulanır. - Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez. - Disiplin cezalarında, özel yasalardaki düzenleme genel düzenlemeden önce gelir. - Verilen disiplin cezaları geri alınamaz. - Disiplin cezasına konu eylemin vuku bulduğu tarihteki mevzuat uygulanır. 2001 2003 2009- 2012

56 ÖNEMLİ EMSAL KARARLAR Aynı fiili birden fazla tekerrür eden görevliye ancak bir üst ceza verilir, fiilin her tekrarında daha üst cezaların verilmesi mümkün değildir. - Disiplin amirleri, soruşturmacılar tarafından önerilen cezayı aynen kabul etmek zorunda değillerdir. - Zamanaşımı dolmadan verilen bir disiplin cezasının, idari yargı tarafından yeniden işlem tesis etmek üzere bozulması halinde zamanaşımı süresi işlemez. 2001 2003 2009- 2012

57 ÖNEMLİ EMSAL KARARLAR Disiplin amir ve kurullarına karar vermek için tanınan süreler, idarenin iç işleyişi ile ilgili olması nedeniyle bu süreler geçtikten sonra da ceza verilebilir. Zimmet suçu yargı kararı ile kesinleşen görevlinin af nedeniyle davası ortadan kalksa dahi, Devlet memurluğundan çıkarılması kararı hukuka uygundur. -Disiplin cezasını doğuran eylemin meydana geldiği tarihten sonra yürürlüğe giren ve aleyhe olan mevzuat hükümleri uygulanmaz. 2001 2003 2009- 2012

58 Şikayetçi, muhbir, tanık ve sanıkların ifadesini tek tek alınmalıdır.
MUHAKKİKE NOTLAR Soruşturmanın hiçbir aşamasında soruşturma ile ilgili kanaat yetkililer dahil kimseye açıklanmaz. Şikayetçi, muhbir, tanık ve sanıkların ifadesini tek tek alınmalıdır. İlgililere yöneltilecek soruların, açık, anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. İfade verenin titizlik gösterdiği görüşlerine veya cümlelerine ifade tutanağında aynen yer verilmelidir. 2001 2003 2009- 2012 58

59 Kişilere rahat yanıt verebileceği bir ortam sunulmalıdır.
MUHAKKİKE NOTLAR Sanık sorulara yanıt vermemede serbesttir. Ceza yargılamasında kişi sadece kimliğiyle ilgili soruyu yanıtlaması zorunludur. (CMK. 58) Kişilere rahat yanıt verebileceği bir ortam sunulmalıdır. Soruşturma yapılan kurumda tedhiş havası yaratılmamalı, soruşturma sonrasında kurumun düzen ve işleyişinin bozulmasına yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Soruşturma yapılan yerden ikram kabul edilmemelidir. 2001 2003 2009- 2012 59

60 MUHAKKİKE NOTLAR Soruşturma sırasında, tavsiye, telkin ve gereksiz açıklama ve ikazlardan kaçınılmalıdır. İfadesi alınanların, ifade sırasında isim, tarih, kayıtlar ve benzeri notlarına bakmasına izin verilmeli ancak, önceden getirdiği bir metnin ifade yerine geçmeyeceği belirtilmelidir. Tanık ve sanık ifadeleri olayı tam aydınlatsa dahi, gerekli belgeler toplanmalı ve değerlendirilir. 2001 2003 2009- 2012 60

61 MUHAKKİKE NOTLAR Soruşturmanın uzaması, bazı idari tedbirlerin ivedi olarak alınmasına gereksinim duyulması ve idareye bilgi verilmesi gerektiğinde, ön rapor düzenlenmesi gerekebilir. Rapor yerine bir yazıyla da konu görevlendiren makama bildirilebilir. İfade tutanaklarının sonuna; ifade verenin yazılanları okuduğu, söylediklerinin aynısı olduğunu, başka bir diyeceğinin olmadığını belirttiği yönünde ibareler eklenmelidir. Hasta veya raporlu olan bir tanığın ifadesini almadan önce, ilgilinin ifade verebilecek durumda olduğunu doktor raporuyla belgelenmesi uygun olur. 2001 2003 2009- 2012 61

62 Toplanan belge ve ifadeler raporda irdelenmelidir.
MUHAKKİKE NOTLAR Zanlının aleyhindeki kanıtlar kadar lehindeki kanıtlar da toplanma, raporda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Toplanan belge ve ifadeler raporda irdelenmelidir. Salt, kademe ilerlemesi durdurulması teklifi olduğu için idareci olma koşullarından birinin ortadan kalktığını düşünerek idarecilik görevinin üzerinde alınması teklif edilmemelidir. Cezanın kesinleşmesi halinde ilgili makam bu gereğini yapacaktır. Ceza zamanaşımının yaklaşması durumunda bu hususun raporda belirtilmesi uygun olur. 2001 2003 2009- 2012 62

63 Uzmanlık gerektiren konularda gerekiyorsa bilirkişi belirlenebilir.
MUHAKKİKE NOTLAR İfade ve imzadan imtina edilmesi halinde durum bir görevli ile birlikte tutanağa bağlanmalıdır. Uzmanlık gerektiren konularda gerekiyorsa bilirkişi belirlenebilir. Fotokopisi alınacak belgeler aslı gibidir açıklamasıyla belgeyi veren makama onaylattırılır. Aslını almak gerektiğinde ise fotokopisini kendin onaylayarak inceleme/soruşturma nedeniyle alındığı not edilmelidir. Tutuklu/hükümlü kişinin ifadesi Cezaevi Savcısının izniyle alınır. 2001 2003 2009- 2012 63

64 MUHAKKİKE NOTLAR Soruşturmacı olarak görevlendirilenler, soruşturma veya ön inceleme raporu düzenlemekle yükümlü bulunduklarından, bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlarda getirilen tekliflerden, karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur. (Danıştay 1. Daire E: 2006/262 K: 2006/478) 2001 2003 2009- 2012 64

65 DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
- Ceza mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin memur tarafından işlenmiş olduğuna karar verirse, bu karar disiplin mercilerini bağlar. Yani, disiplin mercileri, fiilin memur tarafından işlenmemiş olduğuna karar veremez. Ceza mahkemesi, fiilin memur tarafından işlenmemiş olduğu gerekçesine dayanarak beraat kararı verirse, bu karar disiplin mercilerini bağlar; bu fiilden dolayı memur hakkında ceza verilemez. Beraat kararı, işlendiği sabit olan fiilin kanunda yazılı bir suçu meydana getirmediği gerekçesine dayanıyorsa; disiplin mercileri buna rağmen disiplin cezası verebilir. Fiil, ceza kanununda yazılı suç unsurlarını taşımadığı halde, disiplin suçu oluşturabilir. Delil yetersizliğinden dolayı verilen beraat kararları disiplin cezası uygulanması bakımından mutlak anlamda bağlayıcı değildir. 2001 2003 2009- 2012

66 ZAMANAŞIMI 1 ay içinde 6 ay içinde 2 yıl SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
(Filin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten) Uyarma, Kınama, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması. 1 ay içinde Disiplin soruşturmasına Memurluktan çıkarma 6 ay içinde Disiplin kovuşturmasına CEZA ZAMANAŞIMI (Fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren) Tüm disiplin suçları bakımından 2 yıl 2001 2003 2009- 2012

67 ZAMANAŞIMI (ÖRNEK) tarihinde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur ile ilgili olarak; tarihine kadar disiplin soruşturmasına başlanılması gereklidir. Fiili amirin aynı gün bildiği varsayılmaktadır (Soruşturma Zamanaşımı) tarihine kadar konu ile ilgili soruşturma tamamlanıp cezaya ilişkin işlem tesis edilmesi gerekir. (Ceza Zamanaşımı) 2001 2003 2009- 2012

68 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme Disiplin amirleri Kademe ilerlemesinin durdurulması İl disiplin kurulu kararları Disiplin kurulunun kararı alındıktan sonrası Atamaya yetkili amirler Valiler Devlet memurluğundan çıkarma Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek disiplin kurulu kararıyla 2001 2003 2009- 2012

69 Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.
SAVUNMA HAKKI Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Anayasa m.129. 657 sayılı D.M.K. m.130 Savunma için memura en az 7 gün süre tanınmalıdır. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma istenilirken suçlama konusunun ne olduğunun ilgili memura açıkça bildirilmesi gerekir. Bu bildirimin memura yüklenen fiil veya halin yerini, zamanını ve oluş şeklini içermesi gerekir. 2001 2003 2009- 2012

70 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Görevden uzaklaştırma, memurlar hakkında gerek Ceza Kanununa göre, gerek disiplin hükümlerine göre, soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için başvurulan geçici bir önlemdir. Görevden uzaklaştırma Devlet Memurlarından görevleri başında kalmalarında sakınca görülenlere uygulanan bir önlemdir. Görevinden uzaklaştırmaya yetkili olanlar; Atamaya yetkili amirler, Müfettişler, Valiler Kaymakamlar (*) Muhakkik olarak görevlendirilenler görevden uzaklaştırma yapamaz. 2001 2003 2009- 2012

71 TEKERRÜR Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. (*) Takdiri değildir. 2001 2003 2009- 2012

72 TEKERRÜR (ÖRNEK) Memur X, işlediği fiilden dolayı /B maddesi kapsamında kınama cezası yerine bir alt ceza kapsamında uyarma cezası almış, (5) yıllık süre içerisinde aynı fiili işlemişse, işlenen suçun niteliği kınama cezasını gerektirdiğinden bu defa tekerrürden dolayı aylıktan kesme cezası alacaktır. 2001 2003 2009- 2012

73 - Bu gerekçe idari yargıda dava konusu yapılabilmektedir.
ALT CEZA UYGULAMASI Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. (*) Takdiridir. - Yetkili amir alt cezayı uygulamadığı hallerde gerekçesini belirtmek zorundadır. - Bu gerekçe idari yargıda dava konusu yapılabilmektedir. 2001 2003 2009- 2012

74 CEZANIN DÜŞME SEBEPLERİ
Memurun ölmesi, Mevzuatta, memur lehine bir düzenleme yapılması, Disiplin affı kanunu çıkarılması, Zamanaşımı. 2001 2003 2009- 2012

75 CEZANIN UYGULANMASI Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 2001 2003 2009- 2012

76 CEZA ALANLARIN ATANAMAYACAĞI GÖREVLER
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. 2001 2003 2009- 2012

77 CEZANIN ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ
Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. 2001 2003 2009- 2012

78 Disiplin amirleri tarafından verilen;
İTİRAZ Disiplin amirleri tarafından verilen; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. 2001 2003 2009- 2012

79 Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
İTİRAZ İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 2001 2003 2009- 2012

80 KARAR SÜRESİ Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kukuluna tevdiinden itibaren azamî altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 2001 2003 2009- 2012


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları