Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ. MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ  Bir maddeyi di ğ erlerinden ay ı rmam ı za ve ay ı rd ığı m ı z maddeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ. MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ  Bir maddeyi di ğ erlerinden ay ı rmam ı za ve ay ı rd ığı m ı z maddeyi."— Sunum transkripti:

1 MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ

2 MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ  Bir maddeyi di ğ erlerinden ay ı rmam ı za ve ay ı rd ığı m ı z maddeyi tan ı mam ı za yarayan özelliklere denir.  Bu ay ı r edici özellikler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, nükleer VB. Ş EK İ LDE SIRALANAB İ L İ R.

3 ÖZ KÜTLE Sabit s ı cakl ı k ve bas ı nçta birim hacimdeki madde miktar ı d ı r. Kat ı ve s ı v ı larda birim hacim genellikle gram/ cm3 al ı n ı r. Gazlarda ise hacim litre al ı n ı r. Öz kütle "d" ile sembolize edilir. ER İ ME NOKTASI s ı cakl ı kta ve bas ı nçta kat ı saf bir maddenin kat ı halden s ı v ı hale geçti ğ i s ı cakl ı kt ı r. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.

4 DONMA NOKTASI Sabit s ı cakl ı kta ve bas ı nçta saf s ı v ı bir maddenin, s ı v ı halden kat ı hale geçti ğ i s ı cakl ı kt ı r. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir. ER İ ME - DONMA OLAYI Kat ı bir maddenin ı s ı t ı ld ığı nda s ı v ı hale geçmesi olay ı na ER İ ME denir. Bu olay ı n tersine yani s ı v ı bir maddenin ı s ı kayb ı sonucu kat ı la ş mas ı olay ı na DONMA denir. Bu hal de ğ i ş im olaylar ı saf maddelerde sabit (belirli) s ı cakl ı klarda olur.

5 KAYNAMA - YO Ğ UNLA Ş MA OLAYI VE BUHARLA Ş MA Bir miktar su a ğ z ı aç ı k kaba konuldu ğ unda zamanla suyun azald ığı gözlenir. Bu olayda s ı v ı molekülleri bulundu ğ u ortamdan ı s ı alarak s ı v ı halden buhar haline geçmi ş tir. Bu olaya buharla ş ma denir. S ı v ı lar bulundu ğ u her s ı cakl ı kta buharla ş abilirler.S ı v ı moleküller, buhar haline gelirken s ı v ı dan ayr ı lanlar d ış ortama bas ı nç yaparlar. Yapt ı klar ı bu bas ı nca DENGE BUHAR BASINCI denir.

6 KAYNAMA NOKTASI VE SICAKLI Ğ I S ı v ı n ı n buhar bas ı nc ı n ı n; aç ı k hava bas ı nc ı na e ş it oldu ğ u anda KAYNAMA olay ı gerçekle ş ir. Kaynama olay ı n ı n ba ş lad ığı s ı cakl ığ a da KAYNAMA NOKTASI (SICAKLI Ğ I) denir. Saf (ar ı ) s ı v ı lar ı n kaynama süresince hem s ı cakl ığı hem de buhar bas ı nc ı sabittir.

7 YO Ğ UNLA Ş MA NOKTASI Sabit s ı cakl ı kta ve bas ı nçta saf gaz bir maddenin, gaz halden s ı v ı hale geçti ğ i s ı cakl ı kt ı r. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir. Saf bir kat ı eridi ğ i s ı cakl ı kta, s ı v ı s ı da donar; Yine ayn ı ş ekilde saf bir s ı v ı n ı n buharla ş t ığı s ı cakl ı kta, buhar ı da yo ğ unla şı r.

8 KAYNAMA NOKTASINA ETK İ EDEN FAKTÖRLER  SIvInIn c İ ns İ  AÇIK HAVA BASINCI  YÜKSELT İ (RAKIM)  SIVIDA YABANCI MADDE ÇÖZÜNMES İ

9 AYNI ORTAMDA KAYNAYAN BÜTÜN SIVILARIN KAYNAMA SÜRES İ NCE BUHAR BASINÇLARI B İ RB İ R İ NE E Şİ TT İ R. BÜTÜN SIVILARIN SICAKLI Ğ I ARTTIKÇA BUHAR BASINCI ARTAR. ANCAK KAYNAMA BA Ş LADIKTAN SONRA BUHAR BASINCI SAB İ T KALIR BÜTÜN SIVILARIN SICAKLI Ğ I ARTTIKÇA BUHAR BASINCI ARTAR DEM İŞ T İ K. ANCAK SAF SIVILARDA KAYNAMA NOKTASINDAN SONRA HEM SICAKLI Ğ I HEM DE BUHAR BASINCI SAB İ TLE Şİ R.

10 ESNEKL İ K KATI B İ R MADDEYE DI Ş ARIDAN B İ R KUVVET UYGULANDI Ğ INDA MADDEN İ N Ş EKL İ DE ĞİŞİ R. KUVVET ORTADAN KALDIRILDI Ğ INDA MADDE TEKRAR ESK İ HALE GEL İ YORSA BU OLAYA ESNEKL İ K DEN İ R.KATI MADDEN İ N B İ Ç İ M DE ĞİŞ T İ RMEKS İ Z İ N ETK İ S İ NDE KALACA Ğ I BÜYÜK B İ R GER İ LME DE Ğ ER İ VARDIR. BU DE Ğ ERE ESNEKL İ K SINIRI DEN İ R. ESNEKL İ K SINIRI A Ş ILINCA MADDEN İ N Ş EKL İ DE ĞİŞİ R, E Ğİ L İ R KIRILIR... GENLE Ş ME HER HANG İ B İ R MADDE DI Ş ARIDAN ISI ALDI Ğ INDA EN İ NDE BOYUNDA VEYA HACM İ NDE B İ R ARTI Ş OLUYORSA BU OLAYA GENLE Ş ME DEN İ R.

11 GENLE Ş ME KATSAYISI 1 0C' SICAKLIK ARTI Ş INDA MADDEN İ N HACM İ NDEK İ ORANSAL ARTI Ş A DEN İ R. UZAMA KATSAYISI 1 0C' SICAKLIK ARTI Ş INDA MADDEN İ N BOYUNDAK İ UZAMA M İ KTARIDIR. ÇÖZÜNÜRLÜK SAB İ T SICAKLIK VE BASINÇTA B İ R İ M HAC İ M ÇÖZÜCÜDE ÇÖZÜNMÜ Ş MADDE M İ KTARIDIR. GENELL İ KLE SULU ÇÖZELT İ LERDE B İ R İ M HAC İ M 100 CM3 ALINIR.

12 İ LETKENL İ K İ LETKENL İ K B İ R MADDEN İ N ISI VE ELEKTR İĞİ İ LET İ P İ LETMEMES İ OLAYIDIR. KATI VE SIVILARDA AYIRT ED İ C İ B İ R ÖZELL İ KT İ R. GAZLARDA İ SE DE Ğİ LD İ R. DEM İ R, BAKIR, GRAF İ T. LEH İ M G İ B İ MADDELER ELEKTR İĞİ İ Y İ İ LETT İĞİ HALDE; ELMAS, HAVA, SAF SU,PLAST İ K G İ B İ MADDELER İ Y İ İ LETMEZLER. ONUN İ Ç İ N İ LETKENL İ K KATI VE SIVILARDA AYIRT ED İ C İ D İ R. MADDELERDE ELEKTR İ K İ LETKENL İĞİ Elektron hareketi ile olur. Buna birinci s ı n ı f iletkenlik denir. Metallerde ve ala şı mlarda görülür. İ YONLARIN HAREKET İ (GÖÇÜ) İ LE OLUR.


"MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ. MADDEN İ N AYIRT ED İ C İ ÖZELL İ KLER İ  Bir maddeyi di ğ erlerinden ay ı rmam ı za ve ay ı rd ığı m ı z maddeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları