Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koligatif Özellik: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına de ğ il de onların sayılarına ba ğ lı özelliktir. Örne ğ in sabit sıcaklık ve basınçta ideal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koligatif Özellik: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına de ğ il de onların sayılarına ba ğ lı özelliktir. Örne ğ in sabit sıcaklık ve basınçta ideal."— Sunum transkripti:

1

2 Koligatif Özellik: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına de ğ il de onların sayılarına ba ğ lı özelliktir. Örne ğ in sabit sıcaklık ve basınçta ideal bir gazın basıncı, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması gibi.

3 1)Buhar Basıncı Dü ş mesi 2)Donma Noktası Alçalması 3)Kaynama Noktası Yükselmesi 4)Ozmos

4 Sabit sıcaklıkta biraz sıvı koyulan kapalı bir kaptaki sıvı moleküllerinin hepsinin enerjisi aynı de ğ ildir. Çünkü sıvı moleküleri gaz molekülleri gibi her yana do ğ ru geli ş i güzel hareket ederler. Bu geli ş i güzel hareketler sonucu, bazı moleküllerin kinetik enerjileri ve hızları artarken, bazılarınınki azalır.

5 Donma Noktası: Tanecik deri ş imi ve iyon arttıkça donma noktası dü ş er. Donma noktası alçalması ve saf suyun donma noktasına göre delta t farkını hesaplamak için ∆t=-1,86mn formülü kullanılır. Yakla ş ık 1 litre suda 1 mol kadar ş eker çözündü ğ ünde çözelti -1,86C ta donmaya ba ş lar. Tuzlu suyun donmaya ba ş lama sıcaklı ğ ı saf suyun donma sıcaklı ğ ından dü ş üktür. Çözeltilerde molekül veya iyon deri ş imi arttıkça saf durumda olan çözücünün donma noktası dü ş er.

6 Bir sıvının buharının yaptı ğ ı basıncın, dı ş basınca e ş it oldu ğ u andaki sıcaklı ğ ı o sıvının kaynama noktası denir. Buhar basınçları yüksek olan sıvılar uçucudur ve bu maddelerin kaynama noktaları dü ş üktür. buhar basıncını vakum i ş lemiyle arttırabilir ve bu sayede kaynama noktası yüksek olan sıvılar oda sıcaklı ğ ında daha kolay kaynatılabilir. Saf suyun 1atm basınç altındaki kaynama noktası 100 c ‘dir. Aynı zamanda saf suda bir madde çözünürse, çözünen maddenin cinsi ve çözünen miktarı suyun kaynama noktasını de ğ i ş ir.

7 Suyun yarı geçirgen zar aracılı ğ ıyla deri ş imin dü ş ük oldu ğ u ortamdan deri ş imin yüksek oldu ğ u ortama do ğ ru geçi ş ine Ozmos denir.


"Koligatif Özellik: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına de ğ il de onların sayılarına ba ğ lı özelliktir. Örne ğ in sabit sıcaklık ve basınçta ideal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları