Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi
Fikri Mülkiyet Hukuku Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu

2 Marka I. Kavram A. Tanım Bir işletmenin mal ve (veya) hizmetlerini, başka bir işletmenin mal ve (veya) hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yolu ile yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. B. Unsurları 1) Maddi Unsurları a) İşaret unsuru b) Ayrıt Edicilik unsuru 2) Şekli Unsurları a) Esas Unsur b) Yardımcı Unsur © myolcu

3 Marka 1) Maddi Unsurları a) İşaret unsuru 1) Sözcükler
kişi adları, hayali ve anlamsız sözcükler, sloganlar vs.. 2) Şekiller üç boyutlu cisimler, iki boyutlu şekiller, semboler, armalar, simgeler, resimler vs. 3) Harfler ve Sayılar 4) Renkler 5) Sesler, Kokular, Tatlar © myolcu

4 Marka 1) Maddi Unsurları b) Ayrıt Edicilik unsuru
Markanın amacı, mal ve hizmetlerin kime ait olduğunu ayrıt etmektir. Ayrıtedicilik tespit edilirken nelere dikkat edilecek: 1) Ülkesellik ilkesi İstisna: tanınmış markalar 2) Aynı veya benzer ürünler ilkesi Ürünlerinin sınıflarını tespit eden Nis anlaşması burada yol göstericidir, bağlayıcı değidlir. 3) Esas unsur ilkesi Markanın belirleyici faktörü farklı olmalı 4) Müşteri Kitlesi Kural: ortalama düzeydeki müşteri çerçevesi İstisna: uzman kesime hitap eden ürünlerde uzman kesim © myolcu

5 Marka 2) Şekli Unsurları
Marka şekli olarak esas ve yardımcı unsurlardan oluşmaktadır. a) Esas unsur özgün, belirgin ve fark edilibilir işarettir b) Yardımcı unsur herkesce kullanılabilen işaretlerdir Tasviri YU: Ürünün nevini, sektorunu vs. gösteren ifadeler Tekstil, prinç.. Serbest YU: Marka sahibinin ihmalkar davranışı ile mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelen ve ayrıt ediciliği kalmayan işaret Naylon, Walkman vs.. © myolcu

6 Marka C. Kullanılmasına İlişkin Sistemler Serbesti sistemi
556 sayılı KHK Azerbaycan Marka ve Coğ.İ. Kanunu Zorunluluk sistemi Karma sistem 551 sayılı KHK, 1808 tarihli Alamati Farika Nizamnamesi © myolcu

7 Marka D. Benzer İşaretlerden Farkı 1) Ticaret Unvanı 2) İşletme Adı
3) Coğrafi işaret © myolcu

8 Marka E. Marka Alanında Uluslararası Sözleşmeler
1) 1883 Paris Sözleşmesi 1925`ten beri TC taraf 2) 1891 Madrid Sözleşmesi ve 1995 Madrid Protokolü MP`ye 1999`dan beri TC taraf 3) 1957 Nis Sözleşmesi 1996`dan beri TC taraf © myolcu

9 Marka II. Çeşitleri A. İşaretledikleri Şey Bakımından 1) Mal Markaları
Üretim Ticaret 2) Hizmet Markaları B. Sahipleri ve Fonksiyonları Bakımından 1) Ferdi Markalar 2) Ortak Markalar Üyelik Markaları (American Automobile Association (AAA) Certified Public Accountants (CPE) Kaynak Markaları (GİRL SCOUTS, TARİŞ) 3) Garanti Markaları İSO 9000, Halal, WOOLMARK, CE, TSE © myolcu

10 Marka III. Markaların Tescili A. Başvuru B. İnceleme
C. Üçücü Kişilerin Görüş ve İtirazları D. TPE Kararlarına İtiraz ve Dava Açılması E. Tescil F. Uluslararası Tescil © myolcu

11 Marka III. Markaların Tescili A. Başvuru 1) Başvuru Hakkı Sahibi
TC vatandaşları ve tüzel kişileri Yabancı gerçek ve tüzel kişiler (marka vekilleri arcılığı ile) Ortak marka sahipleri birlikete haraket etmek zorunda (MKHK.m.56/3) Bir marka tescil başvurusunda ancak tek bir markanın tescili talep edilebilir (M.Yön.m.6/3). © myolcu

12 Marka A. Başvuru 2) Başvuru Yeri ve Tarihi Yeri:
Bir markayı tescil ettirmek için TPE`e başvuruda bulunulur (M.Yön.m.6/1). © myolcu

13 Marka 2) Başvuru Yeri ve Tarihi Tarih
Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların TPE`sü tarafından alındığı gün, saat ve dakikadır (M.Yön.m.6/2). M.Y.m.10/1`deki belgeler başvuru anında verilmişse başvuru, bu belgelerin TPE`ce alındığı gün,saat ve dakika itibarıyla kesinleşir Bu beller başvuru anında verilmez veya belirtilen şartlara uygun bulunmazsa, bu eksikliklerin giderilmesi için TPE 2 aylık süre verilir. Bu durumda başvuru, eksiklikleri giderilen belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır (M.Yön.m.10/2). © myolcu

14 Marka A. Başvuru 3) Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi
Başvuru sahibinin talebi üzerine, marka başvurusunda içerik, mal veya hizmetlerde değişiklikleri kapsamayan; başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar, imla hatalarına ilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi, başvurunun incelenmesi işlemleri aşamasında yapılır (M.KHK.m.37). 4) Başvurunun geri çekilmesi Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir (M.KHK.m.37). © myolcu

15 Marka B. İnceleme 1) Şekli inceleme Yükümlülük Enstitü,
başvurunun şekli yönden hiç bir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle başvurunun özellikle 7. madde (mutlak ret nedenleri) hükümleriyle uygunluğunu inceler (M.KHK.m.32/1). © myolcu

16 Marka 1) Şekli inceleme Kapsamı: Bir marka başvurusunun
Enstitü tarafından incelemeye alınabilmesi için M.Yön.m.7`de belirtilen bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile m.8`in (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin ve uygulanabilir durumlarda (c),(e)ve(h) bentlerinde belirtilen belgelerle başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahının bulunmaması halinde (d) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında Enstitüye verilmesi şarttır (MYön.m.10/1). © myolcu

17 Marka 1) Şekli inceleme Kapsamı: M.Yön.m.8
a) Tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneği. b) Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge, c) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge, d) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname veya vekaletname daha önce başka bir işlem nedeniyle e)Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise noter tasdikli teknik şartname, h) Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmiş ise, rüçhan hakkı talebi ücretinin ödendiğini gösterir belge. © myolcu

18 Marka 2) Maddi İnceleme Mutlak Ret Nedeneleri Açısından İnceleme
M.KHK.m.7/1: Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez. a) Marka olarak seçilmeyen işaretler MKHK.m.5`in kapsamına girmeyen işaretler, b) Ayrıt Edicilik Vasfı Olmayan İşaretler Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar. c) Tasviri İşaretler Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar. © myolcu

19 Marka Mutlak Ret Nedeneleri Açısından İnceleme M.KHK.m.7/1:
d) Meslek ve Sanat Adları Tic. alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, e) Malın Şekli veya Mala Asli Değerini Veren Şekl Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler, f) Halkı Yanıltacak İşaretler Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar. © myolcu

20 Marka Mutlak Ret Nedeneleri Açısından İnceleme M.KHK.m.7/1:
g) Devlet veya Uluslararası Kurumlara Ait İşaretler Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Söz`nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar, h) Kamuya Mal Olmuş İşaretler Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar. ı) Tanınmış markalar Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar, j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. © myolcu

21 Marka Mutlak Ret Nedenelerine İlişkin İstisnalar M.KHK.m.7/2:
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. © myolcu

22 Marka 3) İnceleme Sonucu a) Ret Kararı
Tescili istenilen işaret mutalak ret nedeni olarak sayılan işaretse, başvuru ret edilir. Başvuru 7. maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir (M.KHK.m.32/2). b) Yayımlanma Kararı Tescili istenilen işaret mutalak ret nedeni olarak sayılan işaret değilse, başvurunun Resmi Marka Bülteninde yayımlanmasına karar verilir. Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş ve 29, 30, 31 ve 32`nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu ilgili bültende yayınlanır (M.KHK.m.33/1). Başvurunun 1. fıkrada belirtilen madde hükümlerine göre reddedilmesine, başvuru yayınlandıktan sonra karar verilirse, başvurunun reddedildiğine ilişkin karar ayrıca yayınlanır (m.33/2). © myolcu

23 Marka C. Üçücü Kişilerin Görüş ve İtirazları 1) Görüşleri
Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiceler, 7. maddeye (mutlak ret nednlerine) göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir (M.KHK.m.34/1). Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz (M.KHK.m.34/2). © myolcu

24 Marka 2) Üçüncü Kişilerin İtirazları
a) İtiraz Hakkı Sahipleri ve İtiraz Süresi Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. (mutlak ret nednlerine) ve 8. (Nispi ret nednlerine) madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içerisinde yapılır (M.KHK.m35/1). MKHK.m.8/son`un çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması halinde reddedilir (KHK.m35/2). b) İtiraz Nedenleri Mutlak Ret Nedenleri Nispi Ret Nedenleri © myolcu

25 Marka Nispi Ret Nedenleri M.KHK.m. 8:
Tescil edilmiş (tescil için başvuru yapılmış) bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: a) Ayrıt Edicilik Vasfına Sahip Olmama Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa. b) Karıştırılma İhtimali Olmalı Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa. © myolcu

26 Marka Nispi Ret Nedenleri
c) Ticari vekili veya temsilcisi izinsiz kendi adına tescil etmişse Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. d) Tescilsiz marka tescil edilmişse Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kulanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez. (1) Önce Hak Elde Edinlimişse Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise, (2) Yasaklama hakkını veriyorsa Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa. © myolcu

27 Marka Nispi Ret Nedenleri
e) Tanınmış Marka Farklı Mal ve Hizmetler İçin Tescil Edilmişse Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir. © myolcu

28 Marka Nispi Ret Nedenleri
f) Başkasına ait ad, fotoğraf veya fikri ve sınai mülkiyet hakkıysa Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. g) Sona eren ortak ve garanti markasıyla markayala aynı veya benzer olan işaret 3 yıl Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren 3 yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. h) Yenilenmeyen tescilli markayala aynı veya benzer olan işaret 2 yıl Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra 2 yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. © myolcu

29 Marka 2) Üçüncü Kişilerin İtirazları c) İtiraz Şekli
İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır (M.KHK.m35/3). Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir (M.KHK.m35/4). Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Ensitüye verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır (M.KHK.m35/5). İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde tamamlanabilir (M.Yon.m.36/3). © myolcu

30 Marka 2) Üçüncü Kişilerin İtirazları d) İtirazın incelenmesi
Enstitü, itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve karşı görüşlerini ilgili taraflara iletilir ve yazılı görüşlerini alır (m.36/1). Enstitü gerekli görürse tarafları uzlaşmak için biraraya getirir (m.36/2). Enstitü, yapılan itirazı geçerli bulmazsa reddeder (MKHK.m.36/3). İtiraz, başvuruda kullanılacağı belirtilen mallar veya hizmetlerden bir kısmıyla ilgili olarak geçerli bulunursa, bu mallar veya hizmetlere ilişkin olarak kabul edilir (MKHK.m.36/4). © myolcu

31 Marka D. TPE Kararlarına İtiraz ve Dava Açılması
a) İtiraza yetkili kişiler Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz yapabilir (M.KHK.m. 48/1). Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir (M.KHK.m. 48/2). © myolcu

32 Marka 1) TPE Kararlarına İtiraz b) İtiraz şekli ve zamanı
İtiraz, kararın bildiriminden sonraki 2 ay içerisinde yazılı olarak TPE`ye yapılır (M.KHK.m. 49/1). İtirazın değerlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir (M.KHK.m. 49/2). Kararın bildiriminden sonraki 2 ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir (M.KHK.m. 49/3). Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. © myolcu

33 Marka 1) TPE Kararlarına İtiraz c) İlgili dairenin düzeltme kararı
Enstitü ilgili dairesi, itirazın haklı olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir (m.50/1). Bu durum, alınan kararlarla ilgili işlemlere doğrudan taraf olmayan kişilerin itirazı halinde uygulanmaz (m.50/2). Enstitünün ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, YIDK`na gönderir (m.50/3). © myolcu

34 Marka 1) TPE Kararlarına İtiraz d) İtirazların incelenmesi
İtiraz, incelenebilir nitelikte ise, YIDK`u, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır (m.51/1). YIDK`u, yönetmelikte öngörülen süre içinde, diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder (m.51/2) e) İtiraz hakkından karar İtirazın incelenmesinden sonra, YIDK`u, itiraz hakkında kararını verir(m.52 © myolcu

35 Marka 2) TPE Kararlarına Karşı Dava Açılması
YIDK`nun, kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir (M.KHK.m.53). Mutlak ret nedenleri defi olmayıp itirazdır. Mahkeme, YİDK`u kararının yerindeliğini kararın alındığı tarihteki koşullara göre tespit etmeli. Mahkeme davacıyı haklı görse, sadece TPE kararını iptal eder. Yetkili ve Görevli mahkeme Ankara FSHM`sidir (m.71/2) © myolcu

36 Marka E. Tescil 1) Tescilin yapılması şartları
556 sayılı KHK ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir (m.39/1,c.2). 2) Tescil Belgesi Başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilir (m.39/1,c.2). 3) Sicilin Niteliği Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve yönetmelikte öngörülen ücretin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir (m.39/3). © myolcu

37 Marka E. Tescil 4) Tescilin İçeriği Sicil kaydında; marka örneği,
başvuru tarihi, marka tescil numarası, markanın kullanacağ mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sınıf veya sınıfları, marka sahibinin ve varsa vekilinin adı, soyadı, uyruğu, tüz.kişilerde TU`ı ve hangi ülkenin kanunlarına göre kurulu olduğu, adresi, tescil tarihi, marka ve marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler ve yönetmelikte öngörülen diğer hususlar yer alır (m.39/2). © myolcu

38 Marka E. Tescil 5) İlan Sicil kaydı yapılan marka ile ilgili bilgiler yönetmelikte şekil ve şartları belirtildiği biçimde ve ikinci fıkrada yer alan unsurları da kapsamak üzere yayınlanır (39/4). Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibariyle hüküm ifade eder (MKHK.m.9/son). © myolcu

39 Marka F. Uluslararası Tescil 1) Amac
Markaların farklı ülkelrde korunmasını sağlamak işin tescili kolaylaştırmaktır © myolcu

40 Marka F. Uluslararası Tescil 2) Yoları
a) AB Hukuku Çerçevesinde Tescil Marka sahibi bir başvuru ve belge ile AB üyesi ülkelerin hepsinde AB Hukuku çerçevesinde koruma elde edebilir. Bu şekildki markalar Topluluk Markaları adlanır. b) Madrid Protokolü Çerçevesinde Tescil 1891 Madrid Anlaşması 1995 Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol 1999`dan itibaren TC üyedir Paris Sözleşmesi' ne taraf olan her devlet, Anlaşma veya Protokole yahut her ikisinebirden taraf olabilir. © myolcu

41 Marka b) Madrid Protokolü Çerçevesinde Tescil
(1) Madrid Sisteminin amaçları a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır. © myolcu

42 Marka (2) Tescil Süreci (a) Başvuru (aa) Başvuru Hakkı Sahipleri
Uluslararası tescil başvurusu, Mad.P`e taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai (ticari) bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. © myolcu

43 Marka (a) Başvuru (ab) Başvuru ofisi
Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis aracılığıyla UB yapıılır. ac) Başvuru tarihi Menşe ofisin, başvuruyu aldığı tarih uluslararası başvuru tarihidir. (ad) Başvuru dili Başvuru yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenmiş ise, İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olabilir (seçimini sınırlanabilir). TPE başvuruların sadece İngilizce yapılabileceğini belirtmiş. © myolcu

44 Marka (a) Başvuru (ae) Başvuru metni ve ek belgeler
Başvurunun marka örneğinin, mal ve hizmet listesinin esas markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle, mal ve hizmet listesiyle aynı olması zorunludur. Başvuruda, markanın tescil ettirilmesi istenen Akit Taraflar belirtilmelidir. © myolcu

45 Marka (a) Başvuru af) Menşe ofisinin incelemesi
Eğer menşe ofis başvuruya ilişkin uygunsuzluk tespit ederse başvuru sahibinin uygunsuzlukları gidermesini talep eder. Başvuru ücrete tabidir. ag) Başvurunun gönderilmesi Başvuru tarihinden itibaren menşe ofisin, uluslararası başvuruyu 2 ay içerisinde Uluslararası Büroya eksiksiz olarak iletmesi gerekir. © myolcu

46 Marka (b) UB`nun Görevi ca) İnceleme Başvurunun,
mal ve hizmetlerinin açık şekilde belirtilmesi, sınıflandırmanın doğru olarak yapılması, ücretlerin tam olarak ödenmesi gibi konularda Mad.P`ne uyulup uyulmadığını birkez daha kontrol eder. Uygunsuzluk varsa, menşe ofisi ve başvuru sahibini bilgilendirir ve belirtilen süre içerisinde bu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, söz konusu yazıda belirtilmiş olan durum gerçekleşir. © myolcu

47 Marka (b) UB`nun Görevi cb) US`e Tescil ve WIPO Gazetesinde İlan
Eğer uluslararası başvuru menşe ofis tarafından eksiksiz olarak ve süresi içerisinde UB `ya gönderilirse, UB, başvuruyu Uluslararası Sicile kayıt eder WIPO Gazetesinde yayınlar. Not: Uygun başvuru yapıldığı takdirde başvuru tarihi aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak Uluslararası Sicile kaydedilir. © myolcu

48 Marka (2) Tescil Süreci (b) UB`nun Görevi
cc) Akit Taraflarına Bildirim Daha sonra UB, marka korumasının talep edildiği Akit Taraflara bildirimde bulunur. © myolcu

49 Marka (3) Tescilin Sonuçları a) 5 yıl Esas Markaya Bağımlı Kalır
aa) Kavram Ul-sı tescile sahip marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya, ul-sı tescil tarihinden itibaren 5 yıl bağımlı kalır. Menşe ofis tarafından tescil edilen markanın (esas tescil), ul-sı tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde; mahkeme tarafından iptal edilirse, hükümsüzlüğüne karar verilirse, MS marka hakkından vazgeçerse Yenilenmeme nedeniyle marka hakkı sona ererse, uluslararası marka tescili de iptal edilir. © myolcu

50 Marka a) 5 yıl Esas Markaya Bağımlı Kalır
ab) Menşe Ofisin Bildirim ve İptali İsteme Yükümlülüğü Menşe ofisin, hükümsüzlüğe veya redde ilişkin durumları UB `ya bildirmesi ve UT`nin iptalini talep etmesi gereklidir. ac) UB`nin İlan ve Akit Taraflarına Bildirim Yükümlülüğü Böyle bir iptal Gazetede yayınlanır ve belirlenen Akit Taraflara bildirilir. © myolcu

51 Marka (3) Tescilin Sonuçları
b) 5 Yıl Sonra Esas Markadan Bağımsız Olur Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre sonunda UT, esas başvurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir. c) Koruma Süresi Başlar Ul-sı marka tescili, ul-sı tescil tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunur. © myolcu

52 Marka (4) Yenileme a) Yenileme hakkı
Ul-sı tescil, marka sahibi veya vekilinin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla 10 yıllık süreler için yenilenebilir. b) UB`nin hatırlatması Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekiline uluslararası koruma süresi bitmeden 6 ay içerisinde bir hatırlatma yapar. © myolcu

53 Marka (4) Yenileme c) Yenileme yapılabilecek Akit Tarafları
UT belirlenen Akit Taraflarının tamamında veya bazılarında yenilenebilir. d) Yenileme yapılabilecek ürünler Yenileme US`ye kayıtlı ürünlerin bir kısmı için yapılamaz. Marka sahibi isterse, yenileme sırasında, uluslararası tescilden bazı ürünleri çıkarmak için bu ürünler için ayrıca bir iptal talebinde bulunmalıdır. © myolcu

54 Marka IV. Tescilin Sağladığı Haklar ve Sınırları A. Hakkın Kapsamı
B. Hakkın Süresi ve Yenilenmesi C. Hakkın Tüketilmesi D. Rüçhan Hakkı E. Kullanma Yükümlülüğü © myolcu

55 Marka A. Hakkın Kapsamı Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir (m.9/1). Marka sahibi, aşağıdakileri yapabilir: a) İzinsiz Kullanılmasına engel olmak Markanın tescil kapsamına giren aynı ürünlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması. Not: İzinsiz kullanım sayılan haller MKHK.m.9/1`de sayılıdır © myolcu

56 Marka A. Hakkın Kapsamı b) Karıştırılma ihtimalinin meydana getirilmesine engel olmak Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c) Tanınmış markasının farklı ürünlerde kullanımasını engel olmak Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması. © myolcu

57 Marka B. Hakkın Süresi ve Yenilenmesi 1) Süresi
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. © myolcu

58 Marka 2) Yenileme a) Yenileme hakkı Koruma süresi,
10`ar yıllık dönemler halinde yenilenebilir (MKHK.m.40). Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. © myolcu

59 Marka b) Yenileme şartları ba) Ücretin ödenmesi
Süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir (m.41/1). bb) Süresinde talep edilme Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde gerçekleştirilir (m.41/3). Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren 6 aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. © myolcu

60 Marka c) Yenileme hakkının TPE`ce hatırlatılması
TPE, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve yönetmelikte öngörülen süre içinde, marka hakkı sahibine haber verir (m.41/2). Enstitünün bu bilgiyi vermemiş olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez (m.41/2). d) Yenilemenin Sicilie tescili ve ilani Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. e) Yenileme hakkın kullanılmamasının sonucu Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır (m.41/son). © myolcu

61 Marka C. Hakkın Tüketilmesi Kural:
Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır (MKHK.m.13/1). İstisna: Marka sahibinin, 1. fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır (MKHK.m.13/2). © myolcu

62 Marka D. Rüçhan Hakkı 1) Uluslararsı Sözleşmelere Dayanan Rüçhan Hakı
a) Hak PS`ne dahil ülkelerden birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren 6 ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere TC`de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır (m.25,c.1). PS`ne dahil ülkelerden birinin uyruğu olan gerçek veya tüzel kişi, PS`ne dahil olmayan bir ülkede marka tescili için geçerli bir başvuru yapmışsa, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır (MKHK.m.25/3). © myolcu

63 Marka 1) Uluslararsı Sözleşmelere Dayanan Rüçhan Hakı
b) Hak shibi olabilen kişiler (1) PS`ne dahil ülkelerden birine mensup olan (2) PS`ne dahil ülkelerden birinde ikametgahı olan (3) PS`ne dahil ülkelerden birinde işler durumda ticari müessesesi olan gerçek ve tüzel kişiler (m.25/c.1) © myolcu

64 Marka 1) Uluslararsı Sözleşmelere Dayanan Rüçhan hakları
c) Kullanlması MKHK.m.25/1`da belirtilen süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tescil başvurusunun mal veya hizmetler itibarıyla kapsamındaki başvurular ve bunlar adına yapılacak marka tescilleri hüküm ifade etmez (MKHK.m.25/2). d) Kullanılmaması Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer (MKHK.m.25/1,c.2). Not: Sergi teşhir hakkına dayalı olarak alınmış bir rüçhan, 25. maddeye göre verilen rüçhan süresini uzatmaz (m.28/3). © myolcu

65 Marka 2) Sergilerde Teşhire Dayanan Rüçhan hakları a) Hak
Tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri TC'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya PS`ne dahil ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergide teşhir eden kişi , sergideki teşhir tarihinden itibaren 6 ay içinde TC`de marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır (MKHK.m.26/1). 6 Aylık Sürenin Erken Başladığı Tarih Tescil başvurusunda belirtilen makanın kullanacağı mallar veya hizmetler, sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce sergilenmişse rüçhan süresi, malların sergi yerine konulduğu veya hizmetin sergilendiği tarihten itibaren başlar (MKHK.m.26). © myolcu

66 Marka 2) Sergilerde Teşhire Dayanan Rüçhan hakları
b) Hak sahibi olabilen kişiler MKHK.m.3/1`da yazılı gerçek veya tüzel kişilerdir (MKHK.m.26/1). MKHK.m.3/1: KHK`nin öngördüğü korumadan şunlar yararlanabilir: 1) TC`de ikametgahı olan kişiler 2) TC`de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler 3) PS`si dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler 4) DTÖ`nünü K-ş Anlaşması dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler © myolcu

67 Marka 2) Sergilerde Teşhire Dayanan Rüçhan hakları
c) Sergi Belgesinin Verilmesi MKHK.m.26/1`da belirtilen sergilerden TC'de açılanların yetkili mercileri, tescil başvurusundaki bir markanın kullanacağı mallarını sergide teşhir edenlere veya hizmeti sergileyenlere, teşhir ettikleri malların çeşidini veya teşhir ettikleri hizmetlerin cinsini açıkça belirten ve malın veya hizmetin sergide görünür şekilde sergilendiği tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir (MKHK.m.26/3). Yabancı ülkelerde teşhir edilen mallar veya hizmetler için, serginin açıldığı ülkenin yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve MKHK.m.26/3`da yazılı hususları içeren bir belgenin verilmesi şarttır (MKHK.m.26/4). © myolcu

68 Marka 2) Sergilerde Teşhire Dayanan Rüçhan hakları
d) Birden Çok Başvuru Mevcutsa Bir sergide teşhir edilmiş, tescil başvurusu bulunan veya tescilli bir markanın kullanılacağı ürünlerle ilgili olarak birden çok başvuru yapılmışsa, bu durumda bu ürünleri ilk sergileyen kişi, aynı zamanda sergilenmesi halinde ise ilk başvuruda bulunan kişi, rüçhan hakkından yararlanır (MKHK.m.26/6). © myolcu

69 Marka 3) Rüçhan hakkının talep edilmesi ve belgelendirilmesi
Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte talep eder (MKHK.m.28/1). Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır (m.28/2). © myolcu

70 Marka D. Rüçhan Hakkı 4) Rüçhan hakkının hükm ve sonuçlarının doğduğu an Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar (MKHK.m.27). © myolcu

71 Marka E. Markayı Kullanma Yükümlülüğü 1) Yükümlülük ve İhlalin Sonucu
Markanın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi, halinde, marka iptal edilir (MKHK.m.14/1). © myolcu

72 Marka E. Markayı Kullanma Yükümlülüğü 2) Kullanma Sayılan Haller
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı. © myolcu

73 Marka V. Marka İle İlgili Hukuki İşlemler
A. Hukuki İşlemlerin Konusu ve Şekli Konusu Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir (MKHK.m.15/1). Şekli Tescilli bir marka üzerindeki sağalararası işlemler yazılı şekle tabidir (m.15/3) © myolcu

74 Marka B. Markanın Devri 1) Devir Hakkı
Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir (MKHK.m.16/1). 2) Tic. İşletme Devrinin Markaya Etkisi Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar (MKHK.m.16/2,c.1). Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır (MKHK.m.16/2,c.2). © myolcu

75 Marka 3) Devir Halkı Yanıltıcı Olmamalı
a) Yeni MS`inin halkı yanıtmama yükümlülüğü Markanın devri, ürünlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni MS`i halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde ürünlerde MT`nin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi TPE tarafından yapılmaz (MKHK.m.16/4). © myolcu

76 Marka 3) Devir Halkı Yanıltıcı Olmamalı
b) Halkı yanıltmaması için bazı markaların devrinin zorunlu olması Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri ürünler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır (MKHK.m.16/5). © myolcu

77 Marka 4) Devrin Şekli MKHK.m.16/2 hükmü ve mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, marka devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür (MKHK.m.16/3). 5) Devrin Tescili ve İlanı Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez (MKHK.m.16/6). © myolcu

78 Marka C. Markanın Rehni 1) MH`nın Bağımsız Olarak Teminat Olması
Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak, teminat olarak gösterilebilir (MKHK.m.18/1). Markanın rehni, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz (MKHK.Yon.m.22/1). Markanın rehni, devrine engel değildir. (MKHK.Yon.m.22/1) Rehin hakkı bakımından TMK`un rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır (MKHK.m. 15/2) © myolcu

79 Marka C. Markanın Rehni 2) Rehin Sözleşmesinin Şekli
Tescilli bir marka üzerindeki sağalararası işlemler yazılı şekle tabidir (15/3) 3) Rehnin Sicle Tescili ve İlani Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır (MKHK.m.18/2). © myolcu

80 Marka 4) Rehinin Sicilden Terkini (a) Alacağın Sona Ermesi Durumunda
Bu durumda, MS`i, alacaklıdan rehni terkin ettirmesini isteyebilir. Rehnin terkini için rehinli alacaklının noter tasdikli beyanı aranır. Rehin hakkı sahibi terkin isteminde bulunmadığı takdirde, MS`i terkin davası açmak suretiyle bunu sağlayabilir (MKHK.Yon.m.22/a). M.S`i RH`nın sona erdiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle TPE`den sicildeki rehin kaydının terkinini isteyebilir © myolcu

81 Marka 4) Rehinin Sicilden Terkini (b) Süre veya Şartın Sona Ermesi
Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleştiğinin veya ortadan kalktığının ispatlanması veya sürenin sona ermesi (m.22/b) (c) Cebri İcra Yolu İle Satılması Durmunda Bu durumda, satışa ilişkin belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin TPE`ye sunulması ile rehin kaydı terkin edilir (m.22/c) © myolcu

82 Marka D. Markanın Haczi 1) Haczin Kanuni Dayanağı
Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilir (m.19/2) 2) Haczin Tescili ve İlani Haciz sicile kayıt edilir ve yayınlanır (MKHK.m.19/2). 3) İİK`nun Hükümleri Uygulanır İİK.m.79/2 Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir. © myolcu

83 Marka E. Marka Lisansı 1) Lisansa Konu Olması ve Lisans Sözleşmesi
a) Lisansa Konu Olması Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği ürünlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir (MKHK.m.20). © myolcu

84 Marka b) Lisans Sözleşmesi ba) Şekil
Tescilli bir marka üzerindeki sağalararası işlemler yazılı şekle tabidir (15/3) bb) Metni Lisans sözleşmelerinde, bu KHK ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz (m.21/11). Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden sonra yapılsa dahi, lisans sözleşmelerindeki aykırı hükümler geçersiz sayılır (m.21/12). bc) Tescil Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez (m.21/10). © myolcu

85 Marka 2) Lisansın Çeşitleri (a) İnhisari Lisans (İL)
(b) Gayri İnhisari Lisans (GİL) Not: Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans gayri inhisaridir (m.21/2). © myolcu

86 Marka 2) Lisansın Çeşitleri (a) İnhisari Lisans (İL)
İL söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz (MKHK.m.21/3). Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, İL`a sahip olan kişi, 3. bir kişi tarafından MS`nin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, MS`nin bu KHK uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir (m.21/6,c.1). © myolcu

87 Marka (b) Gayri İnhisari Lisans (GLİ) LV markayı kendi kullanabilir,
3. kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verebilir (m.21/2). GİL hakkı sahiplerinin, dava açma hakları yoktur (m.21/6,c.2) © myolcu

88 Marka (b) Gayri İnhisari Lisans (GLİ)
Dava açma hakkına ilişkin istisnalar Markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir LA, noter vası-tasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını MS`den isteyebilir. MS`nin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, LA yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açılabilir (m.21/7,c.1-2). LA, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu süre geçmeden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans alan, dava açtığını marka sahibine bildirir (m.21/7,c.4). © myolcu

89 Marka E. Marka Lisansı 3) Lisans Sahibinin Hakları ve Sınırlamalar
Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarufta bulunabilir (m.21/5). Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını 3. kişilere devredemez veya alt lisans veremez (m.21/4). © myolcu

90 Marka E. Marka Lisansı 4) Lisans Sahibinin Yükümlülükleri
Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, LA tarafından üretilen ürünlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır (m.21/8) Sözleşme şartlarının LA tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir (m.21/9) © myolcu

91 Marka VI. Marka Hakkının Sona Ermesi A. Sona ermenin sebepleri
1) Yenilenmeme Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi (MKHK.m.45/1,a) 2) Vazgeçme © myolcu

92 Marka 2) Vazgeçme a) Vazgeçmenin Niteliği
MS`nin MH`dan vazgeçmesi markanın sona erme sebebidir (m.45/1,a). Marka sahibi, markanın kullanılacağı ürünlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir (MKHK.m.46/1). b) Vazgeçmenin Şekli ve hüküm doğurduğu an Şekil Vazgeçmenin yazılı olarak TPE 'ye bildirilmesi gerekir. Hüküm anı Vazgeçme, Marka Siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur (m.46/2). © myolcu

93 Marka 2) Vazgeçme c) Sicile Kayıtlı Hakların Vazgeçemeye Etkisi
Marka Siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, MS`i marka hakkından vazgeçemez (MKHK.m.46/3. c.1). Marka üzerinde, bir 3. kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, marka hakkından vazgeçilemez (MKHK.m.46/3.c.2). © myolcu

94 Marka VI. Marka Hakkının Sona Ermesi
B. Sona Ermenin Hüküm İfade Ettiği An Kural: Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder (MKHK.m.45/2,c.1). İstisna: Vazgeçme, Marka Siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur (MKHK.m.46/2,c.2). C. Sona Ermenin İlani Marka hakkının sona ermesi, ilgili bültende yayınlanır (MKHK.m.45/2,c.2). © myolcu

95 Marka VII. Markanın Hükümsüzlüğü A. Hükümsüzlük talebinde bulunacaklar
Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir (MKHK.m.43). © myolcu

96 Marka B. Hükümsüzlük halleri
a) Mutlak Ret Nedenlerine Rağmen Tescil Edilme MKHK.m.7` sayılan haller. Not: Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise MKHK.m.7/1`in (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz (MKHK.m.42/son). b) Nispi Ret Nedenlerine Rağmen Tescil Edilme MKHK.m.8`de sayılan haller. Ancak, m.8/son çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz (m.42/1,b), © myolcu

97 Marka B. Hükümsüzlük halleri c) Markanın Kullanılmaması
MKHK.m.14`e aykırılık. Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki 3 ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz. d) Markanın Yaygın Ad Halın Gelmesi Marka sahibinin ihmalkar davranışları nedeniyle, marka ürünler için yaygın bir ad haline gelmiş ise (MKHK.m.42/1,d), © myolcu

98 Marka B. Hükümsüzlük halleri
e) Kullanılması Halkı Yanıltacak Nitelikteyse Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği ürünlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise (MKHK.m.42/1,e), f) Marka Teknik Yönetmenliğe Aykırı Kullanılmışsa MKHK.m. 59`a aykırı kullanım. Not: Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. © myolcu

99 Marka C. Hükümsüzlüğün Etkisi 1) Etkili Olduğu Çevre
Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur (MKHK.m.44/3). © myolcu

100 Marka 2) Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkisi Kural:
Geçmişe etkilidir (MKHKm.44/1). İstisna MS`nin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük aşağıdaki durumlarda geriye etkili olmaz a) M-nın hükümsüz sayıl-dan önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar (m.44/2,a) b) M-nın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler (m.44/2,a) Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür. (m.44/2,a) © myolcu

101 Marka D. Hükümsüzlük Davasının Tabii Olduğu Süre Kural:
Bir süreye tabii değidlir (MKHK.m.42-44). İstisna: Tanınmış markalar mutlak ret nedenine rağmen tescil edilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir (MKHK.m.42/1,a). © myolcu

102 Marka VIII. Marka Hakkının Korunması
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller ve Bu Hallerin Tespiti B. Hukuk Davaları C. Ceza Davaları © myolcu

103 Marka A. Marka Hakkı İhlali Sayılan Haller ve Onların Tespiti
1) MH`na Tecavüz Sayılan Haller a) İzinsiz Kullanma MS`n izni olmaksızın, markayı m.9/1`de belirtilen biçimlerde kullanma(61/1,a © myolcu

104 Marka a) İzinsiz Kullanma
MKHK.m.9`a göre izinsiz kullanama sayılan haller (a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması. (b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması. (c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması. d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması (MKHK.m.9/1). © myolcu

105 Marka 1) MH`na Tecavüz Sayılan Haller b) Taklit Etmek
MS`nin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek (MKHK.m.61/1,b) c) Taklit Marka Taşıyan Ürenlerle Ticaret Yapmak Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak (MKHK.m.61/1,c) d) Lisansı İnzinsiz Genişletmek veya Devretmek Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu akları üçüncü kişilere devretmek (MKHK.m.61/1,d) © myolcu

106 Marka A. Marka Hakkı İhlali Sayılan Haller ve Onların Tespiti
2) MH`na Tecavüz Sayılan Hallerin Tespiti Ayrıtedicilik unsuru tespit edilirken dikkate edilen unsurlara dikkate edlmeli. Yani: 1) Ülkesellik ilkesi İstisna: tanınmış markalar 2) Aynı veya benzer ürünler ilkesi Ürünlerinin sınıflarını tespit eden Nis anlaşması burada yol göstericidir, bağlayıcı değidlir. 3) Esas unsur ilkesi Markanın belirleyici faktörü farklı olmalı 4) Müşteri Kitlesi ilkesi Kural: ortalama düzeydeki müşteri çerçevesi İstisna: uzman kesime hitap eden ürünlerde uzman kesim © myolcu

107 Marka 2) MH`na Tecavüz Sayılan Hallerin Tespiti Ayrıca,
tecavüzün tespitinde, Yüzeysel bakış Benzerlikerin tespiti Karışkılık ihtimalınin tespiti Son alıcılırın tespiti Ürünün pahalı olup olmaması, Ürünün mutat kullanılıp kullanılmamasının tespiti önemlidir © myolcu

108 Marka B. Hukuk Davaları 1) Dava Çeşitleri a) Tespit Davaları
b) Eda Davaları Not: Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda HMK hükümleri uygulanır (MHK.m.78). © myolcu

109 Marka a) Tespit Davaları aa) Müspet Tespit (delil tespiti) Davası
Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir (MKHK.m.75). © myolcu

110 Marka a) Tespit Davaları ab) Menfi Tespit Davası Kavram
Menfaatı olan herkes, marka sahibine karşı dava açarak, fiillerinin marka hakkına tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir (m.74/1). Bu davayı, marka hakkına tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz (74/4). Bu dava, marka üzerinde hak sahibi bulunan ve Marka Siciline kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir (74/5). Bu dava, markanın hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir (74/6). © myolcu

111 Marka ab) Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Ön Şartı
KHK.m.74/1`de belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı markanın, başkasına ait bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, marka sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep eder (KHK.m.74/2). Bu talebin MS`ne tebliğinden itibaren 1 ay içinde MS`nin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi m.74/1`e göre dava açar (m.74/3) © myolcu

112 Marka b) Eda Davaları ba) Tecavüzün durdurulması davası
Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması (MKHK.m62/1,a), bb) Tecavüzün giderilmesi MKHK.m.62/1,b bc) Tazminat davası Maddi ve manevi zararın tazmini (MKHK.m.62/1,b ve m.9/son). bd) Eşya, araç, cihaz, makine vs. vasıtalara el koyulması davası Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi. (MKHK.m.62/1,c) © myolcu

113 Marka b) Eda Davaları be) Kendisine mülkiyet hakkının tanınması davası
(c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması (KHK.m.62/1,d) Bu durumda, bu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir (KHK.m.62/1,d) © myolcu

114 Marka b) Eda Davaları bf) Silinme ve İmha davası
Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi (KHK.m.62/1,e) © myolcu

115 Marka B. Hukuk Davaları 2) Zamanaşımı Süresi
Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır (KHK.m70). TBK.m.72/1 Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. © myolcu

116 Marka B. Hukuk Davaları 3) Tarafları Davacı:
Tecavüz fillerinden birine maruz kalan marka sahibi, inhisari lisans alan (aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa (m.21/6,c.1 ve 73/2) gayri inhsirii lisans alan (istisna hallerde (m.21/6,c.2; 73/2) davacı olabilir. © myolcu

117 Marka 3) Tarafları Davalı:
Tecavüz fillerinden birini gerçekleştiren kişi İstisna: MS`i, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, KHK`nin bu bölümünde yer alan davaları açamaz (m.69). © myolcu

118 Marka 4) Yetkili ve Görevli Mahkeme a) Yetkili Mahkeme
b) Görevli Mahkeme © myolcu

119 Marka a) Yetkili Mahkeme aa) Marka Sahibinin Açacağı davalarda Kural:
Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir (m.69/1). İstisna: Veklin iş yerinin olduğu yer veya TPE`nün olduğu yer (m.69/2). Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir Not: Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir (m.64/5). © myolcu

120 Marka a) Yetkili Mahkeme
ab) Üçüncü kişilerin MS`ye Karşı açacakları davalarda Kural: Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir (m.69/3). İstisna: Marka başvurusu veya marka sahibinin TC'de ikamet etmemesi halinde, MKHK.m.69/2`nin hükmü uygulanır (m.69/4). Not: Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir (m.64/5). © myolcu

121 Marka 4) Yetkili ve Görevli Mahkeme b) Görevli Mahkeme
TPE`nün kararlara karşı açılacak davalarda TPE`ün bu KHK`e hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve TPE`ün kararlarından zarar gören 3. kişilerin TPE aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, MKHK.m.71/1`de belirtilen mahkemelerden Ankara ihtisas mahkemeleridir (m.71/2). Not: Yargı kolu kuralına istisna getirilmiş. © myolcu

122 Marka b) Görevli Mahkeme Diğer davalarda görevli mahkeme Kural:
Bu KHK`de öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar (m.71/c,1). İstisna: İhtisas mahkemesi yoksa AHM ve ACM AHM ve ACM`den hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine HSYK belirler (m.71/1,c.2). © myolcu

123 Marka b) Görevli Mahkeme MKHK.m.71/1,c.2`nin hükmünden doğan sorun:
TTK.m.4/1,d`ye göre, Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticari dava sayılır TTK.m.5/1 e göre, Aksine hüküm bulunmadıkça, ATM tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. TTK.m.5/4`e göre ATM`si bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; AHM`si, davaya devam eder. Sorun: HSYK`nın ATM olan yerde AHM`yi görevlendirmesi TTK.5/4`ün ihlali değilmi? © myolcu

124 Marka 5) İhtiyati Tedbir Kavram:
İhtiyate tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalıdır (MKHK.m.77/1). HMK Hükümlerinin Uygulanması Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda HMK hükümleri uygulanır (m.78). © myolcu

125 Marka 5) İhtiyati Tedbir İhtiyati tedbir örnekleri (m.77/1):
1) Davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması, 2) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 3) Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması. © myolcu

126 Marka 5) İhtiyati Tedbir İhtiyati tedbir örnekleri (m.77/1):
Gümrüklerde el koyma İT`i (m.79) Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından İT niteliğinden el konulabilir. El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir. Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar. © myolcu

127 Marka 6) Hükmün İlanı a) İlani İsteme Hakı
Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir (MKHK.m.72/1). MH`na tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masraf- ları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulmasını MS`i isteyebilir (KHK.m.62/1,f) b) Hak düşürücü süre İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra 3 ayda talep edilmezse düşer. (MKHK.m.72/2/c.2). c) İlanın şekli İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir (MKHK.m.72/2/c.1). © myolcu

128 Marka VIII. Marka Hakkının Korunması C. Ceza Davaları
1) İktibas ve İltibas Suretiyle M. Hakkına Tecavüz Etmek Suç Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üretmek, satışa arz etmek (veya) satmak Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (MKHK.m.61/A/1). © myolcu

129 Marka C. Ceza Davaları 2) Marka koruması olan işareti yetkisi olmadan kaldırmak Suç Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak Ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (MKHK.m.61/A/2). © myolcu

130 Marka C. Ceza Davaları 3) Başkasına ait marka hakkı üzerinde tasarrufta bulunmak Suç Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunmak Ceza: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (MKHK.m.61/A/3). Not: Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (m.61/A/4). © myolcu

131 Marka C. Ceza Davaları 4) Bu suçların ortak özellikleri
a) Şikayete tabii suçlardır Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır (m.61/A/6). b) Cezaya Hükm edebilmek için Markanın TC`de tescil şart Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmede- bilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır (m.61/A/5). © myolcu

132 Marka C. Ceza Davaları 5) Cezaya hükm olunmayacağı haller
Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. (m.61/A/6). © myolcu

133 Teşekkürler... © myolcu


"Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları