Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ L İ ŞK İ SEL VER İ MODEL İ Tablolar ile Gösterim Her İ lişki iki boyutlu bir tablo olarak gösterilir. Tablonun her sütununa bir nitelik atanır. Tablonun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ L İ ŞK İ SEL VER İ MODEL İ Tablolar ile Gösterim Her İ lişki iki boyutlu bir tablo olarak gösterilir. Tablonun her sütununa bir nitelik atanır. Tablonun."— Sunum transkripti:

1 İ L İ ŞK İ SEL VER İ MODEL İ Tablolar ile Gösterim Her İ lişki iki boyutlu bir tablo olarak gösterilir. Tablonun her sütununa bir nitelik atanır. Tablonun her satırı ise bir kaydı gösterir. Bilimsel kesimde daha çok ilişki terimi kullanılırken, kullanıcılar arasında daha çok tablo terimi kullanılmaktadır. Her ilişkinin (tablonun) tekil bir adı vardır.

2 Örnek Örnek olan r ilişkisi (tablosu) 3 sütun, 6 satırlı bir tablo olarak görülebilir. İ lişkinin nitelikleri tablonun sütunlarına karşı gelir ve sütun başlıklarına niteliklerin adları yazılır. İ lişkinin kayıtları ise tablonun satırlarına karşı gelir. ABC a2x a2y a3y b1x c1y c3x Nitelik İsimleri Değer Alanları (Kayıtlar)

3 İ lişkinin (tablonun) Özellikleri 1. Satırların (kayıtların) sırası önemsizdir. 2. Tüm satırların birbirinden farklı olması gerekir (ilişki bir satırlar kümesi oldu ğ una göre aynı satır ilişkide birden çok kez yer alamaz). 3. Tüm satırlar birbirinden farklı oldu ğ una göre ilişkinin en az bir anahtarı vardır. En kötü olasılıkla, tüm niteliklerin birleşimi anahtarı oluşturur. 4. İ lişkinin her sütunu bir niteli ğ e karşı geldi ğ ine ve sütun başlı ğ ında niteli ğ in adı yer aldı ğ ına göre, sütunların sırası da önemsizdir.

4 İ lişkinin (tablonun) Özellikleri 5. Bir sütünda yer alan tüm de ğ erler, belirli bir de ğ er alanından gelen de ğ erler olup tümünün türü aynıdır. 6. Tabloda yer alan her de ğ er bir sayı, bir ad, bir miktar, bir tutar, bir adres, bir tarih,.. vb gibi yalın de ğ erler olabilir. Tablonun bir ö ğ esi bir dizi, bir vektör, bir başka tablo ya da karmaşık bir de ğ er olamaz. Başka bir deyişle tablonun nitelikleri yalın ve tek de ğ erli niteliklerdir.

5 İ lişki Anahtarları İ lişki kuramına göre her ilişkinin mutlaka bir anahtarının bulunması gerekir. Bir ilişkinin niteliklerinin bir ya da birkaç altkümesinin de ğ erleri tüm kayıtlarda birbirinden farklıdır. En kötü koşullarda ilişki anahtarı tüm niteliklerden oluşur. Her ilişkinin anahtarının ya da anahtarlarının bilinmesi son derece önemlidir.

6 Varlık- İ lişki Çizelgelerinin Tablolara Dönüştürülmesi Varlık-ilişki modeli kullanılarak veri modelleme yapıldı ğ ında, e ğ er veri tabanını gerçekleştirmek için ilişkisel bir VTYS kullanılacaksa, oluşturulan varlık- ilişki çizelgesinin ilişki şemalarına dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla varlık-ilişki modelindeki her farklı kavramın (varlık kümesi, nitelik, ilişki kümesi, ilişki kümesinin tanımlayıcı niteli ğ i, güçlü ve zayıf varlık kümeleri, var olma ba ğ ımlılı ğ ı, genelleme, kümeleme,..vb) ilişkisel modelde nasıl gösterilece ğ inin bilinmesi gerekir.

7 Varlık Kümelerinin Dönüştürülmesi Varlık-ilişki modelindeki her varlık kümesi için ilişkisel modelde bir ilişki şeması oluşturulur. İ lişkinin nitelikleri olarak da varlık kümesinin nitelikleri kullanılır.

8 Örnek Daha önce verilmiş bir örnek olan, Ö Ğ RENC İ ve DERS varlık kümelerine karşılık, ilişkisel modelde aşa ğ ıdaki ilişki şemaları oluşturulur. ◦ Ö Ğ RENC İ (Ö Ğ RNO, ADI, SOYADI, C İ NS İ YET İ, DO Ğ TAR) ◦ DERS (DKODU, DERSADI, KRED İ S İ ) ÖĞRENCİ ADI SOYADI CİNSİYETi ÖĞRNODOĞTAR DERS DERSADI DKODU KREDİSİ

9 İ lişki Kümelerinin Dönüştürülmesi Genel olarak varlık-ilişki modelindeki her ilişki kümesi, ilişkisel modelde bir ilişki şemasına dönüştürülür. Ancak kimi ilişki kümeleri için ilişkisel modelde ayrı bir ilişki şeması oluşturmaya gerek yoktur. Bunun yerine varlık kümesi için oluşturulan ilişki şemalarından birine, di ğ er varlık kümesinin anahtarında yer alan nitelikleri eklemek yeterlidir.

10 Birden-Ço ğ a İ lişki Kümelerinin Dönüştürülmesi Her Varlık için birer tablo oluşturulur, ve Bir tarafta olan Varlı ğ ın Birincil Anahtarı, Çok tarafta olan Varlı ğ a Yabancı Anahtar olarak eklenir. Birden-ço ğ a ya da çoktan-bire ilişkisel modelde ilişki kümesi için ayrı bir şema oluşturmaya gerek yoktur.

11 Örnek Bölüm (bno, bAdı) Personel ( pNo, adı, soyadı, do ğ tar, bno)

12 Birden-Bire İ lişki Kümelerinin Dönüştürülmesi Bire-bir varlık kümelerini ilişkisel modelde göstermek için, varlık kümelerinden birinin anahtarını, varsa ilişkinin tanımlayıcı nitelikleri ile birlikte, di ğ er varlık kümesine karşı gelen şemaya eklemek yeterlidir. Birden-bire (ilişki her iki yönde de işlevsel) ilişkisel modelde ilişki kümesini göstermek için de ayrı bir şema oluşturmaya gerek yoktur.

13 Örnek E ğ er her bölümün bir başkanı olabiliyorsa; bir personel de en çok bir bölümün başkanı olabiliyorsa, her iki yönde de işlevsel olan bu ilişkinin türü bire-birdir.

14 Örnek 1. seçenek: ◦ BÖLÜM (BNO, BADI) ◦ PERSONEL (PNO, ADI, SOYADI, DO Ğ TAR, YBNO ) Burada YBNO personelin (bölüm başkanının) yönetti ğ i bölümün numarasıdır.

15 Örnek 2. seçenek: ◦ BÖLÜM (BNO, BADI, BBPNO ) ◦ PERSONEL (PNO, ADI, SOYADI, DO Ğ TAR) Burada BBPNO bölüm başkanı personel numarasıdır. (Bu örnek için bu seçenek daha uygun bir çözüm olarak görülmektedir.)

16 Aynı Varlık Kümesi İ çindeki İ lişki Kümeleri E ğ er ilişki kümesi iki farklı varlık kümesi arasında tanımlanmak yerine, aynı varlık kümesi içinde tanımlanmışsa, bu varlık kümesinin işlevsel modele dönüştürülmesinde hiçbir farklılık yoktur. İ lişki kümesinin türünün birden-bire, birden- ço ğ a ya da çoktan-ço ğ a olmasına göre yukarıda söylenenlerin tümü geçerlidir.

17 Aynı Varlık Kümesi İ çindeki İ lişki Kümeleri Ancak aralarında ilişki kurulan varlık kümeleri aynı oldu ğ u için, bir ilişki şemasında aynı niteli ğ in farklı rollerde yer alması söz konusu olabilir. Bunun için de, roller de düşünülerek niteliklere uygun adlar seçilmesi gerekir.

18 Örnek PERSONEL varlık kümesi ve bu varlık kümesi içindeki birden-ço ğ a YÖNET İ C İ ilişkisi ilişkisel modelde tek bir şema ile gösterilebilir. PERSONEL(S İ C İ LNO, ADI, BÖLÜMÜ, GÖREV İ, GBAŞTAR, YS İ C İ LNO ) PERSONEL YÖNETİCİ GBAŞTAR ADI BÖLÜMÜ GÖREVİ SİCİLNO üst ast

19 Çoktan-Ço ğ a İ lişki Kümelerinin Dönüştürülmesi E ğ er bir ikili ilişki kümesinin türü çoktan- ço ğ a (ilişki hiçbir yönde işlevsel de ğ il) ise ilişkisel modelde bu ilişki kümesi için ayrı bir şema oluşturulur. İ lişki kümesine karşılık gelen ilişki şemasında, her iki varlık kümesinin anahtarları ile, varsa ilişki tanımlayıcı niteliklerine yer verilir.

20 Örnek Örne ğ in SATTI Ğ I ilişkisi ilişkisel modelde aşa ğ ıda şeması verilen ilişki ile gösterilir. SATTI Ğ I (MA Ğ NO, MALKODU, M İ KTAR) MAĞAZAMAL SATTIĞI MAĞNOMAĞADIMALKODUMALADI MİKTAR

21 Zayıf Varlık Kümelerinin Dönüştürülmesi E ğ er varlık kümesi en az bir anahtarı bulunan güçlü bir varlık kümesi ise, ilişki nitelikleri olarak varlık kümesi özelliklerinin kullanılması yeterlidir. Ancak e ğ er varlık kümesi, anahtarı olmayan zayıf bir varlık kümesi ise, ilişki nitelikleri olarak zayıf varlık kümesinin niteliklerinin kullanılması yeterli de ğ ildir.

22 Zayıf Varlık Kümelerinin Dönüştürülmesi Çünkü bu niteliklerin hepsi birlikte alındı ğ ında bile bir anahtar oluşturmadı ğ ı ve anahtarı bulunmayan bir ilişkinin olamayaca ğ ı bilinmektedir. Bu nedenle zayıf bir varlık kümesine karşı gelen ilişki şeması oluşturulurken, ilişki nitelikleri olarak zayıf varlık kümesinin niteliklerine ek olarak, bu varlık kümesinin var olma ba ğ ımlı oldu ğ u güçlü varlık kümesinin anahtarında yer alan niteliklerde kullanılır.

23 Örnek Daha önce verdi ğ imiz yukarıdaki çizimdeki güçlü L İ SE varlık kümesi ile zayıf Ö Ğ RENC İ varlık kümelerine karşılık, ilişkisel modelde aşa ğ ıdaki ilişki şemaları oluşturulur. ◦ L İ SE (L İ SENO, L İ SEADI, KENT) ◦ Ö Ğ RENC İ (L İ SENO, Ö Ğ RNO, ADI, SOYADI) ÖĞRENCİ ADI SOYADI ÖĞRNO LİSE LİSEADI LİSENO KENT OKUDUĞU

24 Örnek ÜRÜN Satış Fiyat Alış Fiyat Ürün ID KATEGORİ Kategori ID Kategori Adı AİT OLDUĞU KDV Oranı Ürün Adı FİRMA Adres Firma ID Firma Adı Telefon TEDARİK EDEN SİPARİŞ MÜŞTERİ Müşteri ID Soyad Ad Adres Telefon Sipariş Detay VERDİĞİ Tarih Adet SiparişNo

25 İ lişkisel Veri Modeli Gösterimi ÜRÜN(Ürün ID, Ürün Adı, Alış Fiyatı, Satış Fiyatı, Kategori ID, Firma ID) KATEGOR İ (Kategori ID, Kategori Adı, KDV Oranı) F İ RMA(Firma ID, Firma Adı, Telefon, Adres) MÜŞTER İ (Müşteri ID, Adı, Soyadı, Adresi, Telefonu) S İ PAR İ Ş(Sipariş ID, Müşteri ID, Tarih) S İ PAR İ Ş_DETAY(Sipariş ID, Ürün ID, Adet)


"İ L İ ŞK İ SEL VER İ MODEL İ Tablolar ile Gösterim Her İ lişki iki boyutlu bir tablo olarak gösterilir. Tablonun her sütununa bir nitelik atanır. Tablonun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları