Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6183 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ HAZİRAN 2003 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6183 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ HAZİRAN 2003 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 6183 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ HAZİRAN 2003 ANKARA

2 YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI HAZİRAN, 2003

3 MEVCUT DURUM ANALİZİ Pasaport Kanunu Md.22 Pasaport Kanunu Md.22 Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorun Maddenin Ortaya Çıkardığı SorunI/A

4 MEVCUT DURUM ANALİZİ Pasaport Kanunu Md.22 Vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. I/B

5 MEVCUT DURUM ANALİZİ Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorun Maliye Bakanlığı 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 22 nci maddesinde, “vergiden borçlu” tabirini, 1950 ‘li yıllardan bu yana (264 Seri no’lu Tahsilat Genel Tebliğ ile) “amme alacağından borçlu” olarak yorumlamakta ve uygulamaktadır. Böylece vergi dışı borcu olanlar için de yurt dışı çıkış yasağı uygulamaya konu olmaktadır. (Örn: Sübvansiyon niteliğindeki kamu alacakları) Maliye Bakanlığı 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 22 nci maddesinde, “vergiden borçlu” tabirini, 1950 ‘li yıllardan bu yana (264 Seri no’lu Tahsilat Genel Tebliğ ile) “amme alacağından borçlu” olarak yorumlamakta ve uygulamaktadır. Böylece vergi dışı borcu olanlar için de yurt dışı çıkış yasağı uygulamaya konu olmaktadır. (Örn: Sübvansiyon niteliğindeki kamu alacakları) Yargı ise “vergiden borçlu” ifadesinin sadece vergi ve buna bağlı borçlar olarak anlaşılması gerektiğini, vergi dışındaki amme alacakları için yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasının kanun metnine aykırı olduğuna karar vermektedir. Yargı ise “vergiden borçlu” ifadesinin sadece vergi ve buna bağlı borçlar olarak anlaşılması gerektiğini, vergi dışındaki amme alacakları için yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasının kanun metnine aykırı olduğuna karar vermektedir.I/C

6 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Pasaport Kanunu’ndaki “Vergiden borçlu”ifadesinin, “6183 sayılı Kanunun 1’ inci maddesinde söz konusu edilen amme alacaklarından borçlu bulunduğu” şeklinde değiştirilmesi gerekir. Pasaport Kanunu’ndaki “Vergiden borçlu”ifadesinin, “6183 sayılı Kanunun 1’ inci maddesinde söz konusu edilen amme alacaklarından borçlu bulunduğu” şeklinde değiştirilmesi gerekir.I/D

7 HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDE, TAHSİLATI YAPAN KURULUŞLARIN SORUMLULARINA UYGULANAN %10 ORANINDAKİ CEZA HAZİRAN, 2003

8 MEVCUT DURUM ANALİZİ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41 nci maddesinin son fıkrası 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41 nci maddesinin son fıkrası Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorun Maddenin Ortaya Çıkardığı SorunII/A

9 MEVCUT DURUM ANALİZİ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41 nci maddesinin son fıkrası 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41 nci maddesinin son fıkrası Tahsilatı yapan kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu olan amme alacağının %10’u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur. Tahsilatı yapan kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu olan amme alacağının %10’u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur. II/B

10 MEVCUT DURUM ANALİZİ Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar %10 nispetindeki ceza uygulaması, bu oranın yüksek olmasının da etkisiyle işlerlik kazanamamaktadır. %10 nispetindeki ceza uygulaması, bu oranın yüksek olmasının da etkisiyle işlerlik kazanamamaktadır. Ücretle çalışan kişilerin, tahsilatını yaptıkları tutarları ilgili yerlerine hataen geç aktardıklarında önemli tutarlarda ceza ile karşılaşmaları durumunda, bunların tahsil edilebilmesi olanağı son derece zayıftır. Ücretle çalışan kişilerin, tahsilatını yaptıkları tutarları ilgili yerlerine hataen geç aktardıklarında önemli tutarlarda ceza ile karşılaşmaları durumunda, bunların tahsil edilebilmesi olanağı son derece zayıftır. Tahsili mümkün olmayan bu cezalar ancak af kanunlarıyla ortadan kaldırılabilmektedir. (Örn: Vergi Barış Kanunu’nun 15 nci maddesinin son fıkrası) Tahsili mümkün olmayan bu cezalar ancak af kanunlarıyla ortadan kaldırılabilmektedir. (Örn: Vergi Barış Kanunu’nun 15 nci maddesinin son fıkrası)II/C

11 ÇÖZÜM ÖNERİSİ 6183 Sayılı Kanun’un 41’ inci maddesinin son fıkrasının 6183 Sayılı Kanun’un 41’ inci maddesinin son fıkrasının Kaldırılması Kaldırılması Veya %10 oranın %1’e düşürülmesi Veya %10 oranın %1’e düşürülmesi II/D II/D

12 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ HAZİRAN, 2003

13 MEVCUT DURUM ANALİZİ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58 nci maddesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58 nci maddesi Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorun Maddenin Ortaya Çıkardığı SorunIII/A

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58’ nci maddesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58’ nci maddesi “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Borçlu teminat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur. Borçlu teminat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur. İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir. İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir. Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.” III/B Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.” III/B

15 MEVCUT DURUM ANALİZİ Maddenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Madde hükmü vergi sisteminde itiraz komisyonlarının yer aldığı dönemlerdeki düzenlemelerden kalmadır. Madde hükmü vergi sisteminde itiraz komisyonlarının yer aldığı dönemlerdeki düzenlemelerden kalmadır. Vergi Usul Kanunu’nun 379 ila 412 nci maddesi hükümleri, 06.01.1982 tarih ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 63. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 379 ila 412 nci maddesi hükümleri, 06.01.1982 tarih ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 63. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.III/C

16 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Madde Başlığı “Ödeme Emrine Dava Açma” olarak değiştirilmesi ve madde metninin de bütünüyle yenilenmesi, Madde Başlığı “Ödeme Emrine Dava Açma” olarak değiştirilmesi ve madde metninin de bütünüyle yenilenmesi, Kanunun ihtiyati hacze itiraz başlıklı 15.Maddesi ve ihtiyati tahakkuka itiraz başlıklı 17.Maddesinde de aynı şekilde değişiklik yapılması. Kanunun ihtiyati hacze itiraz başlıklı 15.Maddesi ve ihtiyati tahakkuka itiraz başlıklı 17.Maddesinde de aynı şekilde değişiklik yapılması. III/D III/D


"6183 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ HAZİRAN 2003 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları