Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25 Mayıs ETİK GÜNÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25 Mayıs ETİK GÜNÜ."— Sunum transkripti:

1 25 Mayıs ETİK GÜNÜ

2 Dünyanın farklı yerlerinde, birçok farklı toplulukta,
çok eski çağlardan beri, etik anlayışının var olduğu bilinir.

3 Etik Nedir? Etik terimi ‘töre’, ‘karakter’ anlamlarını içeren
Yunanca ethos sözcüğünden türetilmiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, Felsefenin dört ana dalından biridir.

4 Etik Bireylerin toplumla ve birbirleriyle
kurmuş oldukları ilişkiler sonucu neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin değerleri araştıran ve bunlarla ilgilenen bir disiplin dalıdır.

5 Etik bilinmesidir. Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması,
neyin yapılacağı ya da yapılmayacağının, neyin isteneceği neyin istenmeyeceğinin, neye sahip olunacağı ya da olunmayacağının, bilinmesidir.

6 Etik,ahlaki görevler ve zorunluluklarla ilgilidir
Etik, insanın kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıp inceler. Türkçede etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eşanlamlı olarak da kullanılır. Ancak,

7 Etik ve ahlak birbirinden farklı kavramlardır.
Etik ahlak felsefesidir. Ahlak ise etiğin araştırma konusudur. Etik, yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır.

8 ÖZETLE ETİK ; Etik : , insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.Çoğu zaman AHLAK FELSEFESİ olarak adlandırılmaktadır (İnal, 1996, S.431) Basit bir anlatımla etik, doğru ve yanlış ölçütleridir. Etik ile ahlakın özdeş olmamasının nedeni, etiğin ahlak felsefesi olması, ahlakın ise etiğin araştırma konusu olmasındandır.

9 Ahlak : Bir Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadığı ilkeler topluluğu, kurallar toplamı. ,etik ise bu davranışları felsefi olarak inceleyen onları açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan felsefe dalıdır(Aslan,2002,119). Etik, Ne yapılacak? Ne yapılmayacak? Ne istenecek? Ne istenmeyecek? Neye sahip olunacak ya da olunmayacağının bilinmesidir (Aydın, 2006 Ahlak, yanlış-doğru, iyi-kötü, erdem ve kusur ile davranışları ve davranışların sonuçlarını değerlendirme ile ilgilidir. Ahlak felsefesi ya da etik, ahlakı konu edinen felsefe dalıdır. Ahlak kuralları toplumlara göre değişebileceği gibi aynı toplum içinde de farklılıklar gösterebilir.

10 ETİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ; FELSEFİ ETİKTEN MESLEK ETİĞİNE..
Değerler ve ahlaki etik davranışın oluşmasında kılavuzluk görevi yaparlar. Etik değerler, kişinin yaşantı ve eylem olanaklarıdır. Böyle olanakları gerçekleştiren kişi “değerli” ya da “etik kişi” olur. Etik değerler; altın kurallar ve temel kurallar, evrensel değerler, üst değerler, yerel değerler, mesleki normlar veya mesleki etik kurallar biçiminde hiyerarşik olarak sıralanırlar. Evrensel değerler, yaşamın kutsallığı, insanlara saygı, dürüstlük, adalet, eşitlik, özgürlük, sözünde durmak, gizlilik, bağlılık, mülkiyet hakları, mahremiyet, halkın refahı vb. olarak sayılabilir. Ayrıca, bu değerlerin alt değerleri geliştirilmiştir. Örneğin, evrensel özgürlük değerinin alt değerleri; ahlaki özgürlük, eylem özgürlüğü, düşünce ve basın özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, mülk edinme özgürlüğü olarak sıralanabilir.

11 ETİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ; FELSEFİ ETİKTEN MESLEK ETİĞİNE..
Etik kurallar sistemi, genel yol gösterici ilkeleri veren bir stratejidir ve yasaların izin vereceğinden çok daha geniş bir yoruma açıktır. Etik kodlar, bir mesleğin ve toplumun üyeleri arasındaki “inandırıcılığın” aracıdır ve ortak değerlere ve misyona sahip üyeler arasında aidiyet duygusunu artırır, topluma karşı görevlerinin olduğu bilincini canlı tutar. Etik, kişiye has, kişinin vicdan ve bilincine bağlı bireysel değerler değildir.

12 Etik, tarihi ve toplumsal bir süreç olarak;
Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkelerini Etik Anlayışıyla Karşılaştırma Etik, tarihi ve toplumsal bir süreç olarak; • Genel anlamıyla, bireysele karşı toplumsalı, dogmaya karşı bilimi, bağımlılığa karşı özgürlüğü, ayrımcılığa karşı eşitliği vb. savunmayı gerektirir. • Meslek etiği otoriteye ve yasaya saygıyı gerektirir, sistemin sınırlarının dışına çıkmayı, sisteme karşı eylemi norma dönüştürmeyi öneremez; bunlara karşı etik, tarihi süreçte insan düşünce ve pratiğiyle doğruladığı değerleri, insanlığın gelişmesi yönünde kısıtlamadan uygulamaya koymayı önerir.

13 Etik ve Ahlakın genel nitelikleri ise:
• Bu değerler insanlar arası ilişkilerde, uygulamada ortaya çıkarlar, • Bireysel değil toplumsal değerlerdir, • Toplumların kültürü, tarihi, sosyal, siyasal ve ekonomik özellikleriyle doğrudan bağlantı içindedirler, değerlendirmelerde bu bağlantılar göz ardı edilmemelidir. Mesleki davranış ilkelerinin sadece meslek alanlarıyla sınırlı tutulmasının yeterli olmayacağını örneklemek için; iş ilişkilerinde ve iş yaşamında fevkalade davranışlar sergileyen bir üyenin evde eşi ve çocuklarına iyi davranmaması, benzer durumda çevresinde sorunlar yaratması, meslek etiği dışında tutulması gereken bir olay olmamalıdır. Bu nedenle bir insanın ahlaki bütünlüğe sahip olması gerekmektedir.

14 MESLEKİ ETİK Mesleki Etik: Belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup kurduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Özellikle; doğrudan doğruya insanlarla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilir.

15 Mesleki etik ilkeler; Kurumun anayasası, Amentüsü, Manifestosu,
Yol haritası ya da Pusulası olarak değerlendirilebilir.

16 BEŞ TEMEL MESLEKİ ETİK İLKE
DOĞRULUK YASALLIK YETERLİK GÜVENİRLİK MESLEĞE BAĞLILIK

17 ETİK SİSTEMLER Amaçlanan Sonuç Etiği Kural Etiği
Toplumsal Sözleşme Etiği Kişisel Etik

18 ETİK SORGULAMA İkilemi tanımla ve açıklığa kavuştur.
Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış. Bütün tercihleri - seçenekleri sırala. Her tercihi şunları sorarak test et: Doğru mu? Yasal mı? Yararlı mı?

19 ETİK SORGULAMA 5. Kararını ver, ancak hala emin değilsen şunları yap;
Eğer yanlış olduğunu biliyorsan yapma. Emin değilsen, sor. Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et. 6. İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir. Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı, kendimi nasıl hissederdim? Ailem bunu öğrenseydi kendimi nasıl hissederdim? 7. Eyleme geç.

20 KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK PROFİLLERİ
Etik ilkeleri yok sayan davranış ya da yoldan çıkarıcı. Değerlere karşı yansız davranış ya da göreliliği temel alan görevci. Kamu yararını ve çıkarını yücelten ve etiği temel alan davranış.

21 TOPLUMSAL YOZLAŞMA Kamuda yapıdan kaynaklanan nedenler
Siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler Bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenler Tarihsel nedenler Toplumsal yapıdan kaynaklanan nedenler

22 Politik Yozlaşma Kültürel Yozlaşma Mesleki Yozlaşma Ahlaki Yozlaşma
Toplumsal Yozlaşma

23 POLİTİK YOZLAŞMA TÜRLERİ
RÜŞVET ZİMMET SİYASAL KAYIRMACILIK ADAM KAYIRMACILIK HİZMET KAYIRMACILIĞI VE OY SATIN OLMA LOBİCİLİK RANT KOLLAMA KAMU SIRLARINI SIZDIRMA VE VURGUNCULUK GÖNÜL YAPMA POLİTİK DALAVERE

24 ETİK KARAR VERME ETİK KARAR VERME AŞAMALARI(JIE,2002):
Dur ve Düşün, (Yorgun, kızgın,acelemiz varken ve bir şeyi çok istediğimizde, ya da baskı altında olduğumuzda verdiğimiz kararlar yanlış sonuçlar doğurabilir) Amaçları Tanımla, Gerçekleri Bil, Karar Ver, (“sana davranılmasını istediğin gibi davran” kuralı etik karar vermede altın kuraldır) Verdiğin Kararı Gözden Geçir Ya da…..

25 Verilen karar mevzuata uygun mu? Değerlerimize uygun mu?
ETİK KARAR VERME Verilen karar mevzuata uygun mu? Değerlerimize uygun mu? Kararınızın sonunda kendinizi kötü hissedecek misiniz? Gazetelerde bunu görürsen ne olacak? Yanlış olduğunu biliyorsan yapma Emin değilsen sor Bir cevap alana kadar araştır.

26 *TEKRAR MESLEKİ ETİĞE DÖNERSEK Meslek Etiği
Günümüzde meslek etiğine olan ilginin giderek artmasının nedeni kimi mesleklerde karşılaşılan etik sorunlarının artması ya da artan sorunların farkına varılmasıdır.

27 Meslek Etiği Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri,
dünyanın neresinde olursan olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.

28 Mesleki Etik Grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen
ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur

29 Meslek etiğinin temelinde insanlarla ilişkiler yatar.
Hiç etik bulmuyorum! Bu yaptığınız hiç de etik değil! Etik olarak bu yaptığınız yanlış! …derken ne demek istemiştik!

30 Meslek Etiğinde Amaç, Hizmet ideallerini korumak
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak Meslek içi rekabeti düzenlemek

31 MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ
Bozulma içinde, değerler, değer yargıları doğrudan doğruya toplumun egemen sınıfının değer yargılarıdır. Etik değerlere uymayan ilişkiler, ekonomik temele dayalı ilişkilerdir. Meslek Etiği:  İnsanlar arası ilişkilerde tutum, davranış ve karar süreçlerini yönlendiren ilke ve değerler,  Töre, gelenek, görenek ve yerleşik alışkanlıklar,  İnsanlığın, tarihi süreçte yaşam pratiğinden çıkardığı, insana has, evrensel boyutta kabul gören değerler.  Bilime, bilgiye ve teknolojiye dayalı değerler irdelenip sorgulanma-dan meslek etiği kavramı, etikle özdeşleştirilmektedir.

32 Mesleki Davranış İlkeleri
Öncelikle meslek etiği veya mesleki davranış ilkelerinden beklenen sonuçları sıralarsak: Üyelerin topluma, hizmet sunduğu kişilere, mesleğe, meslektaşa karşı dürüst ve adil davranması, Neyin ahlaki, neyin doğru olduğuna karar vermede kolaylık sağlamak, Üyelerin yanlış davranışlarını önlemek, Üyelerin, toplumda yaygınlaşan yolsuzluklardan uzak durmalarını sağlamak, Meslek yaşamını ilkelere bağlı kalarak sürdüren üyeleri desteklemek, Bu uygulamaların yaratacağı olumlu sonuçların giderek toplumda ahlakın egemen kılınmasına katkı koyması sayılabilir.

33 Eğitim ve etik arasında bu anlamda zorunlu bir ilişki vardır.
Eğitimde Etiğin Önemi Eğitim insanı doğumdan ölüme etkileyen ve bir şekle sokmaya çalışan bir süreçtir. Etik ise İnsanın ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Sorularına vermeye çalıştığı yanıttır. Eğitim ve etik arasında bu anlamda zorunlu bir ilişki vardır.

34 Eğitimde Etiğin Önemi Buradan hareketle eğitim, yaşam boyunca süren
”etik bir kendini tanıma sürecidir”. Eğitim insanı, insanî değerler doğrultusunda yetiştirmeye çalışmaktır.

35 Eğitimde Etiğin Önemi Her tür eğitim etkinliğinde temel olarak
dört boyut üzerinde durulması gerekmektedir.Bu boyutlar; ”amaç” ”kapsam” ”yöntem” “değerlendirme “dir.

36 Eğitimde Etiğin Önemi Bu boyutlar aynı zamanda eğitim programlarının geliştirilmesinde sorulan dört sorunun da yanıtını oluşturmaktadır.

37 Niçin? sorusunun yanıtını amaç boyutu oluşturmaktadır.
Ne ? sorusunun yanıtını ise kapsam boyutunda verilir. Nasıl ? Sorusu yöntem boyutunda yanıtlanır. Ne oldu? Sorusu ise değerlendirme boyutunda elde edilen bilgilerle yanıtlanabilir.

38 Öğretmenlik İdeal bir öğretmen,yalnız kusursuz öğretme yetenekleri ile değil,aynı zamanda yaşama biçimi ile de örnek alınacak ahlaki bir modele dönüşür.

39 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ İLKELERİ
Profesyonellik Hizmette sorumluluk Adalet Eşitlik Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması Yolsuzluk yapmamak Dürüstlük,doğruluk ve güven Tarafsızlık Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme Saygı Kaynakların etkili kullanımı(Aydın,2006,60-72)

40 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Profesyonellik İlkesi Görevle ilgili bilgi,beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak Hizmeti zamanında ve kusursuz sunmak Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak özeleştiri ve değerlendirme yapmak Hizmette kaliteyi sağlamak Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek…

41 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Hizmette Sorumluluk İlkesi Öğretmen eğitimde üzerine düşen büyük sorumluluğun bilinci içinde olmalıdır. Bunun da ötesinde öğretmenler davranışlarından ve bunların topluma maliyetinden kendileri ve toplum adına sorumluluk duymalıdır.

42 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Adalet İlkesi(1) Öğretmen sınıf içindeki öğrenme fırsat ve olanaklarından öğrencilere adil yararlanma hakkı tanımalıdır. Öğretmen değerlendiren ve öğrenci performansı hakkında yargılarda bulunan biri olarak, değerlendirmede adaleti sağlamalıdır.

43 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Adalet İlkesi(2) Öğrencilerin en çok adaletsizliğe uğrayabildikleri konulardan biri de öğretmenin ilgi ve desteğini kazanmak konusudur. Bazı öğrencilerle daha fazla ilgilenirken bazılarına daha az zaman ve kaynak ayıran bir öğretmen ne derece adil davranmış olacaktır?

44 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Eşitlik İlkesi(1) Bir okula kaydolan bütün öğrenciler eşittir. Öğretmen sınıfındaki bütün öğrencilerine eşit davranmalıdır.

45 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Eşitlik İlkesi(2) Kısmi Eşitlik: Farklı guruplara eşitlik sağlanması için farklı davranılmasını içerir. Yani sınıfta bir engelli öğrenci varsa ona farklı davranarak onu diğer öğrencilerle eşit hale getirmelidir.

46 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Eşitlik İlkesi(3) Öğrencilere kız-erkek, başarılı-başarısız, diye ayırt etmeden eşit davranmalıdır. Velilerin meslekleri ve sosyo- ekonomik düzeyleri eşitsizlik nedeni olmamalıdır.

47 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Sağlıklı ve güvenli ortamın sağlanması ilkesi Sınıf ortamında düzen ve disiplini sağlayarak, öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek her türlü unsurun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

48 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Yolsuzluk Yapmamak İlkesi En genel anlamıyla yolsuzluk bir çıkar karşılığında kamu yetkilerinin yasa dışı kullanımı olarak tanımlanabilir. Burada sağlanması amaçlanan maddi kazançlar olabileceği gibi parasal olmayan özel amaçlar da olabilir. Öğretmenin mesleğini kullanarak kişisel çıkar sağlamamalıdır.

49 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Dürüstlük, Doğruluk ve Güven İlkesi(1) İçten ve dürüst davranmayan öğretmenler ilişkilerde kendi sonlarını hazırlarlar ve güven ortamı ortadan kalkar. Öğretmenlerin mesleki etkinlikleri yerine getirirken öncelikle kendilerine güvenmeleri gerekir. Bu özgüven onların toplumun güvenine ve saygısına layık olmalarını da sağlayacaktır.

50 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Dürüstlük, Doğruluk ve Güven İlkesi(2) Öğretmenler sözlerinde ve eylemlerinde güven kırıcı yaklaşımlardan kaçınmalıdırlar. Öğretmenlerin güvenirliliklerinde dış görünümleri de büyük önem taşımaktadır.

51 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Tarafsızlık İlkesi Karşılarındaki birey yada olaylar hakkında kendi ilgi, gereksinim ve korkularını işe karıştırmadan, bu görüntüleri çarpıtmadan aradaki farklılığın görülmesini gerektirir. Nesnel olabilmek kişinin duygularını değil, aklını kullanmasını gerektirir.

52 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Mesleki Bağımlılık ve Sürekli Gelişme İlkesi Meslekleri ile ilgili yeniliklere açık olması, Mesleki performanslarını artırabilmek için kendilerine sağlanan eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanması, Mesleki yayınları ve teknolojik gelişmeleri sürekli izlemesi Yeni gelen meslektaşlarının işe ve çevreye uyumlarına yardımcı olması gerekir.

53 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Kaynakların Etkili Kullanımı İlkesi Kurumsal ve kamusal kaynakların etkili kullanımı öğretmenlerden beklenen bir başka önemli etik davranıştır. En kıt ve değerli kaynak zamandır. Bu açıdan öğretim ve eğitim zamanının etkili kullanımı öğrencilerin yararını en üst düzeye çıkaracaktır.

54 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Saygı İlkesi(1) İnsan canlı varlıklar içinde en gelişmiş olan, düşünen, akıl yürüten, iletişim kuran, gelecek için planlar yapan bir varlıktır ve bu yönleriyle saygıdeğerdir İnsanın değeri ve onuru, insan ilişkilerinde köşe taşı niteliği taşır. Öğrencinin varlığına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir.

55 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Saygı İlkesi(2) Öğrencilerin dayak, şiddet, hakaret, isim takma, belli özelliklerinden dolayı aşağılanma gibi öğretmen davranışlarına maruz kalması etik açıdan son derece yanlıştır.

56 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Saygı İlkesi(3) Öğrencilere ait gizli ve mahrem bilgileri diğer öğrenciler yada öğretmenlerle paylaşmak, öğrencinin yada ailesinin özel yaşamına karşı saygı göstermemek de etik dışı bir davranış olarak değerlendirilmelidir.

57 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Saygı İlkesi(4) Öğretmenlerin birbirlerinin yeterlilik ve kişiliklerine saygı göstermeleri beklenmektedir. Bunun bir gereği olarak birbirleri hakkında sınıf içinde yada dışında, öğrenci yada velilerin yanında olumsuz yorumlar ve dedikodu yapmaktan kaçınmalıdırlar.

58 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Saygı İlkesi(5) Öğretmenler öğrencilerin ve velilerin değerine ve varlığına, özel yaşamına, özerkliğine ve kararlarına, İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı göstermelidirler.

59 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ
ÖĞRETMEN ANDI    "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİNE, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SADAKATLE BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINI TARAFSIZ VE EŞİTLİK İLKELERİNE BAĞLI KALARAK UYGULAYACAĞIMA; TÜRK MİLLETİNİN MİLLÎ, AHLÂKÎ, İNSANÎ, MANEVÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ BENİMSEYİP, KORUYUP, BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA; İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE DAYANAN MİLLÎ, DEMOKRATİK, LÂİK BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARIMI BİLEREK, BUNLARI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM."

60 Okul Müdürü Nasıl Etik Davranır ve Başkalarının Güvenini Kazanır?
Uygun bir vizyon geliştirir Güçlü bir liderlik örneği sergiler Ayırımcılığı ortadan kaldırır Etkili öğretimi bir ödev olarak görür Toplumla ilişkilerini geliştirir Bütün grupların hakları arasında denge kurar Herkes tarafından istenen kararın her zaman doğru karar olmadığını bilir Etik konularda cesaret gösterir Doğru ve ahlaki davranmanın etik davranış olduğunu bilir.

61 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR

62 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmaları, yasalara, kurallara ve okul düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları, Atatürk ilke ve inkılâplarının anlam ve önemini kavramaları, korumaları ve savunmaları,

63 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Ulusal değerlere, bayrağımıza, çevresindeki kişilere, öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevreye saygılı olmaları, Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri,

64 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi hakkı ve ödevleri olan bireyler olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri, haklarını kullanmalarını engellememeleri ve ödevlerini yerine getirmeleri,

65 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Duyarlı, iyi, nazik ve yardımsever olmaları, kaba söz, davranış ve tutumlardan kaçınmaları, Okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

66 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları, İyi işler başarmak için düzenli, sürekli, verimli ve etkin çalışmaya muhtaç olduklarını unutmamaları, zamanı iyi, doğru ve planlı kullanmaları,

67 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Zararlı, bölücü ve yıkıcı etkinliklere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları veya bulundurmamaları, Boş zamanlarını mutlaka kitap okuyarak spor yaparak veya ders çalışarak geçirmeleri,

68 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Okula ve derslere düzenli ve hazırlıklı olarak devam etmeleri; okulda ve derslerde öğretmenlerinin uyarılarına uymaları;

69 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Derse katılmaları, soru soran ve sorulara yanıtlar bulan bir etkinlik sağlamaları, ödev, proje ve takım çalışmalarını aksatmamaları,

70 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Kitapları, sevmeleri, korumaları, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklere katılmaları, Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini; beden, zeka ve duygularını dengeli biçimde geliştirmeye özen göstermeleri,

71 ÖĞRENCİDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Öğrencilerden Okulda var olan diğer kurallara da kendisi, ailesi ve Ulusu için Uyması beklenir.

72 ETİK DEĞER KAZANIMI Anne-babalar ,çocuklarının ilk ve en önemli etik eğitiminden sorumlu kişilerdir. Etik eğitimin ikinci basamağını okul oluşturur. Okul,anne-babayla bu konuda anlamlı bir iletişim kurmak için çalışmalıdır. Toplum,okullar ve aile,özellikle disiplin anlayışlarında temel değerlere bağlı olan bir “İÇ DİSİPLİN ANLAYIŞI” geliştirmeye çalıştırmalıdırlar.

73 ETİK DEĞERLERLE DONATILMIŞ İNSAN ÖZELLİKLERİ
* BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR Duyarlı,merhametli,şefkatlidir Paylaşımcıdır Çevresindekilere,kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranır. Başkalarına yardım eder Vericidir Gerçek dosttur

74 ETİK DEĞERLERLE DONATILMIŞ İNSAN ÖZELLİKLERİ
* SORUMLU DAVRANIR Görevini özenle yapar Harekete geçmeden önce düşünür Uzun vadeyi düşünür Seçimlerin sonucuna ilişkin sorumluluğu kabul eder

75 ETİK DEĞERLERLE DONATILMIŞ İNSAN ÖZELLİKLERİ
* ADİLDİR Herkese eşit,adaletli davranır. Açık görüşlüdür Diğerlerini dinler Diğerlerinin ne söylediklerini ve hissettiklerini anlamaya çalışır Başkalarını hatalarından haksızca faydalanmaz. Hakkından fazlasını almaz

76 ETİK DEĞERLERLE DONATILMIŞ İNSAN ÖZELLİKLERİ
* HERKESE SAYGI GÖSTERİR Çevresine rahatsızlık vermez Herkesi olumlu yönleriyle değerlendirir Hoşgörülü,bireysel farklılıkları kabul edici ve taktir edicidir. Aşağılamaz Diğer kişilerin sınırlarına girmez Başkalarını kullanmaz Bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına saygı gösterir

77 ETİK DEĞERLERLE DONATILMIŞ İNSAN ÖZELLİKLERİ
* İYİ VATANDAŞTIR Kurallara ve kanunlara uyar Görevini yapar Oy verir Vergisini öder Topluma gönüllü hizmette bulunur Çevresini ve doğal kaynakları korur

78 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK İLKELER VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler Hoşgörü Laiklik Saygı Tutumluluk Demokrasi Olumlu İnsan İlişkileri Açıklık Hak ve Özgürlükler Emeğin Hakkını Verme Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme Adalet Eşitlik Dürüstlük ve Doğruluk Tarafsızlık Sorumluluk İnsan Hakları Hümanizm Bağlılık Hukukun Üstünlüğü Sevgi

79 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK İLKELER VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
Yönetimde Etik Dışı Davranışlar Ayrımcılık Kayırma Rüşvet Yıldırma-Korkutma İhmal Sömürü Bencillik Yolsuzluk İşkence Yaranma-Dalkavukluk Şiddet-Baskı Saldırganlık İş İlişkilerine Politika Karıştırma Hakaret ve Küfür Taciz

80 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KURALLAR
Kamu görevlileri bir yandan tüm meslekler için ortak ve geçerli olan meslek etiği ilkelerine uygun davranmakla yükümlü tutulurken, diğer yandan da kamu için çalışma ve kamu kaynaklarını paylaştırma süreci içinde daha duyarlı bir etik dikkat sergileme sorumluluklarına sahiptir. Ülkemizde de “Kamu Görevlileri İçin Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5176 sayılı Kanun” ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkeleri belirlenmiştir.

81 ETİK MEVZUATI 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

82 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KURALLAR
ETİK İLKELER Hediye Almamak Kamu Mallarını Korumak Savurganlıktan Kaçınmak Çıkar Çatışmasından Kaçınmak Hesap Verme Sorumluluğu İmtiyazsız Kamu Hizmeti Doğruluk Halka Hizmet Bilinci Hizmet Standartlarına Uymak Amaç ve Misyona Bağlılık Dürüstlük ve Tarafsızlık Saygınlık ve Güven Nezaket ve Saygı Ayrımcılık Yapmamak Saydamlık ve Katılımcılık

83 Aynı yönetmeliğin ekinde ise tüm kamu görevlilerinin imzalama zorunluluğu bulunan “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Metni” bulunmaktadır.

84 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KURALLAR
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

85 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KURALLAR
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, * Kamu Görevlileri Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

86 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KURALLAR
ETİK İLKELERİN ANA AMACI; TOPLUMSAL YARARI (KAMU YARARINI) SAĞLAMAKTIR. “TOPLUMSAL YARAR, BİREYSEL YARARIN ÜSTÜNDEDİR.”

87 SONUÇ bir toplum, bir yönetim modeli düşleyin, kişiler birbirlerine ve hukuka saygılı, bencil davranmıyor, gelişmelere kısa vadeli değil, uzun süreli toplum yararı açısından bakıyor, paylaşmacı, görüşlerini savunmada cesaret sahibi, gerektiğinde özverili davranabiliyor, bir değer yaratarak refahı arttırmayı hedefliyor, yönetimde etiğe uymayan davranışları kınıyor. Böyle bir toplumda yolsuzluk, çevre kirliliği, kötü kullanım, toplumsal kurallara uymama, haksızlık, adaletsizlik, derin eşitsizlikler ve kötü yönetim olabilir mi?

88 SONUÇ Temel sorun ve eksikliği insanda, insan davranışlarında, değer yargılarında aramak gerekir. Bu nedenle iyi eğitilmiş, erdemli, etik değer ve ilkelere uygun insan yetiştirmek toplumların birincil görevi olmalıdır. Genelde bireyler etik bir sorun karşısında, etik ilke ve değerlere uygun olarak verdikleri karardan ötürü iki zıt duygu yaşarlar.

89 Bunlar; OLUMSUZ DUYGULAR OLUMLU DUYGULAR Korku Tedirginlik
Yorgunluk ve bitkinlik Kendini baskı altında hissetme Gergin ve endişeli Sıkıntılı ve kaygılı Verdiği karardan ötürü kendini iyi hissetme Huzurlu ve iyi bir iş yapmanın verdiği mutluluk Vicdanen rahat ve huzurlu hissetme Adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda verdiği karardan dolayı duyduğu iç huzur.

90 SONUÇ Kurumsal Etik İklimi İçin;
Etik ilkeleri herkesin bir numaralı sorunu haline getirin. Herkesi bu konuda sıkı çalışmaya özendirin. Bu ilkelere aktif bir ilgi duymayı özendirin. Etik davranış sergileme ile performans arasındaki ilişkiye dikkat edin. Davranış ve eylemlerinizle örnek olun. Açık bir iletişim tarzı sergileyin.

91 KONFÜÇYÜS İnsanları Sadece Ceza İle Yönetirseniz, Onlar Bir Daha Yanlış Yapmazlar; Ancak Şeref Ve Utanma Duygusuna Da Sahip Olmazlar. İnsanları Erdemle Ve Etik Kurallar İle İdare Ederseniz, O Zaman Onlar Şeref Ve Utanma Duygularına Sahip Olurlar, Hem De Doğruyu Ve İyiyi Yapmaya Çalışırlar. İNSANLAR HER ZAMAN,HER YERDE ACIKMIŞLARDIR AMA HER ZAMAN HER YERDE ERDEMLİ OLAMAMIŞLARDIR.

92 FARABİ Toplumlar Sevgiyle Kaynaşır, Adaletle Yaşar.

93 MEVLANA cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
şefkat ve merhamette güneş gibi ol başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol hiddet ve asabiyette ölü gibi ol tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol hoşgörülülükte deniz gibi ol ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol...

94 M. Kemal ATATÜRK “İnsanlar, daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan olanın vicdanını, dimağını ve bütün insani duygularını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur. Çünkü; Alnı açık, dimağı açık, kalp ve vicdanı açık insanlar tarafından idare olunabilen toplumlar ancak bu manada hareketlerin izleyicisi olabilirler… Fikirlerini, duygularını ve teşebbüslerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar tatbikine girişenler, mutlaka utanma ve sıkılmayı mucip, akıl ve mantığın haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi müteşebbüslerin akıbeti evvel ve ahir hüsrandır.” 27 Haziran 1926 M. Kemal ATATÜRK

95 Hz.Muhammed(S.A.V.) Bir kimseyi devlet malına tahsil etmeye memur ettiğimizde, bizden bir iğne ve daha büyük bir şey saklasa (müsaade edilen şeyi alsın, yasaklanandan sakınsın) hıyanet etmiş olur; kıyamet gününde de o şeyi beraberinde getirir.

96 Etik İlke ve Değerlere Bağlı Kalmanız Dileklerimle …


"25 Mayıs ETİK GÜNÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları