Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Romatoid Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım ŞEBNEM ATAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/ Romatoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Romatoid Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım ŞEBNEM ATAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/ Romatoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Romatoid Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım ŞEBNEM ATAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/ Romatoloji Bilim Dalı

2 Konuşma Akışı RA tedavisinde kullanılan sentetik ve biyolojik tedaviler Tedavi hedefi ne olmalıdır? Sentetik ve biyolojik tedavilerin kullanımında en son EULAR, TRASD ve ACR önerileri nelerdir? RA tedavisinde yeni stratejiler nelerdir? Fırsat penceresi var mıdır?

3 Sentetik DMARD’lar Methotreksat Leflunomide Klorokin/hidroksiklorokin Sulfasalazin Altın tuzları D-penisillamin Siklofosfamid, siklosporin, azatiopürin gibi immün supresifler Bu ilaçların ortak özelliği hastalığın seyrinde değişiklik yapmaları, etkilerinin yavaş ortaya çıkması ve inflamasyonun değişik basamaklarında etkili olmaları

4 Biyolojik Tedaviler 1990’ların sonlarında RA tedavisinde biyolojik tedaviler kullanılmaya başlanmıştır. Biyolojik tedaviler RA’nın inflamasyon yolağında rol oynayan ve eklemlerde yapısal hasara yol açan anahtar moleküler mediatörlerin belirlenmesiyle yapılanmıştır. Mab’lar, sitokinlere ve hücre yüzey moleküllerine karşı genetik mühendislikle elde edilen proteinler biyolojik tedavileri oluşturmaktadır. RA’da ilk kullanılan biyolojik aşan TNF inhibitörleridir. İnfliximab, etanercept, adalimumab golimumab ve certolizumab-pegol TNF-α inhibisyonu sağlayan ilaçlardır.

5 TNF inhibitörlerinden sonra IL-1 inhibitörü olan Anakinra RA tedavisinde denenmiş ancak yeterli etkinlikte olmadığından kullanımı sınırlı kalmıştır. Abatacept T hücre co-stimulasyon blokürü olarak RA tedavisinde yerini almıştır. Rituximab B hücreler üzerinden RA aktivasyonunu modüle etmek üzere tedavide yerini almıştır. IL-6 inhibisyonu yaparak etki eden tocilizumab RA tedavisinde daha yeni kullanılmakta olan bir ajandır. Janus kinazlar RA’de sinyal molekülleridir. Tofacitinib bu enzimin RA’da en son etkinliğini ispatlamış olan inhibitörüdür.

6 TEDAVİ HEDEFİ Son 15 yıldır RA takip eden uzmanlar tedavide köklü değişiklere tanık oldular. RA’da hastalığın getirdiği tablo eklem hasarı, fonksiyonel kayıp, yaşam kalitesinde bozulma ve prematüre mortalite riskidir. O halde RA tedavisi bunların olmasına izin vermeyecek şekilde yapılandırılmalıdır. 2009 yılında klinik pratikte RA’nın tedavisinde Treat to Target (T2T) rehberi oluşturulmuştur

7 Hedefe yönelik tedavinin dayanak noktaları  RA‘da erken tedavi uzun dönemde daha iyi sonuç verir.  Kompozit aktivite ölçütleri hastayı objektif değerlendirmeyi mümkün kılar.  Yeni geliştirilen ilaçlar ile eskiye göre daha başarılı sonuçlar alınmaktadır.  Tedavi hedefinin tanımlandığı tedaviler (TICORA, BEST) geleneksel tedaviden daha iyi sonuç vermektedir. Smolen JS, ve ark. Ann Rheum Dis 2010

8 Treat to Target (T2T)  2008 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 20 romatolog ve bir hastadan oluşan bir başlangıç komitesi oluşturulmuştur  Başlangıç komitesi tedavi önerilerini oluşturmadan önce detaylı bir literatür taraması gerçekleştirme kararı almış ve önerilerin oluşmasına katkıda bulunabileceği düşünülen 6.000’e yakın yayın taranmıştır. Başlangıç komitesi, bu taramanın sonucunda kanıta dayalı RA tedavi önerilerini oluşturmuştur.  Ocak 2009’da ikinci bir toplantı yapılarak, başlangıç komitesi ortaya çıkan önerileri tekrar değerlendirmiş ve sonuç olarak 12 adet öneri halinde sunmuştur.  Mart 2009’da başlangıç komitesine ek olarak dünya üzerinde birçok farklı bölgeden 40 uzman ve 5 hastanın katıldığı bir toplantıda öneriler tekrar değerlendirilmiştir. Varılan uzlaşı neticesinde 4 uzlaşı prensibi ve 10 adet tedavi önerisi oluşturulmuştur.

9 Genel Prensipler Nasıl Olmalı? (A)Uygulanacak RA tedavi yöntemi hasta ve doktor arasında ortak alınacak karara göre seçilmelidir. (B)Primer tedavi hedefi; semptomların kontrolü, eklem hasarının önlenmesi, fonksiyonların ve sosyal hayatın normalleştirilmesi sayesinde hastanın uzun dönem yaşam kalitesini maksimize etmek olmalıdır. (C)Bu hedeflere ulaşmada, inflamasyonun ortadan kaldırılması en önemli yoldur. (D)RA tedavisinde hastalık aktivitesinin ölçümlenmesi ve buna göre tedavide gerekli değişikliklerin yapılması optimal tedavi sonucu sağlar.

10 T2T Tedavi Önerileri 1.RA tedavisinde öncelikli hedef “klinik remisyon” olmalıdır. 2.Klinik remisyon, anlamlı inflamatuar hastalık aktivitesi ve buna bağlı belirtilerin ortadan kaldırılması olarak tanımlanmıştır. 3.Ana tedavi hedefi remisyon olmakla beraber, özellikle uzun dönem RA hastaları için “ düşük hastalık aktivitesi” kabul edilebilir bir tedavi hedefi olabilir. 4.Arzulanan tedavi hedefine ulaşılana kadar, ilaç tedavisi her 3 ayda bir değerlendirilmeli ve düzenlenmelidir. 5.Orta/yüksek hastalık aktivitesi olan hastalar için her ay; remisyonda veya düşük hastalık aktivitesi olan hastalar içinse daha uzun aralıklarla (örneğin 3 veya 6 ay) hastalık aktivitesi ölçümlenmeli ve belgelenmelidir.

11 TEDAVİ HEDEFİ Aktif RA Düşük hastalık aktivitesi Hastalık aktivitesine göre tedaviyi adapte et Devam eden düşük hastalık aktivitesi RA Devam eden remisyon Remisyon Ana hedef Alternatif hedef Her 1-3 ayda bir kompozit bir ölçüm kullan Her 3-6 ayda bir hastalık aktivitesini değerlendir Hastalık aktivitesine göre tedaviyi adapte et Durum bozulursa tedaviyi adapte et Ann Rheum Dis. 2010 Apr;69(4):631-7

12 T2T Tedavi Önerileri 6.Günlük klinik pratikte tedavi kararlarına yol göstermesi için eklem değerlendirmesi de içeren kompozit ve valide bir ölçüm tekniğinin kullanımına ihtiyaç vardır. 7.Klinik kararlar alınırken hastalık aktivitesi ölçümlerinin yanı sıra yapısal hasar ve fonksiyonel kayıplar da göz önünde bulundurulmalıdır. 8.Ulaşılması planlanan tedavi hedefi hastalığın devamında da korunmalıdır. 9.Tedavi hedefi ve bu hedefe giderken kullanılacak ölçüm metodu belirlenirken; komorbiditeler, hasta ile ilgili faktörler ve ilaç tedavisi ile ilişkili riskler göz önünde bulundurulmalıdır. 10.Hasta, tedavi hedefi ve bu hedefe giderken izlenecek tedavi stratejisi ile ilgili bilgilendirilmelidir.

13 3 kapsayısı prensip 15 Öneri

14 EULAR Önerilerine Göre Tedavi Algoritması-I RA ’ nın klinik tanısı MTX için kontrendikasyon varMTX için kontrendikasyon yok Metotreksat başla Kısa süreli glukokortikoid ekle Leflunomid, altın veya salazoprin başla 1. Faz başarısız 2. faza geç 3-6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır + + -- 1. Faz Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun;69(6):964-75.

15 Kötü Prognoz göstergeleri Özellikle yüksek titrelerde olmak üzere RF ve anti CCP gibi antikorların varlığı Kompozit indeksler, şiş eklem sayısı veya akut faz reaktanları ile tespit edilmiş yüksek hastalık aktivitesi Erken erozyon görülmesi Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun;69(6):964-75.

16 2. Faz EULAR Tedavi Algoritması-II 1. Fazda etkisizlik veya etki kaybı ve/veya toksisite Kötü prognostik faktör yokKötü prognostik faktör var. 2.Sentetik DMARD ’ ı mono ya da kombine olarak başla:LEF,SSZ, MTX veya altın (+/- glukokortikoid) 3-6 ay içinde hedefe ulaş Hayır Biyolojik ajan ekle(Özellikle TNF blokeri) 2. Faz başarısız 3. faza geç 3-6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun;69(6):964-75.

17 EULAR Tedavi Algoritması-III 3. Faz 2. Fazda etkisizlik veya etki kaybı ve/veya toksisite Biyolojik tedaviyi değiştir; 2. TNF blokerine switch (+DMARD) veya abatacept (+DMARD) rituximab (+DMARD) tocilizumab(+DMARD) 3-6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun;69(6):964-75.

18 TRASD-İP Romatoid Artrit Kayıt Sistemi Analizleri 2007-2014

19 TRASD-IP Kayıt Sistemi

20 DAS28 Analizleri Toplam hasta: 2108 DAS28 analizlerinin cinsiyete göre dağılım grafiği aşağıdaki gibidir. Ki-kare testine göre, hastaların cinsiyetleri ile Das28 skor grupları arasında anlamlı ilişki vardır (p=0,02 < 0,05) TRASD-IP Kayıt Sistemi 2009 Analiz sonuçları

21

22 TRASD-IP RA Tedavi Önerileri RA Diğer DMARD monoterapi veya kombinasyonları +GK MTX Kontrendike iseMTX kontrendikasyonu yoksa MTX veya MTX ve DMARD kombinasyon tedavisi+GK Anti-TNF+MTX Diğer Biyolojik ilaçlar (abatacept, rituximab, tocilizumab) Azatiopürin, siklosporin A veya siklofosfamid Eklem içi KS Egzersiz Adaptif yardımcı cihazlar Ortezler Fizik Tedavi Balneoterapi Spa ve hidroterapi Eklem içi KS Egzersiz Adaptif yardımcı cihazlar Ortezler Fizik Tedavi Balneoterapi Spa ve hidroterapi 1-3 ay

23

24 Terminoloji değişikliği Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar (DMARD) Sentetik DMARD’lar (sDMARD’lar) Sentetik DMARD’lar (sDMARD’lar) Biyolojik DMARD’lar (bDMARD’lar) Biyolojik DMARD’lar (bDMARD’lar) Konvansiyonel Sentetik (csDMARD) Konvansiyonel Sentetik (csDMARD) ‘ Hedefe Yönelik’ Sentetik (tsDMARD) ‘ Hedefe Yönelik’ Sentetik (tsDMARD) Orijinal Biyolojik (boDMARD) Biyobenzer (bsDMARD) Smolen JS, ve ark. Ann Rheum Dis 2013 Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:3-5

25 2010 – 2013 önerilerindeki ana farklar 2010: 15 öneri; 2013: 14 öneri Altın tuzları çıkarıldı. Mono veya kombinasyon DMARD tedavisi şeklinde düzeltildi. Ilk biyolojik tedavi olarak TNF’ler, abatacept veya tocilizumab ve belli durumlarda rituximab olarak belirtildi. Tofacitinib biyolojiklere etkisizlik durumunda önerildi.

26 – 10. öneri: Azathioprine, cyclosporine A, siklofosfamid ve diğer bazı ilaçların kullanımı kaldırıldı – 11. öneri: Kötü prognostik faktörleri olanlar için daha uygun olsa da yoğun tedavi stratejileri her hastada düşünülmelidir kaldırıldı – 14. öneri: Kötü prognostik faktörleri olan DMARD naif hastalarda MTX+biyolojik kombinasyonu kaldırıldı.

27 EULAR Önerilerine Göre Tedavi Algoritması-I RA’nın klinik tanısı MTX için kontrendikasyon var MTX için kontrendikasyon yok Metotreksat veya csDMARD kombinasyonları başla Kısa süreli glukokortikoid ekle Leflunomid, veya sulfasalazin (tek başına veya komb.) başla 1. Faz başarısız 2. faza geç 6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır + + -- 1. Faz Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1–18. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573

28 Kötü Prognoz göstergeleri Özellikle yüksek titrelerde olmak üzere RF ve anti CCP gibi antikorların varlığı Kompozit indeksler, şiş eklem sayısı veya akut faz reaktanları ile tespit edilmiş yüksek hastalık aktivitesi Erken eklem hasarı görülmesi Smolen JS et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun;69(6):964-75.

29 2. Faz EULAR Tedavi Algoritması-II 1. Fazda etkisizlik veya etki kaybı ve/veya toksisite Olumsuz faktörlerin yokluğuOlumsuz faktörlerin varlığı 2. csDMARD’a mono ya da kombine olarak değiştir:LEF,SSZ, veya MTX (günlük+/- glukokortikoid) 6 ay içinde hedefe ulaş Hayır Biyolojik ajan ekle (TNF inh., abatacept tocilizumab belirli durumlarda rituximab) 2. Faz başarısız 3. faza geç 6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1–18. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573

30 EULAR Tedavi Algoritması-III 3. Faz 2. Fazda etkisizlik veya etki kaybı ve/veya toksisite Biyolojik tedaviyi değiştir; 2. TNF blokeri veya diğer bDMARD 6 ay içinde hedefe ulaş Tedaviye devam Evet Hayır Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1–18. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573 Diğer biyolojik ajan+csDMARD En az bir bDMARD’dan sonra Tofacitinib’e geç 6 ay içinde hedefe ulaş

31 EULAR Tedavi Algoritması-Uzun Süren Remisyon REMİSYON :GK tedavi kesilmesine rağmen ve özellikle kombine csDMARD kullanımında bDMARD kesilmesi Uzun süren Remisyon csDMARD azaltılması (hasta ve doktor kararı) Yapısal hasar Comorbiditeler Güvenlik durumları Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1–18. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573

32 TURKISH COMPLIANCE AND ADAPTATION OF EULAR 2013 Expert Opinion of TLAR 23 merkez 16 FTR Uzmanı 10 Romatoloji Uzmanı 3 Romatoloji yan dal asistanı 1 RA’lı hasta Ataman et al, in the publication process 2015

33 Phase II Prognostically unfavourable factors present Add a biologic agent: TNF inhibitor or Abatacept or Rituximab* or Tocilizumab Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:492-509. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573 Prognostically unfavourable factors absent Failure for lack of efficacy and/or toxicity in phase I Achieve target within 6 months Change to a second conventional synthetic DMARD strategy: Leflunomide, sulphasalazine, methotrexate alone or in combination (ideally with addition of glucocorticoids as above Achieve target within 6 months Continue Yes No Failure phase II: go to phase III Ataman et al, in the publication process 2015

34 Phase III Other biological agent+conventional DMARD Failure for lack of efficacy and/or toxicity in phase II Switch to Tofacitinib (±DMARD) (after at least 1 biological Achieve target within 6 months No Yes Achieve target within 6 months Continue Change the biological treatment: Replace any first biological drug by any other biological drug Abatacept or Rituximab or (second)TNF blocking drug 4 or Tocilizumab Change the biological treatment: Replace any first biological drug by any other biological drug Abatacept or Rituximab or (second)TNF blocking drug 4 or Tocilizumab ** Ataman et al, in the publication process 2015

35

36 ACR 2012 Revizyonu  DMARD ve Biyolojiklerin indikasyonları  DMARD ve Biyolojikler arasındaki switching  Yüksek riskli hastalarda biyolojiklerin kullanımı  Biyolojik başlama ve kullanımındaki TB taramaları  DMARD veya biyolojik kullanan ve başlayacaklarda aşılama Arthritis Care & Research 2012; 64(5):625-39

37 Tedavi Hedefleri  Düşük hastalık aktivitesi veya remisyon Arthritis Care & Research 2012; 64(5):625-39

38 ERKEN RA TEDAVİSİ DMARD monoterapisi Düşük orta veya yüksek aktivite Kötü prognoz yok Orta veya yüksek aktivite Kötü prognoz var DMARD kombinasyon tedavisi Yüksek aktivite ve Kötü prognoz varlığı Anti-TNF Biyolojikler MTX ile veya MTX olmaksızın Anti-TNF Biyolojikler MTX ile veya MTX olmaksızın ERKEN RA

39 DMARD’ların Başlanması veya Değiştirilmesi: DMARD MONOTERAPİSİ Başka bir non- MTX DMARD ilave et ya da değiştir MTX, HK veya LFA ilavesi 3 ay Kötü prognoz yoksa DHA’dan orta veya YHA’ya MTX ve MTX/DMARD kullanmasına rağmen hala orta veya YHA var

40 DMARD’ların Başlanması veya Değiştirilmesi ve DMARD’lardan Biyolojiklere Geçişler Düşük hastalık aktivitesi ve kötü prognoz varsa veya orta/yüksek hastalık aktivitesi varsa DMARD MONOTERAPİSİ veya Kombinasyonu Diğer bir DMARD başla veya ekle Bir anti-TNF başla veya ekle Abatacept veya rituximab başla veya ekle Kanıt düzeyi C Kanıt düzeyi A-C 3 ay

41 Biyolojikler arasında geçişler (etkisizlik veya etki kaybı) Anti-TNF 3 ay -Başka bir Anti- TNF veya -Non-anti TNF Biyolojik -Başka bir Anti- TNF veya -Non-anti TNF Biyolojik 6 ay -Başka bir Anti- TNF veya -Non-anti TNF Biyolojik -Başka bir Anti- TNF veya -Non-anti TNF Biyolojik Orta veya YHA

42 Biyolojikler arasında geçişler (yan etkilere bağlı) Anti-TNF kullanımı Anti-TNF kullanımı Ciddi Yan etki Non-anti TNF Biyolojik YHA Ciddi olmayan Yan etki Orta veya YHA Başka bir Anti- TNF veya Non-anti TNF Biyolojik Başka bir Anti- TNF veya Non-anti TNF Biyolojik Orta veya YHA Yan etki Başka bir Non- anti TNF Biyolojik veya Anti-TNF Başka bir Non- anti TNF Biyolojik veya Anti-TNF

43 Hapatitlerde kullanım HEPATİT C ETANERCEPT Tedavi edilmemiş kronik HEPATİT B ve tedavi edilmiş Child Pugh B ve üstü BİYOLOJİK AJAN HbS Ag+ ve geçirilmiş Hepatit B öyküsü Öneri yok Arthritis Care & Research 2012; 64(5):625-39

44 MALİGNANSİLERDE KULLANIM TEDAVİ EDİLMİŞ SOLİD MALİGNANSİ >5 YIL TEDAVİ EDİLMİŞ NON-MELONOMA(CİLT) >5 YIL TEDAVİ EDİLMİŞ SOLİD MALİGNANSİ >5 YIL TEDAVİ EDİLMİŞ NON-MELONOMA(CİLT) >5 YIL 5 YIL İÇİNDE TEDAVİ EDİLMİŞ SOLİD MALİGNANSİ 5 YIL İÇİNDE TEDAVİ EDİLMİŞ NON-MELONOMA (CİLT) TEDAVİ EDİLMİŞ CİLTMELANOMA TEDAVİ EDİLMİŞ LEMFOPROLİFERATİF MALİGNANSİ 5 YIL İÇİNDE TEDAVİ EDİLMİŞ SOLİD MALİGNANSİ 5 YIL İÇİNDE TEDAVİ EDİLMİŞ NON-MELONOMA (CİLT) TEDAVİ EDİLMİŞ CİLTMELANOMA TEDAVİ EDİLMİŞ LEMFOPROLİFERATİF MALİGNANSİ BİR BİYOLOJİK AJAN RİTUXİMAB Arthritis Care & Research 2012; 64(5):625-39

45 ACR 2015 KLAVUZ ÖNERILERI

46 Kötü prognoz olmadan DHA Orta veya YHA DMARD monoterapisi Kombine geleneksel DMARD’lar TNFi+/-MTX veya Non TNFi biyolojik +/- MTX Kombine geleneksel DMARD’lar TNFi+/-MTX veya Non TNFi biyolojik +/- MTX Alevlenme Kısa dönem GK Düşük doz GK Alevlenme DMARD başarısız+ TNFi veya non-TNF biyolojik başarısız Orta veya YHA DMARD başarısız+ TNFi veya non-TNF biyolojik başarısız Orta veya YHA alevlenme DMARD başarısız Orta veya YHA DMARD başarısız Orta veya YHA ACR KLAVUZU 2015- ERKEN RA T2T Güçlü öneri Opsiyonel

47 Kötü prognoz olmadan DHA Orta veya YHA DMARD monoterapisi Sıklıkla MTX DMARD monoterapisi Sıklıkla MTX DMARD başarısız yerleşik RA Kombine geleneksel DMARD’lar TNFi+/-MTX veya Non TNF biyolojik +/- MTX veya Tofacitinib +/- MTX Kombine geleneksel DMARD’lar TNFi+/-MTX veya Non TNF biyolojik +/- MTX veya Tofacitinib +/- MTX Non TNF biyolojik +/- MTX veya TNFi+/-MTX veya Non TNF biyolojik +/- MTX veya TNFi+/-MTX veya Non TNF biyolojik +/- MTX veya Tofacitinib +/- MTX Non TNF biyolojik +/- MTX veya Tofacitinib +/- MTX Başka bir non TNF biyolojik +/- MTX Tek TNFi başarsızÇok TNF başarısız Tek non biyolojik başarısız T2T Alevlenmelerde kısa dönem ve düşük doz GK düşün Güçlü öneri Opsiyonel ACR KLAVUZU 2015- YERLEŞİK RA (DMARD naif)

48 Daha önceden ciddi enfeksiyon görülmüş RA Hastaları ÖnerilerFikir Birliği Yok DMARD kombinasyonu, TNFi yerine önerilmektedir. Abatasept, TNFi yerine önerilmektedir. Rituximab vs. TNFi Tosilizumab vs. TNFi Koşullara bağlı öneriler, çoğunlukla uzman görüş ve klinik deneyime bağlı olmakla birlikte düşük seviye kanıtlarla desteklenmektedir.

49 Önceden Malignite Tedavisi Alan RA Hastaları Koşullara bağlı öneriler, çoğunlukla uzman görüş ve klinik deneyime bağlı olmakla birlikte düşük seviye kanıtlarla desteklenmektedir. MaligniteÖneri Önceden tedavi edilen ya da edilmeyen melanoma dışı cilt kanseri DMARD kombinasyonu ya da TNF dışı biyolojikler TNFi’ler yerine önerilmektedir Önceden tedavi edilen ya da edilmeyen melanoma TNFi’ler tofasitinib yerine önerilmektedir Önceden tedavi edilen lenfoproliferatif hastalık DMARD kombinasyonu ya da TNF dışı biyolojikler (abatasept, tosilizumab ya da rituksimab) TNFi’ler yerine önerilmektedir Önceden tedavi edilen solid organ malignitesi Bu durumda olmayan hastalar ile benzer tedavi Koşullara bağlı öneri Güçlü öneri

50 ACR 2015 Klavuzundaki vurgular Önerilen 2015 guideline’da Ancak orta ve yüksek düzeyde hastalık aktivitesine sahip erken RA hastalarının üst tedavi aşamalarına geçmesi mümkün Erken RA hastalarında TOFACİTİNİB’in kullanımına dair herhangi bir öneri yoktur!!! 2012 klavuzunda yüksek hastalık aktivitesi olan ve kötü prognoz faktörlerine sahip hastaların direk olarak anti-TNF +/- MTX tedavisine geçme önerisinin önü 2015 guideline önerilerinde kapanmış durumda.

51 NICE RA Klavuzu Mümkünse remisyonu hedeflemek Remisyona ulaşılamadığı durumda düşük hastalık aktivitesini hedeflemek

52 Nationale Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) NICE RA tedavisinde bir rehber oluşturmuştur. Hastalık Aktivite Skoru DAS 28>5.1 ve 1 ay arayla en az iki kez doğrulanmış olacaktır. Yeterli yanıt DAS 28 değerinde düzelme ≥1.2 olarak tanımlanmıştır. Rheumatology 2012;51:24-31

53 RA’da biyolojik ajanlar-NICE teknoloji değerlendirme müzakereleri

54 Standart DMARD tedavisi 1 ay arayla 2 kez DAS28>5.1 mi? 1 ay arayla 2 kez DAS28>5.1 mi? Hasta DMARD tedavisine yanıt veriyor mu? Hasta 2x6 ay MTX içeren DMARD tdv aldı mı? Hasta MTX intolerant veya MTX ile tedavi uygun değil mi? En ucuz TNF inh. Monoterapi olarak kullan -ADA, CZP, ETN En ucuz TNF inh. Monoterapi olarak kullan -ADA, CZP, ETN En ucuz TNF inh. kullan -ADA+ MTX, CZP+ MTX, ETN+MTX, GO+ MTX, INF+ MTX En ucuz TNF inh. kullan -ADA+ MTX, CZP+ MTX, ETN+MTX, GO+ MTX, INF+ MTX Evet Rheumatology 2012;51:24-31

55 En ucuz TNF inh. Monoterapi olarak kullan -ADA, CZP, ETN En ucuz TNF inh. Monoterapi olarak kullan -ADA, CZP, ETN En ucuz TNF inh. kullan -ADA+ MTX, CZP+ MTX, ETN+MTX, GO+ MTX, INF+ MTX En ucuz TNF inh. kullan -ADA+ MTX, CZP+ MTX, ETN+MTX, GO+ MTX, INF+ MTX Tedavinin ilk 6 ayı içinde yan etki nedeniyle tedavi kesilmiş mi? 6. ayda tedaviye yeterli yanıt (DAS28’de ≥ 1.2 düzelme No Evet-diğer bir TNF inh. düşün Evet-aynı tedaviye devam ve her 6 ayda kontrol HayırEvet Rheumatology 2012;51:24-31

56 Monoterapi olarak kullan -ADA -ETN Monoterapi olarak kullan -ADA -ETN Abatacept+ MTX veya ADA + MTX veya ETN + MTX veya Go + MTX veya INF + MTX veya TCZ + MTX Abatacept+ MTX veya ADA + MTX veya ETN + MTX veya Go + MTX veya INF + MTX veya TCZ + MTX RTX kontrendike mi? RTX + MTX RTX yan etki nedeniyle kesildi mi? 6. ayda tedaviye yeterli yanıt (DAS28’de ≥ 1.2 düzelme Evet-aynı tedaviye devam ve her 6 ayda kontrol Hayır Evet Rheumatology 2012;51:24-31

57 Anahtar mesajlar Biyolojikler geleneksel DMARD tedavisine rağmen DAS 28<5.1 olan hastalarda başlanır. Anti-TNF kontrendikasyonu olan hastalarda biyolojikler reddedilir Alternatif biyolojikler anti-TNF ajanlara intolerans olanlarda desteklenmez Bir anti-TNF, RTX ve TCZ’la ardışık yetersiz yanıt tedaviyi sınırlar Rheumatology 2012;51:24-31

58 Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:3–5. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204317

59 METHOTREXATE LEFLUNAOMİDE SULFASALAZİN HİDROKSİKLOROKİN METHOTREXATE LEFLUNAOMİDE SULFASALAZİN HİDROKSİKLOROKİN Konvansiyonel Sentetik DMARD’lar ANTİ-TNF’LER -INFLİXİMAB -ETANERCEPT -ADALİMUMAB -GOLİMUMAB -CERTOLİZUMAB C0-STİMULASYON BLOKÜRÜ -ABATACEPT IL-6 İNHİBİTÖRÜ -TOCİLİZUMAB B-HÜCRE DEPLESÖRÜ -RITUXIMAB ANTİ-TNF’LER -INFLİXİMAB -ETANERCEPT -ADALİMUMAB -GOLİMUMAB -CERTOLİZUMAB C0-STİMULASYON BLOKÜRÜ -ABATACEPT IL-6 İNHİBİTÖRÜ -TOCİLİZUMAB B-HÜCRE DEPLESÖRÜ -RITUXIMAB JAK İNHİBİTÖRÜ Tofacitinib JAK İNHİBİTÖRÜ Tofacitinib Orjinal Biyolojik DMARD’lar Hedef Sentetik DMARD’lar İnfliximab Biosimilar biyolojik DMARD’lar

60 14159 hastanın değerlendiriminde MTX hastalık semptom ve bulgularını, dizabilite ve radyografik yapısal hasarı azaltmada diğer sDMARD’lardan üstün bulunmuştur. Leflunomide MTX kadar etkin bulunmuştur. Sulfasalazin ve injektabıl altın hastalık semptom ve bulgularını, ve radyografik yapısal hasarı azaltmada etkili Siklosporin minosiklin, takrolimus ve HK sadece ŞES azaltmada bazı etkilere sahip Auronifin ve D-penisillamin plasebodan üstün değil. Siklofosfamid ve AZA yan etkileri yüksek. Ann Rheum Dis 2010;69:1004−1009. doi:10.1136/ard.2009.127225

61 RA tedavisinin yeniden değerlendirimi: Stratejiler, fırsatlar ve zorluklar Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

62 RA’lı hastalarda farklı tedavilerle ACR20 ve 70 yanıtları Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

63 Klinik çalışmalardaki farklı RA’lı populasyonlarda biyolojik ajanlara klinik yanıtlar (ACR70 yanıtı) Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

64 Klinik çalışmalardaki farklı RA populasyonlarında biyolojik ajanlara fonksiyonel yanıtlar (HAQ) Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

65 Klinik çalışmalardaki farklı RA’lı populasyonlarda biyolojik ajanların yapısal hasar üzerine etkileri Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

66 Klinik çalışmalardaki farklı RA’lı populasyonlarda adalimumab ACR 20, 50 ve 70 yanıt oranları Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

67 İlaçların kesilmesindeki yeni stratejiler DMARD’ın tipi -Konvansiyonel sentetik veya biyolojik RA’nın süresi Erken RA Yerleşik RA Biyolojik ajanın tipi Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

68 csDMARD’lar mı? Biyolojik DMARD’lar mı? DMARD’ların biyolojik kullanımında azaltılması ve kesilmesine dair formal bir çalışma yoktur. Biyolojik DMARD’ların erken kullanımı inflamasyonu modifiye eder ve kronisiteyi önler. Biyolojiklerin kesilmesi için kesin remisyon şarttır Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

69 Table 1 Trials of withdrawal, dose reduction or interval spacing of TNF-inhibitors in RA Smolen, J. S. & Aletaha, D. (2015) Rheumatoid arthritis therapy reappraisal: strategies, opportunities and challenges Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2015.8

70 Yerleşik RA mı? Erken RA mı? RRR çalışmasında INF kesilmesinden sonra hastaların %50 sinde hastalık alevlendi. -Hastalık süresi ne kadar kısa, hastalık aktivitesi ne kadar az ve DHA’da kalma süresi ne kadar uzunsa DHA ‘nın idamesi o kadar yüksek bulundu*. Önceki DMARD’lara yanıtsız (öz. MTX) biyolojik kullanımında biyolojik kesilmesi %50- 90 alevlenme ile ilişkili** *Tanaka et al. Ann Rheum Dis 2010;69:1286-91 **Fautrel B. et al. Ann Rheum Dis 2013:32:24-27

71 PRESERVE çalışması doz azaltımı ve ilaç kesilme oranları Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8 Remisyonun devamında en güçlü tahmin edici DHA’da kalma süresi ve düşük hastalık aktivitesinde olması ETN kesilen hastalarda radyolojik progresyon oldu. Josef S. Smolen & Daniel Aletaha.Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

72 PRESERVE çalışmasında DHA veya remisyonun devamında ETN kesilmesi veya doz azaltılmasının etkileri Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

73 Figure 5 Effect of withdrawal of certolizumab pegol on maintenance of remission in patients with established RA Smolen, J. S. & Aletaha, D. (2015) Rheumatoid arthritis therapy reappraisal: strategies, opportunities and challenges Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2015.8 Reproduced from Smolen, J. S. et al. Certolizumab pegol in rheumatoid arthritis patients with low to moderate activity: the CERTAIN double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Ann. Rheum. Dis. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204632 © 2014, with permission from BMJ Publishing Group Ltd and the European League Against Rheumatism Bu çalışma remisyonda kalma süresinin de çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.

74 Fırsat penceresi nedir? Hastalık başlangıcından 3 ay-2yıl arası Bu dönemde hastalık süreci başlamıştır. İlaçlar kesildiğinde inflamasyon yeniden başlar ve hastalık kaldığı yerden devam eder. Diğer taraftan sinovitin hücre ve sitokin yapısı geç fazdan farklılık gösterebilir ve bu noktada intensif tedavi kronisiteyi ve sonraki hastalık sürecinin geri dönmesini önleyebilir. Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

75 Fırsat Penceresi Preklinik RA Preklinik immünite ve inflamasyon(genetik ve çevresel faktörler) Çok erken RA Sinovitin erken haftaları Erken RA 3 ay-2 yıl Josef S. Smolen& Daniel Aletaha Nature Reviews Rheumatology (2015) doi:10.1038/nrrheum.2015.8

76 Figure 7 Proposed algorithm for withdrawal of biologic therapy in patients with active RA Smolen, J. S. & Aletaha, D. (2015) Rheumatoid arthritis therapy reappraisal: strategies, opportunities and challenges Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2015.8

77 Biyolojik tedaviye rağmen niçin hastalık devam ediyor? Erken müdahalenin önemi Emery P.Arthritis & Research Therapy 2014;16:115

78 52. Haftada remisyonda olan hasta oranları Emery P. Arthritis & Research Therapy 2014;16:115

79 Erken hastalıkta remisyon oranları yüksektir Emery P. Arthritis & Research Therapy 2014;16:115

80 Kapsamlı hastalık kontrolu (KHK): KHK’yı başarmak RA’lı hastalarda ne anlama gelir? Emery P, et al. Ann Rheum Dis 2014;0:1–10. doi:10.1136/annrheumdis-2014-205302

81 Kapsamlı Hastalık Kontrolü KHK; eş zamanlı inflamasyonun belirti ve semptomlarının sıkı kontrolü, normal fiziksel fonksiyon ve radyolojik progresyonun yokluğu DAS28(CRP)<2.6 HAQ-DI<0.5 mTSS progresyonu ≤0.5

82 KHK olanlarla olmayanlar arasındaki farklılıklar Emery P, et al. Ann Rheum Dis 2014;0:1–10. doi:10.1136/annrheumdis-2014-205302

83 Anahtar Mesajlar RA’da biyolojiklere yanıt hasta populasyonlarına göre farklılık gösterir. Erken RA, MTX-naif, yerleşik RA, MTX denenmiş veya TNF denenmiş gruplarda sonuçlar farklıdır. Biyolojik ilaçların etkilediği yolak ortak yolaktır ve etkinlikleri de bu nedenle benzerdir. En iyi sonuçlar hastalık aktivitesine göre remisyon veya düşük hastalık aktivitesini hedefleyen T2T yaklaşımına göre ilaçları switch ederek sağlanır Bir kez iyi sonuca ulaşıldığında doz azaltımı ve interval arttırımı en fizibıl yaklaşımdır ve pek çok hastada sonucun davamını sağlar. Hasarın oluşumunu önlemek için semptomların hemen başlangıcından sonra bir fırsat penceresi vardır. Fakat tedavi bu dönemde pek çok hastada hastalığı geri döndüremiyebilir. Hastalığı tersine döndürme hastalık görünür hale gelmeden önce pre-artritik faza müdahale edilerek önleyici tedavilerle olası olabilir.

84


"Romatoid Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım ŞEBNEM ATAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/ Romatoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları