Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL BAĞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL BAĞLAR."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL BAĞLAR

2 KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ,moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir.Atomlar daha düşük enerjili duruma düşmek için bir araya gelirler.Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha karalı olmalıdır.Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler.Atomlar bağ yaparken,elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar.

3 Bir atomun yapabileceği bağ sayısı ,sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır.Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar.

4 İYONİK BAĞ Metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Metaller elektron vererek (+) değerlik ,ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar.Bu şekilde oluşan (-) ve (+) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler.Bu çekim iyonik bağın oluşmasına sebeb olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayırmak çok zordur.

5 Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde,kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.
İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez.

6 KOVALENT BAĞ Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi arasında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa denir. Değerlik elektronları elementin simgesi çevresinde noktalarla gösterilerek elektron ortaklaşması gösterirler. Bu tür formüllere elektron nokta formülü denir.

7 Periyodik cetvelin A gruplarında değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğundan grup numarası, simge çevresine konulacak elektron sayısını gösterir. İki atom arasına konulan noktalar her iki atom için de sayılır ve kararlı moleküller de atomların simgeleri çevresinde toplam nokta sayısı 8 ‘dir.

8 Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken; Molekülü oluşturan atomların değerlik elektronları belirlenir. Yapacakları bağ sayıları saptanır, çok bağ yapanlar merkez atomu olarak alınır. Merkez atomu birden fazla ise merkez atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır. Değerlik elektronlar, atomların çevresine oktet kuralına uyacak şekilde dağıtılır.

9 A. APOLAR KOVALENT BAĞ: Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur
A. APOLAR KOVALENT BAĞ: Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. İki atom arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir. Flor atomunun son yörüngesinde 7 elektronu vardır ve bir tane yarı dolu orbitali vardır.

10 2 flor atomu arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşur. Oksijenin son yörüngesinde 6 elektronu vardır. 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Buna göre 2 tane bağ oluştururlar. B.POLAR KOVALENT BAĞLAR: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur. Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır.

11 Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma denir. Bu tür bağa polar kovalent bağ denir. BİR ATOMUN YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI Bir atomu yapabileceği bağ sayısı; o atomun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye elektron uyarılarak yarı dolu orbital oluşturma çok enerji istediğinden bağ yapmaya elverişli olamaz.

12 BAĞ ENERJİLERİ Kimyasal bağ oluşurken açığa çıkan enerji, bu bağları kırmak için moleküle verilmesi gereken enerjiye eşittir. Bu enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjisi ne kadar büyükse oluşan bileşik o kadar sağlamdır. Moleküllerde iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ uzunlukları azalır ve bağ enerjileri artar.

13 ÖZETLERSEK: 1. XY TÜRÜ MOLEKÜLLER: ( 1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A) Moleküller ve bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusaldır. 2. XY2 TÜRÜ MOLEKÜLLER: a) X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise; Moleküller apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir.

14 b) X: 4A Y: 2A veya 6A ise; Molekül apolar, bağlar polardır
b) X: 4A Y: 2A veya 6A ise; Molekül apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir. c) X: 6A Y: 1A veya 7A ise; Molekül ve bağlar polardır. Molekül biçimi kırık doğru, hibritleşme sp ‘tür.

15 3. XY3 TÜRÜ MOLEKÜLLER: a) X: 3A Y:7A veya hidrojen ise; Moleküller apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi düzlem üçgen, hibritleşme sp ‘dir b) X:5A Y:7Aveya 1A grubunda ise; Molekül ve bağlar polardır. Molekül biçimi üçgen piramit, hibritleşme sp ‘tür. 4. XY4 TÜRÜ MOLEKÜLLER: Molekül apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi düzgün dörtyüzlü, hibritleşme sp ‘tür.

16 İKİLİ VE ÜÇLÜ BAĞLAR Bazı moleküllerde, iki atom birbirine iki ya da üç bağ ile bağlanabilirler. İki atom arasındaki ilk oluşan bağ sigma bağıdır. Diğer bağlar ise pi bağıdır. İki atom arasında ikili bağ varsa biri sigma, diğeri pi bağıdır. Üçlü bağ varsa bir tanesi sigma, diğerleri pi bağıdır. İki atom arasında sigma bağı olmadan pi bağı oluşamaz.

17 KARBON ATOMUNUN HİBRİTLEŞMESİ: Karbon atomu 4 bağın tamamını tek bağ olarak yapmışsa, hiritleşmesi sp ‘tür. Karbon atomuna bir tane ikili bağ varsa, hibritleşmesi sp ‘dir. Yani bir pi bağı ise hibritleşme sp ‘dir. Karbon atomu üçlü bağ yapmışsa ya da her iki tarafında ikili bağ varsa hibritleşmesi sp dir. Yani iki tane pi bağı bağlı ise hibritleşme sp’dir. Sp hibritleşmesi: Eğer karbon atomu, yalnız iki atoma bağlı ve kararlı molekül oluşturmuşsa,

18 bu durumda karbon atomu sp hibritleşmesine uğramıştır
bu durumda karbon atomu sp hibritleşmesine uğramıştır. Sp2 hiritleşmesi: Eğer karbon atomu başka bir atoma bir çift bağ ile bağlanmış ise karbon atomu sp2 hibritleşmesine uğramıştır.

19 MOLEKÜL ARASI BAĞLAR Maddeler gaz halinde iken moleküller hemen hemen birbirinden bağımsız hareket ederler ve moleküller arasında herhangi bir itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddeler sıvı hale getirildiklerinde ya da katı halde bulunduklarında moleküller birbirine yaklaşacağından moleküller arasında bir itme ve çekme kuvveti oluşacaktır.

20 Bu etkileşmeye molekül arası bağ denir
Bu etkileşmeye molekül arası bağ denir. Maddelerin erime ve kaynama noktalarının yüksek ya da düşük olması molekül arasında oluşan bağların kuvvetiyle ilişkilidir. VAN DER WAALS ÇEKİMLERİ: Kovalent bağlı apolar moleküllerde ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır. Bu kuvvete van der waals bağları denir. Yoğun fazda sadece vander vaals bağı bulunan maddelere moleküler maddeler denir.

21 DİPOL – DİPOL ETKİLEŞİMİ: Bu tür etkileşim polar moleküller arasında görülür. Polar moleküller sürekli bir kısmı (+), bir kısmı (-) uca sahiptirler. İki polar molekül birbirine yaklaşırken birinin pozitif ucu diğerinin negatif ucuna yönelir. Böylece bir molekülün (+) ucu ile diğerinin (-) ucu arasında bir elektrostatik çekme oluşur. Ancak bu çekme zıt yüklü iyonlar arasındaki çekmeden çok zayıftır. Polar moleküller arasındaki bu kuvvetler, van der Walls kuvvetlerinden daha büyüktür.

22 Bu nedenle aynı molekül kütlesine sahip iki maddeden polar olanının erime ve kaynama noktası daha yüksektir. Polar moleküllerin oluşturduğu katılar, su gibi polar çözücülerde iyi çözünürler. Bu çözünme polar etkileşimle sağlanır.

23 HİDROJENİN BAĞLARI Hidrojen atomu, elektronları kuvvetli çeken N, O ve F atomları ile kimyasal bağ oluşturduğunda, elektronunu büyük ölçüde yitirir ve diğer polar moleküllerdekine göre daha etkin ir artı yük kazanır. Bu yük nedeniyle hidrojen komşu moleküllerin eksi ucuyla moleküller arası bir bağ oluşur. Bu bağa hidrojen bağı denir. Hidrojen bağı, diğer polar moleküllerdeki dipol dipol etkileşiminden farklı ve güçlüdür.Hidrojen bağlarını koparmak için gereken enerji, 5 ile 10 kkal/mol dolaylarındadır.

24 Hidrojen bağları kovalent bağlara göre çok zayıftır
Hidrojen bağları kovalent bağlara göre çok zayıftır. Bu nedenle su ısıtılınca öncelikle hidrojen bağları kopar, gaz haline gelir. H2 ile O2 ‘ye ayrışmaz. Hidrojen bağları, polar etkileşiminden çok daha güçlüdür. Moleküller arası yalnız van der Walls kuvvetlerine sahip olduğundan kaynama noktası çok düşüktür.

25 SUDA ÇÖZÜNME: Hidrojen bağı oluşturabilen iki farklı molekül birbirleriyle de hidrojen bağı oluştururlar. Bu durum hidrojen bağı oluşturabilen maddelerin suda iyi çözünmelerini sağlar. Hangi tür kuvvetle bağlanırsa bağlansın oluşan katılara moleküllü katı denir. Genelde moleküllü katıların erime noktaları, katılara göre daha düşüktür.

26 METAL BAĞI Metal atomlarını katı ve sıvı halde bir arada tutan kuvvetlere metal bağı denir. Değerlik elektronlarının serbest hareketleri nedeniyle metaller, elektrik akımı ve ısıyı iyi iletirler. Metal kristalinde basınç etkisiyle kristalin bir kısmının kayması asıl yapıyı bozmaz. Bu nedenle metaller dövülerek, tel ve levha haline getirilebilirler. Metallerin erime noktaları genelde moleküllü katılardan yüksektir. Oda koşullarında hemen tümü katıdır.

27 PERİYODİK CETVELDE; Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru atom çapı büyüdükçe genel olarak metal bağ zayıflar, dolayısıyla erime noktası düşer. Bir sırada soldan sağa doğru atom çapı küçülüp, değerlik elektron sayısı arttıkça metal bağı kuvvetlenir, erime noktası yükselir.

28 METALLER Erime noktaları yüksektir.
Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletirler. Erime noktaları yüksektir. Ametallere göre değerlik elektronları çok daha hareketlidir. Dövülebilme, çekilebilme özelliğine sahiptirler ve şekil verilebilirler Ametallerle birleşirler. İyonları daima artı yüklüdür.

29 AMETALLER; Isı ve elektrik akımını iyi iletmezler
AMETALLER; Isı ve elektrik akımını iyi iletmezler. Erime noktaları düşüktür. Metal yumuşaklığına sahip değillerdir. Kırılgandırlar. Birbirleriyle ve metallerle birleşirler.

30 İYON BAĞI: Elektronlarını kolay kaybeden atomlarla, kolay elektron alabilen atomlar arasında oluşan bağa iyon bağı denir. Artı ve eksi yüklü iyonlardan oluşan katılara iyonlu katı denir. İyonlu katılarda, her iyonun karşıt yüklü iyonlarla çevrildiği bir örgü bulunduğundan birkaç atomun bir araya geldiği moleküllerin varlığından söz edilemez. İyon kristallerinde elektronlar, iyonların çekirdekleri tarafından kuvvetli çekildiklerinden serbest halde bulunmazlar

31 KİMYASAL BAĞ İLE İLGİLİ GÖRSELLER


"KİMYASAL BAĞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları