Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATALOGLAMA VE ÜSTVERİ OLUŞTURMA BBY 105 BİLGİNİN ORGANİZASYONU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATALOGLAMA VE ÜSTVERİ OLUŞTURMA BBY 105 BİLGİNİN ORGANİZASYONU."— Sunum transkripti:

1 KATALOGLAMA VE ÜSTVERİ OLUŞTURMA BBY 105 BİLGİNİN ORGANİZASYONU

2 KATALOGLAMA VE ÜSTVERİ OLUŞTURMA Üstveri ( Metadata) Tanımlama ve Eri ş im Açısından Metadata Bibliyografik Kayıt (Kataloglama) ve Metadata Bibliyografik Kayıtların Kapsamı Metadatanın Kapsamı

3 Genel Bibliyografik ve Metadata Şemaları ISBD (International Standard Bibliographic Descriptions) AACR2 (Anglo – American Cataloguing Rules, Second Edition, 2002 Revision) Dublin Core (DC) İ ndeksleme: İ ndeksleme için kabul edilmi ş uluslar arası herhangi bir yapı (standart) henüz olu ş turulmamı ş tır.

4 ISBD (International Standard Bibliographic Descriptions) Tanımlama alanları : 1. Alan: Eseradı ve Sorumluluk 2. Alan: Basım 3. Alan: Materyal türüne özgü ayrıntı 4. Alan: Yayınlayan, da ğ ıtan, v.b. 5. Alan: Fiziksel Niteleme 6. Alan: Dizi 7. Alan: Notlar 8. Alan: Standart Numara http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm

5 Noktalama: İ ki Nokta (:) : Alt eser adını göstermek için, Fiziksel niteleme alanında sayfalama bildiriminden sonra kayna ğ ın resimleme bilgisi için kullanılır. / i ş areti: Eser adı giri ş inden sonra sorumluluk alanının ba ş ladı ğ ını gösterir.. - : Önceki alanın bitti ğ ini ve bundan sonra yeni bir paragrafın olu ş turulaca ğ ını gösterir.

6 AACR2 (Anglo – American Cataloguing Rules, Second Edition, 2002 Revision) AACR’ nin Olu ş um ve Geli ş imi AACR’ de tanımlama: ISBD AACR’de ba ş lık seçimi: Eri ş im AACR’de yetke dizini olu ş turma

7 Dublin Core (DC) Bir Metadata Standardı olarak Dublin Core (DC) Dublin Core adını, yapısının olu ş turuldu ğ u ABD’nin Dublin, Ohio ş ehrinden almı ş tır. Dublin Core, uluslararası metadata ö ğ elerinin belirlendi ğ i bir ş emadır. Alanlar, elektronik dokümanların yaratıcıları (creator) tarafından doldurulmak üzere geli ş tirilmi ş tir.

8 DC’de oluşturulan tanımlama alanları Title (Ba ş lık): Kayna ğ ı yaratanın verdi ğ i ad. Creator (Yaratıcı) Subject (Konu): keyword Description ( Tanımlama): Kaynak içeri ğ inin tanımı Publisher (Yayımcı): Kayna ğ ı yaratan ve yayımlayan Contributer (Katkı yapan) Date (Tarih) Type (Tür): Metin, görüntü, v.b. Format (Biçim) : Format=”text/html” gibi Identifier (Belirteç): URL (Uniform Resource Locator), ISBN, v.b. gösterilebilir.

9 Source (Orijinal kaynak) Language (Dil) Relation ( İ li ş ki): Parça-bütünlük ili ş kileri Coverage (Kapsam) Çalı ş malar sürüyor. Rights (Haklar): telif hakları, her hakkı saklıdır.

10 METADATA ÖRNE Ğİ

11 Örnekler: AACR2’ye dayalı çözümler (OCLC’den aktarma)

12 Thomas, Nancy Pickering. Information literacy and information skills instruction : applyingresearch to practice in the school library media center / Nancy Pickering Thomas. -- 2nd ed.-- Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2004. xiii, 225 s.-- (Library and Information Problem-Solving Skills Series; 25) ISBN 1591580811 (pbk.) : 220 $ 1. KÜTÜPHANE ORYANTASYONU, OKUL ÇOCUKLARI İ Ç İ N -- ABD. I. Eseradı: Information literacy and information skills instruction applyingresearch to practice in the school library media center II. Library and information problem-solving skills series; 25

13 Tek Yazarlı Kayıt Örneği:

14 Birden çok yazarlı kayıt örneği:


"KATALOGLAMA VE ÜSTVERİ OLUŞTURMA BBY 105 BİLGİNİN ORGANİZASYONU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları