Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etik ve Ahlak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etik ve Ahlak."— Sunum transkripti:

1 Etik ve Ahlak

2 Etik ve Ahlak Kavramları
Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür (Hasan-ı Basri). Etik kutsal; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez (M. Kemal Atatürk).

3 ETİK: Etik terimi yunanca alışkanlık ve gelenek anlamında kullanılan “ethos” kelimesinden türemiştir. Günümüzde çeşitli dillerde aynı kökenle kullanılmaktadır. Ethos herşeyden önce “iyi insan olma” anlamında bireysel karakter anlamını içermektedir. Bununla birlikte, kavram yabancı literatürde “ethos” olarak bütün bir toplumun niteliği de ortaya koymaktadır. Türkçe “ethos” un kelime karşılığı ise, gelenek ve alışkanlıktır.

4 Başka bir deyişle etik ahlaki değer yargılarını ve davranışların standartlarını,bunların altında yatan felsefi ilkeleri inceleyen bilim dalıdır. Kuramsal ahlak olarak da bilinir.

5 Etik için ortak bir tanım geliştirmek zor olmuştur
Etik için ortak bir tanım geliştirmek zor olmuştur. Bugün literatürde etiğe ilişkin çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. Bir grup görüş “bir bireyin izlemesi gereken ahlaki standartlar ve kurallar” şeklinde ele alırken, daha sonra etik “bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” olarak ifade edilmiştir.

6 Ahlak sözcüğü duyulduğunda, akla çeşitli terimler gelir
Ahlak sözcüğü duyulduğunda, akla çeşitli terimler gelir. İyi davranış, dürüstlük, sorumluluk, sır tutma, güven ve yerinde karar gibi. Ahlak en yalın anlamıyla, neyin doğru ya da yanlış olduğu konusunda anlaşan insanları kapsamına alır. Etik ahlah felsefesi ya da ahlak (moral); her iki kavram anlam açısından farklılıklar göstermesine karşın, günümüzde “moral” ve “ethics” kavramlarının yani ahlka ve etik kavramalrının sık sık birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. İyi iki anlamına gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır (Aristo).

7 Mesleki Etik İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına “mesleki etik” denilmektedir. Belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir.

8 Tarihsel süreç içerisinde, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her türden mal ya da hizmet üretimi çeşitli meslek gruplarının doğmasına neden olmuştur. Bu meslek grupları zamanla örgütlenip bir takım ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin arasında, etik-ahlaki değerler önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı döneminde kurulan ahi birlikleri bu yönde oldukça katı kuralları olan bir örgütlenmedir. Bu katı kurallara örnek vermek gerekirse; bu birliklerden etik-ahlaki sebeplerle atılan bir esnaf, bir daha bu ülkenin hiçbir yerinde o mesleği icra edemezdi.

9 Bir meslek üyesinin yaptıkları, bir noktadan sonra diğer meslektaşlarını da yakından ilgilendirir. Yanlış bir davranış yalnızca bir kişiyi küçük düşürmekle kalmaz, mesleğe duyulan bütün güveni yok edebilir. Oysa bir mesleğin saygınlığını yitirmesi tüm toplum için bir kayıptır. Çünkü bütün meslekler toplumsal yaşam için vazgeçilmezdir. Onların açıklanmış amaçları doğrultusunda çalışmaları, insanların maddi ve manevi gereksinimlerinin karşılanması için yaşamsal önemdedir. Meslek ahlakı, her meslek üyesinin olabildiğince iyi olması ilkesine dayanır.

10 Meslek Etiği Neden Gereklidir
Meslek etiği neden gereklidir? Toplumun gözünden düşmüş bir meslek, gelişme potansiyelini de kaybederek meslek üyelerine yarar sağlayamaz hale gelir. Meslek etiğinin, genel ahlak kurallarından fazlası, mesleki bilgi ve uzmanlık nedeniyle meslek adamına yüklenen ek bir sorumluluktur. Verimliliğin artması, kalitenin yükselmesi için meslek etiği gereklidir.

11 Mesleki Etik Kurallarının Amacı
Mesleki etik kuralların amacı, kapsamına giren personelin ve birimlerin performansı, hareket ve davranışları ile ilgili merkeze ve birime özgü standartları belirlemektir. Bu kurallar görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından beklenen davranış standardını açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, denetim standartlarına uyması gereken bütün personeli ve birimleri kapsamaktadır. Kamu kesimindeki çalışanlar için mesleki etik kuralların kabul edilmesi ve uygulanması, bireylerin yaptıkları işlere inanç ve güven duyulmasını sağlar. Ayrıca ülkemizde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 2005’te belirlenmiştir. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok yüksek olan çalışma ahlakı, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra düşüşe geçmiş, ancak Atatürk ve Cumhuriyet reformlarıyla birlikte, bu konuda bir dönüşüm yaratılmak istenmiştir. Toplumsal kalkınma için toplumun çok çalışmanın önemine olan inancı, etik değerlere bağlılığı ve mili gururu ön planda tutulmalıdır.

12

13 İş Hayatında Gözlenen Bazı Etik Dışı Davranışlar
İş kalitesini önemsememe Rüşvet isteme veya verme Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı İş yerinde ayrımcılık yapma Özel yaşama müdahale Çevre kirliliğine duyarsız kalma Kurumun olanaklarını kişisel amaç için kullanma Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma Hediye alma ve ağırlama Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama

14 Ticari ya da mesleki sırları sızdırma
Rakiplerle ilgili bilgilerin toplanmasında etik dışı yöntemler kullanma Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe Çalışanlara eşit davranmama Ast, üst ya da çalışma arkadaşlarını sömürme İş arkadaşlarını yıldırma, korkutma Görevi ihmal etme İş yerinde bencil davranma İş ilişkilerine politik düşünceler katma İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma Cinsel tacizde bulunma

15 Hakaret ya da argo bir dil kullanma
Yetkisini kötüye kullanma Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti ve dedikodu yayma Zimmet ve görevi su istimal etme Yetkililerle etik dışı ilişki kurma İş yerinde hırsızlık yapma Çıkar çatışmalarına girme


"Etik ve Ahlak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları