Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZI TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZI TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 YAZI TÜRLERİ

2 1.Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların seri ,
düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan bir planda anlatıldıgı yazı türüdür. Yazı , genellikle eser kahramanlarırın ve çevrenin betimlenmesi (tasvir) ile başlar. Refik Halit Karay,Sait Faik Abasıyanık bu türün en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Roman B)Anı C)Hikaye D)Sohbet

3 CEVAP: D

4 2.Tanınmış ,sevilmiş , eserler vermiş ve çalışmalarıyla
yasantısıyla insanlara örnek olmuş kişilerin hayatını anlatan eserlerdir.Bu yazı türü büyük insanlara topluma tanıtılıp anlatılması açısından önem taşır. Hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Otobiyografi B)Biyografi C)Anı D)Deneme

5 Cevap:B

6 3.Bir sanat eserinin yapısını, gerçek değerini belirtmek amacıyla
Kaleme alınan yazıdır bu yazılar kaleme alanlar, eserlerin yazarlarına ışık tutan, yol gösteren kimselerdir; gayeleri, ele aldıkları eserlerin daha iyi daha güzel ve daha başarılı olmalar- ını sağlamaktır. Sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Deneme B)Fıkra C)Eleştiri D)Röportaj

7 Cevap:C

8 4.Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras ne hasret ,sen bütün
varlığınla yurdumuzun malısın,sen bir insan deilsin;ne kemiksiz ne de et tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmazsın. Şiirle ilgili aşağıda verilen bilgilerden aşğıdakilerden hangisi Yanlıştır? A)Şiir 14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır. B)Şiirde tam kafiye kullanılmıştır C)Şiirde zengin kafiye düzeni kullanılmıştır. D)Şiirin kafiye düzeni sarmadır.

9 Cevap:D

10 5.Seninde yolun biter, diner gözünde yaşlar, Benim uğursuz
yolum, bittiği başlar. Yukarıda dizeler arasındaki kafiye aşağıdakilerden hangisidir? A)Tam kafiye B)Yarım kafiye C)Zengin kafiye D)Cinaslı kafiye

11 Cevap:C

12 6.Tabiat güzellikleri kır ve çoban hayatını anlatan şiir türü
aşagıdakilerden hangisidir? A)Lirik B)Pastoral C)Epik D)Didaktır

13 Cevap:B

14 7.Ben yunus’u biçareyim, Dost elinden avareyim, Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi. yukarıda şiirin kafiye düzeni ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A)abab , 8’li hece ölçüsü B)abcd , 8’li hece ölçüsü C)aaab , 8’li hece ölçüsü D)aaaa , 7’li hece ölçüsü

15 Cevap:C

16 8.Bir düzine zafer takı önünde,
At koşturuyoruz soluk suluğa… Hızır’la arkadaş, musa yanıda; Bir düzüne zafer takı önüne. Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Lirik B)Didaktik C)Satrik D)Epik

17 Cevap:D

18 10.Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak ,
Serpilen aydınlıkta damlaların arasından, Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman, Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak Yukarıdaki dörtlüğün kafiye düzeni ve kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir? A)aaab, tam kafiye B)abba, tam kafiye C)abab, zengin kafiye D)abab, tam kafiye

19 Cevap:B

20 11.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme   B) Fıkra   C) Makale  D) Eleştiri   E) Röportaj

21 Cevap:B

22 12.I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. III. Gündelik bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale    B) Anı    C) Biyografi  D)Fıkra

23 Cevap:D

24 13.“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” (I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. (II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. (III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir.(IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. (V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır? A) V      B) IV      C) III      D) II    

25 Cevap:B

26 14.Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye    B) Masal   C) Roman     D) Biyografi

27 Cevap:C

28 15. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II
15. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I      B) II      C) III      D) IV     

29 Cevap:D

30 16.Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra    B) Deneme    C)Makale    D) Otobiyografi

31 Cevap:B

32 17. I. Makale II. Fıkra III. Deneme IV.Günce (Günlük)
Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir? A) I      B) II      C) III      D) IV     

33 Cevap:D

34 18. I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II
18. I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II. Kişi kadrosu geniştir. III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır. IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye    B) Deneme    C) Roman   D) Masal  

35 Cevap:C

36 19.I. Anı III. Günlük IV. Masal V. Otobiyografi
Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez? A) V      B) IV      C) III      D) II     

37 Cevap:B

38 20.I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir. III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır. IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye    B) Fabl    C) Roman    D) Masal   

39 Cevap:D

40 21.Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? A) Tiyatro    B) Masal    C) Makale    D) Hikaye  

41 Cevap:C

42 22. I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar. II. Uzman kişilerce yazılır. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. IV. Kesin sonuçlara varmaz. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? A) Yalnız III     B) I-II-IV     C) IV-V    D) III-IV    

43 Cevap:D

44 23. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. II
23. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor. III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi. IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum. V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? A) I      B) II      C) III      D)V

45 Cevap:D

46 24.Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Fıkra    B) Deneme    C) Eleştiri    D) Biyografi   

47 Cevap:C

48 25. Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir
25.Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Anı    B) Deneme    C) Röportaj    D) Gezi   

49 Cevap:B

50 26. Yedi yaşımda bile yoktum
26.Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Günlük    B) Deneme    C)Anı    D) Gezi   

51 Cevap:C

52 27.Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır. III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır. IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir. V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir. Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir? A) I       B) II       C) III       D)V

53 Cevap:D

54 28. I. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır
28. I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi  

55 Cevap:B

56 29.Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? A) Deneme    B) Makale    C) Gezi    D) Anı   

57 Cevap:C

58 30. I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II
30.I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II. Yaratıcı yazılardır. III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır. IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir. V. Olaylar oldukça geniş yer tutar. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız IV    B) II ve IV    C) Yalnız V    D) IV ve V

59 Cevap:D


"YAZI TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları