Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet AKPINAR Be ş ikdüzü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet AKPINAR Be ş ikdüzü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü."— Sunum transkripti:

1 Mehmet AKPINAR Be ş ikdüzü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü

2  Halk arasında sobadan ölüm olarak bilinen olay aslında bir karbonmonoksit zehirlenmesidir.  Karbonmonoksit zehirlenmesi, kömür ve odun sobaları, ş ofben, kombi, borusuz soba, ocak, fırın, mangal... gibi ısınma sistemlerinde sıvı veya katı yakıtların tam olarak yanmaması neticesi ortaya çıkar.

3  Karbonmonoksit solunması özellikle uyku sırasında öldürücüdür, çünkü bu gaz renksiz ve kokusuzdur.  Akci ğ erlerden kolayca emilir. Uyuyan bir insanın bu gazı soludu ğ unun farkına varması imkânsızdır.  Karbonmonoksit gazı kapalı alanlarda 15-20 dakika içinde öldürücü düzeye ula ş abilmektedir, özellikle kansızlı ğ ı olanlar, kronik bron ş itli, kalp ve damar sistemi hastalı ğ ı olanlar, yeni do ğ anlar, hamileler üzerinde daha da etkili olabilmektedir.

4  Sobalar TSE standartlarına uygun olmalıdır.  Baca ve borularda zift ve katran olu ş umunu engellemek için soba, bacaya en uygun mesafeye kurulmalı ve az sayıda dirsek (en fazla 2 adet) kullanılmalıdır. Yatay borulara bacaya do ğ ru yüzde 10 e ğ im verilmelidir  Tavanınız soba bacasından 40 cm ve bacanız çatıdan en az bir metre kadar yukarıda olmalıdır

5  Baca üzerine baca ş apkası taktırılmalı, bacanın bu ş ekilde tıkanması engellenmelidir,  Mümkünse oksijen eksilme sensörü kullanılmalıdır  Dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giri ş a ğ zı hava sızdırmaz olmalıdır.

6

7

8

9  Baca çatıdan itibaren en az 1 metre yükseklikte olmalıdır  Kömürlü ve odunlu sobaların bacaları yılda 2 kere, gazya ğ ı ve LPG'li sobalarınki ise yılda 1 kere temizlenmelidir.  Bacalar en yakın yüksek binadan veya engelden 6 metre uzakta olmalıdır.  Bacalarda mutlaka baca ba ş lı ğ ı bulunmalıdır.

10  Sobalarda kömür ve tutu ş turma i ş lemi için uygun malzeme kullanılmalıdır. Kömür tam tutu ş madan soba uyutulmamalıdır.  Soba yakılırken tamamı doldurulmamalı, yandıktan bir süre sonra yakılacak maddeler eklenmelidir  Sobadaki ate ş in üzerine kömür ilave edilmemesi, dolu kova ile de ğ i ş tirilmesi gerekir

11  Sobanın maksimum ¾’ü doldurulmalı, daha fazlası doldurulmamalıdır  Sobanın çabuk yanması için benzine ba ş vurulmamalıdır,  Kömür ve odun sobaları üstten yakılmalıdır.  Soba katalitik ise, katalizörün temiz oldu ğ u ve by-pass valfinin serbestçe çalı ş ıp çalı ş madı ğ ı kontrol edilmelidir.

12  Yanan sobalar, yatmadan önce tamamen söndürülmeli ve içindeki yanmı ş, yarı yanmı ş kömür, odun gibi yakacak malzemeler dı ş arıya çıkartılmalıdır.  Lodos, fırtına gibi hava sirkülâsyonunun olumsuz oldu ğ u ko ş ullarda sobalar yakılmamalıdır.  Sobanın hava giri ş leri tamamen kapatılmamalıdır.

13  Kocaeli, Sakarya, Bursa, İ stanbul, Samsun, Trabzon, İ zmir gibi deniz kenarı kentlerde bir lodosun esmesiyle duman zehirlenmeleri daha sık ya ş anmaktadır. Gece esecek bir lodos, ters rüzgar baca temiz olsa bile bütün dumanın evin içine da ğ ılmasına ve zehirlenmelere sebep olmaktadır.  Karbonmonoksitin panzehiri oksijendir. Cam ya da kapı biraz muhakkak açık bırakılmalı. Oksijen giri ş i sa ğ lanırsa bu gaz size zarar veremez.

14  Karbonmonoksit zehirlenmesinin tipik bulgusu, dudakların kiraz kırmızısı bir renk almasıdır.  Sobanın bulundu ğ u ortamda bulunan insanların gözleri kızarmaya ba ş larsa,  Uyanık bir insanda ba ş a ğ rısı, ba ş dönmesi, halsizlik, bulantı, kusma, konsantrasyon güçlü ğ ü, nefes darlı ğ ı, çarpıntı, karın a ğ rısı, kas krampları, epilepsi(sara) nöbetleri, ş uur bozukluklarından komaya kadar giden belirtiler vardır.

15  Karbon monoksit gazından etkilenmi ş ş ahıs temiz havaya çıkarılır.  Hastaya e ğ er mümkünse oksijen gazı verilir. Gerekli sa ğ lık hizmeti için hastane veya sa ğ lık birimine ula ş ılır. (112 Acil)  E ğ er gazdan etkilenmi ş ki ş i nefes alamıyorsa, yardım gelene kadar suni teneffüs uygulayın.

16  Karbon monoksit gazının bulundu ğ u mekanı havalandırın. Pencere ve kapıları açarak gazdan etkilenmi ş mekana temiz hava girmesini sa ğ layın.  Karbon monoksit gazının neden meydana geldi ğ ini ara ş tırıp bulup, bunun bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alın.

17 Sa ğ lıklı ve Mutlu Günlerde Görü ş mek Üzere


"Mehmet AKPINAR Be ş ikdüzü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları