Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN 9tuzun@baskent.edu.tr
İşletme Yönetimine Giriş Bölüm 2 İşletmelerin Amaçları ile Gelir ve Giderleri Yrd. Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN

2 İşletmelerin amaçları
Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

3 İşletmelerin genel amaçları
Kar (uzun dönemli) elde etmek Toplumsal fayda sağlamak İşletmenin yaşamını sürekli kılmak

4 İşletmelerin kar elde ettikleri ve kazandıkları ölçüde toplumsal fayda sağlama amacını gerçekleştirecek şekilde faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Bu iki genel amaç arasında dengenin sağlanması ise işletmelerin yaşamlarını sürekli kılma amacına ulaşmalarını sağlar.

5 Kar elde etme amacı KAR Toplam Gelirler - Toplam Gider= KAR

6 Kar’ın işlevleri (fonksiyonları)
Kar söz konusu olan faaliyet dönemi için başarı simgesidir Değişik dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ölçme ve değerlendirme aracıdır İşletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinde bir denetim aracıdır. Bir finans sağlama (oto finans) aracıdır. İşletme çalışanlarını güdülendirme aracıdır. İşletmenin mal ve hizmetlerini sunduğu tüketiciler için güvence aracıdır. İş bağlantıları gerçekleştirilen, ilişki kurulan işletmeler açısından ticari ve finansal itibar sağlama aracıdır. İşletmenin yükümlülüklerinin (vergi, hissedar payı dağıtımı…) yerine getirilmesine olanak sağlama aracıdır.

7 Toplumsal fayda sağlama amacı
DAR ANLAMDA İşletmelerin mal ve hizmetlerine talepte bulunan tüm tüketici kesimlerin beklentilerine uygun bir yaklaşım sergilemeleri ve onlara fayda aktarmaları böylece bir yandan da toplumun refah düzeyinin gelişmesini sağlayıcı rol oynama GENİŞ ANLAMDA İşletmenin mal ve hizmetlerine talepte bulunan tüketicileri tatmin etmesi yanında genel olarak toplumun veya işletme ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili tüm kişi ve kuruluşların beklentilerinin de olumlu şekilde yanıtlanması (örneğin, çevreye duyarlı olma, toplumsal kıt kaynakları verimli kullanmaya özen gösterme, ticari sistem, rekabet etik kurallara saygılı olma, çalışanların beklentilerini karşılama, devlete karşı sorumluluklarını yerine getirme)

8 Sosyal sorumluluğun bilincine varmayı getiren sebepler
Uzman yöneticilerin işletmelerin başına geçmesi İşletmelerin gittikçe büyümesi ve çok ortaklı duruma gelmeleri Rekabet eden işletme sayısının artması ve rekabetin yoğunlaşması İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinin sağlayacağı faydaları fark etmeleri İşletme faaliyetlerinin uluslararası boyuta taşınarak küreselleşme olgusunun etkisi Uluslar arası bölgesel veya genel nitelikli ekonomik ve ticari bütünleşmeler ile işbirliğine dayalı örgütlenmelerin yaygınlaşması

9 Sosyal sorumluluğun bilincine varmayı getiren sebepler
İşletmeler tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha çok önem verilmesi Toplam kalite sisteminin benimsenmesi Meslek kuruluşları, işçi sendikaları ve tüketici koruma dernekleri gibi demokratik kitle örgütlerinin güçlenmesi ve baskıların artması Piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine yönelik ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelerin (İSO, CE uygunluk, Patent, rekabet düzenleme, tüketici koruma gibi) yapılması Ülkenin kıt doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması konusunda teşvik önlemlerinin alınması

10 İşletmenin yaşamını sürekli kılma amacı
İşletmenin kar elde etme ve topluma fayda sağlama amaçlarını dengeli ve sürekli gerçekleştirmesi sonucu işletmenin varlığını korumayı ve uzun dönemli geliştirmeyi hedeflemesidir. İşletme eğer kar veya topluma fayda sağlama amaçlarından birisini diğerlerine yeğleyen bir yaklaşım benimserse bu durum ,işletmenin kısa dönem için işletmenin faaliyetlerini sürdürmesine engel oluşturmasa da bu durumu uzun dönem devam ettirmek işletmeye zarar verir.

11 Eğer kar amacı topluma fayda sağlama amacının önüne geçerse:
Tüketicilerin oluşturdukları tüketici koruma örgütleri, tüketici tüketim kooperatifleri gibi dernekler aşırı karlılık ve kısa dönemli kar elde etme amacını benimsemiş şirketlere karşı çıkmaktadır İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektördeki meslek örgütleri meslek disiplini ve ticari ahlak kurallarını bozucu işletmecilik girişimleri ile piyasayı ve tüketiciyi istismar edici hareketlere karşı hareket eder.

12 Eğer kar amacı topluma fayda sağlama amacının önüne geçerse:
Devlet vergileri ağırlaştırarak, yasalarla önlem alarak, üst düzey denetim organları yoluyla işletme faaliyetlerini izleyerek söz konusu sektörlerde örnek işletmeler kurarak önlem almaktadır. Aynı konuda çalışmak isteyen firmalar da firmanın tekelci zihniyetine karşı yatırım yaparak engel olurlar. Tüketici bireysel olarak bu işletmeden satın almamayı seçer.

13 İşletmenin özel amaçları
Özel amaçlar işletmenin türlerine, kuruluş amaçlarına, sahip ve hissedarlarının az veya çokluğuna, niteliklerine göre değişebilir.

14 Örnekler Satış gelirlerini arttırmak ve en yüksek düzeye çıkarmak
Yeni buluş ve düşüncelere dayalı mal ve hizmetler yaratmak Tüketicilere daha kaliteli mal ve hizmet sunmak Ucuza mal edip ucuza satmak İstihdam olanağı sağlamak Büyümek ve gelişmek Topluma ve devlete yardımcı olmak, hizmet vermek İşletmede çalışanları gözeterek, onlara iyi ücret vermek, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve kazançtan pay almalarını sağlamak Bir düşünce veya varlığın işlenmesini gerçekleştirmek Ulusal ya da uluslararası bir işletme olmak İyi bir imaja sahip olmak ve çağdaş bir görünüm kazanmak Uluslar arası ilişkileri güçlendirmek……….

15 İşletmelerin gelir ve giderleri
İşletmelerin kar amacına ulaşmak için belirli bir dönemde elde ettikleri gelirlerle aynı dönemde katlandıkları giderler arasında olumlu bir fark olmalıdır.

16 İşletme gelirleri Belirli bir faaliyet dönemi göz önüne alındığında işletmenin ana faaliyet konusundan ve dışındaki kaynaklardan elde ettiği tüm gelirlere toplam işletme gelirleri denir. Ana faaliyet ve satış geliri İşletmenin belirli bir plan ve program çerçevesinde faaliyet konusu olarak ürettiği mal ve hizmetlerinin parasal değeri ana faaliyet geliri olarak ifade edilir. ikincil veya yan gelir İşletmenin ana faaliyeti dışında elde ettiği gelir İştirak ve faiz geliri İşletmenin elinde ulunan fazla parayı değerlendirmesi sonucu elde edilen gelir Kira geliri Hurda veya atık madde geliri Bağış geliri

17 İŞLETME GİDERLERİ Kurulu ve faaliyette bulunan bir işletmenin girdilerini temin ederken mal ve hizmetleri üretirken veya satarken katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetlerin parasal tutarı Doğrudan giderler İşletme giderlerinin üretilen mal ve hizmetlerin maliyetleri ile ilişkili olan giderler Dolaylı giderler İşletme giderlerinin üretilen mal ve hizmetlerin maliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderler

18 Giderlerle ilişkili maliyet kavramları
Sabit maliyet İşletmenin üretim miktarı ve faaliyet sonuçlarına bağlı olmayan, üretim miktarı ne olursa olsun değişmeyen maliyet. Birim üretim miktarı başına düşen sabit maliyet olarak üretim miktarı arttıkça azalırlar. (bakım onarım) Değişken maliyet işletmelerin üretim miktarı ve faaliyet sonuçlarına göre değişen maliyet. (iş gücü) Toplam maliyet sabit maliyet+değişken maliyet Ortalama maliyet toplam maliyet/üretim miktarı

19 Marjinal maliyet işletmede üretilen her ilave mal veya hizmetin toplam maliyetlerde meydana getirdiği artış miktarı Alternatif maliyet işletmenin herhangi bir seçenekten vazgeçme maliyeti. İşletme belirli bir alternatifi seçerek seçilen alternatifin maliyetini vazgeçtiği alternatifin getirisi ile karşılaştırmaktadır. Vazgeçilen alternatif seçilen alternatifin maliyeti olarak değerlendirilir. Doğrudan ve dolaylı maliyet işletmenin yaptığı bir gider herhangi bir maliyet konusu ile ilişkili ise veya o maliyet kalemine dağıtılabiliyorsa doğrudan maliyet ilişkilendirilemiyorsa dolaylı maliyet olarak adlandırılır. (yönetici maaşı pazarlama maliyeti ile dolaylı ilişkili)

20 Haftaya görüşmek üzere………


"Yrd. Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları